Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 13 D. NUTARIMO NR. 167 „Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. 255

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“:

1. Skyriaus „I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“:

1.1. Poskyryje „1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas“:

1.1.1. Lentelėje „1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra“:

1.1.1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Finansinių paskatų jaunoms šeimoms (iki 35 m., nepaisant pajamų), įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose, sistemos sukūrimas

2018 m.

II ketv.

SADM“.

 

1.1.1.2. Papildyti nurodytą lentelę 5 punktu:

 

„5

Išmokų vaikams teisinio reguliavimo tobulinimas, užtikrinant išmokos vaikui („vaiko pinigų“) nuoseklų didinimą

2018 m.

IV ketv.

SADM“.

 

1.1.2. Pakeisti po lentele „1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Jaunų šeimų, auginančių vieną ir daugiau vaikų, skaičius, palyginti su bendru gavusių finansinę paskatą būstui įsigyti asmenų skaičiumi, proc.

0

70“.

 

1.1.3. Lentelėje „1.2.5. Darbas. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas“:

1.1.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Smurto, patyčių ir kitų prevencijos programų įgyvendinimo mokyklose plėtra ir į bendrąjį ugdymo turinį integruotų socialinių emocinių ir sveikatos (SESU) kompetencijų modelio, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų parengimas ir įdiegimas

2019 m.

II ketv.

ŠMM, SADM“.

 

1.1.3.2. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

1.2. Poskyryje „1.3. Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas“:

1.2.1. Pakeisti lentelės „1.3.2. Darbas. Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

„Žalos be kaltės“ atlyginimo sveikatos sistemoje įtvirtinimas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme

2018 m.
III ketv.

SAM, TM“.

 

1.2.2. Pakeisti lentelės „1.3.4. Darbas. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą“ 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7

Informacijos gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą skleidimas, Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu sudarant „Išmintingą vaistų sąrašą“ (angl. „Wise list“)

2019 m.

II ketv.

SAM“.

 

1.2.3. Pakeisti po lentele „1.3.4. Darbas. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams mažėjimas, lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi

21,2

16“.

 

1.3. Poskyryje „1.4. Kryptis. Visuomenės sveikatos stiprinimas“:

1.3.1. Lentelėje „1.4.1. Darbas. Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“:

1.3.1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Kompleksinių priemonių, siekiant sumažinti cukraus vartojimą, parengimas ir jų įgyvendinimo organizavimas

2018 m.

III ketv.

SAM “.

 

1.3.1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8

Skaidrios kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas, taikant efektyvaus kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą

2018 m.

IV ketv.

ŠMM“.

 

1.3.2. Pakeisti lentelės „1.4.3. Darbas. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo nustatymas

2018 m.

III ketv.

SAM, TM, ŠMM, SADM“.

 

1.4. Poskyryje „1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas“:

1.4.1. Pakeisti lentelės „1.5.2. Darbas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Vandentvarkos fondo, panaudojant ES investicines lėšas, įkūrimas ir paskolų ar garantijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai plėtoti teikimas

2018 m.

IV ketv.

AM, FM“.

 

1.4.2. Pakeisti lentelės „1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“ 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8

Netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių naudojimo skatinimas

2020 m.
III ketv.

SM, AM, ŽŪM“.

 

1.4.3. Pakeisti po lentele „1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“ pateiktų rodiklių pirmąją ir antrąją pastraipas ir jas išdėstyti taip:

 

Bendras metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, mln. tonų CO2 ekvivalentu

21,48

21,33

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, mln. tonų CO2 ekvivalentu

14,019

15,24“.

 

1.4.4. Lentelėje „1.5.6. Darbas. Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą“:

1.4.4.1. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

1.4.4.2. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„12

Teritorijų planavimo srityje veikiančių asmenų švietimas

 

2020 m.

III ketv.

AM“.

 

1.4.5. Pakeisti po lentele „1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas“ pateiktų rodiklių pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius, vnt.

102

105“.

 

2. Skyriuje „II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“:

2.1. Poskyryje „2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką“:

2.1.1. Pakeisti rodiklių ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti kultūrinėje meninėje veikloje, dalis, proc.

57,5

58,3“.

 

2.1.2. Lentelėje „2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencija“:

2.1.2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimas ir ugdymo rezultatų aprašų parengimas integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, sveikos gyvensenos nuostatas, verslumo, finansinio raštingumo, modernaus skaitymo ir rašymo sampratą, apimančią informacinį ir medijų raštingumą, išbandymas ir diegimas

2018 m.

IV ketv.

ŠMM, KM, ŪM“.

