LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO   2013 m. sausio 18 d. įsakymo NR. A1-18 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. A1-315

Vilnius

 

 

Pakeičiu Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-18 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Atsakinga institucija projektų patikras vietose susieja su atrankiniais tikrinimais įgaliotoje institucijoje. Atsakinga institucija privalo atlikti ne mažiau kaip 2 vienos metinės programos projektų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje. Atsakinga institucija patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotoje institucijoje gali atlikti bet kuriuo projektų įgyvendinimo metu arba 5 metus po jų įgyvendinimo.“

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Atsakinga institucija, atlikdama atrankinius tikrinimus, tikrina projektų vykdytojų įgaliotai institucijai pateiktas pažangos ir galutines ataskaitas kartu su mokėjimo prašymais. Atlikusi atrankinius tikrinimus ir patikras vietose, atsakinga institucija palygina iš skirtingų šaltinių surinktą informaciją ir per 30 darbo dienų parengia atrankinių tikrinimų įgaliotoje institucijoje ataskaitą bei suformuoja rekomendacijas (jeigu būtina). Prireikus ir siekiant įsitikinti turimos informacijos patikimumu, teisingumu ir tikslumu, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.“

3. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Tais atvejais, kai įgyvendinant projektą rengiamos studijos, metodikos, programos ir pan. (toliau – projektų metu sukurti produktai) ir tai numatyta gairėse pareiškėjams pagal fondų atitinkamų metų programas, prireikus įgaliota institucija projekto vykdytojo patirtas išlaidas gali pripažinti tinkamomis kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais, tačiau galutinis sprendimas dėl šių išlaidų tinkamumo finansuoti iš fondų programų lėšų priimamas tik po to, kai iš atsakingos institucijos gaunamos jos sudarytos darbo grupės išvados (pritarimas arba nepritarimas projektų metu sukurtiems produktams).“

4. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53. Įgaliota institucija įtariamus pažeidimus tiria ir pažeidimus nustato, vadovaudamasi šių Taisyklių nuostatomis bei įgaliotos institucijos nustatyta pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūra.“

5. Papildau 531 punktu:

„531. Nustatant su pažeidimu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ar jų dalį, taikoma Finansinių korekcijų metodika. Pasiūlymus dėl Finansinių korekcijų metodikos projekto įgaliota institucija teikia atsakingai institucijai. Finansinių korekcijų metodiką tvirtina atsakinga institucija.“

6. Papildau 532 punktu:

„532. Įgaliota institucija, nustatydama pažeidimą, susijusį su pirkimu, kuriam taikomas ar iš dalies taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, arba susijusį su pirkimu, kuriam Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais, arba susijusį su pirkimu, kuriam taikomas Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-557 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, vadovaujasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“).“

7. Papildau 71¹ punktu:

711. Atsakinga institucija pažeidimams nagrinėti sudaro pažeidimų nagrinėjimo darbo grupę.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Algimanta Pabedinskienė