AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIŲ NUSTATYMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. T-137(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21d. nutarimu Nr.O3-105, atsižvelgdama į UAB „Akmenės energija“ 2016-06-10 rašte Nr. 279 „Dėl atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimų pakeitimo“ pateiktą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų   aptarnavimo   mokesčio skaičiavimus ir  atsiskaitomųjų  karšto  vandens  apskaitos  prietaisų  aptarnavimo  mokesčio  taikymo  veiklos  planą,  Akmenės   rajono  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti:

1.1. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos aptarnavimo mokestį 0,62 Eur vienam vartotojui per mėnesį be PVM (0,75 Eur su PVM);

1.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema aptarnavimo mokestį 0,73 Eur vienam vartotojui per mėnesį be PVM (0,88 Eur su PVM).

2. Suderinti UAB „Akmenės energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio taikymo veiklos planą (pridedamas).

3. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. spendimą Nr. T-266 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ (su visais vėlesniais pakeitimais).

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1  d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

 

 

PATVITINTA

UAB „Akmenės energija“

direktoriaus 2016 m. birželio10 d.

įsakymu Nr. 33

 

 

PAVADINIMAS ab „Akmenės ENERGIJA“

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO TAIKYMO VEIKLOS PLANAS

 

 

 

 

OBJEKTAS aTSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESTIS

 

 

 

 

 

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

PARAŠAS

Direktorius

Albertas Valančius

 

 

 

Naujoji Akmenė,

 

2016-06-10

 

T u r i n y s

 

 

1.   Karšto vandens tiekimo situacija Akmenės rajone 3

2.   Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų patikros ir eksploatavimo organizavimas 3

3.   Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos 4

4.   Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimas 6

 

 

 

 

1.  karšto vandens tiekimo situacija Akmenės rajone

 

UAB „Akmenės energija” (toliau – Bendrovė) yra vienintelis centralizuotai tiekiamo karšto vandens tiekėjas Akmenės rajone.

Bendrovė 2016 m. birželio 1 d. turėjo 4472 centralizuotai tiekiamo karšto vandens vartotojus (toliau – vartotojai), iš kurių 2511 karšto vandens apskaitos prietaisų su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema.

Vartotojai butuose turi 1 arba 2 atsiskaitomuosius karšto vandens prietaisus (toliau – skaitikliai). Bendras skaitiklių skaičius – 4721 vnt.

2. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PATIKROS IR EKSLOATAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

Bendrovė karšto vandens skaitiklių patikrą Akmenės rajone atliks pagal pateiktą veiklos planą:

1.   Mokestis nustatomas:

1.1.           6 kalendoriniams metams skaitikliams be  nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos;

1.2. 6 kalendoriniams metams skaitikliams su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema, numatant galimybę perskaičiuoti mokestį po 4 metų, jeigu pasibaigus skaitiklių radijo modulių 10 metų tarnavimo laikui juos privalėsime keisti (pridedamas 2016-06-07 komercinis pasiūlymas).

2.   Karšto vandens skaitiklių išmontavimą ir sumontavimą po patikros atlieka Bendrovės darbuotojai pagal sudarytą ir suderintą darbų grafiką. Dėl glaustų skaitiklių keitimo terminų ir galimybės patekti į vartotojų butus numatoma, kad Bendrovės darbuotojai dalį skaitiklių keis po darbo valandų. 

3.   Suformuotas pakaitinių skaitiklių fondas. Šiuo tikslu Bendrovė 2016-04-26 su UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ sudarė sutartį Nr. LT_GSI 710/AE1747 dėl 900 vnt. skaitiklių įsigijimo. Pirkimas vykdytas CV PIS priemonėmis (pridedama).

4.   2016-06-06 sudaryta sutartis su UAB „Skaitma“ Nr. S-3/AE1761 dėl skaitiklių patikros ir remonto. Pirkimas vykdytas CV PIS priemonėmis (pridedama).