 

2.1.2.2. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

2.1.2.3. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

2.1.2.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7

Metodinės medžiagos rinkinių pedagogams, skirtų darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, parengimas ir išbandymas

2019 m.

III ketv.

ŠMM, KM, ŪM“.

 

2.1.2.5. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8

Darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse įdiegimas

2019 m.

IV ketv.

ŠMM, KM“.

 

2.1.3. Lentelėje „2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“:

2.1.3.1. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

2.1.3.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

Skaitmeninės mokinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas

2019 m.

III ketv.

ŠMM“.

 

2.1.3.3. Pripažinti netekusiais galios 6 ir 7 punktus.

2.1.4. Lentelėje „2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą“:

2.1.4.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimo priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m.

III ketv.

ŠMM, ŪM“.

 

2.1.4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo, ypač daug dėmesio skiriant neįgaliesiems ir aiškiai numatant jų galimybes, mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM, ŪM“.

 

2.1.5. Lentelėje „2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą“:

2.1.5.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas

2018 m.

I ketv.

KM, ŠMM, SADM“.

 

2.1.5.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Mokinių poreikiams skirtos kultūros paso koncepcijos sukūrimas ir išbandymas

2018 m.

III ketv.

KM, ŠMM, SADM“.

 

2.1.6. Pakeisti po lentele „2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Mokinių, kuriems sudaryta galimybė pasinaudoti kultūros pasu, dalis, proc.

0

100“.

 

2.2. Poskyrio „2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas“:

2.2.1. Lentelėje „2.2.1. Darbas. Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra“:

2.2.1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Sąlygų teikti prieinamas ir kokybiškas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas sudarymas (teisės aktų dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo parengimas, metodinės medžiagos parengimas, mokymai, papildomų grupių / klasių, pedagogų etatų įsteigimas, ugdymo aplinkos pritaikymas, vežiojimo mokykliniais autobusais užtikrinimas)

2019 m.

III ketv.

 

ŠMM“.

 

2.2.1.2. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

2.2.2. Lentelėje „2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę“:

2.2.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Finansavimo, skiriamo vaikų neformaliojo švietimo plėtrai (užtikrinant vasaros edukacijos programų įvairovę ir negalią turinčių vaikų įtrauktį) ir kokybei, siekiant mažinti neformaliojo švietimo galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, didinimas

2020 m.

II ketv.

ŠMM, SAM“.

 

2.2.2.2. Pripažinti netekusiais galios 2 ir 3 punktus.

2.2.2.3. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.

2.2.3. Lentelėje „2.2.3. Darbas. Jungtinių mokyklų tinklo sukūrimas, plėtojant įtraukųjį ugdymą“:

2.2.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Jungtinių mokyklų įteisinimas ir jų kūrimas savivaldybėse

2018 m.

III ketv.

ŠMM“.

 

2.2.3.2. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

2.2.3.3. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

2.2.4. Pakeisti lentelės „2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą

2018 m. IV ketv.

VRM“.

 

2.2.5. Lentelėje „2.2.6. Darbas. Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas“:

2.2.5.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimai ir jų išvadomis pagrįstų naujų paslaugų, įskaitant nuotolinio mokymo paslaugas, skirtų sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo procesą mokyklose, sumodeliavimas ir įdiegimas, švietimo valdymo informacinės sistemos pritaikymas sugrįžusių į Lietuvą ir išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai

2019 m. III ketv.

ŠMM“.

 

2.2.5.2. Pripažinti netekusiais galios 3, 4 ir 5 punktus.

2.2.5.3. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

2.2.6. Pripažinti netekusiu galios lentelės „2.2.7. Darbas. Veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams“ 1 punktą.

2.2.7. Pakeisti po lentele „2.2.7. Darbas. Veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gyventojų pasitenkinimas muziejų paslaugų kokybe, proc.

91,9

92,1

Gyventojų pasitenkinimas bibliotekų teikiamų paslaugų kokybe, proc.

98,5

98,5

Sukurtų naujų edukacinių užsiėmimų temų valstybinėse kultūros įstaigose skaičius, vnt. (kaupiamuoju būdu)

0

156“.

 

2.3. Poskyryje „2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka“:

2.3.1. Pakeisti rodiklių antrąją ir trečiąją pastraipas ir jas išdėstyti taip:

 

Metinių bendrųjų išlaidų vidutiniškai vienam visų švietimo lygmenų mokiniui, lyginant su BVP vienam gyventojui, Lietuvoje santykis su EBPO šalių vidurkiu

0,86

(2014 m.)

0,91

Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe, proc.

92,5

92,8“.

 

2.3.2. Pakeisti lentelės „2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas

2018 m.

III ketv.

ŠMM“.

 

2.3.3. Lentelėje „2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“:

2.3.3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas

2018 m.

I ketv.

KM, LRVK“.

 

2.3.3.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano parengimas

2018 m.

IV ketv.

KM, LRVK“.

 

2.3.3.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

Kultūros įstaigų valdymo ir kultūros projektinės veiklos informacinių sistemų sukūrimas, didinant modernizaciją (Kultūros įstaigų veiklos planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas Kultūros ministerijoje, Kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos Lietuvos kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (Kultūros vertybių registro) atnaujinimas integruotam paslaugų modeliui užtikrinti)

2018 m.

IV ketv.

KM, FM“.

 

2.3.3.4. Papildyti nurodytą lentelę 9 punktu:

 

„9

Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimas ir išbandymas

2018 m.

II ketv.

KM, ŠMM“.

 

2.3.4. Pakeisti po lentele „2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Sprendimų projektų kultūros srityje, dėl kurių konsultuotasi su visuomene, dalis, proc.

0

100“.

 

2.3.5. Pakeisti lentelės „2.3.8. Darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą“ 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7

Kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų, savivaldybių bibliotekų, paslaugų integravimo modelio sukūrimas

2018 m.

I ketv.

KM, ŠMM“.

 

2.3.6. Pakeisti po lentele „2.3.8. Darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kvalifikaciją tobulinusių kultūros ir meno darbuotojų dalis, proc.

0

45“.

 

2.3.7. Pakeisti lentelės „2.3.9. Darbas. Programinio-konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m.

II ketv.

KM, FM, VRM, ŠMM“.

 

2.3.8. Pakeisti po lentele „2.3.9. Darbas. Programinio-konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gyventojų, apsilankiusių profesionalaus meno renginiuose regionuose, skaičius, tūkst.

700

1 600“.

 

2.4. Poskyryje „2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“:

2.4.1. Pakeisti rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis, proc.

 

 

scenos menai

61,4

63,5

vaizduojamieji menai

25,0

29,1

bibliotekos

31,2

35,4

filmai

40,8

42,5“.

 

2.4.2. Lentelėje „2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu“:

2.4.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Lietuvos kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas regionuose, taikant kompleksinį finansavimą

2020 m.

III ketv.

KM“.

 

 

2.4.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Kultūros paveldo, bibliotekų, muziejų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra

2020 m.

I ketv.

KM, VRM, ŠMM, SM“.

 

2.4.3. Pakeisti po lentele „2.4.2. Darbas. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gyventojų pasitenkinimas kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybe, proc.

75,1

82,2“.

 

2.4.4. Pakeisti po lentele „2.4.3. Darbas. Kultūros paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, regioninius kultūros kelius“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūrinėse veiklose mažuose miesteliuose ir kaimuose dalyvaujančių gyventojų dalis, proc.

40,4

42,1“.

 

2.4.5. Pakeisti lentelės „2.4.4. Darbas. Funkcionalaus valstybinių jubiliejų modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Vieningo valstybinių švenčių minėjimo užtikrinimas

2018 m.

IV ketv.

KM, URM“.

 

2.4.6. Pakeisti po lentele „2.4.4. Darbas. Funkcionalaus valstybinių jubiliejų modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo iniciatyvose dalyvavusių gyventojų skaičius, tūkst.

200“.

 

2.5. Poskyryje „2.5. Kryptis. Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas“:

2.5.1. Pripažinti netekusiu galios lentelės „2.5.1. Darbas. Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką“ 6 punktą.

2.5.2. Pripažinti netekusiu galios lentelės „2.5.2. Darbas. Kultūros, meno, humanitarinių ir socialinių mokslinių tyrimų integracija valstybės ir visuomenės reikmėms“ 3 punktą.

2.5.3. Pripažinti netekusiais galios po lentele „2.5.2. Darbas. Kultūros, meno, humanitarinių ir socialinių mokslinių tyrimų integracija valstybės ir visuomenės reikmėms“ pateiktus rodiklius.

3. Skyriuje „III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“:

3.1. Poskyryje „3.1. Kryptis. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas“:

3.1.1. Lentelėje „3.1.2. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas“:

3.1.1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimas

2018 m.

I ketv.

FM, ŪM, VRM, KM, SM, LRVK“.

 

3.1.1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Bendrųjų funkcijų, kurioms teikti reikia naujų informacinių technologijų sprendimų, integravimas į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą

2019 m.
II ketv.

 

 

FM, ŪM, VRM, KM, SM, LRVK“.

 

3.1.1.3. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

3.1.2. Lentelėje „3.1.3. Darbas. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“:

3.1.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Viso perduotino administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto perėmimas centralizuotai valdyti

2020 m.

IV ketv.

FM“.

 

3.1.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas

2021 m.
IV ketv.

FM“.

 

3.1.3. Pakeisti po lentele „3.1.3. Darbas. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ pateiktų rodiklių pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto dalis, proc.

0

100“.

 

3.1.4. Lentelėje „3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“:

3.1.4.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros informacinių technologijų paslaugoms teikti konsolidavimas

2020 m.
III ketv.

 

ŪM, SM, LRVK, KAM, VRM“.

 

3.1.4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Registrų ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas, atsisakant neefektyvių duomenų bazių ir užtikrinant valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą ir patogų naudojimą

2019 m.

IV ketv.

 

TM,

SM, ŪM“.

 

3.1.4.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų organizacinio ir teisinio modelio sukūrimas

2019 m.

II ketv.

SM, KAM“.

 

3.1.4.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

E. valdžios politikos, skaitmeninės ekonomikos skatinimo politikos ir su tuo susijusių gebėjimų didinimo politikos koordinavimo stiprinimas Vyriausybės lygiu (Informacinių išteklių vadovo (angl. CIO) biuro sukūrimas)

2018 m.

III ketv.

 

ŪM, SM, LRVK, KAM, VRM“.

 

3.1.4.5. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6

Viešojo sektoriaus naudojimosi elektroninėmis paslaugomis efektyvinimas, atsisakant perteklinių ir dubliuojančių informacinių technologijų sprendimų

2020 m.
III ketv.

 

ŪM, SM, VRM, LRVK“.

 

3.1.4.6. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8

Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas, modernizuojant ir skaitmeninant procesus:

- visų valstybinių institucijų naudojimasis elektroninių dokumentų sistema, užtikrinant, kad visi viešojo sektoriaus dokumentai būtų siunčiami e. pristatymo sistema;

 

- visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sujungimas į e. sveikatos sistemą, medicininės dokumentacijos atsisakymas ir administracinės naštos mažinimas;
- e. recepto sistemos naudojimo pagerinimas ir perėjimas prie visiško elektroninio receptų išrašymo ir vaistų išdavimo proceso;

- visų valstybinių institucijų naudojimasis e. sąskaitomis: sąskaitos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai teikiami ir priimami elektronine forma

 

 

2020 m.

III ketv.

 

 

2019 m. I ketv.


2018 m.

IV ketv.

 

2019 m.

III ketv.

 

 

SM, VRM, ŪM, LRVK

 

SAM

 

SAM

 

 

ŪM, FM, SM, LRVK“.

 

3.1.5. Lentelėje „3.1.5. Darbas. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“:

3.1.5.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Naujo strateginio planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio sąlygas integruoti strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir jam įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas

2019 m.

I ketv.

LRVK, FM“.

 

3.1.5.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

Vidutinės trukmės biudžeto planavimo sistemos stiprinimas

2018 m.

IV ketv.

FM, LRVK“.

 

3.1.5.3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7

Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas

2018 m.

II ketv.

LRVK“.

 

3.1.5.4. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„8

Viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmo, naudojant jau esamus vertinimo įrankius, prireikus juos tobulinant ir (ar) įvedant naujus, sukūrimas; šių įrankių mechanizmo integravimas į 2020–2022 m. biudžeto formavimo procesą

2019 m. II ketv.

FM, LRVK, VRM“.

 

3.1.5.5. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„9

Valstybės investicijų planavimo procesų peržiūra, investicinių projektų atrankos, finansavimo ir valdymo principų, taikomų visiems finansavimo šaltiniams, nustatymas

2019 m. II ketv.

FM“.

 

3.1.5.6. Papildyti nurodytą lentelę 10 punktu:

 

„10

Vidutinės trukmės biudžeto sudarymo, biudžeto programų sudarymo, siejant jas su strateginio planavimo sistema, principų ir taisyklių parengimas ir įdiegimas sudarant 2021–2023 m. biudžeto projektą

2020 m.

II ketv.

FM,

LRVK“.

 

3.1.6. Pakeisti po lentele „3.1.5. Darbas. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Lietuvos strateginio pajėgumo indekso (Sustainable Governance Index, Strategic Capacity) reikšmė dešimtbalėje sistemoje

7,5

(2017 m.)

8

Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso (Budget Transparency, remiantis Index of Public Integrity duomenų baze) reikšmė dešimtbalėje sistemoje

5,93

(2017 m.)

7,5“.

