r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-09-24 SPRENDIMO NR. T-114  „DĖL UAB „NAUJOSIOS AKMENĖS KOMUNALININKAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-187(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-143 (E) patvirtintu Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybės veiklos srityse ir Akmenės rajono savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose veiklos planu, Akmenės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Savivaldybės tarybos 2003-09-24 sprendimo Nr. T-114 „ Dėl UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ teikiamų paslaugų kainų maksimalių dydžių patvirtinimo“ 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Patvirtinti „UAB Naujosios Akmenės komunalininkas“ Ventos pirties paslaugų kainas vienam apsilankymui:

2.1. suaugusiam asmeniui – 1,74 Eur;

2.2. vaikui                         – 0,87  Eur“ .

2. Pripažinti netekusiais galios Savivaldybės tarybos 2003-09-24 sprendimo Nr. T-114 „Dėl UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ teikiamų paslaugų kainų maksimalių dydžių patvirtinimo“ 1 ir 3 punktus.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas