LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 28 d. Nr. D1-377

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.3. Būsto energijos taupymo agentūrai pagal savo kompetenciją atlikti kompensacinių išmokų mokėjimus ir kiekvienais metais iki sausio mėn. 31 d. teikti ataskaitas apie metinėje Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatoje daugiabučių namų renovacijos projektų kompensacinėms išmokoms skirtų lėšų panaudojimą;“;

1.2. pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. Būsto energijos taupymo agentūrai vykdyti Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodytos atsakingos institucijos funkcijas, susijusias su daugiabučiams namams skiriama valstybės parama pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones;“;

1.3. pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5. Nustatau, kad apie daugiabučių namų renovacijos projektų paraiškų, numatytų finansuoti Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinėje sąmatoje, priėmimą finansavimui gauti ir kitą reikalingą informaciją apie Būsto energijos taupymo agentūros vykdomą paraiškų priėmimą papildomai skelbiama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo interneto svetainėje. Būsto energijos taupymo agentūra per 30 dienų nuo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo pateikia Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui prašymą paskelbti šiame punkte nurodytą informaciją.“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše:

2.1. pakeičiu 3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.7. mokėjimo prašymas – pareiškėjo užpildytas ir Atsakingai institucijai ar Aplinkos ministerijai (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) pateiktas aplinkos ministro patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas;“;

2.2. pakeičiu 3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.8. nepriklausomas vertintojas – Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – NAB) akredituota įstaiga ar kitos Europos Sąjungos atsakingos institucijos akredituota įstaiga, kuriai akreditacija arba pripažinimas suteikia teisę tikrinti iš įrenginių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ataskaitas;“;

2.3. pakeičiu 3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.9. finansavimo sutartis – sutartis, kurią Aplinkos ministerija sudaro su pareiškėju dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo projektui įgyvendinti ar dėl subsidijos suteikimo, įgyvendinant informacinius ir tiriamuosius klimato kaitos projektus, arba sutartis,  kurią Atsakinga institucija sudaro dėl subsidijos suteikimo pareiškėjui projektui įgyvendinti, kurioje numatomos lėšų panaudojimo, projekto vykdymo bei atsiskaitymo nuostatos (šių sutarčių pavyzdines formas tvirtina aplinkos ministras);“;

2.4. pakeičiu 3.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.12. projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga – projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data, kai pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (išskyrus šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo išlaidas), ar mokėjimo prašymo patvirtinimo data kompensacinių išmokų fiziniams asmenims atveju;“;

2.5. papildau nauju 3.17 papunkčiu:

„3.17. informaciniai ir tiriamieji klimato kaitos projektai – projektai, kuriais įgyvendinamos šio Tvarkos aprašo 4.2.1 ir 4.2.3 punktuose nurodytos priemonės, ir kurių įgyvendinimo rezultate nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas.“;

2.6. pakeičiu II1 skyrių ir jį išdėstau taip:

 

II1. INFORMACINIŲ IR TIRIAMŲJŲ KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO TVARKA

 

91. Patvirtinus Metinę sąmatą, Aplinkos ministerijos administracijos padaliniai ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos Aplinkos ministerijos struktūriniam padaliniui teikia siūlymus dėl finansavimo poreikio  informaciniams ir tiriamiesiems klimato kaitos projektams įgyvendinti.

Ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo Aplinkos ministerijos administracijos padaliniai ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos, kurių siūlomoms priemonėms aplinkos ministro įsakymu paskirtas finansavimas, turi pradėti inicijuoti viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

92. Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojančiame plane, skelbiant kvietimą teikti paraiškas, gali būti numatytos priemonės informaciniams ir tiriamiesiems klimato kaitos projektams įgyvendinti. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo,  Aplinkos ministerija ir Atsakinga institucija savo interneto svetainėse paskelbia kvietimus teikti Paraiškas šiems projektams įgyvendinti ir kitą susijusią  informaciją.

93. Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo reikalavimais, atlieka informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų paraiškų atranką, vertinimą, ir projektų priežiūrą.

94. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, pareiškėjai, norintys gauti paramą informaciniams ir tiriamiesiems klimato kaitos projektams įgyvendinti, turi tiesiogiai ar naudojantis pašto arba kurjerio paslaugomis pateikti Aplinkos ministerijai užpildytą ir pasirašytą paraiškos formą (3 priedas).

95. Informaciniai ir tiriamieji klimato kaitos projektai atrenkami tik konkursiniu atrankos būdu.

96. Reikalavimai projektų išlaidoms yra nustatyti šio Tvarkos aprašo V skyriuje. Tinkamos finansuoti  išlaidų kategorijos nustatomos aplinkos ministro įsakymu.

97. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

97.1. administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau nei 3 darbo dienas nuo paraiškos registracijos datos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas yra tinkamas subsidijai gauti, ar tenkinami nustatytieji specialieji reikalavimai. Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui taikomos paraiškos tikslinimo procedūros kaip nurodyta šio Tvarkos aprašo 492 punkte;

97.2. jeigu paraiška atitinka visus administracinio vertinimo reikalavimus, toliau yra atliekamas aplinkosauginės naudos atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau nei 60 darbo dienų. Paraiškos vertinimą atliekantis Aplinkos ministerijos struktūrinio padalinio darbuotojas, esant reikalui, gali kreiptis į kitus Aplinkos ministerijos padalinius ar ekspertus dėl papildomus informacijos suteikimo vertinant paraišką. Aplinkosauginės naudos atitikties vertinimas vyksta vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais vertinimo kriterijais.

98. Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys per 10 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos vertinimo išvadas teikia Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komitetui (toliau – Atrankos komitetas), kuris teikia pasiūlymus dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) atsižvelgdamas į finansuojamas veiklos kryptis, projektus vertinusių ekspertų ir Aplinkos ministerijos struktūrinio padalinio darbuotojų išvadas, paraiškose ir su jomis pateiktuose dokumentuose esančią informaciją. Atrankos komiteto atrinkti projektai ir rekomendacijos dėl finansavimo skyrimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projektų atrinkimo teikiami aplinkos ministrui. Sprendimas skirti finansavimą įforminamas aplinkos ministro įsakymu. Sprendimas neskirti finansavimo įforminamas Aplinkos ministerijos raštu, kuriame nurodomi sprendimą pagrindžiantys objektyvūs duomenys, teisės aktų normos, sprendimo motyvai ir sprendimo apskundimo tvarka. Apie priimtą spendimą skirti (neskirti) finansavimą Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja pareiškėją ir Atsakingą instituciją ir paskelbia sprendimą skirti finansavimą Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

99. Skyrus finansavimą aplinkos ministro įsakymu, Aplinkos ministerija ir pareiškėjas pasirašo finansavimo sutartį, remiantis šio Tvarkos aprašo 79, 791 ir 80 punktų nuostatomis.

910. Pareiškėjams, įgyvendinantiems vidutinės ar didelės apimties projektus, projektų išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas finansavimo sutartyje. Pareiškėjams, įgyvendinantiems mažos apimties projektus, projekto išlaidos apmokamos įgyvendinus projektą išlaidų kompensavimo būdu pateikiant vieną mokėjimo prašymą. Aplinkos ministerija pareiškėjo, įgyvendinančio vidutinės ar didelės apimties projektus, prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų subsidijos dydžio avansinį mokėjimą vadovaujantis Tvarkos aprašo 341 ir 342 punktuose nustatytais reikalavimais.

Aplinkos ministerija pareiškėjui projekto išlaidas apmoka vadovaudamasi šio Tvarkos aprašo 36 ir 37, 38 ir 381 punktuose nustatytais reikalavimais.

911. Pareiškėjas, įgyvendindamas informacinius ir tiriamuosius klimato kaitos projektus, informaciją apie projekto įgyvendinimą, projekto viešinimą ir įgyvendinimo ataskaitas teikia Aplinkos ministerijos struktūriniam padaliniui.

912. Pareiškėjas, įgyvendindamas didelės ar vidutinės apimties informacinius ir tiriamuosius klimato kaitos projektus, finansavimo sutartyje nustatytais terminais, Aplinkos ministerijos struktūriniam padaliniui teikia tarpinę ataskaitą, kurioje turi būti pateikiamas bendras esamos situacijos aprašymas, vietos sąlygos, realios prielaidos ir rizikos, kiti vidiniai ir išoriniai veiksniai, darantys įtaką projekto veiklai, pasiekta pažanga, nurodomos kylančios problemos ir numatomos priemonės joms išspręsti, informacija apie lėšų panaudojimą.

913. Pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, per 30 darbo dienų Aplinkos ministerijai pateikia tinkamai įformintą mokėjimo prašymą, visus išlaidas pagrindžiančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus ir  galutinę įgyvendinimo ataskaitą. Pareiškėjai, įgyvendinantys vidutinės ar didelės apimties projektus, papildomai turi atlikti galutinį išlaidų auditą  pagal šio Tvarkos aprašo 85.3 papunktį.

914. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui taikytinos Tvarkos aprašo V skyriaus nuostatos.

915. Galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje turi būti nurodyta informacija apie:

915.1. pasiektus rezultatus ir jų atitikimą projekto nustatytiems tikslams;

915.2. efektyvumą – ar mažiausiomis sąnaudomis buvo pasiekti visi ar dalis tikslų;

915.3. veiksmingumą – kaip buvo naudojami finansiniai ištekliai rezultatams pasiekti;

915.4. tvarumą – ar projekto rezultatai turės ilgalaikių teigiamų pasekmių;

915.5. poveikį tiksliniams sektoriams ar visuomenės grupėms;

915.6. projekto trūkumus – nurodomos priežastys ir priimti sprendimai jiems pašalinti, rekomendacijos, kaip jų išvengti.“;

2.7. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Paskola Programos lėšomis pareiškėjams teikiama atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.“;

2.8. papildau nauju 281 punktu:

„281. Toms paramos rūšims, kurios pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas priskiriamos valstybės pagalbai, subsidijos teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

Atsakinga institucija teisės aktų nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre.“;

2.9. pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip:

341. Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų subsidijos dydžio avansinį mokėjimą. Konkretus avanso dydis nurodomas finansavimo sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio Mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (esant išlaidų kompensavimo būdui, reikalavimas pateikti garantiją laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų.

Skiriamo avanso dydis apskaičiuojamas subsidijuojamoms projekto veikloms, neįskaitant šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo ir galutinio projekto audito išlaidų.“;

2.10. pakeičiu 342 punktą ir jį išdėstau taip:

„342. Pareiškėjui pateikus tinkamai įformintą avansinio mokėjimo prašymą, Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) per 15 darbo dienų patikrina avansinį mokėjimo prašymą ir prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą išmoka Pareiškėjui.“;

2.11. pakeičiu 36.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.11. išlaidos Atsakingos institucijos ar Aplinkos ministerijos (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) yra pripažintos tinkamomis;“;

2.12. pakeičiu 37.1 punktą ir jį išdėstau taip:

37.1. pareiškėjas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, kartu su priėmimo–perdavimo aktu pridėti prie mokėjimo prašymo ir teikti Atsakingai institucijai ar Aplinkos ministerijai (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) sutartyje nustatytu periodiškumu. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai;“:

2.13. pakeičiu 38.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„38.1. kredito įstaigos paskola. Jei pareiškėjo planuojamas nuosavų lėšų šaltinis yra kredito įstaigos paskola, tokiu atveju pateikiamas preliminarus kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, tačiau po sprendimo skirti finansavimą priėmimo, bet ne vėliau kaip per Atsakingos institucijos ar Aplinkos ministerijos (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) nustatytą terminą iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo turi būti gauta paskola arba pateikta pažyma, kurioje nurodytas kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui vykdyti, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas;“;

2.14. pakeičiu 381 punktą ir jį išdėstau taip:

„381. Pateikus tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus, Atsakinga institucija ar Aplinka ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) projekto išlaidas apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pareiškėjo mokėjimo prašymo registravimo dienos.“;

2.15. papildau nauju 42.17 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„42.17. Fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos nėra laikomos tinkamomis išlaidomis.“;

2.16. pakeičiu 441 punktą ir jį išdėstau taip:

„441. Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) turi teisę dalį išlaidų priskirti prie netinkamų, jei projekto išlaidos viršija vidutines rinkos kainas.“;

2.17. papildau nauju V1 skyriumi:

 

V1. REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VIEŠINIMUI

 

442. Kiekvienas pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, išskyrus fizinius asmenis gaunančius kompensacines išmokas, privalo pažymėti įsigytą materialųjį turtą ir (ar) viešinti suteiktą paramą.

Pareiškėjai, įgyvendinę mažos apimties projektus, privalo pažymėti Programos lėšomis įsigytą pagrindinį materialųjį turtą, nurodant, kad materialusis turtas įsigytas panaudojant Programos lėšas.

Pareiškėjai, įgyvendinę vidutinės ir didelės apimties projektus, privalo papildomai įrengti informacinę lentą. Detalesni materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai nurodyti Darbo su klimato kaitos programos projektais tvarkos apraše, patvirtintame Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu.

Pareiškėjai, įgyvendinę projektą, galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje privalo pateikti informaciją apie įvykdytus reikalavimus projekto žymėjimui ir viešinimui.

Pareiškėjams, įgyvendinantiems vidutinės ir didelės apimties  informacinius ir tiriamuosius klimato kaitos projektus, paramos viešinimo sąlygos nustatomos finansavimo sutartyse.“;

2.18. pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. Patvirtinus metinę Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, projektams pagal atskiras Tvarkos aprašo 4.1, 4.2.2 ir 4.2.5 punktuose nurodytas priemones, Atsakinga institucija paskelbia savo interneto svetainėje ir pateikia prašymą Aplinkos ministerijai paskelbti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje paraiškų pateikimo terminus, paraiškų priėmimo ir atrankos būdą bei kitą paraiškoms pateikti reikalingą informaciją.

Pasikeitus paskelbtame kvietime nurodytoms sąlygoms, jeigu keičiama informacija nėra esminė (nekeičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji negali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), Atsakinga institucija apie kvietimo sąlygų keitimą raštu informuoja pareiškėjus, pateikusius paraiškas, ir atsižvelgdama į sąlygų keitimo turinį paprašo pareiškėjų per rašte nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos, pateikti atitinkamą informaciją ar patikslinti paraišką.

Jeigu kvietimo teikti paraiškas dokumentuose keičiama informacija yra esminė (keičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji gali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), Atsakinga institucija sustabdo paraiškų priėmimą ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris konkursiniu atrankos atveju negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo pakeisto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Atsakinga institucija pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki kvietimo teikti paraiškas sąlygų pakeitimo dienos, išsiunčia informacinius raštus apie pakeitimus ir prireikus prašo pateikti su pakeitimais susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką.“;

2.19. pakeičiu 451 punktą ir jį išdėstau taip:

„451. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatos detalizuojančio plano priemonę.

Tais atvejais, kai Programos lėšomis prašoma paramos pastatų kompleksui atnaujinti (modernizuoti) ar jame įsidiegti atsinaujinančių išteklių šaltinį, teikiamoje paraiškoje gali būti įtraukti tik ne daugiau kaip 500 metrų vienas nuo kito nutolę pareiškėjo valdomi pastatai.

Paraiškos, neatitinkančios šiame punkte nustatytų reikalavimų, atmetamos administracinės atitikties vertinimo metu.“;

2.20. papildau nauju 452 punktu:

„452. Tais atvejais, kai Programos lėšomis subsidija yra teikiama Aplinkos ministro valdymo sričių valstybės investicijų projektams, šie projektai yra atrenkami ir vertinami remiantis aplinkos ministro valdymo sričių valstybės investicijų projektų rengimo ir jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo nuostatomis. Atrenkant Aplinkos ministro valdymo sričių valstybės investicijų projektus, kurie numatomi finansuoti Programos lėšomis, Aplinkos ministerijos Strateginio planavimo skyrius privalo derinti paraiškas su Aplinkos ministerijos struktūriniu padaliniu. Atrinkti projektai ir jiems skiriama lėšų suma ir kiti specialieji reikalavimai yra nurodomi Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane.“;

2.21. papildau nauju 453 punktu:

„453. Projektai, įgyvendinami pagal šio Tvarkos aprašo 4.2.4 punkto priemones atrenkami, vertinami ir jų stebėsena atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“;

2.22. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Užpildyta Tvarkos aprašo 3 priede (įgyvendinant vidutinės ar didelės apimties projektą, taip pat mažos apimties projektą, kurį įgyvendina juridinis asmuo) ar 4 priede (įgyvendinant mažos apimties projektą, kurį įgyvendina fizinis asmuo, taip pat projektus, kurie įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones) nurodytos formos paraiška įteikiama Atsakingai institucijai kartu su privalomai pateiktinais dokumentais. Prie paraiškos privalomai pateikiamų dokumentų (paraiškos priedų) sąrašas, atsižvelgiant į pagal projektų rūšis organizuojamą kvietimą, nustatomas Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Atsakingai institucijai tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis turi pateikti:“;

2.23. pakeičiu 492 punktą ir jį išdėstau taip:

„492. Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) turi teisę atmesti paraišką, jei nepateikiama bent pusė su paraiška privalomų pateikti dokumentų.

Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui raštu arba el. paštu siunčiamas pranešimas, kuriame paprašoma pareiškėjo per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (ligos atvejis ar pan.), paraiška atmetama.“;

2.24. pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

„64. Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą projektų registracijos žurnale. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo projekto registravimo dienos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas yra tinkamas subsidijai gauti, ar tenkinami nustatytieji specialieji reikalavimai.“;

2.25. pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

„65. Paraiškos, visiškai atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos toliau aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etapui.

Jeigu paraiškos atitinka ne visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, tačiau tai netrukdo pereiti į aplinkosauginio–techninio projekto vertinimo etapą, Atsakinga institucija gali priimti sprendimą perduoti tokias paraiškas aplinkosauginiam–techniniam projekto vertinimo etapui, galutinai nepabaigusi administracinės atitikties vertinimo. Tokiu atveju, administracinės atitikties vertinimo reikalavimai turi būti įgyvendinti iki aplinkosauginio–techninio vertinimo pabaigos.“;

2.26. pakeičiu 651 punktą ir jį išdėstau taip:

„651. Esant konkursiniam paraiškų teikimo būdui, tuo atveju, kai administracinės atitikties reikalavimus, išskyrus 691 punkte nurodytus reikalaujamus pateikti dokumentus, atitinkančiose paraiškose prašoma paramos suma labai viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, Atsakinga institucija gali sudaryti paraiškų eilę pagal projektų naudingumo kriterijus, nustatytus darbo procedūrų apraše, patvirtintame Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu. Paraiškoms, esančioms sudarytoje eilėje, kurioms pakanka Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane nurodytos paramos, atliekamas aplinkosauginis–techninis vertinimas, o paraiškos, kurioms nepakanka paramos lėšų, toliau nevertinamos.“;

2.27. pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

„71. Atlikęs aplinkosauginį–techninį projekto vertinimą, Atsakingos institucijos darbuotojas (-ai) turi per 5 darbo dienas raštu pateikti Atsakingos institucijos vadovui vertinimo rezultatus ir savo išvadas apie projekto atitiktį aplinkosauginiams–techniniams kriterijams, pareiškėjo technines, organizacines, ekonomines ir finansines galimybes įgyvendinti projektą ir pasiekti paraiškoje nurodytą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo efektą.

Vertinimo metu Atsakingai institucijai nustačius, kad pateiktoje paraiškoje numatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir prašomas projektui skirti lėšų dydis yra didesni už Atsakingos institucijos vertinimo metu nustatytus dydžius, Atsakinga institucija raštu informuoja pareiškėją apie siūlomą skirti subsidijos dydį. Pareiškėjas Atsakingai institucijai pateikia atsakymą apie sutikimą (nesutikimą) dėl siūlomo skirti subsidijos dydžio. Suvestinė informacija apie pareiškėjų atsakymus pateikiama Atrankos komitetui. Atrankos komitetas, įvertinęs pareiškėjo nesutikimo įgyvendinti projektą su Atsakingos institucijos nustatytu lėšų dydžiu argumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gali grąžinti paraišką Atsakingai institucijai pervertinti.“;

2.28. pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

„73. Paraiškas teikiant ir atrenkant konkurso būdu, Atsakingos institucijos įvertintus projektus atrenka ir pasiūlymus dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) rengia aplinkos ministro įsakymu sudarytas Atrankos komitetas, vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtintu Atrankos komiteto darbo reglamentu ir atsižvelgdamas į finansuojamas veiklos kryptis, Atsakingos institucijos darbuotojų parengtus projekto apibendrinimus, projektus vertinusių nepriklausomų ekspertų ir Atsakingos institucijos darbuotojų išvadas, paraiškose ir su jomis pateiktuose dokumentuose esančią informaciją.

Kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka pagal priemonę planuotų paskirstyti lėšų sumos, Atrankos komitetas turi teisę suteikti prioritetą projektui (-ams), pagal pasirinktą vieną iš taikytų vertinant paraiškas atrankos kriterijų.“;

2.29. pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:

„78. Priėmus sprendimą skirti finansavimą, Atsakinga institucija teisės aktų nustatytą tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre.“;

2.30. pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

„79. Subsidijos skyrimo atveju Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) ir pareiškėjas pasirašo finansavimo sutartį, išskyrus tokius mažos apimties projektus, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, taip pat projektus, kurie įgyvendinami daugiabučiuose namuose pagal Programos lėšų naudojimo sąmatose nurodytas finansavimo priemones.“;

2.31. pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

„80. Jeigu aplinkos ministro įsakymu nenumatyta kitaip, Atsakinga institucija ar Aplinkos ministerija (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo parengia finansavimo sutarties projektą ir pateikia pareiškėjui derinti. Suderinta finansavimo sutartis turi būti pasirašyta per 1 mėnesį nuo sutarties projekto derinimo pabaigos. To nepadarius, laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako.

Skyrus finansavimą aplinkos ministro įsakymu, iki pasirašant finansavimo sutartį, pareiškėjas, esant Atsakingos institucijos pritarimui, gali patikslinti paraišką, pakeisdamas tuos projektų techninius sprendimus, kurių nebuvo galima numatyti paraiškos teikimo ar  vertinimo metu, jeigu juos pakeitus išlieka sąlygos pasiekti vertinimo išvadose ir ataskaitose nurodytus projekto aplinkosaugos rodiklius, planuojamus energijos sutaupymus, nedidinant mokamos subsidijos sumos.

