LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. Įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“ Pakeitimo

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. V-1220

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutarimą Nr. DT-7/2 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų ir jų bazinių kainų patvirtinimo“: 

1. P a k e i č i u Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“:

1.1. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, konsultacijos metu įvertinęs paciento psichikos būklę, gali:

15.1. teikti išvadą ir rekomendacijas siuntusiajam gydytojui;

15.2. skirti išplėstinę vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultaciją;

15.3. skirti psichoterapijos seansus;

15.4. skirti vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;

15.5. siųsti pacientą į vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionarą arba stacionarą;

15.6. siųsti pacientą konsultuoti pas kitą gydytoją specialistą.“

1.2. Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Išplėstinę vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultaciją sudaro visi šie veiksmai:“.

1.3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Išplėstinė vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultacija tam pačiam pacientui teikiama ne dažniau kaip 2 kartus per kalendorinius metus.“

1.4. Pakeičiu 80.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.1 Vaikų ir paauglių specializuotų ambulatorinių psichiatrijos paslaugų išlaidos PSDF biudžeto lėšomis apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ nustatyta tvarka bazinėmis kainomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“. Išplėstinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultacijos gali būti apmokamos tik atlikus visus aprašo 16 punkte nurodytus veiksmus. Per kalendorinius metus apmokamos ne daugiau kaip dvi vienam pacientui suteiktos išplėstinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos specialistų konsultacijos.“

1.5. Pakeičiu 80.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.2. PSDF biudžeto lėšomis gali būti apmokama ne daugiau kaip 30 vienam pacientui vieno gydymo epizodo metu suteiktų vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų. Atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, gydytojų konsiliumo sprendimu gydymo kursas gali būti pratęstas 1 kartą, tačiau šį gydymo kursą gali sudaryti ne daugiau kaip 30 vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų. Vienos vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos bazinė kaina – 48,18 balo.“

1.6. Pakeičiu 80.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.5. Vaikų ir paauglių psichosocialinės reabilitacijos paslaugos apmokamos bazinėmis kainomis:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo bazinė kaina (balais)

1.

Vaikų ir paauglių stacionarinė psichosocialinė reabilitacija

51,18

2.

Vaikų ir paauglių ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija

22,03

3.

Vaikų ir paauglių ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija

22,03“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga