LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-337 „DĖL TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. 1K-132

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Techninės paramos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiu galios 52.2 papunktį.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka