LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, KARIO SAVANORIO IR AKTYVIOJO REZERVO KARIO sutarČIŲ sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo PAtvirtinimo

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-802

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 29 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi ir 321 straipsnio 4 dalimi:

1.  T v i r t i n u Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašą (pridedama).

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. V-1201 „Dėl Karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių atrankos, tarnybos sutarčių su jais sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                  Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-802

 

 

PRIĖMIMO Į TARNYBĄ AKTYVIAJAME REZERVE, KARIO SAVANORIO IR AKTYVIOJO REZERVO KARIO SUTARČIŲ SUDARYMO IR PRATĘSIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų atranką į krašto apsaugos savanorių karo tarnybą ir kitą tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių (toliau – Tarnybos sutartis) sudarymo, pratęsimo, bei profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) karių priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve pasibaigus PKT tvarką.

2.      Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1.   kandidatas – karo prievolininkas, raštu pateikęs krašto apsaugos sistemos institucijai prašymą priimti į tarnybą aktyviajame rezerve;

2.2.   atranka – kandidatų anketinių duomenų, sveikatos, bendrųjų reikalavimų patikrinimas ir tinkamumo tarnybai aktyviajame rezerve nustatymas;

2.3.   bendrieji reikalavimai – reikalavimai kandidatams, numatyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 29 straipsnio 1, 3, 6 dalimi, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 3 straipsnio ir Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi.

 

II SKYRIUS

ATRANKOS IR PRIĖMIMO TVARKA

 

3.      Kandidatų atranką organizuoja Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (toliau – LK KPKT).

4.      Kandidatai pateikia:

4.1.   prašymą priimti į tarnybą aktyviajame rezerve (1 priedas), nurodant asmens vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį ir adresą, taip pat pridedami asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai, susiję su pareigomis, į kurias pretenduojama;

4.2.   galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;

4.3.   išsimokslinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

4.4.   dokumentą, liudijantį atliktą karinę tarnybą (jeigu tokį turi);

4.5.   kitus dokumentus, kurie, asmens nuomone, suteiktų daugiau informacijos apie jo profesinius gebėjimus ir asmenines savybes.

5.      Dokumentai užsienio kalba pateikiami Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka.

6.      LK KPKT:

6.1.   supažindina kandidatą su priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve procedūromis ir tarnybos aktyviajame rezerve sąlygomis (jei kandidatas nesupažindintas);

6.2.   įvertina, ar kandidatas atitinka bendruosius reikalavimus, išskyrus sveikatos būklę; 

6.3.   priima kitus šio Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus ir padaro jų kopijas, vadovaudamasi Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės);

6.4.   pateikia kandidatui užpildyti prašymą priimti į tarnybą aktyviajame rezerve ir registruoja gautą prašymą;

6.5.   įvertina, ar kandidato išsilavinimas atitinka laisvas kario savanorio/aktyviojo rezervo kario numatomas pareigas;

6.6.   jeigu kandidatas atitinka bendruosius reikalavimus, išskyrus sveikatos būklės, jį registruoja Personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS). Jei kandidatas neatitinka bendrųjų reikalavimų, tolesnę atranką nutraukia ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnyje nustatyta tvarka informuoja kandidatą apie priimtą sprendimą;

6.7.   pagal pateiktus kandidato dokumentus pildo ar tikslina jo duomenis PerVIS. Papildomai įveda kitus atrankos metu gaunamus duomenis apie kandidatą;

6.8.   vadovaudamasi Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, organizuoja kandidatų sveikatos patikrinimą;

6.9.   kandidato asmens bylą sudaro, papildo ir perduoda vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-261 „Dėl Asmens bylų tvarkymo ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.10. jei kandidatas pareiškia norą nutraukti atrankos procedūras arba per vieną mėnesį nuo prašymo priimti į tarnybą aktyviajame rezerve pateikimo nepateikia visų atrankai reikalingų dokumentų ar dėl savo kaltės neatlieka nustatytų atrankos procedūrų, be pateisinamų priežasčių neatvyksta tikrintis sveikatos būklės tinkamumo, nustatoma bent viena aplinkybė, nurodyta KASOKTĮ 29 straipsnio 1, 3, 6 dalyje, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, tolesnę atranką nutraukia ir VAĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka informuoja kandidatą apie priimtą sprendimą.

7.      Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai, turintys aktyviojo rezervo padalinius, į kuriuos kreipiasi kandidatas dėl tarnybos aktyviajame rezerve atlikimo:

7.1.   supažindina kandidatą su priėmimo į tarnyba aktyviajame rezerve procedūromis ir tarnybos aktyviajame rezerve sąlygomis;

7.2.   pateikia kandidatui užpildyti prašymą priimti į tarnybą aktyviajame rezerve;

7.3.   priima Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus ir padaro jų kopijas, vadovaudamiesi Dokumentų rengimo taisyklėmis;

7.4.   ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo gavimo dienos visus dokumentus perduoda artimiausiam LK KPKT teritoriniam padaliniui ir apie tai informuoja kandidatą.

8.      Kiti LK kariniai vienetai į kuriuos kreipiasi kandidatas dėl tarnybos aktyviajame rezerve atlikimo, kandidatą nukreipia į LK KPKT ar Lietuvos kariuomenės karinius vienetus turinčius aktyviojo rezervo padalinius ar pareigybes.

