LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2014 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-1045 „DĖL ŠIRDIES IR PLAUČIŲ KOMPLEKSO TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. V-1247

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, neviršijant PSDF biudžeto lėšų, skirtų Transplantacijos programai.“

1.2. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) už stacionare teikiamas širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugas moka vadovaudamasi Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1566 „Dėl Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“. Už ambulatorines plaučių transplantacijos paslaugas mokama atitinkamo etapo (IX etapas – recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos) kaina (4 priedas).“

1.3.      Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, ASPĮ, teikianti transplantacijos paslaugas, pateikia TLK sąskaitas, 65 punkte nurodytas ataskaitas ir statistinę ekonominę šių paslaugų teikimo ataskaitą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka. TLK apmoka sąskaitas TLK ir ASPĮ sutartyje numatyta tvarka, neviršydama PSDF biudžeto lėšų sumos, skirtos Transplantacijos programai.“

1.4.      Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Lėšos, skirtos Transplantacijos programoje numatytoms paslaugoms apmokėti, įtraukiamos į apskaitą atskiroje Transplantacijos paslaugų įstaigos sąskaitoje.“

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga