valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO

NR. 1V-129 „DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI STATINIO (-IŲ) KONSERVAVIMO DARBUS REKVIZITŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 4 d. Nr. 1V-136

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-129 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ patvirtintus Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                               Eglė Kuklierienė