LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO, UGDYMO PROGRAMŲ IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 26 d. Nr. 5TS-24

Lazdijai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, vykdydama Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2 ir 6 punktus, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą;

1.2. Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijas pagal ugdymo programas.

2. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. 5TS-457 „Dėl Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, ugdymo programų ir aptarnavimo teritorijų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Ausma Miškinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr. 5TS-24

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendrojo ugdymo mokyklų paskirtį, programas, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, bendruosius asmenų priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – mokyklos) mokytis pagal bendrojo ugdymo programas kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus, Aprašo vykdymo atsakomybę ir priežiūrą.

2.       Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, įgyvendinant Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, vykdant Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas), Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, klasifikatorių „Institucijų paskirtys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas), Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas).

3.       Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.   IS – Mokinių registravimo ir priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo mokyklų bendrojo ugdymo grupes informacinė sistema;

3.2.   IS valdytojas (toliau – Valdytojas) – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

3.3.   IS administratorius (toliau – Administratorius) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovas;

3.4.   IS tvarkytojas (toliau – Tvarkytojas) – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistas, atsakingas už vaikų registravimo ir priėmimo į švietimo mokyklas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą, tvarkantis mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių mokyklų klases, duomenų bazę;

3.5.   IS naudotojas (toliau – Naudotojas) – švietimo mokyklos darbuotojas, atsakingas už bendrojo ugdymo programų įgyvendinimą, lankančių vaikų duomenų bazę, informacijos apie švietimo mokyklą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą;

3.6.   IS vartotojai (toliau – Vartotojai) – tėvai ar globėjai, turintys teisę naudotis informacine sistema Savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt.

4.       Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

 

5.       Asmenys į mokyklas priimami:

5.1.   mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir šiuo Aprašu;

5.2.   ugdytis (mokytis) pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas – vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu ir šiuo Aprašu.

6.       Pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą priimamas asmuo, turintis teisės aktų nustatytą išsilavinimą.

7.       Į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, vidurinio ugdymo programą priimami: 

7.1.   pirmumo teise – toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

7.2.   į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės). Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal prašymų pateikimo datą ir laiką;

7.3.   mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau negu laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

7.4.   Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

8.       Asmenys iki 21 metų, dėl įgimtų ar įgytų intelekto sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos lavinamąsias klases mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ar socialinių įgūdžių ugdymo programą.

9.       Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į mokyklas priimami vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu.

10.     Suaugęs asmuo gali būti priimamas į suaugusiųjų klases Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo. Suaugusiųjų klasės neformuojamos, jei nesusidaro mažiausias sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičius, nustatytas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

11.     Vartotojai prašymus priimti vaikus į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo mokyklų klases pildo elektroniniu būdu arba kreipiasi į Tvarkytoją ar į pasirinktą švietimo mokyklą dėl jo užpildymo. Mokiniai, atvykę iš kitų rajonų, prašymus gali pildyti pasirinktoje mokykloje. Pastaraisiais atvejais prašymas išspausdinamas (šio Aprašo priedas) ir pateikiamas Vartotojui pasirašyti dėl duomenų teisingumo. Tuo atveju, kai Vartotojas prašymą pildo mokykloje, mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus perduoda Tvarkytojui per Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS). Tvarkytojas, gavęs prašymą, tą pačią dieną duomenis perkelia į IS. 

12.     Prašyme nurodoma:

12.1. prašymą teikiančio tėvo (globėjo) vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

12.2. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresai;

12.3. pageidaujama lankyti švietimo mokykla bei nurodyti ne daugiau kaip 1 alternatyvą;

12.4. asmens priėmimo mokytis data ir mokymo (-si) klasė;

12.5. dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus;

12.6. iki prašymo teikimo lankyta mokykla, klasė (grupė);

12.7. pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba);

12.8. užsienio kalba (pirmoji, antroji) priklausomai nuo ugdymo programos;

12.9. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

13.     Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

14.     Užpildytus elektroninius prašymus sistema patikrina ir užregistruoja automatiškai.

15.     Būsimųjų pirmokų, penktokų, devintokų (pirmos gimnazijos klasės) ir vienuoliktokų (trečios gimnazijos klasės) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai IS registruojami vadovaujantis Aprašo 21.1 papunktyje nurodytais terminais. Į kitas klases prašymai IS priimami ir registruojami nuolat.

16.     Prašymai sistemoje galioja, kol mokiniams bus suteikta ugdymo paslauga arba mokiniai direktoriaus įsakymu bus išregistruoti iš sistemos dėl išvykimo iš mokyklų. Negaliojantys prašymai iš sistemos naikinami.

17.     Per mokslo metus atvykusių mokinių, norinčių mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą mokytis pagal pasirinktą ugdymo programą.

18.     Į mokyklą priimant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas).

19.     Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, pateikiamas tik rašytinis prašymas mokyklos direktoriui.

20.     Prašymas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas ar ugdyti vaiką šeimoje pagal atitinkamą programą teikiamas mokyklos, kurioje norima mokytis, direktoriui. Prašymai registruojami tą pačią dieną teisės aktų nustatyta tvarka nurodant prašymo gavimo datą ir laiką. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų ar pateikti duomenys yra neteisingi.

21.     Ateinantiems mokslo metams prašymai ir kiti dokumentai priimami:

21.1. mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – kasmet nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 15 d. Tiksli prašymų priėmimo pradžios data kasmet skelbiama mokyklos interneto svetainėje. Į likusias laisvas vietas prašymai priimami iki rugpjūčio 31 d.;

21.2. dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą – vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais terminais;

21.3. iš asmenų, atvykusių ugdytis per mokslo metus, prašymai ir kiti dokumentai priimami atvykimo dieną.

22.     Priėmimą į bendrojo ugdymo programas ir priėmimą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir mokyklos mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir darbo tvarką tvirtina mokyklos direktorius. Komisija sudaroma iš 3–5 asmenų. Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ne tik mokykloje dirbantys darbuotojai, bet ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Komisijos nariai negali turėti jokių giminystės ar svainystės ryšių su naujai priimamais asmenimis ar tais mokykloje jau besimokančiais mokiniais, kurių klasių sudėtis bus keičiama. Komisijos sudėtis ir darbo tvarka viešinami mokyklos interneto svetainėje.

23.     Mokyklos direktorius:            

23.1. kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. įsakymu sudaro Mokinių priėmimo komisiją, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, tvirtina komisijos darbo tvarką;

23.2. sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus;

23.3. vadovaudamasis Komisijos teikimu, įsakymu tvirtina mokinių paskirstymą į konkrečias klases.

24.     Komisija:        

24.1. rengia darbo tvarką. Tvarkoje nurodoma Komisijos posėdžio grafikas ir darbo vieta, Komisijos narių atsakomybė, mokinių ir tėvų (rūpintojų, globėjų) informavimo tvarka, Komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai;

24.2. paskirsto priimtus mokinius į klases (grupes), užtikrindama šio Aprašo nuostatų laikymąsi;

24.3. sudarytus klasių sąrašus teikia mokyklos direktoriui;

24.4. stebi, ar mokyklos interneto svetainėje viešai skelbiama visa reikiama informacija apie asmenų priėmimą;

24.5. turi teisę kreiptis į Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją;

24.6. vykdo kitas šiame Apraše ir Komisijos darbo tvarkoje bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ PRIĖMIMAS PER MOKSLO METUS

 

25.     Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose.

26.     Per mokslo metus į bendrojo ugdymo mokyklą atvykęs mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nesant laisvų vietų, siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

 

V SKYRIUS

MOKINIŲ PASKIRSTYMAS Į KLASES (GRUPES)

 

27.     Mokinių paskirstymas į klases vyksta pasibaigus prašymų priėmimui kasmet nuo rugpjūčio 15 dienos.

28.     Klasės naujai formuojamos pagal šiuos kriterijus:

28.1. į vieną klasę paskiriami mokiniai, atvykę iš vienos mokyklos ir (ar) vienos klasės;

28.2. klasėse esantis mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius negali skirtis daugiau negu vienu;

28.3. mokykla gali mokinius skirstyti į klases pagal mokinių pasirinktus mokomuosius dalykus (pvz., dorinį ugdymą, užsienio kalbą ir kt.), dalykų modulius;

28.4. mokykla gali mokinius skirstyti į klases atsižvelgdama į asmenų prašymuose nurodytus pageidavimus (pvz.: būti toje pačioje klasėje kartu su broliu (įbroliu) ar seserimi (įsesere), būti toje pačioje klasėje pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą kitoje mokykloje ir kt.).