5.   Bendrovė darbus planuoja atlikti per 2016 m. birželio – 2017 m. vasario mėnesius.

3   atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos

 

 

5.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos, skaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, apima:

1.   Medžiagas.

2.   Transporto paslaugas.

3.   Paslaugas ir darbus pagal sutartis.

4.   Kitas sąnaudas.

Visos kainos pateikiamos be PVM.

 

5.1.1. Medžiagos

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų plombos ir tarpinės.

Plombavimo darbai vykdomi atliekant karšto vandens skaitiklių pakeitimą, sumontavimą, grubaus valymo filtrų plombavimą bei montuojant skaitiklius po remonto. Remontuotinų skaitiklių skaičius – 8 proc. nuo viso skaitiklių kiekio. Taigi, skaičiuotina, kad minimalus reikiamas plombų skaičius – 5100 vnt. Vienos plombos kaina – 0,06 Eur už vnt. Skaitiklių keitimo metu kartu yra keičiamos ir dvi sandarinimo tarpinės, kurių kaina – 0,05 Eur už vnt. Įvertinus aprašytą situaciją, mokesčio skaičiavimo laikotarpiui skaitiklių plombavimo medžiagų sąnaudos – 0,77 tūkst. eurų.

 

5.1.2. Transporto paslaugų sąnaudos

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo veiklai vykdyti priskiriama automašina Renault Kango ir su jos eksploatavimu susijusios sąnaudos (kuro sąnaudos, civilinės atsakomybės ir kasko draudimo sąnaudos, kitos transporto priemonės eksploatacinės sąnaudos). Skaitiklių eksploatavimo veiklai tenkanti transporto sąnaudų dalis mokesčio skaičiavimo laikotarpiui sudaro 18,720 tūkst. eurų.

 

5.1.3. Paslaugų ir eksploatavimo sąnaudos apima:

ü  Apskaitos prietaisų remonto darbus;

ü  Apskaitos prietaisų metrologinę patikrą;

ü  Apskaitos prietaisų keitimo fondą;

ü  Apskaitos prietaisų radijo modulių keitimą;

ü  Kitas paslaugas.

Vadovaujantis 2016-06-06 sudaryta sutartimi su UAB „Skaitma“ Nr. S-3/AE1761, skaitiklių remonto paslaugos vertė 0,600 tūkst. eurų.

Vadovaujantis 2016-06-06 sudaryta sutartimi su UAB „Skaitma“ Nr. S-3/AE1761, skaitiklių metrologinės patikros vertė 10,800 tūkst. eurų.

Vadovaujantis 2016-04-26 sudaryta sutartimi su UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ Nr. LT_GSI 710/AE1747, skaitiklių keitimo fondo vertė 9,0 tūkst. eurų.

Vadovaujantis 2016-06-07 komerciniu  pasiūlymu Nr.SD 0476/16, radijo modulių kaina – 35 eurai. Planuojamas 10 procentų keitimo fondas, kurio vertė 9,63 tūkst. eurų (275 vnt. x 35 Eur/vnt.).

Kitas materialines sąnaudas apima mažaverčio inventoriaus, apsauginių ir darbo drabužių įsigijimo, ryšio ir kitos sąnaudos. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos apima kanceliarinės prekių, prožektorių, fotoaparato, skirto pažeidimams fiksuoti, raktų rinkinio meistrui ir kitų būtinų priemonių kainos. Skaičiuojama, kad sąnaudos per mokesčio skaičiavimo laikotarpį sudarys 7,2 tūkst. eurų.

5.2. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos

Skaitiklių išmontavimo ir sumontavimo po patikros sąnaudas sudaro darbo užmokestis, socialinio draudimo ir garantinio fondo mokesčiai. Vieno skaitiklio pakeitimui skiriama 8,52 Eur:

Darbo užmokestis – 6,50 Eur,

Socialinis draudimas – 2,01 Eur,

Garantinis fondas – 0,01 Eur.

