LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-313 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS, PAGAMINTOS PRIVAČIUOSE MIŠKUOSE, GABENIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2014 m. spalio 9 d. Nr. D1-823

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir siekdamas užtikrinti miško kelių priežiūrą:

1. T v i r t i n u Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                       Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823

 

 

 

Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja apvaliosios medienos, pagamintos miškuose, gabenimą.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. medienos krovos aikštelė – vieta prie medienos išgabenimo kelio, skirta laikinai kaupti nukirstus medžius, stiebus, sortimentus, kirtimo atliekas ir juos krauti į transporto priemones išvežimui (gabenimui);

2.2. medienos gabenimo lapas - apvaliosios medienos gabenimą patvirtinantis laisvos formos dokumentas, turintis visus šiame Tvarkos apraše nustatytus privalomus rekvizitus ir privalomas fiziniams asmenims, gabenantiems apvaliąją medieną;

2.3. medienos siuntėjas – fiziniai ir juridiniai asmenys, perduodantys vežti apvaliąją medieną.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše, Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Kai gabenama apvalioji mediena, pagaminta VĮ miškų urėdijų patikėjimo teise valdomuose miškuose, medieną gabenantis asmuo privalo turėti važtaraštį, užpildytą vadovaujantis Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1B-162 „Dėl Medienos gabenimo važtaraščio formos patvirtinimo“.

5. Kai gabenama apvalioji mediena, pagaminta pagal nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutartis, medieną gabenantis asmuo privalo turėti nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutartį su nurodytais medienos išvežimo duomenimis, numatytais Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Kai gabenama apvalioji mediena, pagaminta kituose, ne VĮ miškų urėdijų patikėjimo teise valdomuose, miškuose ar privačiuose miškuose, medieną gabenantys juridiniai asmenys privalo turėti važtaraščius, užpildytus vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsniu, o daugiau kaip 1 m3 apvaliosios medienos gabenantys fiziniai asmenys privalo turėti medienos gabenimo lapus, kurių pildymo tvarka numatyta šio Tvarkos aprašo II skyriuje.

7. Medienos gabenimu nelaikomas medienos ištraukimas iš kirtaviečių į medienos krovos aikšteles.

8. Apvaliosios medienos gabenimo dokumentus, numatytus Tvarkos aprašo 4-6 punktuose, pildo medienos siuntėjas.

 

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, PRIVALOMI FIZINIAMS ASMENIMS, GABENANTIEMS APVALIĄJĄ MEDIENĄ

 

9. Fizinis asmuo, gabendamas apvaliąją medieną, pagamintą jam nuosavybės teise priklausančiame miške, privalo turėti:

9.1. medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra privalomi;

9.2. medienos gabenimo lapą, nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra neprivalomi.

10. Fiziniai asmenys, gabendami įsigytą apvaliąją medieną, privalo turėti medienos gabenimo lapus, o tais atvejais, kai tai nustato teisės aktai, - ir medienos įsigijimo dokumentus.

11. Medienos gabenimo lapuose nurodomi tokie rekvizitai:

11.1. medienos gabenimo lapo surašymo data, laikas;

11.2. medienos siuntėjo - fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, adresas;

11.3. medienos gavėjo – fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, adresas;

11.4. fizinio asmens, gabenančio apvaliąją medieną, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

11.5. transporto priemonės, gabenančios apvaliąją medieną, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris;

11.6. medienos pakrovimo vietos adresas arba miškų urėdijos, girininkijos pavadinimas, kvartalas, sklypas; pakrovimo data, laikas;

11.7. medienos pristatymo vietos adresas;

11.8. sortimentai - gabenamos medienos sortimentų pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų skaičius (nurodomas, kai tūris apskaitomas vienetiniu metodu), ilgis, tūris;

11.9. medieną gabenti perdavusio asmens vardas, pavardė, parašas;

11.10. medieną gabenti priėmė - fizinio asmens, gabenančio apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose, vardas, pavardė, parašas;

11.11. leidimo kirsti mišką išdavimo data, numeris (pildoma, jei leidimas buvo išduotas).

12. Medienos gabenimo lapai surašomi trim egzemplioriais, kurių pirmasis egzempliorius yra skirtas medienos siuntėjui, antrasis - medienos gavėjui, trečiasis - fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną. Tais atvejais, kai fizinis asmuo, gabenantis apvaliąją medieną, yra gavėjas arba siuntėjas, medienos gabenimo lapai surašomi dviem egzemplioriais. Kai siuntėjas, gabenantis apvaliąją medieną asmuo ir gavėjas yra tas pats fizinis asmuo, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius.

13. Visi medienos gabenimo lapo egzemplioriai pildomi vienodai, įskaitomai, be trynimų ir braukymų ar kitokių taisymų.

14. Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai. Kai apvalioji mediena pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas.

15. Medienos gabenimo lapą surašęs asmuo atsako už įrašytų į medienos gabenimo lapą duomenų teisingumą.

16. Medienos gabenimo lapų surašymo klausimais konsultuoja ir pavyzdžius pateikia Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų valstybiniai miškų pareigūnai.

17. Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo.

18. Apvaliosios medienos gabenimas su iš dalies užpildytu medienos gabenimo lapu laikomas gabenimu be medienos gabenimo lapo.

 

III SKYRIUS

APRIBOJIMAI GABENANT APVALIĄJĄ MEDIENĄ

 

19. Savivaldybių vykdomosioms institucijoms nustačius laikotarpį, kurio metu ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė, tuo laikotarpiu medienos siuntėjai privalo jas informuoti apie planuojamą gabenti apvaliąją medieną savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apie nustatytą kelių sugadinimo tikimybės laikotarpį ir apie privalomą informavimą gabenant medieną patalpinamas savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje, perduodamas Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui. Valstybinė miškų tarnyba savivaldybių pateiktą informaciją skelbia savo interneto svetainėje.

20. Tvarkos aprašo 19 punkte numatytu atveju medienos siuntėjas savivaldybę, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, informuoja ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikdamas raštu ar faksu, ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą, kuriame nurodyta ši informacija:

20.1. medienos siuntėjas (fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas);

20.2. vežėjas ar fizinis asmuo, gabenantis apvaliąją medieną (juridinio asmens pavadinimas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

20.3. transporto priemonės, kuria bus gabenama apvalioji mediena, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris;

20.4. medienos pakrovimo vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas; pakrovimo data;

20.5. planuojamas medienos gabenimo maršrutas nuo medienos pakrovimo vietos iki išvažiavimo miško keliais iš miško teritorijos (pateikiamas aprašymas, išvardinant konkrečius kelio ruožus, arba maršruto schema).

20.6. įsipareigojimas tausoti miško kelius, o, juos sugadinus, – suremontuoti per 1 mėnesį.

21. Pasikeitus situacijai, pateiktai informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo pateikti patikslintą informaciją, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip medienos gabenimo dieną.

22. Medienos siuntėjas informacinio pranešimo, pateikto savivaldybei, kopiją įteikia vežėjui ar fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose, kartu su medienos gabenimo dokumentais.

23. Apvaliosios medienos, pagamintos miškuose, gabenimo tvarkos laikymosi kontrolę vykdo valstybiniai miškų pareigūnai ir kitų įgaliotų institucijų pareigūnai.

24. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako pagal galiojančius teisės aktus.

 

______________