Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. DV-584

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. DV-163 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas):

1.1. Keičiu Reglamento 33.3 punktą ir jį išdėstau taip:

33.3. Priemoka Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojams skiriama, jos dydis sumažinamas, priemokos mokėjimas nutraukiamas Administracijos direktoriaus įsakymu, o struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) darbuotojams – seniūnijos seniūno įsakymu.“

1.2. Keičiu Reglamento 34.3 punktą ir jį išdėstau taip:

34.3. Premija tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojams skiriama Administracijos direktoriaus įsakymu, o struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) darbuotojams – seniūnijos seniūno įsakymu.“

1.3. Papildau Reglamentą 34-1 punktu:

34-1. Visi įsakymų dėl priemokų ir premijų skyrimo projektai pasirašomi tik įvertinus įstaigos finansines galimybes (gavus Finansų skyriaus vedėjo suderinimą). Seniūnijos seniūno įsakymo dėl priemokos ar premijos skyrimo projektas gali būti pasirašytas tik įvertinus įstaigos finansines galimybes (gavus Finansų skyriaus vedėjo suderinimą) ir gavus Administracijos direktoriaus suderinimą.

1.4. Papildau Reglamentą 39-1 punktu:

39-1. Darbuotojas kasmetinių atostogų metu, esant tarnybiniam būtinumui ir tik jo sutikimu, gali būti atšaukiamas iš kasmetinių atostogų. Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis darbuotojo pasirinkimu perkeliama į kitą laiką arba kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių.“

1.5. Keičiu Reglamento 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Kai Administracijos struktūrinio padalinio vadovas atostogauja, komandiruotėje, serga arba nėra darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo darbo funkcijas atlieka Administracijos direktoriaus įsakyme nurodytas struktūrinio padalinio darbuotojas arba kito struktūrinio padalinio vadovas. Kai Administracijos struktūrinio teritorinio padalinio vadovas atostogauja, komandiruotėje, serga arba nėra darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo darbo funkcijas atlieka teritorinio struktūrinio padalinio pavaduotojas ar kitas Administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.“

2. Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui Eimantui Tuskėnui įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto tinklapyje ir su juo supažindinti struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, o vadovams – savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus vyresniajai specialistei Linai Valantonei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Rimantas Užuotas