29.     Suformavus klases, jų sudėtis, keliant mokinius į aukštesnę klasę, nekeičiama. Klasės iš naujo gali būti formuojamos tik prieš prasidedant naujiems mokslo metams, keičiantis (didėjant ar mažėjant) klasių skaičiui.

30.     Išimties atvejais, atsižvelgiant į mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) motyvuotą prašymą ar mokyklos vaiko gerovės komisijos nutarimą, mokinys gali būti perkeltas į kitą klasę per mokslo metus, neatsižvelgiant į šio Aprašo 29 punkte ir jo papunkčiuose nustatytus klasių formavimo kriterijus.

31.     Komisija sudaro preliminarius klasių sąrašus. IS išsiunčia elektroninius pranešimus prašymus pateikusiems asmenis apie priėmimą į mokyklą ir paskyrimą į konkrečią klasę likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki mokslo metų pradžios. Taip pat informuoja asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodant prašymų netenkinimo priežastis.

32.     Mokiniai dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar gauti mokymosi pagalbą gali būti skirstomi į laikinąsias mokymosi grupes (srautus) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

33.     Per mokslo metus į mokyklą naujai priimtas mokinys paskiriamas į tą klasę, kurioje yra mažiausias mokinių skaičius. Jei naujai priimtas mokinys turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, jis paskiriamas į klasę su mažiausiu didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičiumi. Jei klasės sudarytos pagal mokinių pasirinktus mokomuosius dalykus, naujai priimtas asmuo, nepažeidžiant higienos normų ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatyto didžiausio leistino mokinių skaičiaus klasėje, gali būti paskiriamas į klasę pagal pasirinktą mokomąjį dalyką.

34.       Mokinių paskirstymas į klases, laikinąsias mokymosi grupes (srautus) įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

MOKYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR REGISTRAVIMAS

 

35.     Asmens priėmimas pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas rašytine mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

36.     Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą ar jos dalį, keičiančiu ugdymo programą, sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą: pradinio, pagrindinio (ar tik jos pirmąją ar antrąją dalį) ar vidurinio ugdymo programą.

37.     Mokymo sutartį mokykla su asmeniu sudaro pagal bendrojo ugdymo mokyklos, kurioje asmuo mokysis, paskirtį ir vykdomas ugdymo programas: pradinio, pagrindinio (pagrindinio ugdymo programos pirmąją ar antrąją dalį) ar vidurinio ugdymo.

38.     Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir prašymo teikėjas.

39.     Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale.

40.     Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka mokykloje (segama į mokinio asmens bylą).

41.     Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, formuojama mokinio byla. Joje dedama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi, informacija.

42.     Įvykus priėmimui:

42.1. tėvai, gavę pranešimą apie vaiko priėmimą, kreipiasi į nurodytą mokyklą per 10 darbo dienų, patvirtina vaiko atvykimą ir pateikia reikiamus dokumentus;

42.2. tėvai, negalintys atvykti į mokyklą per nurodytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi informuoti mokyklos vadovą raštu (elektroniniu paštu, trumpąja žinute) ir pranešti apie vaiko atvykimo ir dokumentų padavimo datą;

42.3. mokyklos darbuotojai, nesulaukę informacijos iš tėvų, per 5 darbo dienas visomis įmanomomis ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, trumpąja žinute) informuoja tėvus apie atvykimą į mokyklą mokyklos lankymo sutarties pasirašymui.

42.4. Tėvams (globėjams) nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų ugdymo mokyklai, sutartis nesudaroma, ir vaikas netenka vietos mokykloje.

43.     Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.

44.     Mokinio priėmimas į mokyklą ir laikinas išvykimas iš jos įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį. Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokyklos sąrašų ir išregistruojamas iš Mokinių registro, kai mokykla turi mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymosi sutartį. Įsakymai ir prašymai registruojami DVS.

 

VII SKYRIUS

IS STRUKTŪRA

 

45.           Lazdijų rajono savivaldybėje įdiegta IS apie mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir mokinius, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių mokyklų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klases.

46.           IS paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie klases ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti mokinius, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

47.     IS struktūra:

47.1. duomenys apie mokyklas, vykdančias pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą: vietų skaičius klasėse, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia IS valdytojas);

47.2. duomenys apie mokyklą lankančius vaikus;  

47.3. duomenys apie pageidaujančius mokyklą lankyti vaikus;

47.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

 

VIII SKYRIUS

IS VALDYTOJO, ADMINISTRATORIAUS, TVARKYTOJO IR NAUDOTOJO

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

48.     IS organizacinę struktūrą sudaro: Valdytojas, Administratorius, Tvarkytojas, Naudotojas, Vartojai (duomenų teikėjai) ir IS gavėjai.

49.     Valdytojas peržiūri IS tikslus, inicijuoja IS struktūros pakeitimą, parenka techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus, kontroliuoja jų ir IS administruojančių savivaldybės ar mokyklų darbuotojų veiklą, valdo duomenis ir teikia informaciją duomenų gavėjams.

50.     Administratorius suteikia prisijungimus prie IS atsakingiems asmenims, pagal poreikį panaikina jų teisę dirbti su IS, užtikrina IS funkcionavimą pagal Apraše numatytus principus, garantuoja duomenų saugumą, kaupia, atnaujina ir saugo duomenų bazių archyvą, organizuoja IS aptarnavimą ir atnaujinimą, konsultuoja Tvarkytojus ir Naudotojus, Valdytojui pareikalavus tikrina jų veiksmus, informuoja Valdytoją apie bet kokią įtartiną veiklą, neteisėtus duomenų pakeitimus, įvairius saugumo incidentus, aptiktus virusus.

51.     Tvarkytojas atsako už:

51.1. duomenų patikimumą, kad elektroniniu būdu gauti tėvų (globėjų) tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

51.2. priežiūros vykdymą dėl informacijos apie laisvas vietas klasėse tikslumo užtikrinimo;

51.3. teikia tėvams (globėjams) atnaujintą informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas ir juos konsultuoja.

52.     Tvarkytojas suveda ir kontroliuoja mokyklų, vykdančių bendrąjį ugdymą, bei tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis, vykdo vaikų priskyrimą į mokyklą.

53.     Tvarkytojas turi teisę:

53.1. gauti Aprašui įgyvendinti reikalingus duomenis iš mokyklų, vykdančių bendrąjį ugdymą;

53.2. reikalauti, kad Tėvai (globėjai), įstaigų Naudotojai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

54.     Naudotojo funkcijos:

55.     priima ir tvarko vaikų priėmimo dokumentus, atnaujina IS duomenis apie mokyklą, darbuotojus, lankančius vaikus, komplektuojamas klases, nurodo laisvų vietų skaičių klasėse, teikia su IS susijusią informaciją, išregistruoja iš IS išvykusius iš mokyklos vaikus, pagal poreikį konsultuoja tėvus (globėjus), perkelia mokinius į vyresnes klases;

55.1. atsako už tikslios informacijos teikimą.

56.     Asmenys, dirbdami su IS, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

IX SKYRIUS

DUOMENŲ GAVĖJAI, VARTOTOJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS IS DUOMENIMIS

 

57.     IS statistinių duomenų gavėjai yra Lazdijų rajono savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo mokyklų tinklo ir kitus bendrojo ugdymo organizavimo klausimus, švietimo mokyklos, teikiančios bendrąjį ugdymą, tėvai (globėjai).

58.     Aprašo 57 punkte nurodytos Lazdijų rajono savivaldybės institucijos papildomai turi teisę gauti IS tvarkomus duomenis apie: 

58.1. mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą (ugdymo organizavimą, mokyklas lankančių mokinių skaičių, jų amžių ir pan.);

58.2. mokinius, pageidaujančius lankyti mokyklą (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

59.           Vartotojai, pateikę prašymą priimti vaiką į mokyklą, turi teisę:

59.1. gauti duomenis apie mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą (klasių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas, papildomai teikiamas paslaugas);

59.2. gauti duomenis apie mokinio (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į klasę galimybes;

59.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis.

60.           Mokyklų, teikiančių bendrąjį ugdymą, vadovai, turi teisę gauti duomenis apie:

60.1. kitas švietimo mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

60.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų mokyklą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti mokyklą ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

 

X SKYRIUS

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VYKDOMOS ŠVIETIMO PROGRAMOS

 

61.     Mokinių priėmimas vykdomas į šias Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vykdomas programas:

 

Eil.

Nr.

Mokykla

Mokyklos paskirtis

Vykdomos ugdymo programos

1

2

3

4

1.

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

Pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa

2.

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“

Pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa

3.

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

 

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa

4.

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa

5.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa

5.1.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrius

 

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa

5.2.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos ikimokyklinio ugdymo skyrius

 

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa

5.3.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pradinio ugdymo skyrius

 

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa

5.4.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šeštokų vidurinio ugdymo skyrius

 

Vidurinio ugdymo programa

6.

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa

6.1.

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

7.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa

7.1.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius

 

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa

 

XI SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

 

62.     Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

63.     Už priėmimo į mokyklą vykdymo pažeidimus atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64.     Aprašas skelbiamas Lazdijų rajono savivaldybės ir švietimo mokyklų interneto svetainėse. Mokyklų vadovai atsako už šio Aprašo paskelbimą mokyklos bendruomenės nariams (mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims).

65.     Aktualiems, Apraše nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

66.     Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar panaikinamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

______________

part_7cebfc22ca96475d8ec3a2b1346c8792_end


 

Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo priedas

 

_________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) faktinės gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________

(vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________

(vaiko faktinės gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) telefono Nr., elektroninis paštas)

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ

 

20___ m. _________________ __d.

Lazdijai

 

Prašau priimti mano sūnų (dukrą) / globotinį (-ę) __________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)           

_______________________________________________________________________________

nuo 20__ m. ________ ___d. į   _____________________________________________________

(įrašyti pirmo pasirinkimo mokyklos pavadinimą ir, 

________________________________________________________________________________

jei reikia, antrojo pasirinkimo mokyklos pavadinimą)

___________ klasę.

Pageidaujame, kad sūnus (dukra) būtų mokomas (-a) tikybos / etikos (nereikalingą išbraukti), pirmosios užsienio kalbos _______________, antrosios užsienio kalbos _____________________ .

Iki prašymo teikimo lankyta įstaiga, klasė (grupė)__________________________________ .

 

Mokytis šioje mokykloje pirmumo teisė yra, nes (pažymėti ):

□ gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje (nurodyti brolio, sesers, įbrolio, įseserės vardą pavardę, klasę, kurioje mokosi).___________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

_____________________                             _____________________________________

(parašas)                                                                              (vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) v. pavardė)

 

part_2bb4f13d75084dac88bebebeb07417ac_end


 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 5TS-24

 

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS

 

Eil.

Nr.

Mokykla

Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

1

2

3

4

1.

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

 

Lazdijų miesto Dzūkų, Kauno, Šaulių, Draugystės, Laukų, Ryto, Rasos, Vilties, Tiesos, Kalnų, Alyvų, Žvejų, Vytauto, Gėlyno, Energetikų, Pasieniečių, Tyliosios, Dainavos, Nepriklausomybės a., Mokyklos, Lazdijos gatvės. Lazdijų seniūnijos Žemaitkiemio, Staidarų, Padumblių, Būdos, Ūdininkų, Galinių, Buniškių, Aukštakalnių, Salos, Šadžiūnų, Karužų, Kasteliškės, Kelmynų, Buktos, Neravų (prie Rimiečio Ežero), Skaistučių, Rimiečio, Tarnaukos, Vieštartų, Juozapavo, Janaslavo, Dumblio, Lazdijų kaimai. Būdviečio seniūnijos Vingrėnų, Burbiškių kaimai.

-

2.

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“

Lazdijų miesto Turistų, Saulėtekio, Seinų, M. Gustaičio, Senamiesčio, Dainavos, Čiurlionio, Sodų, Vilniaus, Maironio, Liepų, Klevų, Dariaus ir Girėno, Ežero, Ateities, Pievų, Ąžuolų, Kranto, Ramybės, Taikos, Parko, Gegužės, Stoties gatvės, Nepriklausomybės a., Grybų, Audros, Siaurosios gatvės. Lazdijų seniūnijos Leonardavo, Kaimelių, Jurčiūnų, Gilbiečio, Tarnaukos, Juozapavo, Janaslavo, Avižonių, Bajoriškės, Dyviliškių, Kuklių, Lazdijų, Marčiukonių, Nekrūnų, Nemajūnų, Neravų, Papalazdijų I, Papalazdijų II, Šulnelių, Kamenkos, Verstaminų, Papečių, Lozarkos kaimai. Veisiejų seniūnijos Laibagalių kaimas.

-

3.

Lazdijų r. Šeštokų mokykla

 

Šeštokų seniūnijos Šeštokų miestelis, Krosnėnų, Delnicos, Delnickų, Birutos, Kirsnelės, Tautrimų, Jukneliškės, Mikniškių, Gumbelių, Maišymų, Lopiškių, Makauciškės, D. Kirsnos, N. Kirsnos, Pakirsnių, Būdos, Baravos kaimai. Krosnos seniūnijos Krosnos miestelis, Oleandrų, Vartų, Naujavalakių, Pėdiškių, Tūriškių, Krasenkos, Birščių, Saltininkų, Vytautiškės, Grabaukos, Ramanavo kaimai. Šeštokų seniūnijos Rolių, Smalininkų kaimai.

Šeštokų seniūnijos Šeštokų miestelis, Krosnėnų, Delnicos, Delnickų, Birutos, Kirsnelės, Tautrimų, D. Kirsnos, N. Kirsnos, Kirsnelės, Pakirsnių, Lopiškių,  Mikniškių, Gumbelių, Jukneliškės, Makauciškės, Maišymų, Baravos kaimai. Krosnos seniūnijos Krosnos miestelis, Oleandrų, Vartų, Naujavalakių, Pėdiškių, Tūriškių, Krasenkos, Birščių, Saltininkų, Vytautiškės, Grabaukos, Ramanavo kaimai. Šeštokų seniūnijos Rolių, Smalininkų kaimai.

4.

Lazdijų r. Šventežerio mokykla

Šventežerio seniūnijos Šventežerio miestelis, Šventežerio, Ežerėlių, Janėnų, Žališkės, Mikyčių, Prapuntų, Burakavo, Straigių, Teizų, Petravičių, Barčių, Teizininkų, Sabinavo, Zebrėnų, Giraitės, Stebulių, Skovagalių, Babrauninkų, Seimeniškių, Prygos, Prelomčiškės, Padusio, Randiškės, Teizininkų kaimai. Lazdijų seniūnijos Agarinių, Verstaminų kaimai.

Šventežerio seniūnijos Šventežerio miestelis, Šventežerio, Ežerėlių, Janėnų, Žališkės, Mikyčių, Prapuntų, Burakavo, Straigių, Teizų, Petravičių, Barčių, Teizininkų, Sabinavo, Zebrėnų, Giraitės, Stebulių, Skovagalių, Babrauninkų, Seimeniškių, Prygos, Prelomčiškės, Padusio, Randiškės, Teizininkų kaimai, Lazdijų seniūnijos Agarinių, Verstaminų kaimai.

5.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

-

Lazdijų miestas, Lazdijų seniūnijos Katkiškės, Kuklių, Nemajūnų, Gilbiečio, Giraitėlių, Salų, Šadžiūnų, Ūdininkų, Nekrūnų, Avižonių, Papalazdijų I, Papalazdijų II, Dumblio, Lazdijų, Leonardavo, Žemaitkiemio, Buniškių, Bajoriškės, Kirtiliškės, Marčiukonių, Grikapalio, Dyviliškių, Aukštakalnių, Agarinių, Neravų (prie Galsto ež.), Panarvės, Staidarų, Galinių, Padumblių, Vieštartų, Šulnelių, Kaimelių, Jurčiūnų, Janoslavo, Juozapavo, Tarnaukos, Karužų, Rimiečio, Kelmynų, Neravų (prie Rimiečio ež.), Beviršių, Skaistučių, Verstaminų, Papečių, Lozarkos, Kamenkos kaimai, Veisiejų seniūnijos Laibagalių, Stankūnų, Galstų kaimai. Kučiūnų seniūnijos Kūčiūnų, Puodžiškės, Kaženių, Pazapsių, Brinių, Kalėdiškių, Aradninkų, Sapiegiškių, Miškinių, Akmenių kaimai.

5.1.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Aštriosios Kirsnos pagrindinio ugdymo skyrius

Būdviečio seniūnijos Būdviečio, Aštriosios Kirsnos, Dainavėlės, Papartėlių, Vidzgailų, Dervinių, Jeseniaukos,  Dzūkų, Bulotiškės, Pagrūdų, Paliūnų, Gurciškės, Virbalų, Kelmaičių, Natalinos, Zelionkos, Strumbagalvės, Bielėnų, Varnakampio, Bilvyčių, Kybartų kaimai. Lazdijų seniūnijos Rudaminos miestelis.

Būdviečio seniūnijos Būdviečio, Aštriosios Kirsnos, Dainavėlės, Papartėlių, Vidzgailų, Dervinių, Jeseniaukos, Dzūkų, Bulotiškės, Pagrūdų, Paliūnų, Gurciškės, Virbalų, Kelmaičių, Natalinos, Zelionkos, Strumbagalvės, Bielėnų, Varnakampio, Bilvyčių, Kybartų kaimai. Lazdijų seniūnijos Rudaminos miestelis.

5.2.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pradinio ugdymo skyrius

Kučiūnų seniūnijos Kūčiūnų, Puodžiškės, Kaženių, Pazapsių, Brinių, Kalėdiškių, Aradninkų, Sapiegiškių, Akmenių, Miškinių kaimai.

-

6.

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Seirijų seniūnijos Seirijų miestelis, Vaickūniškės, Barauciškės, Pošnios, Oktos, Jonkiškės, Gervėnų, Bagdononių, Lapšiaus, Graužų, Nakrūniškės, Ročkių, Akuočių, Žagarių, Straigiškės, Cibūlių, Metelių, Bukaučių, Paserninkų, Statiškės, Linksmosios, Buckūnų, Mockonių, Vainiūnų, Barčiūnų, Bestraigiškės, Rusonių, Kudrėnėlių kaimai. Noragėlių seniūnijos Raičių, Noragėlių, Ginčionių, Onciškių, Juozapavičių, Seiliūnų, Mankūnėlių, Seirijočių, Vozbūčių, Mangaroto, Krikštonių, Gudpnių, Žilvičių, Buciniškės, Raganiškės, Dubravų, Makariškės, Mikabalių, Demeniškių, Paliūnų, Avižienių, Buteliūnų kaimai. Šventežerio seniūnijos Straigių kaimas. Veisiejų seniūnijos Spartų kaimas.

Seirijų seniūnijos Seirijų miestelis, Vaickūniškės, Barauciškės, Pošnios, Oktos, Jonkiškės, Gervėnų, Bagdononių, Lapšiaus, Graužų, Nakrūniškės, Ročkių, Akuočių, Žagarių, Straigiškės, Cibūlių, Metelių, Bukaučių, Paserninkų, Statiškės, Linksmosios, Buckūnų, Mockonių, Vainiūnų, Barčiūnų, Bestraigiškės, Rusonių, Kudrėnėlių kaimai. Noragėlių seniūnijos Raičių, Noragėlių, Ginčionių, Onciškių, Juozapavičių, Seiliūnų, Mankūnėlių, Seirijočių, Vozbūčių, Mangaroto, Krikštonių, Gudpnių, Žilvičių, Buciniškės, Raganiškės, Dubravų, Makariškės, Mikabalių, Demeniškių, Paliūnų, Avižienių, Buteliūnų kaimai. Šventežerio seniūnijos Straigių kaimas. Veisiejų seniūnijos Spartų kaimas.

7.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Veisiejų miestas, Veisiejų seniūnijos Kailinių, Ančios, Snaigyno, Paterių, Šadžiūnų, Radvilonių, Smarliūnų, Paliūnų, Čivonių, Sakniavos, Laibagalių, Stankūnų, Gudelių, Jakonių, Rūdos, Bebrų, Kalvelių, Dainaviškių, Barčių, Bartelių, Ilgininkų, Petroškų, Paveisiejų, Kalvių, Vytautų, Klepočių, Galstų, Varnėnų, Saltoniškės, Beržinių, Vilkininkų, Taikūnų, Paliepio, Juškonių, Viktarino, Salučių, Neliubonių, Senkonių, Abarauskų, Kuolonių, Šutronių, Dvarčiškės, Bertašiūnų, Mikalinos, Murgelių, Purviškės, Žvikelių, Smališkės, Norkūnų, Valančiūnų, Šlavantų, Aleksiejiškės, Bajoriškės, Kanaukų, Babrų, Naujasodžio, Gegutės kaima. Kapčiamiesčio seniūnijos Vainežerio, Navikų, Mėčiūnų kaimai, Kapčiamiesčio miestelis, Alekniškių, Burbų, Bugiedos, Dumbliauskų, Gervelių, Gryckavo, Gulbiniškės, Ivoškų, Jezdo, Jančiulių, Kalvių, Kareivonių, Kauknorio, Kuodžių, Menciškės, Mėčiūnų, Mikališkės, Macevičių, Nasūtų, Navikų, Neliubonių, Senkonių, Paulenkos, Padumblių, Palačionių, Paveisininkų, Pertako, Purvinių, Semoškų, Stalų, Subačių, Sventijansko, Sirguškės, Simoniškės, Valentų, Vainiūnų, Vainežerio, Varviškės, Viktarino, Volskų, Žmirklių kaimai. Veisiejų seniūnijos Šapurų, Juškonių kaimai.

Veisiejų miestas, Veisiejų seniūnijos Kailinių, Ančios, Snaigyno, Barčių, Bartelių, Šilainės, Petroškų, Paveisiejų, Novartiškės, Taikūnų, Beržinių, Varnėnų, Saltoniškės, Ilgininkų, Paterių, Šadžiūnų, Radvilonių, Smarliūnų, Paliūnų, Čivonių, Sakniavos, Jakonių, Rūdos, Bebrų, Galstų, Laibagalių, Stankūnų, Kanaukų, Gudelių, Vytautų, Klepočių, Kalvelių, Dainaviškių, Viktarino, Paliepio, Juškonių, Salučių, Neliubonių, Senkonių, Abarauskų, Kulonių, Šutronių, Kuolonių, Dvarčiškės, Bertašiūnų, Mikalinos, Murgelių, Purviškės, Žvikelių, Smališkės, Norkūnų, Vilkininkų, Valančiūnų, Šlavantų, Aleksiejiškės, Bajoriškės, Kanaukų,  Babrų,  Naujasodžio, Gegutės kaimai. Kapčiamiesčio seniūnijos Vainežerio, Navikų, Mėčiūnų kaimai,  Kapčiamiesčio miestelis, Alekniškių, Burbų, Bugiedos, Dumbliauskų, Gervelių, Gryckavo, Gulbiniškės, Ivoškų, Jezdo, Jančiulių, Kalvių, Kareivonių, Kauknorio, Kuodžių, Menciškės, Mėčiūnų, Mikališkės, Macevičių, Nasūtų, Navikų, Neliubonių, Senkonių, Paulenkos, Padumblių, Palačionių, Paveisininkų, Pertako, Purvinių, Semoškų, Stalų, Subačių, Sventijansko, Sirguškės, Simoniškės, Valentų, Vainiūnų, Varviškės, Vainežerio, Viktarino, Volskų, Žmirklių kaimai. Veisiejų seniūnijos Šapurų, Juškonių kaimai. Kučiūnų seniūnijos Pazapsių, Brinių, Kalėdiškių, Aradninkų, Sapiegiškių kaimai.

 

 

 

___________________

part_a83bb73b78a141958044f86d5d143e6c_end