Skaitiklių aptarnavimo veiklai yra priskirtas vienas kontrolieriaus – šaltkalvio etatas ir 0,1 apskaitininkės, skaičiuojančios mokestį ir pateikiančios sąskaitas vartotojams, etatas. Atsižvelgdami į statistikos departamento pateikiamą 2015 m. IV ketvirčio 984,8 eurų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriuje (pridedamas), planuojame darbo užmokesčio fondą – bendrovės skaitiklių mokesčio darbo užmokesčio sąnaudos per mokesčio skaičiavimo laikotarpį yra 108,68 tūkst. eurų (skaitiklių skaičius 4721 vnt x 6,50 Eur = 30,686 tūkst. eurų; vidutinis mėnesinis atlyginimas 984,8 *1,1 etato  x 12 mėn. x 6 metų =77,996 tūkst. eurų).

Įmokos į socialinio draudimo fondą atitinkamai sudaro 33,67 tūkst. eurų, garantinio fondo įmokos – 0,020 tūkst. eurų.

 

5.3. Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos sudaro 10 procentų planuojamų tiesioginių sąnaudų, atitinkamai 19,91 tūkst. eurų per mokesčio skaičiavimo laikotarpį.

 

5.4. Normatyvinis pelnas

Normatyvinis pelnas skaičiuojamas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-105 „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika“ 26 punktu.

Kadangi atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje ilgalaikio turto neturime, pelnas neskaičiuojamas.

4. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimas

Lentelėje pateikiamas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimas:

Eil. Nr.

Rodikliai               

Mato vnt.

Mokesčio skaičiavimas be nuotolinio valdymo skaitiklio

Mokesčio skaičiavimas su nuotolinio nuskaitymo įranga

Per 6 kalendorinių metų mokesčio taikymo laikotarpį, iš viso

1

2

3

4

5

6

1.

Viso tiesioginių sąnaudų

tūkst. Eur

79,620   

119,470   

199,090   

1.1.

Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:

tūkst. Eur

20,210   

36,510   

56,720   

1.1.1.

medžiagos (plombavimo priemonės ir kt.)

tūkst. Eur

0,320   

0,450   

0,770   

1.1.2.

transporto paslaugos

tūkst. Eur

8,210   

10,510   

18,720   

1.1.3.

apskaitos prietaisų metrologinė patikra

tūkst. Eur

4,510   

6,290   

10,800   

1.1.4.

apskaitos prietaisų remonto paslaugos

tūkst. Eur

0,250   

0,350   

0,600   

1.1.5.

karšto vandens skaitiklio radijo modulio keitimo sąnaudos

tūkst. Eur

9,630   

9,630   

1.1.6.

apskaitos prietaisų keitimo fondo sąnaudos

tūkst. Eur

3,760   

5,240   

9,000   

1.1.7.

kitos sąnaudos (mažavertis inventorius, spec. rūbai ir kt.)

tūkst. Eur

3,160   

4,040   

7,200   

1.2.

Darbo užmokesčio sąnaudos

tūkst. Eur

45,350   

63,330   

108,680   

1.3.

Socialinio draudimo įmokos ir garantinis fondas

tūkst. Eur

14,060   

19,630   

33,690   

2.

Veiklos sąnaudos

tūkst. Eur

7,960   

11,950   

19,910   

3.

Iš viso sąnaudų 6 metų mokesčio skaičiavimo laikotarpiui

tūkst. Eur

87,580   

131,420   

219,000   

4.

Normatyvinis pelnas

tūkst. Eur

-     

-     

-     

5.

Būtinosios pajamos

tūkst. Eur

87,580   

131,420   

219,000   

6.

Karšto vandens vartotojų skaičius

vnt.

1.961   

2.511   

4.472   

7.

Karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius

vnt.

1.970   

2.751   

4.721   

8.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, be PVM

Eur/vartot. per mėn./ po pakeitimo

0,62   

0,73   

x

 

__________________

 

SUDERINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-137(E)