9.      Tikrinimas dėl leidimo ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-1018 „Dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-168 „Dėl Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, panaikinimo ir apskaitos organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10.    Įvertinę iš karinių vienetų gautą informaciją bei nustatęs, kad kandidatas atitinka bendruosius reikalavimus ir kariniame vienete esančių laisvų pareigybių reikalavimus, LK KPKT:

10.1. atsižvelgus į kandidato tinkamumą reikalingoms pareigoms užimti (išsilavinimas, baigti kursai ir t. t.) siūlo kandidatui į tarnybos aktyviajame rezerve pareigas ir derina priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve datas;

10.2. kandidatui sutikus su pasiūlymu, rengia įsakymo dėl kandidato priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve projektą, kuriuo kandidatas skiriamas karinio vieneto, kuriame bus atliekama tarnyba aktyviajame rezerve, vado žinion ir pateikia jį pasirašyti LK KPKT viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui;

10.3. suderina su kariniu vienetu kada ir kur priimtas karys turi prisistatyti, apie tai informuojant kandidatą.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

11.    Su kandidatu, priimamu į tarnybą aktyviajame rezerve, KASOKTĮ 32, 321 straipsnyje nustatytomis sąlygomis sudaroma atitinkamai kario savanorio (2 priedas) arba aktyviojo rezervo kario (3 priedas) sutartis, kuriose nurodoma asmens vardas, pavardė, asmens kodas.

12.    Tarnybos sutarties projektą rengia, teikia pasirašyti ir registruoja Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kurio vadas (viršininkas) turi teisę sudaryti tarnybos sutartį, personalą administruojantis padalinys. 

13.    Tarnybos sutartis sudaroma raštu, dviem egzemplioriais.

14.    Abiejų šalių pasirašytos tarnybos sutartys registruojamos Aktyviojo rezervo tarnybos sutarčių registravimo registre.

15.    Vienas kario savanorio arba aktyviojo rezervo tarnybos sutarties egzempliorius saugomas kario asmens byloje, kitas atiduodamas kariui.

16.    Priimtiems į krašto apsaugos savanorių karo tarnybą ir kitą tarnybą aktyviajame rezerve tarnybą kariams KASOKTĮ 34 straipsnyje numatytais atvejais nustatomas bandomasis laikotarpis.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS SUTARTIES PRATĘSIMAS

 

17.    Karinis vienetas, kuriame tarnauja aktyviojo rezervo karys, ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki Tarnybos sutarties pabaigos įteikia (išsiunčia) aktyviojo rezervo kariui pranešimą dėl Tarnybos sutarties laikotarpio pabaigos (4 priedas).

18.    Aktyviojo rezervo karys ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki Tarnybos sutarties galiojimo pabaigos, gali kreiptis su raštišku prašymu į vadą (viršininką), turintį teisę pratęsti tarnybos sutartį dėl Tarnybos sutarties pratęsimo.

19.    Jeigu aktyviojo rezervo karys pateikia prašymą dėl Tarnybos sutarties pratęsimo nuo paskutinio tarnybos vertinimo praėjus daugiau nei 12 mėnesių, atliekamas aktyviojo rezervo kario vertinimas Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro    2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

20.    Vadas (viršininkas), turintis teisę pratęsti tarnybos sutartį, gavęs kario prašymą ir laikydamasis KASOKTĮ 32, 321straipsnyje nustatytų reikalavimų, atsižvelgdamas į krašto apsaugos ministro įsakymu nustatytus einamųjų kalendorinių metų karių savanorių, ir kitų aktyviojo rezervo karių ribinius skaičius, atitinkamo pasirengimo bei kvalifikacijos karių specialistų poreikį krašto apsaugos sistemoje ir į paskutinį kario tarnybos vertinimą (ne senesnį negu 12 mėnesių), priima sprendimą dėl sutarties pratęsimo.

21.    Priėmus sprendimą dėl Tarnybos sutarties pratęsimo ar nepratęsimo, karinis vienetas, kuriame tarnauja aktyviojo rezervo karys, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie sprendimą VAĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka informuoja aktyviojo rezervo karį.

22.    Vadui (viršininkui), turinčiam teisę pratęsti tarnybos sutartį, priėmus sprendimą pratęsti Tarnybos sutartį, karinis vienetas, kuriame tarnauja aktyviojo rezervo karys, parengia Tarnybos sutarties pratęsimo projektą (5-6 priedai) ir per 3 darbo dienas pateikia jį pasirašyti sutarties šalims. Tarnybos sutarties pratęsime nurodoma kario karinis laipsnis, asmens vardas, pavardė, asmens kodas.

23.    Tais atvejais, kai priėmus sprendimą pratęsti sutartį karys iki jos galiojimo pabaigos nepasirašo (atsisako pasirašyti, neatvyksta pasirašyti, nėra galimybės susisiekti ir pan.), sutartis nepratęsiama ir karys atleidžiamas iš tarnybos aktyviajame rezerve.

24.    Vadui (viršininkui), turinčiam teisę pratęsti tarnybos sutartį, priėmus sprendimą nepratęsti Tarnybos sutarties, arba aktyviojo rezervo kariui laiku nepateikus prašymo dėl tarnybos sutarties pratęsimo, karinis vienetas, kuriame tarnauja aktyviojo rezervo karys, rengia dokumentus dėl kario atleidimo iš tarnybos aktyviajame rezerve.

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į TARNYBĄ AKTYVIAJAME REZERVE PO ATLEIDIMO IŠ PROFESINĖS KARO TARNYBOS

 

25.    Profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) karys, likus ne daugiau kaip 6 mėnesiams iki išėjimo į atsargą, gali teikti prašymą LK KPKT dėl priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve po PKT. Karys į tarnybą aktyviajame rezerve priimamas ne anksčiau, kaip kitą dieną pasibaigus PKT.

26.    LK KPKT, mutatis mutandis vadovaudamasi Tvarkos aprašo II skyriumi, atlieka PKT kario priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve procedūras.

27.    Vykdant PKT kario priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve procedūras nereikalaujama iš PKT kario duomenų, kuriuos turi krašto apsaugos sistema.

___________________________