LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-89 „DĖL 2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. kovo 22 d. Nr. V-426

 

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u 2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl 2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

priėmimui organizuoti 2021 m. kovo 10 d. raštu Nr. 21-05

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89      

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 22 d.

įsakymo Nr. V-426 redakcija)

 

2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

 

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2021 m. vasario 3 d. – 15 d. 

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2021 m. vasario 3 d. – 12 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. vasario 3 d. – 15 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2021 m. vasario 18 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. vasario 18 d. – 19 d.

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 11 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2021 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 10 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. birželio 1 d. –rugpjūčio 11 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2021 m. rugpjūčio 13 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. 14 val.

 

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

 

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2021 m. rugpjūčio 20 d. – rugpjūčio 23 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2021 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2021 m. rugpjūčio 30–31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugsėjo 1 d.

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę –  prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).

 

_________________