LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 719 „DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 11 29 ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS“ DALINIO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 9 d. Nr. V-666

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 719 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės“ dalinio pakeitimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės“ patvirtintų Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų 21 ir 22 punktus ir tvirtinu apskaitos formas Nr. 010-1-1/a „Naujagimio kortelė“ ir 010-2-1/a „Negyvagimio kortelė“ (pridedama).“

1.2. Pripažįstu netekusia galios nurodytuoju įsakymu patvirtintą formą 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Vytenis Povilas Andriukaitis