Pareiškėjui atlikus projekto viešuosius pirkimus ir sudarius pirkimo sutartis, Aplinkos ministro įsakymu pareiškėjo projektui paskirtas maksimalus subsidijos dydis tikslinamas finansavimo sutartimi, neviršijant aplinkos ministro įsakyme nurodyto maksimalaus subsidijos dydžio.

Atsiradus nenumatytoms papildomoms projekto išlaidoms, jeigu neviršijama aplinkos ministro įsakymu skirta maksimali subsidijos suma, pareiškėjui ir Atsakingai institucijai įforminus finansavimo sutarties pakeitimą ar papildymą, šios išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis.

Pareiškėjui atlikus viešuosius pirkimus, išlaidos finansavimo sutartimi patvirtintoje sąmatoje gali būti perskirstytos tarp skirtingų sąmatos eilučių nekeičiant bendros subsidijos vertės, tai įforminant finansavimo sutarties pakeitimu.“;

2.32. pakeičiu 84.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„84.2. techninio įgyvendinimo etapas – projekto įgyvendinimo metu, kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, prireikus, Atsakingos institucijos darbuotojas ir, esant reikalui, nepriklausomas ekspertas gali atlikti įgyvendinamo projekto techninių parametrų patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir įvertinti projekto įgyvendinimo atitiktį paraiškoje pateiktai informacijai;“;

2.33. papildau nauju 85.3 papunkčiu:

„85.3. Projekto išlaidų auditas turi apimti:

85.3.1. tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymuose deklaruojamų patirtų išlaidų tinkamumo finansuoti pagal finansavimo sutartį patikrinimą, atsižvelgiant į finansavimo sutarties sąlygas ir paramos teikimo reglamentavimą:

85.3.1.1. ar patirtos išlaidos yra numatytos finansavimo sutartyje;

85.3.1.2. ar išlaidos patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu;

85.3.2. atsiskaitymų su trečiosiomis šalimis už sutartyje numatytus darbus ar paslaugas (pvz., partneriais, tiekėjais, darbuotojais) patikrinimą;

85.3.3. galutinio mokėjimo prašyme prašomos apmokėti sumos nustatymo teisingumą, atsižvelgiant į pateiktus avanso, jei avanso mokėjimo prašymas buvo pateiktas, ir tarpinio mokėjimo prašymus;

85.3.4. patikrinimą, ar projekto pajamos iš finansuojamos veiklos ir (ar) sukurtų produktų, jei tokios buvo gautos, tinkamai įtrauktos į buhalterinę apskaitą ir deklaruotos mokėjimo prašymuose;

85.3.5. patikrinimą, ar projekto galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje pateikta finansinė informacija sutampa su avanso, jei jis buvo teiktas, tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymuose pateikta informacija bei apima visas tinkamas finansuoti išlaidas ir finansavimo šaltinius pagal finansavimo sutartį.“;

2.34. papildau nauju 85.4 papunkčiu:

„85.4. Auditorius, atlikęs visų projekto išlaidų auditą (patikrinus tarpinio ir galutinio mokėjimo prašymus), radęs nukrypimų, turi juos nurodyti išlaidų audito  išvadoje. Kiekvienas atvejis turi būti identifikuotas pagal projekto biudžeto išlaidų kategorijas, išlaidų pavadinimą, dokumentą ir sumą. Kur įmanoma, neatitikimas turi būti nurodytas pinigine išraiška.“;

2.35. pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

„86. Didelės ir vidutinės apimties Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų atveju pareiškėjas Atsakingai institucijai privalo pateikti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitas, kuriose turi būti nurodyta veikla ir (ar) įrenginys, kuro rūšis, sunaudoto kuro kiekis (pagamintos šilumos energijos kiekis), sutaupytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis per vienerius metus ir kita susijusi informacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos prietaisų parodymais ir (ar) skaičiavimų rezultatais:“;

2.36. pakeičiu 971.2  papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.2. pareiškėjas, norintis gauti kompensacinę išmoką fiziniams asmenims, turi tiesiogiai ar naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateikti Atsakingai institucijai užpildytą ir pasirašytą Projekto registracijos formą;“;

2.37. pakeičiu 971.3  papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.3. Projekto registracijos formoje turi būti pateikta informacija apie ketinamų įgyvendinti priemonių apimtį ir kita Projekto registracijos formoje reikalaujama informacija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Netinkamai ar nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik teikiama naujai;“;

2.38. pakeičiu 971.6. papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.6. pasibaigus atitinkamai priemonei numatytoms lėšoms, Projekto registracijos formų priėmimas stabdomas. Pareiškėjai, išsiuntę registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną Projektų registracijos formas po pranešimo, kad sustabdytas Projekto registracijos formų priėmimas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą. Pareiškėjai, kurių Projektų registracijos formos registruotu paštu buvo išsiųstos iki Projektų registracijos formų priėmimo sustabdymo, bet gautos vėliau, nei buvo paskelbtas sustabdymas, taip pat įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.“;

2.39. pakeičiu 971.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.8. patvirtintas projektų registracijos sąrašas pareiškėjo gali būti prašomas patikslinti ne daugiau kaip vieną kartą, siekiant pakeisti ketinamą įgyvendinti projekto komponentą (neviršijant Atsakingos institucijos paskaičiuotos pareiškėjui maksimalios paramos sumos) ar siekiant būti išbrauktam iš sudaryto sąrašo. Tais atvejais, kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali įgyvendinti projekto iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jis apie tai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi raštu ar el. paštu informuoti Atsakingą instituciją;“;

2.40. pakeičiu 971.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.11. įgyvendinęs projektą, pareiškėjas pateikia Atsakingai institucijai tinkamai įformintą mokėjimo prašymą, Pareiškėjo deklaraciją, visus išlaidas pagrindžiančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus ar Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, pasiektus atitinkamoje priemonėje keliamus tikslus ir kitus Atsakingos institucijos kvietime nurodytus dokumentus. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui taikytinos Tvarkos aprašo V skyriaus nuostatos;“;

2.41. pakeičiu 971.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.12. Atsakinga institucija faktinius tinkamų išlaidų dydžius apskaičiuoja vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais, neviršijant aplinkos ministro įsakymu patvirtintų maksimalių tinkamų išlaidų dydžių ir Atsakingos institucijos apskaičiuotos maksimalios paramos sumos;“;

2.42. pakeičiu 971.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.14. Atsakinga institucija patikrina pateiktą tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, taip pat atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Nesant trūkumų, mokėjimo prašymas teikiamas Atsakingos institucijos direktoriui patvirtinti apmokėjimui. Finansavimo sutartis nesudaroma;“;

2.43. pakeičiu 971.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.15. Projekto išlaidos Atsakingos institucijos apmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pareiškėjo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų išlaidas pagrindžiančių ir (ar) apmokėjimą įrodančių dokumentų originalų arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų kopijų registravimo dienos, taip pat, jei Atsakingai institucijai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje nerandama trūkumų. Pareiškėjas Projekto registracijos formoje nurodytu būdu informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą paramos sumą;“;

2.44. pakeičiu 971.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

„971.17. jeigu užregistruotas pareiškėjas neįgyvendina projekto iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ir (ar) nepateikia mokėjimo prašymo, arba iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. raštu neinformuoja Atsakingos institucijos, kad negalės įgyvendinti projekto iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jis netenka galimybės gauti kompensacinę išmoką, nurodytą registracijos formoje ir išbraukiamas iš sąrašo. Taip pat pareiškėjas netenka teisės gauti paramos iš Programos lėšų vienerius metus nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. Nepanaudota lėšų suma, pasikeitus bendram Projektų registracijos sąrašui, skiriama rezervinio sąrašo projektams eilės tvarka, jeigu iki einamųjų metų gruodžio 1 d. jie yra įgyvendinę projektą;“;

2.45. pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

„97. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario mėnesio 20 dienos Atsakinga institucija pateikia Aplinkos ministerijos struktūriniam padaliniui apibendrintą informaciją apie įgyvendintus Programos lėšomis finansuotus projektus. Atsakinga institucija turi pateikti informaciją apie:

97.1. gautų paraiškų ir registracijos formų skaičių pagal praėjusių metų finansavimo priemones;

97.2. įvertintas paraiškas, pateikiant informaciją apie pareiškėjų planuojamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimus, energijos sutaupymą įgyvendinus projektus;

97.3. rezervuotą finansavimą fiziniams asmenims, pateikiant detalią informaciją apie projektus;

97.4. gautus mokėjimo prašymus ir atliktus faktinius mokėjimus pareiškėjams;

97.5. administravimo išlaidoms ir ekspertinėms paslaugoms panaudotas lėšas.“;

2.46. pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

„98. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui sąlygų, Aplinkos ministerija turi teisę priimti sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo, išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui nutraukimo. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl subsidijos suteikimo pareiškėjui sąlygų (ar Paraiškos, prie jos pridėtos Pareiškėjo deklaracijos sąlygų ir šio Aprašo nuostatų, kai finansavimo sutartis nesudaroma), Aplinkos ministerija turi teisę priimti sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo. Aplinkos ministerijos sprendimo dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir (ar) subsidijos išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo pagrindu Atsakinga institucija turi teisę nutraukti finansavimo sutartį.

Tais atvejais, kai nepasiektos finansavimo sutartyje nustatytos projekto rodiklių reikšmės, subsidija tikslinama tokia tvarka:

98.1. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi ne mažiau kaip 95 procentais – pareiškėjui priklauso 100 procentų subsidijos;

98.2. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 95 procentais, bet ne mažiau kaip 80 procentų – pareiškėjui priklauso 90 procentų subsidijos;

98.3. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentais – pareiškėjui priklauso 80 procentų subsidijos;

98.4. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 65 procentais, bet ne mažiau kaip 50 procentų – pareiškėjui priklauso 70 procentų subsidijos;

98.5. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 50 procentų, pareiškėjas privalo gražinti visą išmokėtą subsidiją.

Projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais apskaičiuojamas palyginant paraiškoje numatytus aplinkosaugos rodiklius su faktiškai pasiektais aplinkosaugos rodikliais per 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.“;

2.47. papildau nauju 102 punktu ir jį išdėstau taip:

„102. Atsakinga institucija apie pareiškėjų ir projektų vykdytojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties projektų finansavimo sutarčių ir  sąlygų nustatytiems reikalavimams, praneša Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija, nusprendusi, kad skundas pagrįstas, raštu įpareigoja pareiškėjų ir projektų vykdytojus imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus, apie priimtą sprendimą informuodama ir Atsakingą instituciją. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad pareiškėjų ir projektų vykdytojų veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, jos apie tai informuoja pareiškėją ir Atsakingą instituciją. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutinkantis su Aplinkos ministerijos sprendimais, gali juos apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“;

2.48. pakeičiu Tvarkos aprašo 2 priedo 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.2. vertinant tiesiogines kitų procesų metu išsiskiriančias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jų į atmosferą išmetamas kiekis perskaičiuojamas į CO2 ekvivalentą (CO2e), taikant tokius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo perskaičiavimo į CO2 ekvivalentą (CO2e) koeficientus – pasaulinio šiltėjimo potencialo vertes:

10.2.1. 1 t anglies dvideginio (CO2) perskaičiuojama kaip 1 t CO2e;

10.2.2. 1 t metano (CH4) perskaičiuojama kaip 25 t CO2e;

10.2.3. 1 t azoto suboksido (N2O) perskaičiuojama kaip 298 t CO2e;

10.2.4. 1 t sieros heksafluorido (SF6) perskaičiuojama kaip 22800 t CO2e.“;

2.49. pakeičiu Tvarkos aprašo 3 priedo 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3. projekto finansinis vertinimas (taikoma didelės apimties projektams, išvardytiems šios paraiškos 3.1 punkte, išskyrus projektus, įgyvendinamus ne pelno siekiančių organizacijų ar iš valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų, pinigų fondų išlaikomų juridinių asmenų):“;

2.50. pakeičiu  Tvarkos aprašo 3 priedo parašo rekvizitą ir jį išdėstau taip:

„Paraišką užpildė:

 

_____________                                                                                                _______________

(vardas, pavardė)                                                                                                         (pareigos)

 

_____________                                                                                                _______________

(data)                                                                                                                                   (parašas)

 

 

 

 

_____________                                                                                                _______________

(pareiškėjo vadovo vardas, pavardė)                                                                      (pareigos)

 

_____________                                                                                                _______________

(data)                                                                                                                                 (parašas)“;

 

2.51. pakeičiu Tvarkos aprašo 4 priedo parašo rekvizitą ir jį išdėstau taip:

„Pareiškėjas:

 

______________________________

(vardas, pavardė)“;

 

2.52. pakeičiu Tvarkos aprašo 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Apie Projektą _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                                           (Projekto pavadinimas)

(toliau – Projektas) mokėjimo prašyme pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“;

2.53. pripažįstu netekusiu galios Tvarkos aprašo 5 priedo 2 punktą;

2.54. pripažįstu netekusiais galios Tvarkos aprašo 5 priedo 7.1 ir 7.2 papunkčius;

2.55. pripažįstu netekusiu galios Tvarkos aprašo 5 priedo 7.6 papunktį;

2.56. pripažįstu netekusiu galios Tvarkos aprašo 5 priedo 13 punktą;

2.57. papildau  Tvarkos aprašo 5 priedą parašo rekvizitu ir jį išdėstau taip:

 

„__________________                                         _______________

 

(vardas, pavardė)                                                         (parašas)“.

 

 

3. Nustatau, kad 2.48 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Valentinas Mazuronis