LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS SPORTININKAMS IR JŲ TRENERIAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 1 d.  Nr. V-1110

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 23 straipsnio 7 dalimi,

t v i r t i n u Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A-1110

 

 

VALSTYBĖS PREMIJŲ UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS SPORTININKAMS IR JŲ TRENERIAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus pateikimo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai biudžetinei įstaigai Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministro įgaliota institucija) tvarką, šios informacijos patikrinimo ir valstybės premijų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2.    Valstybės premijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 23 straipsnyje ir Apraše nustatyta tvarka.

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS PATEIKIMAS MINISTRO ĮGALIOTAI INSTITUCIJAI

 

4. Sportininkui iškovojus Sporto įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą vietą, sportininkas, jo treneris arba sporto šakos federacija (toliau kartu – asmenys) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – sporto varžybos) pabaigos ministro įgaliotai institucijai raštu pateikia šią informaciją apie sporto varžybas ir sportininko pasiektą aukšto meistriškumo sporto laimėjimą (toliau – sporto laimėjimas):

4.1. sporto varžybų pavadinimas;

4.2. sporto varžybų vykdymo laikas ir vieta;

4.3. informacija apie sporto varžybų sporto rungtį (kartu nurodoma, ar sporto rungtis olimpinė);

4.4. kas kiek metų vykdomos sporto varžybos;

4.5. sportininko vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir pasiektas sporto laimėjimas;

4.6. sportininką rengusių trenerių vardai, pavardės, nuolatinės gyvenamosios vietos adresai, elektroninio pašto adresai;

4.7. sporto šakos federacijos informacija apie valstybės premijų sportininkams ir jų treneriams paskirstymą, atsižvelgiant į jų indėlį į pasiektą sporto laimėjimą;

4.8. sporto varžybų, kuriose dalyvavo sportininkas, visų pakopų protokolai;

4.9. informacija, ar buvo paimtas dopingo mėginys iš sportininko, kuris pasiekė sporto laimėjimą;

4.10. informacija apie sporto varžybų sporto rungtyje dalyvavusių varžovų skaičių;

4.11. informacija apie valstybių, kurias atstovavo sporto varžybų sporto rungtyje, kurioje pasiektas laimėjimas, varžęsi sportininkai, skaičių (ši sąlyga netaikoma, jei sporto laimėjimas pasiektas į olimpinių, parolimpinių ar kurčiųjų arba specialiosios olimpiados žaidynių programą įtrauktoje rungtyje).

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti valstybės premijos skyrimą, mokėjimą ar valstybės premijos skyrimo panaikinimą identifikuojant asmenis, kurie turi teisę gauti valstybės premiją. Ministro įgaliota institucija gautus asmens duomenis saugo 10 metų. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.

 

III SKYRIUS

PATEIKTOS INFORMACIJOS PATIKRINIMAS

 

6. Ministro įgaliota institucija patikrina Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktuose dokumentuose esančios informacijos teisingumą. Jeigu dokumentuose yra netikslumų arba pateikti ne visi Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai ar informacija, dokumentus pateikę asmenys apie tai informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo nurodant netikslumų ištaisymo arba trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos ir ne ilgesnis nei 20 darbo dienų.

7. Ministro įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų, ar buvęs sportininkas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

8. Ministro įgaliota institucija, patikrinusi Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją, įvertinusi, ar nėra Sporto įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių ir nustačiusi, kad valstybės premijai skirti nėra teisinio pagrindo, apie tai raštu informuoja Aprašo 4 punkte nurodytus asmenis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Kartu nurodomos ir valstybės premijos neskyrimo priežastys ir apskundimo tvarka.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS PREMIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

9. Sprendimą skirti valstybės premiją priima ministro įgaliotos institucijos vadovas per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pagal Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktą informaciją buvo paimtas sportininko dopingo mėginys.

10. Jeigu buvo paimtas sportininko dopingo mėginys, sprendimą skirti valstybės premiją ministro įgaliotos institucijos vadovas priima tik gavęs Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų pateiktą informaciją, patvirtinančią, kad dopingo mėginys buvo neigiamas o, tuo atveju, kai paimtas sportininko dopingo mėginys buvo teigiamas ir anuliuoti sportininko laimėjimai bei byla dėl paimto sportininko dopingo mėginio buvo nagrinėjama 2005 m. spalio 19 d. Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 2006 m. gegužės 2 d. įstatymu Nr. X-591 „Dėl Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte ratifikavimo“, nustatyta tvarka,  tik gavęs informaciją apie priimtą galutinį neskundžiamą sprendimą, kad sportininkas antidopingo taisyklių nepažeidė.

11. Ministro įgaliota institucija sporto šakos federaciją, sportininką, jo trenerį apie skirtą valstybės premiją informuoja raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

12.  Ministro įgaliota institucija perveda valstybės premiją į sportininko, jo trenerio, kuriam skirta valstybės premija, nurodytą sąskaitą banke po to, kai sportininkas, jo treneris, kuriam skirta valstybės premija, pateikia ministro įgaliotai institucijai duomenis pagal Aprašo priede nurodytą formą.

13. Atsiradus Sporto įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytoms aplinkybėms, valstybės premija sportininkui ir jo treneriui neskiriama, o kai valstybės premija buvo paskirta – ministro įgaliotos institucijos vadovas priima sprendimą dėl valstybės premijos skyrimo panaikinimo nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Apie priimtą sprendimą Aprašo 4 punkte nurodyti asmenys raštu informuojami per 3 darbo dienas. Nepagrįstai išmokėta valstybės premija nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos privalo būti grąžinta ministro įgaliotai institucijai per 20 darbo dienų. Valstybės premijos negrąžinus, valstybės premijos suma išieškoma iš valstybės premijos gavėjo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

part_7a433df48af7427ba32410d3fc7c07c0_end


 

Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Duomenų valstybės premijai už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus išmokėti ir deklaruoti forma)

 

 

DUOMENYS VALSTYBĖS PREMIJAI UŽ PASIEKTUS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO LAIMĖJIMUS IŠMOKĖTI IR DEKLARUOTI

______________

(sudarymo data)

 

__________________________________________________

(Ministro įgaliotos institucijos pavadinimas)

 

 

 

Valstybės premijos gavėjo vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

 

 

Adresas*

 

 

 

 

Kontaktai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad jei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, t. y. einamųjų metų gruodžio 31 d., nuolatinė gyvenamoji vieta (tais metais, kai gauta valstybės premija) pasikeis, informuosiu apie šį pasikeitimą ministro įgaliotą instituciją iki kitų metų sausio 20 d.

 

________________________

(vardas ir pavardė, parašas)

 

 

* Nurodoma ne deklaruota, o nuolatinė gyvenamoji vieta (Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, 32 punktas)

 

 

 

part_2223a87cb6be49e59c32f956fdd74244_end