 

3.2. Poskyryje „3.2. Kryptis. Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės plėtra“:

3.2.1. Pakeisti rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, proc.

45

60“.

 

3.2.2. Pakeisti po lentele „3.2.1. Darbas. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos“ pateiktų rodiklių pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Supaprastintų viešųjų ar administracinių paslaugų skaičius

0

720“.

 

3.3. Poskyryje „3.3. Kryptis. Skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas“:

3.3.1. Pakeisti lentelės „3.3.2. Darbas. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas

2019 m.
IV ketv.

 

ŪM, SM, LRVK, ministerijos“.

 

3.3.2. Pripažinti netekusiu galios lentelės „3.3.3. Darbas. Kovos su korupcija sistemos tobulinimas“ 4 punktą.

3.4. Poskyryje „3.4. Kryptis. Kompetencijos valstybės valdymo srityje kėlimas“:

3.4.1. Pakeisti lentelės „3.4.1. Darbas. Patrauklumo valstybės tarnyboje didinimas, pertvarkant atrankos, ugdymo ir motyvavimo sistemas“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Sklandus perėjimas prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos

2018 m.

IV ketv.

VRM“.

 

3.4.2. Lentelėje „3.4.2. Darbas. Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos orientavimas į veiklos rezultatus“:

3.4.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos tobulinimas, sustiprinantis valstybės tarnautojų orientaciją į rezultatus

2018 m.

IV ketv.

VRM“.

 

3.4.2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Šiuolaikinių veiklos organizavimo metodų, skatinančių valstybės tarnybos lankstumą, diegimas visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose

2018 m.

IV ketv.

VRM“.

 

3.4.2.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Mentoriaus instituto įteisinimas

2018 m.

IV ketv.

VRM“.

 

3.5. Poskyryje „3.5. Kryptis. Vietos savivaldos ir regionų stiprinimas“:

3.5.1. Lentelėje „3.5.1. Darbas. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas“:

3.5.1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų integravimas į bendrą strateginio planavimo sistemą

2018 m.

IV ketv.

FM, LRVK, VRM, ŪM, AM“.

 

3.5.1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Savivaldybių infrastruktūros valdytojų konsolidavimo skatinimas, siekiant sumažinti valdymo kaštus ir padidinti finansinį investicijų gyvybingumą

2018 m.

II ketv.

VRM,

ŪM, FM“.

 

3.5.2. Lentelėje „3.5.3. Darbas. Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas“:

3.5.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Savivaldybių biudžetų (mokesčių ir kitų pajamų surinkimo) sudarymo tvarkos (modelio), kuri motyvuotų savivaldybes siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių pokyčių, nustatymas

2018 m.

III ketv.

FM, VRM“.

 

3.5.2.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Savivaldybėms iš biudžeto skiriamų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos, apimančios siekiamų rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už pasiektus rodiklius, principų nustatymas

2018 m.

IV ketv.

FM, VRM“.

 

4. Skyriuje „IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra“:

4.1. Poskyryje „4.1. Kryptis. Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra“:

4.1.1. Pakeisti lentelės „4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

MTI sistemos institucinės sąrangos pertvarka, nustatant dalyvių funkcijas, pareigas ir paslaugas

2018 m.

IV ketv.

ŪM, ŠMM, LRVK“.

 

4.1.2. Pakeisti lentelės „4.1.2. Darbas. Žinių ir technologijų perdavimo grandžių sukūrimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Kompleksinės visų MTI veiklos rūšių vertinimo sistemos, kurios metodiką, rodiklius ir rezultatus būtų galima taikyti rengiant ir įgyvendinant MTI srities programas ir projektus, sukūrimas

2019 m.

I ketv.

ŪM, ŠMM, LRVK“.

 

4.1.3. Pakeisti po lentele „4.1.4. Darbas. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Pakuočių atliekų panaudojimas, įskaitant perdirbimą, proc.

60

(2015 m.)

65“.

 

4.1.4. Pakeisti lentelės „4.1.5. Darbas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Miestų gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

2020 m.

III ketv.

EM, FM“.

 

 

4.1.5. Pakeisti po lentele „4.1.5. Darbas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ pateiktų rodiklių pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Galutinės energijos suvartojimas šalyje, tūkst. Tne

4 810

5 030“.

 

4.1.6. Pakeisti lentelės „4.1.6. Darbas. Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Sprendimo dėl Kruonio HAE 5 bloko projekto įgyvendinimo priėmimas

 

2018 m.

IV ketv.

EM“.

 

4.2. Poskyryje „4.2. Kryptis. Verslo sąlygų ir investicinės aplinko gerinimas, vartotojų teisių apsaugos stiprinimas“:

4.2.1. Pakeisti lentelės „4.2.1. Darbas. Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

E. rezidento statuso reglamentavimo įgyvendinimas siekiant nustatyti, kad įmonei įsteigti ir valdyti nereikia atvykti į Lietuvą

2018 m.

IV ketv.

VRM, TM“.

 

4.2.2. Papildyti lentelę „4.2.4. Darbas. Didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių skatinimo eksportuoti į tikslines užsienio rinkas sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 8 punktu:

 

„8

Programos, skirtos aukšto lygio eksporto specialistams ugdyti per teorinę ir praktinę patirtį verslo įmonėse, parengimas

2018 m.

IV ketv.

ŪM“.

 

4.2.3. Pakeisti lentelės „4.2.5. Darbas. Investicijų pritraukimo organizacinės struktūros perorientavimas ir specialių priemonių įdiegimas skatinant investicijas nacionaliniu ir regioniniu lygiais“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) reglamentavimo atsisakymas siekiant įstatymais nustatyti, kad ūkinės veiklos skleidžiama tarša už žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, ribų neviršytų visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų, šių nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ir priežiūros mechanizmo įtvirtinimas

2020 m.

II ketv.

AM, SAM, ŽŪM, ŪM“.

 

4.2.4. Lentelėje „4.2.7. Darbas. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias aukštos pridėtinės vertės gamybos investicijas“:

4.2.4.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Paskatų pritraukti stambias gamybos investicijas sukūrimas

2019 m.

II ketv.

ŪM, FM“.

 

4.2.4.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

Priemonių, skirtų infrastruktūrai, skirtai pritraukti stambias aukštos pridėtinės vertės gamybos investicijas, sukūrimas ir įgyvendinimas

2019 m.

IV ketv.

ŪM, AM, ŽŪM, SM“.

 

4.2.4.3. Papildyti nurodytą lentelę 6 punktu:

 

„6

Kruonio pramoninio parko infrastruktūros plėtros ir pritaikymo stambiam didelės pridėtinės vertės TUI projektui įgyvendinti įvertinimas

2019 m.

II ketv.

ŪM“.

 

4.2.5. Lentelėje „4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas“:

4.2.5.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Talentų pritraukimo agentūros įkūrimas arba atitinkamo padalinio Ūkio ministerijos viešojoje įstaigoje įsteigimas

2018 m.

IV ketv.

ŪM“.

 

4.2.5.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Paskatų sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti, sukūrimas

2019 m.

II ketv.

ŪM“.

 

4.2.5.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Imigracijos modelio, skirto aukštos kvalifikacijos specialistams ir jų šeimoms pritraukti, gerinimas

2019 m.

II ketv.

ŪM, VRM“.

 

4.2.5.4. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Sukurti patrauklų užsienio tyrėjų pritraukimo ir reintegracijos į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas modelį vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sumanios specializacijos kryptyse

2019 m.

III ketv.

ŠMM“.

 

 

4.2.5.5. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

4.2.6. Pakeisti po lentele „4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Pasaulio talentų konkurencingumo indeksas (pagal INSEAD „Global Talent Competitiveness Index“)

33

20.

 

4.2.7. Lentelėje „4.2.9. Darbas. Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas“:

4.2.7.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

„Startup Visa“ procedūros įgyvendinimas

2017 m.

I ketv.

ŪM“.

 

4.2.7.2. Papildyti nurodytą lentelę 7 punktu:

 

„7

„Startup Employee Visa“ procedūros, leisiančios Lietuvos startuoliams pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš užsienio, sukūrimas

2018 m.

IV ketv.

ŪM“.

 

4.2.8. Pakeisti po lentele „4.2.9. Darbas. Startuolių ekosistemos plėtra: palankios verslo aplinkos startuoliams kūrimas ir jų priėjimo prie finansavimo šaltinių gerinimas“ pateiktų rodiklių pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Startuolių skaičius

315

720“.

 

4.2.9. Pakeisti lentelės „4.2.10. Darbas. Su energetikos sistema susijusių ekonominių veiklų plėtra ir verslo sąlygų gerinimas“ 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6

Energetikos kompetencijų centro ir duomenų bazės sukūrimas

2018 m.

IV ketv.

EM“.

 

4.3. Poskyryje „4.3. Kryptis. Šešėlinės ekonomikos mažinimas, mokesčių ir socialinio draudimo sistemos efektyvumo didinimas“:

4.3.1. Pakeisti lentelės „4.3.2. Darbas. Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Įvertinus galimybę ir nustačius tikslingumą, visos ar dalies darbdavio socialinio draudimo įmokos (įskaitant privalomojo sveikatos draudimo įmokas) perkėlimas darbuotojui, gyventojų pajamų mokesčio ir bendrajai pensijai finansuoti skirtos valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies sujungimas

2018 m.

IV ketv.

FM, SADM, SAM“.

 

4.3.2. Pakeisti po lentele „4.3.3. Darbas. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

2020 m. sukaupta Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo dalis, ne mažesnė kaip 300 mln. Eur

0

300“.

 

4.4. Poskyryje „4.4. Kryptis. Infrastruktūros jungčių su ES plėtra“:

4.4.1. Pakeisti rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Kasmetinis krovinių vežimas visų rūšių transportu, mln. t

114,8

125,5“.

 

4.4.2. Pakeisti lentelės „4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, sprendimas dėl statybų projekto įgyvendinimo

2018 m.
IV ketv.

EM“.

 

4.4.3. Pakeisti po lentele „4.4.1. Darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas“ pateiktus rodiklius:

4.4.3.1. Pakeisti pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Elektros jungties su Švedija projekto įgyvendinimas, proc.

0

27“.

 

4.4.3.2. Pakeisti ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Padidintas Lietuvos oro uostų keleivių aptarnavimo pralaidumo pajėgumas, mln. keleivių

4,53

5,15“.

 

4.4.3.3. Pripažinti netekusia galios penktąją pastraipą.

4.4.4. Lentelėje „4.4.2. Darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas“:

4.4.4.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimas

2020 m.

III ketv.

SM“.

 

4.4.4.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6

Automobilių kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimas

 

2019 m.

IV ketv.

SM“.

 

4.4.5. Pakeisti po lentele „4.4.2. Darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas“ pateiktus rodiklius:

4.4.5.1. Pakeisti pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Gyventojų pasitenkinimas judumu, proc.

0

55“.

 

4.4.5.2. Pripažinti netekusia galios penktąją pastraipą.

4.4.5.3. Pakeisti šeštąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Sukurta pažangių viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kelių transporte, vnt.

0

3“.

 

5. Skyriuje „V PRIORITETAS. Saugi valstybė“:

5.1. Poskyryje „5.1. Kryptis. Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra“:

5.1.1. Pakeisti po lentele „5.1.1. Darbas. Gynybos srities įsigijimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Agentūros vykdomų pirkimo procedūrų dalis (pagal pirkimų vertę), proc.

0

95“.

 

5.1.2. Lentelėje „5.1.3. Darbas. Lietuvos kariuomenės plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas“:

5.1.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Reikalingos karinės infrastruktūros Rukloje parengimas NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei (EFP BG) priimti

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.1.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Gaižiūnų poligono pritaikymas kuopos dydžio vienetui rengti

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.1.2.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6

Infrastruktūros parengimas siekiant priimti NATO Ypač greitojo reagavimo pajėgas (VJTF)

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.1.2.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7

Karinės infrastruktūros bataliono dydžio vienetui įrengimas Rokantiškėse, pritraukiant privačiojo sektoriaus lėšas

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.1.3. Pakeisti lentelės „5.1.5. Darbas. Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Mobilizacijos valdymo ir planavimo sistemos pertvarka

2019 m.

IV ketv.

KAM“.

 

5.1.4. Pakeisti lentelės „5.1.6. Darbas. Žvalgybos ir kontržvalgybos stiprinimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų sistemų ir priemonių bei kitų techninių paramos priemonių modernizavimas užtikrinant žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumų veikimą

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.2. Poskyryje „5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas“:

5.2.1. Lentelėje „5.2.2. Darbas. Sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET)“:

5.2.1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Politinio sprendimo dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais per Lenkiją įgyvendinimo patvirtinimas tarpvalstybiniu formatu

2018 m.

III ketv.

EM“.

 

5.2.1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Izoliuoto darbo bandymo atlikimas

2019 m.

III ketv.

EM“.

 

5.2.2. Lentelėje „5.2.3. Darbas. Klaipėdos SGD infrastruktūros išlaikymo sąnaudų optimizavimas ir terminalo veiklos po 2024 m. užtikrinimas“:

5.2.2.1. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

5.2.2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Susitarimas su Estija ir Latvija dėl Klaipėdos SGD terminalo pastoviųjų eksploatavimo sąnaudų socializavimo regioniniu lygiu mechanizmo

2019 m. 
IV ketv.

EM“.

 

5.3. Poskyryje „5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas“:

5.3.1. Pakeisti rodiklių trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo lygis, proc.

37,8

39.

 

5.3.2. Lentelėje „5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“:

5.3.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Strateginių visuomenės informavimo politikos 2018–2022 m. krypčių parengimas ir nustatymas

2018 m.

III ketv.

KM“.

 

5.3.2.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos, suteikiančios viešąją prieigą stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis, sukūrimas

2019 m.

IV ketv.

KM, VRM, TM, SM“.

 

5.3.2.3. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

5.3.2.4. Papildyti nurodytą lentelę 9 punktu:

 

„9

Sukurti jungtinę platformą, kuri leistų keistis informacija, stebėti ir vertinti informacines grėsmes strateginėms sritims

2019 m.

IV ketv.

KAM“.

 

5.4. Poskyryje „5.4. Kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas“:

5.4.1. Pakeisti lentelės „5.4.2. Darbas. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas“ 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„5

Ugniagesių gelbėtojų komandų tinklo pertvarka ir budinčių policijos ir greitosios medicinos pagalbos ekipažų skaičiaus padidinimas

2019 m.

II ketv.

VRM, SAM“.

 

5.4.2. Pakeisti 5.4.3 darbo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

5.4.3. Darbas. ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti“.

5.4.3. Papildyti lentelę „5.4.3. Darbas. ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo funkcijoms vykdyti“ 9 punktu:

 

„9

Daugiafunkcio paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivo įsigijimas, pasinaudojant 2014–2020 m. ES fondų finansavimu

2019 m.

I ketv. 

KAM, AM“.

 

5.4.4. Lentelėje „5.4.5. Darbas. Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas“:

5.4.4.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Antialkoholinių variklio užraktų sistemos teisinės bazės sukūrimas

2018 m.

IV ketv.

SM, VRM, TM, SAM“.

 

5.4.4.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2

Viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose

2019 m.

IV ketv.

SM“.

 

5.4.5. Pakeisti po lentele „5.4.5. Darbas. Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas“ pateiktus rodiklius:

5.4.5.1. Pakeisti pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Įrengta viršsvorio ir kitų pažeidimų kontrolės sistemų vietų, vnt.

0

37“.

 

5.4.5.2. Pakeisti penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Įrengtos dinaminių eismo valdymo sistemų vietos, vnt.

0

79“.

 

5.4.6. Pakeisti lentelės „5.4.6. Darbas. Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Šiuolaikinio kalėjimo modelio, pagal kurį būtų sukurta nauja infrastruktūra, įdiegta moderni vadovų bei personalo atranka ir veiksmingi bausmių vykdymo metodai, įgyvendinimas

2020 m.

III ketv.

TM“.

 

 

5.5. Poskyryje „5.5. Kryptis. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“:

5.5.1. Lentelėje „5.5.1. Darbas. Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra“:

5.5.1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„4

Nuolatinio JAV karinio buvimo, didesnės JAV finansinės ir ekspertinės paramos Lietuvos vystomiems kariniams pajėgumams, taip pat paramos siunčiant Lietuvos gynybai reikalingus, bet neturimus kritinius pajėgumus siekimas

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.5.1.2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„10

Lietuvos ir Prancūzijos strateginės partnerystės veiksmų plano atnaujinimas

 

2020 m.

II ketv.

URM, kitos ministerijos pagal kompetenciją“.

 

5.5.2. Pakeisti lentelės „5.5.2. Darbas. 2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas“ 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6

Valstybių, prisijungusių prie NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro, skaičiaus padidinimas

2020 m.

III ketv.

KAM“.

 

5.5.3. Pakeisti po lentele „5.5.2. Darbas. 2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas“ pateiktų rodiklių antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

Valstybių, kurios yra NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro narės, skaičius

7

13“.

 

5.5.4. Pakeisti po lentele „5.5.3. Darbas. Lietuvos indėlio į tarptautines operacijas ir misijas, taip pat partnerių pajėgumų vystymą padidinimas“ pateiktus rodiklius ir juos išdėstyti taip:

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Lietuvos kariuomenės karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, skaičius

ne mažiau kaip 40

ne mažiau kaip 150“.

 

5.5.5. Pripažinti netekusiu galios lentelės „5.5.7. Darbas. Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra“ 4 punktą.

5.5.6. Lentelėje „5.5.13. Darbas. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“:

5.5.6.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„1

Valstybės šimtmečio minėjimo užtikrinimas

2018 m.

IV ketv.

LRVK, URM, KM“.

 

5.5.6.2. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

5.5.6.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3

Lietuvos pristatymo užsienyje koordinacinio modelio sukūrimas ir įdiegimas

2020 m. III ketv.

LRVK,

URM, KM, ŪM“.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas