Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 11 d. Nr. 12

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.1. Valstybine mokesčių inspekcija – nustatyti 3.1 papunktyje nurodytą reglamentavimą;“.

1.2. Pakeisti 3.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.2. Finansų ministerija – nustatyti pavyzdinės formos apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus 2.1.1 papunktyje nurodytose taisyklėse nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito privalomus rekvizitus.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą:

1.3.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Kiekvienam su ūkio subjektu atsiskaičiusiam asmeniui, kai šiame Apraše nustatyta atsiskaitymo vietoje įrengti kasos aparatą, privaloma išduoti kasos aparato kvitą, išskyrus šio Aprašo 10.2 papunktyje nurodytus atvejus.“

1.3.2. Pakeisti 9 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Lošimų namų (kazino), automatų ir bingo salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų, nuotolinių lošimų laimėjimų išmokėjimo asmenims tvarką nustato Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas.“

1.3.3. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. kioskuose (paviljonuose), kuriuose periodinės spaudos pardavimo įplaukos sudaro 60 procentų ir daugiau paskutinių trijų mėnesių bendrųjų įplaukų ir kuriuose neprekiaujama alumi, apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi. Kiekviename kioske (paviljone) turi būti atskirai tvarkoma įplaukų už parduotą periodinę spaudą ir bendrųjų įplaukų apskaita. Kasos aparatai šiuose kioskuose (paviljonuose) turi būti įrengti per mėnesį pasibaigus mėnesiui, per kurį minėta pardavimo įplaukų dalis nesudarė 60 procentų. Ūkio subjekto prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija iki trijų mėnesių gali pratęsti nurodytą kasos aparatų įrengimo terminą. Įrengti kasos aparatai turi būti naudojami nuolat, neatsižvelgiant į vėliau (po kasos aparato įrengimo dienos) gautą minėto pardavimo įplaukų dalį;“.

1.3.4. Pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.2. spaudos kioskų (paviljonų), parduotuvių ar kitų prekybos vietų pardavimo įplaukoms už tose prekybos vietose realizuotus spaustuvėje numeruotus momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietus apskaityti, net jeigu juose prekiaujama ne tik nurodytomis prekėmis ir yra įrengti kasos aparatai. Įplaukos, gautos už šiame papunktyje nurodytų bilietų pardavimą ir neregistruojamos kasos aparatu, turi būti apskaitomos Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka;“.

1.3.5. Pakeisti 10.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.3. ūkio subjektams, kurie asmenų įmokų grynaisiais pinigais priėmimą įformina įmonės kasoje kasos pajamų orderiu, vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės);“.

1.3.6. Pakeisti 10.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.5. prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektams arba jų padaliniams, kurie asmenis aptarnauja tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu ir šių renginių metu neprekiauja alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų) bei apdorotu tabaku. Šiame papunktyje nurodyti ūkio subjektai arba jų padaliniai prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentą arba jo kopiją ir ūkio subjekto vadovo patvirtintą kainoraštį;“.

1.3.7. Pripažinti netekusiu galios 10.6 papunktį.

1.3.8. Pakeisti 10.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.10. prekiaujantiesiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą;“.

1.3.9. Pakeisti 10.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.14. prekiaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka registruotų tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų spausdintais loterijos bilietais, šių terminalų apskaitomais momentinės loterijos, transporto ar kultūros, meno, sporto, pramogų, švietimo, mokslo, mokymo renginių bilietais, papildant viešojo judriojo telefono ryšio pokalbių sąskaitas, taip pat kai per šiuos terminalus mokamos ir apskaitomos pinigų sumos už trečiųjų asmenų tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas. Šių terminalų kasos operacijų žurnalai pildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka;“.

1.3.10. Pakeisti 10.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.15. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigose – jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti;“.

1.3.11. Pakeisti 10.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.17. kaimo vietovėse esančiose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose aprūpinant gyventojus vaistiniais preparatais Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.3.12. Pakeisti 101 punktą ir jį išdėstyti taip:

101. Kai šio Aprašo 10.2, 10.12 ir 10.14 papunkčiuose nustatytais atvejais kiekvienam asmeniui išduodamas bilietas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas papildomai neišrašomas.“

1.3.13. Pakeisti 11.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.2. kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus šio Aprašo 10.17 papunktyje nurodytą atvejį;“.

1.3.14. Pakeisti 11.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.5. sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais šio Aprašo 44 punkte nustatytais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, tačiau tik tokio kasos aparato techninės priežiūros, remonto ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus;“.

1.3.15. Papildyti 11.9 papunkčiu:

11.9. bankams, valiutos keityklos operatoriams ir kitoms finansų įstaigoms.“

1.3.16. Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes;“.

1.3.17. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Prie kiekvieno kasos aparato turi būti techninis pasas, kuris turi būti saugomas visą šio aparato naudojimo laiką. Techninis pasas laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenys, kopija. Kasos aparatais prekiaujanti ir juos techniškai prižiūrinti įmonė neturi teisės ūkio subjektui perduoti neužplombuoto kasos aparato ir (ar) neužregistruoto jo techninio paso.

Aptarnavimo įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą ir užpildęs jo techninį pasą, per 3 darbo dienas pateikia pasą užregistruoti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis aparatas įrengtas. Pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Programą pakeisti (išskyrus kainas, prekių pavadinimus ir kodus) gali tik aptarnavimo įmonė. Pase turi būti nurodyta kiekvieno po šio Aprašo įsigaliojimo dienos įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar neperregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Atvejus ir sąlygas, kada kasos aparato techninis pasas turi būti perregistruotas, nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.“

1.3.18. Pakeisti 16 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Kiekvieno iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinės kasos aparato profilaktinės priežiūros ar remonto dienos. Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnavimo įmonę dėl profilaktinės kasos aparato priežiūros, kaip nustatyta šio Aprašo 29 punkte, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos. Draudžiama naudoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kurio profilaktinė priežiūra ar remontas nebuvo atlikti ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šio Aprašo 27 punkte nustatytą atvejį, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus.“

1.3.19. Papildyti 171 punktu:

171. Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu išregistruoja kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

171.1. kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojo registro;

171.2. kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

171.3. kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikta iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra ar remontas;

171.4. kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti šio Aprašo 44 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti pažeidimai.“

1.3.20. Papildyti 172 punktu:

172. Šio Aprašo 171 punkte nurodytais atvejais kasos aparatai išregistruojami Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.“

1.3.21. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka pildomas atskiras kiekvieno naudojamo kasos aparato kasos operacijų žurnalas.“

1.3.22. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Kasos aparato duomenys apie priimtų ir inkasuotų grynųjų pinigų sumas turi sutapti su kasos operacijų žurnale nurodytomis sumomis, o šiame žurnale nurodyta inkasuota suma – su kasos pajamų orderiuose įrašyta arba inkasatorių inkasuota suma.

Pinigų inkasavimo terminą ūkio subjektai nusistato vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. Dalis pinigų pagal kasos aparatu išspausdintą kasos aparato kvitą, kuriame pažymimas grynųjų pinigų išėmimas, gali būti perkelta į tam skirtą vietą, įrengtą kasos operacijų atlikimo vietoje arba gretimoje patalpoje, kurioje grynieji pinigai kartu su kasos aparato kvitu, kuriame nurodyta pinigų išėmimo suma, saugomi iki inkasavimo.“

1.3.23. Pakeisti 25 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Nauja aptarnavimo įmonė, pakeitusi kasos aparato plombą jo techninės priežiūros ar remonto metu, apie kasos aparato plombos pakeitimą turi pranešti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje registruotas tas kasos aparatas.“

1.3.24. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Ūkio subjektas gali sudaryti ilgalaikę arba vienkartinę kasos aparato techninės priežiūros ir (ar) remonto sutartį. Ūkio subjektas, nesudaręs ilgalaikės kasos aparato techninės priežiūros ir (ar) remonto sutarties, gali kreiptis į bet kurią šio Aprašo 22 punkte nurodytą aptarnavimo įmonę su prašymu atlikti kasos aparato techninę priežiūrą ar remontą.

Aptarnavimo įmonė privalo pildyti prašymų registravimo knygą (knygas), kurioje (kuriose) registruojami visi prašymai atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ar juos suremontuoti. Aptarnavimo įmonė prašymų registravimo knygoje turi pažymėti, ar ūkio subjekto prašymas priimtas ar jo atsisakyta.

Aptarnavimo įmonė, priėmusi ūkio subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 10 dienų turi atlikti kasos aparato techninę priežiūrą ar jį suremontuoti. Jeigu dėl techninių priežasčių aptarnavimo įmonė kasos aparato suremontuoti negali, remonto laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.

Kasos aparato techninės priežiūros ar remonto laikotarpiu darbas gali būti tęsiamas – išduodami šio Aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai, tačiau tik užregistravus aptarnavimo įmonės iškvietimą (kreipimąsi) šio Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka. Minėtu laikotarpiu gali būti naudojamas ir rezervinis fiskalinis kasos aparatas.“

1.3.25. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Visi aptarnavimo įmonės iškvietimai chronologine tvarka turi būti užregistruoti sugedusio kasos aparato kasos operacijų žurnale. Kasos operacijų žurnale nurodoma iškvietimo (kreipimosi) data, laikas, kasos aparatų aptarnavimo įmonės pavadinimas. Tik užregistravus iškvietimą (kreipimąsi) gali būti tęsiamas darbas, kaip nurodyta šio Aprašo 27 punkto ketvirtojoje pastraipoje. Keleiviniame transporte iki reiso pabaigos darbas gali būti tęsiamas ir neužregistravus aptarnavimo įmonės iškvietimo.

1.3.26. Pripažinti netekusiu galios 39 punktą.

1.3.27. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Tarptautiniame jūrų ar oro uoste esančioje specialioje prekybos vietoje parduodant prekes, kurios neapmokestinamos muitais ir (arba) kurioms taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytos mokesčių lengvatos, taip pat parduodant minėtas prekes reiso metu keleiviams, vykstantiems oro ar jūrų transportu į paskirties tašką už Europos Sąjungos teritorijos, išduotame kasos aparato kvite, be šio Aprašo 35 punkte nurodytų rekvizitų, turi būti nurodyta valstybė, į kurią vyksta keleivis, ir keleivio bilieto (arba reiso) numeris.“

1.3.28. Pakeisti 42 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

42. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais kasos aparatai gali nespausdinti šio Aprašo 35.2.8 ir 35.2.9 papunkčiuose nurodytų duomenų.“

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo naudoti tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalai turi būti įregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje iki 2017 m. lapkričio 1 dienos.

3. Šis nutarimas, išskyrus 1.1, 1.2, 1.3.1–1.3.8, 1.3.10–1.3.16, 1.3.18, 1.3.24, 1.3.25, 1.3.27 ir 1.3.28 papunkčius, įsigalioja 2017 m. gegužės 1 dieną.

4. Šio nutarimo 1.3.10 papunktis įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka