VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. 1S-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 7 dalimi, 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad šiuo įsakymu patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika turi vadovautis perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, vykdydami nuo 2017 m. liepos 1 d. pradėtus tarptautinius ir supaprastintus pirkimus. Atliekant mažos vertės viešuosius pirkimus ar mažos vertės pirkimus, pradėtus nuo 2017 m. liepos 1 d., šiuo įsakymu patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika yra rekomendacinė.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 1S-100 „Dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Diana Vilytė

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105

 

 

 

TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – padėti perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 47 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) 59 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo ar pirkimo (toliau – pirkimas) sąlygas.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos: 

2.1. Ilgalaikė sutartis – viešojo pirkimo–pardavimo ar pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis), kurioje nustatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo;

2.2. Kvalifikacijos reikalavimai – reikalavimai tiekėjui, nustatomi dėl teisės verstis veikla, finansinio ir ekonominio pajėgumo, techninio ir profesinio pajėgumo;

2.3. Trumpalaikė sutartis – pirkimo sutartis, kurioje nustatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis yra trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo.

3. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatyme ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme.

4. Metodika skirta pirkimo vykdytojo sudarytos pirkimo komisijos nariams, pirkimo organizatoriams, pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjams, rengiantiems pirkimo dokumentus bei tikrinantiems tiekėjo atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) nustatantiems kvalifikacinės atrankos kriterijus. Ja gali naudotis ir tiekėjų specialistai, rengiantys bei teikiantys pirkimo vykdytojui informaciją apie tiekėjo atitiktį jam keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

5. Pirkimo vykdytojas nustato kvalifikacijos reikalavimus vadovaudamasis šia Metodika.

6. Pirkimo vykdytojas gali nustatyti šioje Metodikoje neįtvirtintus, tačiau, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo specifiką, apimtį, ypatingus pirkimo vykdytojo poreikius, būtinus nustatyti kitokius kvalifikacijos reikalavimus (tik finansinius, ekonominius) ir (ar) kitokias šioje Metodikoje įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų reikšmes, vadovaudamasis šios Metodikos 8 punkte nustatytais principais.

7. Sprendimas nustatyti kvalifikacijos reikalavimus, vadovaujantis šios Metodikos 6 punktu, turi būti pagrįstas atitinkamais rašytiniais dokumentais (pavyzdžiui, pirkimo komisijos protokole nurodomas šioje Metodikoje neįtvirtintas reikalavimas, kuris bus nustatomas konkretaus pirkimo atveju, ir priežastys, dėl kurių būtent toks reikalavimas yra būtinas įsitikinimui, kad tiekėjas bus pajėgus sėkmingai įvykdyti sutartį).

8. Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai:

8.1. visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi kvalifikacijos reikalavimai;

8.2. tuo atveju, kai pirkimo objektas suskirstytas į atskiras dalis, kvalifikacijos reikalavimai kiekvienai pirkimo objekto daliai gali būti nustatomi atskirai ir kiekvienoje iš jų gali būti skirtingi. Jei pirkimas suskirstytas į dalis, nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus pirkimo vykdytojas turi įvertinti galimybę, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ir (ar) visoms pirkimo objekto dalims;

8.3. pirkimo vykdytojas negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją. Tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai;

8.4. keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami. Įvertindamas, ar pasirinkti kvalifikacijos reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti ne tik į atskirus kvalifikacijos reikalavimus, o ir į šių reikalavimų visumą, keliamą atitinkamam pirkimo objektui;

8.5. pirkimo vykdytojas nustato tik tą (tuos) kvalifikacijos reikalavimą (-us), kuris (-ie) geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį;

8.6. tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas. Tokio tipo reikalavimai yra įtraukiami į pirkimo sutarties projekto nuostatas, o jei pirkimo sutarties projektas nerengiamas – į pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, nustatomas pirkimo dokumentuose (pavyzdžiui, pirkimo sutarties vykdymo dalyku yra laikomi tokie reikalavimai: perkant paslaugas, kurių įkainio didžiąją dalį sudaro darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdantiems asmenims, į pirkimo sutartį būtų galima įtraukti reikalavimą tiekėjui užtikrinti, kad jiems bus mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis arba, pavyzdžiui, yra nustatomas reikalavimas civilinės atsakomybės draudimu apdrausti atskirai kiekvieną objektą, dėl kurio sudaroma pirkimo sutartis ir pirkimo dokumentuose nurodoma, kad pirkimo objekto draudimą patvirtinantį dokumentą turi pateikti tas tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis).

8.7. kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į pirkimo sutarties vertę.[i]

9. Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas paraišką ar pasiūlymą, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą[ii] (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.

10. Pirkimo vykdytojas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Pirmiausia reikalaujama tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje eCertis.[iii] Tokių dokumentų nereikalaujama, jei pirkimo vykdytojas turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų

.

 

IITIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

Teisė verstis veikla

 

11. Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šis reikalavimas gali būti nustatomas tik toks, kuris leistų patikrinti ar atitinkamam tiekėjui norminiais teisės aktais yra suteikta arba pagal juos yra įgyta atitinkama teisė verstis veikla, kuri bus būtina pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose arba atitinkamos teisės suteikimui yra nustatyta speciali tvarka, kurioje yra reglamentuojama atitinkamos specifinės teisės įgijimo, suteikimo bei naudojimosi tvarka ir sąlygos. Gali būti laikoma, kad tiekėjas užsiimantis tokia veikla, kuriai yra būtinas specifinės teisės turėjimas, bendraisiais pagrindais suteiktą teisę turi, todėl pirkimo vykdytojas, tikrindamas teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, tik įsitikina, kad pagal galiojančius norminius teisės aktus tiekėjas yra įgijęs atitinkamą specifinę teisę ir turi pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus, kurie yra pakankami bei leistini tiekėjo kvalifikacijos atitikčiai įrodyti. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi kuo aiškiau nurodyti reikalavimus teisei verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla. Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į pirkimo dokumentus ar buvo įrašytas klaidingai (galimas pasiūlymų trūkumo taisymas, jei jį lėmė išimtinai netikslios pirkimo dokumentų sąlygos).

12. Paslaugų pirkimo atveju (įskaitant ir paslaugas, įsigyjamas pagal prekių ar darbų sutartis), jeigu tiekėjai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą specialų leidimą arba privalo būti tam tikrų organizacijų nariais, pirkimo vykdytojas gali prašyti pateikti atitinkamą specialų leidimą arba narystės atitinkamose organizacijose įrodymus.

13. Teisės verstis veikla reikalavimai pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ[iv]

 

VIDUTINĖ[v]

 

MAŽA[vi]

 

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

(pirkimo vykdytojas  kiekvienu atveju aiškiai apibūdina reikalaujamą veiklą, pavyzdžiui, perkant statybos darbus apibūdina reikalaujamą veiklą, pateikdamas su pirkimo objektu susijusią informaciją: apie statinio statybos rūšį, statinių kategoriją, grupę, statybos darbų sritį ir pan.).

 

 

 

Nustatomas

pagal poreikį, kai reikalavimas turėti atitinkamą atestatą, sertifikatą, pažymą, leidimą ar pan. yra numatomas kituose norminiuose teisės aktuose.

Nustatomas

pagal poreikį, kai reikalavimas turėti atitinkamą atestatą, sertifikatą, pažymą, leidimą ar pan. yra numatoma kituose norminiuose teisės aktuose.

Nustatomas

pagal poreikį, kai reikalavimas turėti atitinkamą atestatą, sertifikatą, pažymą, leidimą ar pan. yra numatoma kituose norminiuose teisės aktuose.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 4 d.): pateikiamos atitinkamų dokumentų – licencijų, leidimų, atestatų, teisės pripažinimo dokumentų ar kitų pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų dokumentų, kuriuos pirkimo vykdytojas nurodė pirkimo dokumentuose, kopijos.

 

Finansinis ir ekonominis pajėgumas

 

14. Finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi pakankamus finansinius resursus veikti pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. geba padengti svarbiausias išlaidas (mokėti atlyginimus, įsigyti medžiagas, kt.), kol bus apmokėtos pirkimo vykdytojui pateiktos sąskaitos. Finansinis ir ekonominis pajėgumas vertinamas atsižvelgiant į tai, ar tiekėjas pakels jam tenkančią ekonominę naštą, susijusią su pirkimo sutarties vykdymu bei į tiekėjo galimybes įvykdyti reikalavimus, kylančius iš netinkamo pirkimo sutarties vykdymo. Vertinant tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, atsižvelgiama į tiekėjo metines pajamas, finansinį santykį ir (ar) profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

15. Tiekėjo pajamos. Vertinant tiekėjo pajamas, reikalaujama tam tikros tiekėjo metinių pajamų sumos iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę, išskyrus pagrįstus atvejus, kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos būtina nustatyti didesnę reikalaujamą metinę tiekėjo veiklos pajamų sumą. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose arba pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodo pagrindines tokio reikalavimo priežastis.

Tuo atveju, kai su tuo pačiu tiekėju galėtų būtų sudaroma pirkimo sutartis dėl kelių pirkimo objekto dalių, pirkimo vykdytojas gali taikyti reikalavimą dėl metinių veiklos pajamų atsižvelgdamas į tų pirkimo objekto dalių bendrą numatomą pirkimo vertę.

Kai pirkimo sutartį numatoma sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu atnaujinant tiekėjų varžymąsi, reikalaujama didžiausia metinių tiekėjo veiklos pajamų suma nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą tuo pačiu metu vykdomų konkrečių pirkimo sutarčių[vii] vertę, jeigu ji žinoma, arba, jeigu ji nežinoma, į numatomą preliminariosios sutarties vertę.[viii]

Kai pirkimo sutartį numatoma sudaryti dinaminės sistemos pagrindu, reikalaujama didžiausia metinių tiekėjo veiklos pajamų suma nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą konkrečių per dinaminę pirkimo sistemą sudaromų pirkimo sutarčių vertę.

15.1. Bendrosios metinės veiklos pajamos. Reikalavimas naudotinas perkant prekes, paslaugas ar darbus. Vertinamos bendrosios metinės visos veiklos pajamos arba bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per paskutinius 3 finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos. Jei finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, atsižvelgiama į tiekėjo nurodomus finansinius metus.

15.1.1. Bendrosios metinės visos veiklos pajamos. Pirkimo vykdytojas reikalauja konkrečios bendrųjų metinių visos veiklos pajamų sumos. Tiekėjas turi atitikti keliamą reikalavimą (turėti reikalaujamą pajamų sumą) kiekvienais pirkimo dokumentuose nurodytais finansiniais metais.

Reikalavimas nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo bendrosios metinės visos veiklos pajamos būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo bendrosios metinės visos veiklos pajamos būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės.

Reikalavimai dėl bendrųjų metinių visos veiklos pajamų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Bendrosios metinės visos veiklos pajamos kiekvienais finansiniais metais yra ne mažesnės kaip [...] Eur.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 4 p.): paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

 

15.1.2. Bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Pirkimo vykdytojas reikalauja konkrečios bendrųjų metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumos. Tiekėjas turi atitikti keliamą reikalavimą (turėti reikalaujamą pajamų sumą) kiekvienais pirkimo dokumentuose nurodytais finansiniais metais.

Nustatant reikalavimą, turi būti aiškiai įvardijama veikla, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant, pavyzdžiui, kompiuterinės įrangos pardavimas, o ne kompiuterių pardavimas.

Reikalavimas nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės.

Reikalavimai dėl bendrųjų metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Bendrosios metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, kiekvienais finansiniais metais yra ne mažesnės kaip [...] Eur.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 4 p.): daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš visos veiklos, jeigu ši informacija turima.   

 

15.2.  Vidutinės metinės veiklos pajamos. Reikalavimas naudotinas perkant prekes, paslaugas ar darbus. Vertinamos vidutinės metinės visos veiklos pajamos arba vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per paskutinius 3 finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos. Jei finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, atsižvelgiama į tiekėjo nurodomus finansinius metus.

15.2.1. Vidutinės metinės visos veiklos pajamos. Pirkimo vykdytojas reikalauja vidutinės metinės visos veiklos pajamų sumos - išvedamas metinių visos veiklos pajamų vidurkis per nurodytą laikotarpį.

Reikalavimas nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės.

Reikalavimai dėl vidutinių metinių visos veiklos pajamų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Vidutinės metinės visos veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip [...] Eur.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 4 p.): paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

 

15.2.2.Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. Reikalavimas naudotinas perkant prekes, paslaugas ar darbus tuo atveju, kai tikėtina, kad pirkime galintys dalyvauti tiekėjai verčiasi keliomis veiklomis ir dėl to vidutinės metinės visos veiklos pajamos nepakankamai apibūdina tiekėjų finansinę būklę. Pirkimo vykdytojas reikalauja vidutinės metinės pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumos - išvedamas metinių veiklos pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, vidurkis per nurodytą laikotarpį.

Nustatant reikalavimą, turi būti aiškiai įvardijama veikla, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant.

Reikalavimas nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės.

Reikalavimai dėl vidutinių metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, yra ne mažesnės kaip [...] Eur.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 4 p.): daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jeigu ši informacija turima.   

 

16. Finansinis santykis

16.1. Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas. Ilgalaikio finansinio stabilumo rodiklis, parodantis, kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo ir išreiškiantis įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą bei gebėjimą vykdyti savo ilgalaikes prievoles.

Nustačius šį reikalavimą, vertinamas įmonės nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis:

Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas kapitalas ÷ Įsipareigojimai

Reikalavimas naudotinas perkant prekes, paslaugas ar darbus, sudarant didelės vertės ilgalaikes pirkimo sutartis. Šis reikalavimas nenaudotinas, jei pirkimo sutartyje numatytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai, kadangi periodiškai gaunant mokėjimus už prekes, paslaugas ar darbus, tiekėjui yra lengviau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Reikalavimas nustatomas siekiant įvertinti, ar tiekėjas gali turėti įsipareigojimų vykdymo problemų dėl mokumo, taip pat gali rodyti, kad tiekėjas prisiima jo galimybes viršijančius įsipareigojimus. Bendrojo mokumo rodiklis papildo kritinio likvidumo rodiklį, charakterizuojantį tiekėjo gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus.

Mažesnė už vienetą bendrojo mokumo rodiklio reikšmė suponuoja poreikį tiekėjui naudotis kreditorių ar kitais pasitelktais resursais, kurių pirkimo vykdytojas, remdamasi objektyviais kriterijais, prognozuoti negalėtų. Praktikoje laikoma, kad rodiklio reikšmei esant mažiau nei 0,5 įmonės padėtis nėra gera. Nustatant reikalavimą turi būti atsižvelgiama į prekių, paslaugų ar darbų sektoriaus ypatumus, kadangi skirtinguose sektoriuose ta pati rodiklio reikšmė gali rodyti skirtingą situaciją. Nustatant bendrojo mokumo koeficiento reikšmę vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis (įvertinami konkretaus sektoriaus duomenys, įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičius). Minimali reikšmė – 0,5.

Reikalavimai dėl bendrojo (pastovaus) mokumo koeficiento pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Bendrojo mokumo koeficiento reikšmė – 0,5-1.

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.1 punkte

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.1 punkte

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.1 punkte

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 3 p.): paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

 

16.2. Einamojo likvidumo koeficientas. Trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis, parodantis įmonės trumpalaikio turto santykį su trumpalaikiais įsipareigojimais.

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Reikalavimas naudotinas sudarant didelės vertės pirkimo sutartis. Šis reikalavimas nenaudotinas, jei pirkimo sutartyje numatytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai, kadangi periodiškai gaunant mokėjimus už prekes, paslaugas ar darbus, tiekėjui yra lengviau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Nenaudotinas vykdant pirkimą metų pabaigoje, kadangi tiekėjas turėtų pateikti duomenis už paskutinius finansinius metus (t. y. jie būtų metų senumo).

Žemas šio rodiklio lygis rodo, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų, aukštas (daugiau kaip 2) – kad ji nepajėgia panaudoti apyvartinių lėšų. Praktikoje einamojo likvidumo koeficientas svyruoja nuo 1,2 iki 2. Nustatant reikalavimą turi būti atsižvelgiama į prekių, paslaugų ar darbų sektoriaus ypatumus, kadangi skirtinguose sektoriuose ta pati rodiklio reikšmė gali rodyti skirtingą situaciją. Nustatant einamojo likvidumo koeficiento reikšmę vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis (įvertinami konkretaus sektoriaus duomenys, įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičius). Minimali reikšmė – 1,2. Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą. Laikytina, kad einamojo ir kritinio likvidumo (žr. 16.3 papunktyje) koeficientų reikšmės neturi per daug skirtis.

Reikalavimai dėl einamojo likvidumo koeficiento pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė – 1,2 - 2.

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.2 punkte

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.2 punkte

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.2 punkte

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 3 p.): paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

 

16.3. Kritinio likvidumo koeficientas.  Trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis, parodantis įmonės trumpalaikio turto (atėmus atsargas) santykį su trumpalaikiais įsipareigojimais.

Kritinio likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas - Atsargos ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Reikalavimas naudotinas sudarant didelės vertės trumpalaikes pirkimo sutartis.

Reikalavimas naudotinas pirkimą vykdant pirmame pusmetyje. Nenaudotinas vykdant pirkimą metų pabaigoje, kadangi tiekėjas turėtų pateikti duomenis už paskutinius finansinius metus (t. y. jie būtų metų senumo).

Reikalavimas parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Žemas šio rodiklio lygis rodo, kad įmonei sunku vykdyti įsipareigojimus, aukštas (daugiau kaip 2,5) – kad ji nepajėgia panaudoti apyvartinių lėšų. Praktikoje kritinio likvidumo koeficientas svyruoja apie 1. Nustatant reikalavimą turi būti atsižvelgiama į prekių, paslaugų ar darbų sektoriaus ypatumus, kadangi skirtinguose sektoriuose ta pati kriterijaus reikšmė gali rodyti skirtingą situaciją. Nustatant kritinio likvidumo koeficiento reikšmę, vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis (įvertinami konkretaus sektoriaus duomenys, įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičius). Minimali reikšmė – ne mažesnė nei 0,5. Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka kritinio likvidumo reikalavimą.

Reikalavimai dėl kritinio likvidumo koeficiento pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Kritinio likvidumo koeficiento reikšmė – ne mažesnė nei 0,5.

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.3 punkte

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.3 punkte

Nustatomas pagal poreikį, kaip numatyta 16.3 punkte

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 5 d. 3 p.): paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

 

17. Tiekėjo kredito reitingas. Tiekėjo kredito reitingas parodo tikimybę, kad tiekėjas gali vėluoti vykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus. Reitingas yra nuomonė, atspindinti tam tikro subjekto (pavyzdžiui, kredito biuro, kredito reitingų agentūros ar kt.) požiūrį į tiekėjo kreditingumą. Praktikoje pasitaiko atvejų, jog tiekėjų pateikti finansinį pajėgumą pagrindžiantys dokumentai yra tvarkingi, tačiau faktinė tiekėjo situacija nėra gera. Be to, pirkimo vykdytojas ne visuomet gali tinkamai išanalizuoti su likvidumo koeficientais susijusius duomenis, pavyzdžiui, konkrečios kritinio likvidumo reikšmės tam tikrame sektoriuje „svorį“ (ar jo padėtis iš tiesų, o ne tik formaliai yra gera, įvertinant sektoriaus ypatumus).

Reikalavimas gali būti naudotinas sudarant didelės vertės pirkimo sutartis rizikinguose pirkimuose, kaip priemonė įsitikinti, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti jam tenkančius finansinius įsipareigojimus, t. y. esant poreikiui, turės galimybę pasiskolinti lėšų, pavyzdžiui, didelės apimties infrastruktūros projektų atveju.

Skirtingų kreditingumą vertinančių subjektų nustatomi reitingai gali skirtis. Atitinkamai, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti į konkrečiame pirkime aktualią kredito reitingo nustatymo praktiką. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas gali numatyti, jog tiekėjas, jo patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, turi ne žemesnį nei A- (A minus) ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą, suteiktą Standard & Poors arba ne žemesnį kaip lygiavertis reitingas, suteiktas kitos lygiavertės kreditų reitingo agentūros (pavyzdžiui, Fitch ne žemesnis kaip A- (A minus); Moody‘s - ne žemesnis kaip A3).

Atsižvelgiant į egzistuojančią vertinimo subjektyvumo tikimybę, priklausomai nuo pasirinkto kreditų biuro, kredito reitingų agentūros ar kito subjekto naudojamos vertinimo metodikos, tiekėjo kredito reitingas negali pakeisti kitų šioje metodikoje nurodytų finansinio pajėgumo vertinimo rodiklių ir naudotinas tik kaip papildoma finansinio pajėgumo patikrinimo priemonė.

Reikalavimai dėl tiekėjo kredito reitingo pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Žr. aukščiau pateiktą pavyzdį.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai: kreditingumą vertinančio subjekto (kredito biuro, kredito reitingų agentūros ar kt.) išduoti dokumentai ar kiti įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjas, jį patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, turi reikalavime nurodytą reitingą.

 

18. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Kriterijus naudotinas tais atvejais, kai teisės aktai nustato pareigą apsidrausti profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (pavyzdžiui, tokią pareigą teisės aktai nustato advokatams, antstoliams, audito įmonėms, draudimo brokerių įmonėms, įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigoms, kelionių organizatoriams, muitinės tarpininkams, kt.).

Reikalavimai dėl profesinio civilinės atsakomybės draudimo pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas turi būti apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Nustatomas, kai reikalavimas nustatomas kituose norminiuose teisės aktuose.

Nustatomas, kai reikalavimas nustatomas kituose norminiuose teisės aktuose.

Nustatomas, kai reikalavimas nustatomas kituose norminiuose teisės aktuose.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 2 d.): draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

 

19. Jei pirkimo vykdytojas negali patikrinti tiekėjo finansinio ir ekonominio pajėgumo vadovaudamasis šiame skyriuje nurodytais reikalavimais, jis gali nusimatyti kitus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus. Tokie reikalavimai turi būti nurodomi pirkimo dokumentuose. Šie reikalavimai ir jų vertinimo metodai turi būti skaidrūs, objektyvūs ir nediskriminaciniai. Pirkimo vykdytojas turi turėti nusimatytus reikalavimus bei jų vertinimo metodus pagrindžiančius dokumentus.

20. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

 

Techninis ir profesinis pajėgumas

 

21. Techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi pakankamus įgūdžius, priemones, įrankius, personalą ir kt., reikalingus pirkimo sutarties vykdymui. Vertinant tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą, atsižvelgiama į žmogiškuosius ir techninius išteklius, pirkimo sutarčiai įvykdyti, reikalingą patirtį, tiekėjo darbuotojų kvalifikaciją, darbo produktyvumą, patirtį ir patikimumą.

21.1. Tiekėjo patirtis. Tiekėjo patirtis – tai reikalavimas, apibūdinantis, ar tiekėjas jau yra vykdęs panašią[ix] pirkimo sutartį (per tam tikrą laikotarpį suteikė paslaugas, pateikė prekes) ar atliko reikalaujamos apimties darbus, bei ar sutartis buvo įvykdyta ar darbai atlikti tinkamai.

21.1.1. Reikalaujamos pirkimo sutarties baigtumas - pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti tiekėjo patirtimi, reikalauja įvykdytos ar tebevykdomos pirkimo sutarties. Sprendimas, kokios pirkimo sutarties prašyti, priimamas įvertinus pirkimo objekto specifiką:

1) įvykdytos pirkimo sutarties gali būti reikalaujama, kai pirkimo sutartis bus sudaroma dėl galutinio produkto sukūrimo arba, kol pirkimo sutartis nepabaigta įvykdyti, negalima nustatyti galutinio rezultato. Turi būti nurodoma reikalaujama tokios pirkimo sutarties vertė, pavyzdžiui, „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti sukūręs arba modernizavęs bent vieną informacinę sistemą, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur”;

2) vykdomos pirkimo sutarties gali būti reikalaujama, kai bus sudaroma tęstinio pobūdžio pirkimo sutartis, pavyzdžiui, atliekų išvežimo, valymo paslaugų, kanceliarinių, medicininių prekių tiekimo ir panašiai. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nustato reikalavimą būti įvykdžius ar vykdyti pirkimo sutartį ar jos dalį ir nurodo tokios pirkimo sutarties ar jos įvykdytos dalies vertę. Pavyzdžiui, „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjų įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti įvykdęs ir (ar) vykdyti valymo paslaugų pirkimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 20 000 Eur. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą valymo paslaugų pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos paslaugų pirkimo sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnė nei 20 000 Eur“.

21.1.2. Reikalaujamas pirkimo sutarčių skaičius - priklauso nuo to, ar pirkimo objektas yra dalus:

1) jei pirkimo objektas yra nedalomas, pavyzdžiui, perkamas vienas automobilis, vienos informacinės sistemos kūrimas ir/ar diegimas ir/ar modernizavimas, vieno pastato projektavimas ir panašiai, reikalaujama, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būtų įvykdęs ar vykdytų bent 1 pirkimo sutartį ir nustato, kad tokios sutarties vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pirkimo sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip pirkimo dokumentuose reikalaujama suma. Pavyzdžiui, „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti parengęs bent vieną galimybių studiją, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 250 000 Eur.“

2) jei pirkimo objektas yra sudėtinis ir gali būti dalus (pavyzdžiui, perkami keli automobiliai, kelių objektų kadastriniai matavimai, maitinimo paslaugos, valymo paslaugos) ir/ar prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminas yra nevienkartinis (pavyzdžiui, prekės turės būti pristatytos ne visos iš karto, o dalimis, tada, kai atsiras poreikis arba jei sudaroma preliminarioji sutartis), tiekėjo prašoma būti įvykdžius/vykdyti bent 1 ar daugiau pirkimo sutarčių, kurių bendra vertė būtų ne mažiau kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Laikytina, kad tiekėjo pajėgumui įvykdyti sutartį neturi įtakos, ar perkamas prekių kiekis buvo pristatytas pagal vieną didesnės vertės sutartį, ar pagal daugiau mažesnės vertės sutarčių. Pavyzdžiui,Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau valymo paslaugų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,5 pirkimo objekto vertės.“

21.1.3. Vertinamų sutarčių skaičiaus ribojimas kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas planuoja daryti kelis stambesnius užsakymus ir abejoja, ar praktikoje mažesnės apimties sutartis vykdęs tiekėjas sugebės įvykdyti didesnės apimties sutartis) pirkimo vykdytojas gali riboti vertinamų sutarčių skaičių. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas turi nustatyti proporcingą, protingą reikalavimą, įvertinęs perkamo objekto apimtį ir pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas planuoja per tris metus įsigyti keletą automobilių už 500 000 Eur. Tiekėjas juos turės pristatyti per keturis kartus. Pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti, ar tiekėjas, atsižvelgiant į planuojamos sudaryti pirkimo sutarties specifiką, sugebės įvykdyti didesnio kiekio prekių užsakymus, gali prašyti būti įvykdžius/vykdyti bent vieną ar kelias, bet ne daugiau kaip keturias automobilių pardavimo sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas pirkimo sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų pirkimo sutarčių įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,5 pirkimo objekto vertės.

21.1.4. Patirtį įrodančių sutarčių vertė pirkimo vykdytojas neprivalo prašyti būti įvykdžius arba vykdyti sutartį (-is) ne mažiau kaip 0,5 pirkimo objekto vertės – apimtis gali būti nustatoma ir mažesnė. Pavyzdžiui,Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs arba šiuo metu vykdyti bent vieną sporto įrangos tiekimo sutartį, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,3 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,3 pirkimo objekto vertės”.

Tokia praktika formuotina atsižvelgiant į tai, jog nustatant aukštą įvykdytos (vykdomos) sutarties koeficientą dalyje pirkimų susidaro ydinga situacija, kad pasiūlymą neretai gali pateikti tik vienas tiekėjas, tuo tarpu pirkimo vykdytojo tikslas yra gauti konkurencingus pasiūlymus. Tai įmanoma užsitikrinti tik tais atvejais, kai pirkime dalyvauja smulkaus ar vidutinio verslo atstovai, o ne tik stambaus kapitalo įmonės. Atitinkamai, kuo aukštesnės vertės sutartis, tuo žemesnis turi būti nustatomas koeficientas, pavyzdžiui, kai sudaroma didelės vertės pirkimo sutartis – koeficientas 0,3, vidutinės vertės pirkimo sutartis – 0,5, mažos vertės pirkimo sutartis – 0,7.

21.1.5. Kiti parametrai, rodantys tiekėjo patirtį kai kuriais atvejais tiekėjo techniniu ir profesiniu pajėgumu pirkimo vykdytojas geriau įsitikina keldamas patirties reikalavimą ne tiekėjui, o specialistui. Tiekėjas, kaip juridinis asmuo, yra atsakingas už žmogiškųjų, finansinių ir kt. išteklių organizavimą, tuo tarpu kokybiškos paslaugos teikimą, darbų atlikimą ar produkto sukūrimą užtikrina specialistai, turintys reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį. Pavyzdžiui, per 3 metus pirkimo vykdytojas planuoja pirkti 30 nedidelių objektų kadastrinių matavimų paslaugas. Jam nėra žinoma, nei kada kils konkretus poreikis, nei po kiek matavimų reikės atlikti vienu metu. Todėl reikalavimo dėl patirties tiekėjui pirkimo vykdytojas nekelia, bet reikalauja, kad bent vienas specialistas turėtų teisę vykdyti šią veiklą ir turėtų bent vienerių metų patirtį teikiant pirkimo vykdytojui reikiamas paslaugas.

21.1.6. Patirties vertinimo ypatumai darbų pirkimo atveju įsigyjant darbus, vertinama vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 perkamų darbų vertės.

21.1.7. Reikalavimai dėl patirties, kai kartu perkami skirtingų rūšių pirkimo objektai prekių bei paslaugų pirkimo atveju keliamas reikalavimas turėti patirties per pastaruosius 3 metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos, darbų pirkimo atveju – per pastaruosius5 metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos, todėl, jei vienu pirkimu įsigyjami skirtingų rūšių pirkimo objektai, pavyzdžiui, projektavimo paslaugos bei darbai (neskaidant pirkimo į atskiras dalis) ir norima prašyti tiek paslaugų teikimo, tiek darbų atlikimo patirties, turi būti formuluojami du atskiri reikalavimai:

1) paslaugų teikimui: pavyzdžiui, „Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos privalo būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną projektavimo paslaugų sutartį <...>“;

2) darbų atlikimui: pavyzdžiui,  „Vidutinė metinė per pastaruosius 5 metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų darbų (ar jų dalies) apimtis yra ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės ”.

Reikalavimai dėl tiekėjo patirties pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės

Žr. aukščiau pavyzdžiuose nurodomas formuluotes.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 2 p.): pagrindinių per pastaruosius 3 metus pristatytų prekių sąrašas, kuriame nurodytos prekių bendros sumos, datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų prekių, pristatytų anksčiau negu prieš 3 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją. Pavyzdžiui, prekes (elektroninio stebėjimo priemones įtariamųjų ar lygtinai nuteistųjų priežiūrai) perka tik valstybės institucija / įstaiga, tad tai, ar tiekėjas bus tokias prekes teikęs per nurodytą laikotarpį, priklauso išimtinai nuo to, kaip dažnai šios prekės įsigyjamos. Jei jos įsigyjamos retai ir dėl to į nurodytą paskutinių 3 metų laikotarpį patenka itin mažai tiekėjų, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, turės būti vertinamas ilgesnis laikotarpis.

Paslaugos

Žr. aukščiau pavyzdžiuose nurodomas formuluotes.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 2 p.): pagrindinių per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų paslaugų, suteiktų anksčiau negu prieš 3 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją.

Darbai

Žr. aukščiau pavyzdžiuose nurodomas formuluotes.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 1 p.): per pastaruosius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodoma, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų darbų, atliktų anksčiau negu prieš 5 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją.

 

21.2. Technikos specialistai ir techninės organizacijos, vykdysiantys pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingi už kokybės kontrolę. Darbų pirkimo atveju – technikos specialistai ir techninės organizacijos, kuriuos rangovas kvies vykdyti sutartį 

Reikalaujama nurodyti technikos specialistus ir technines organizacijas, vykdysiančius pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingus už kokybės kontrolę, o darbų pirkimo atveju – tuos technikos specialistus ir technines organizacijas, kuriuos rangovas kvies atlikti darbus. Vertinamas išvardintų technikos specialistų ir techninių organizacijų prieinamumas.

Sąvoka „kokybė“ turi būti suprantama kaip prekių arba paslaugų, panašių į prekes ar paslaugas, kurios yra konkretaus atliekamo pirkimo objektas, techninė kokybė. Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, kad techninė organizacija būtų įsteigta valstybėje narėje, kurioje bus sudaroma pirkimo sutartis, ar kad turėtų atstovybę tam tikrame mieste).

Reikalavimai dėl technikos specialistų ir techninių organizacijų pateikti lentelėje:

 

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

 

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

 

Prekės, paslaugos

Tiekėjas turi turėti technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų, vykdysiančių pirkimo sutartį.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

 

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 3 p.): technikos specialistų ir techninių organizacijų, vykdysiančių pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingų už kokybės kontrolę, aprašymas.

 

Darbai

 

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

 

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 3 p.): technikos specialistų ir techninių organizacijų, kuriuos rangovas kvies atlikti darbus, aprašymas.

 

 

21.3. Tiekėjo įranga ir priemonės, naudojamos kokybei užtikrinti, ir galimybės atlikti studijas ir tyrimus.

Reikalaujama nurodyti techninę įrangą ir priemones kokybei užtikrinti bei turimas galimybes atlikti tyrimus bei mokslinius tyrimus. Vertinamas išvardintos įrangos, priemonių ir galimybių prieinamumas. Sąvoka „kokybė“ turi būti suprantama kaip paslaugų arba prekių, panašių į paslaugas ar prekes, kurios yra konkretaus atliekamo pirkimo objektas, techninė kokybė. Sąvoka „Techninė įranga“ turėtų būti aiškinama plačiai, kaip apimanti įrangą, skirtą pristatyti galutiniam produktui. Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, techninė įranga ar reikiamus tyrimus atliekanti laboratorija būtų konkrečiame mieste).

Reikalavimai dėl tiekėjo įrangos ir priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, ir galimybių atlikti studijas ir tyrimus pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos

Tiekėjas naudojasi technine įranga ir priemonėmis kokybei užtikrinti.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 4 p.): tiekėjo įrangos ir priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, aprašymas.

Prekės, paslaugos

Tiekėjas turi galimybę atlikti studijas / tyrimus.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 4 p.): tiekėjo galimybių atlikti studijas ir tyrimus aprašymas.

 

21.4. Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos, kurias tiekėjas gali taikyti vykdydamas pirkimo sutartį

Reikalavimai dėl tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės

Vykdydamas sutartį tiekėjas galės naudoti tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemas.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 5 p.): tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemų, kurias tiekėjas gali taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, aprašas.

 

21.5. Leidimas patikrinti tiekėjo prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų teikimo technines galimybes ir, jeigu reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimas priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis

Reikalavimas keliamas tik tais atvejais, kai prekės ar paslaugos yra sudėtingos arba jeigu jos išimtiniais atvejais skirtos specialiems tikslams. Patikrinimą atlieka pats pirkimo vykdytojas arba jo vardu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentinga oficiali institucija.

Reikalavimai dėl leidimų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos

Tiekėjas leidžia atlikti jo gamybos pajėgumų arba techninio pajėgumo ir, kai reikia, jam prieinamų tyrimų ir mokslinių tyrimų priemonių bei kokybės kontrolės priemonių patikrą.

Nustatomas tik kai objektas sudėtingas arba skirtas specialiems tikslams

Nustatomas tik kai objektas sudėtingas arba skirtas specialiems tikslams

Nustatomas tik kai objektas sudėtingas arba skirtas specialiems tikslams

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 6 p.): tiekėjo deklaracija.

 

21.6. Tiekėjo personalo, ar jų vadovaujančio personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija. Šis kvalifikacijos reikalavimas yra keliamas siekiant įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo, teikiančio paslaugas, ar atliekančio darbus, personalui, ar jo vadovaujančiam personalui, kuris yra tiesiogiai susiję (ar atsakingi) už konkrečios paslaugos suteikimą ar darbų atlikimą. Personalo, nesusijusio su konkrečios pirkimo sutarties vykdymu, kvalifikacija netikrinama.

Pirkimo vykdytojas tiksliai ir aiškiai pirkimo dokumentuose nurodo, kokią kvalifikaciją turi turėti tiekėjas, ar jo vadovaujantys asmenys (pavyzdžiui, darbų atveju – nurodoma konkreti statybos darbų sritis, statinių kategorija ir grupė bei reikalaujama patirtis). Kvalifikacijos reikalavimai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pirkimo vykdytojo nurodytas kompetencijas galintiems atitikti asmenims norminiuose teisės aktuose keliamą kvalifikaciją (pavyzdžiui, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus jiems taikomus kvalifikacijos reikalavimus).

Pirkimo vykdytojas nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia minimalų reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių. Turi būti nurodyta, ar tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų, ekspertų, vadovų funkcijas. Atitinkamos srities personalo skaičius gali būti nurodomas tik išimtiniais atvejais, kai perkamas specifinis pirkimo objektas ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui yra būtina užtikrinti, kad tas pats asmuo negalėtų atlikti kelių pirkimo objekto veiklų ar kelių nurodytų specialistų pareigų (pavyzdžiui, įsigyjamos sertifikavimo audito paslaugos, elektroninių mokymo modulių kūrimas, diegimas, priežiūra – kai yra reikalinga nustatyti, kad tiekėjas turi užtikrinti, kad galės skirti būtiną minimalų skaičių darbuotojų ir vadovaujančių darbuotojų dirbant pagal kiekvieną iš sričių, profilių ir tas pats asmuo negali būti siūlomas skirtingoms sritims, profiliams).

Reikalavimai dėl išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Paslaugos, darbai

Tiekėjo personalo arba jo vadovaujančio personalo reikalaujamas išsilavinimas, profesinė kvalifikacija.

Išsilavinimo reikalavimas paprastai nustatomas ne visais atvejais, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, pavyzdžiui, perkant mokslinius tyrimus ir pan.

Tais atvejais, kai išsilavinimo, kvalifikacijos tinkamumas yra įvertinamas atitinkamą kvalifikaciją suteikiančių institucijų, turinčių teisę atestuoti / sertifikuoti specialistus (pavyzdžiui, statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra), reikalavimas turėti atitinkamą išsilavinimą neturėtų būti keliamas.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 7 p.): tiekėjo personalo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos apibūdinimas. Apie kiekvieną siūlomą tiekėjo komandos specialistą pateikiama atitinkama informacija.

Pavyzdžiui: gyvenimo aprašymas (nurodant konkrečius vykdytus projektus, pastatytus ir (ar) rekonstruotus statinius, darbų įvykdymo terminus, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmę, projektų užsakovus ir jų kontaktinę informaciją); išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos; kvalifikaciją liudijančių galiojančių sertifikatų / atestatų kopijos, jeigu teisė teikti atitinkamą paslaugą yra tiesiogiai susijusi su reikalavimu turėti atitinkamą kvalifikacijos sertifikatą / atestatą nurodytas konkrečiam specialistui (reikalaujant kvalifikacijos atestato, nėra reikalinga prašyti išsilavinimą liudijančių diplomų kopijų); kiti dokumentai, įrodantys specialisto patirtį teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas per nurodytą laikotarpį (paslaugų pavadinimas, aprašymas, paslaugų teikimo laikotarpis ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai) ar įrodantys specialisto patirtį reikalavimuose nurodytuose projektuose (projekto pavadinimas, aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis, specialisto rolė projekte, dalyvavimo projekte laikotarpis (mėnesio tikslumu), ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai. Darbo patirties aprašyme turi būti nurodyta tiek ir tokio pobūdžio projektų, kad pagal juose dirbtą laiką bei atliktas funkcijas, siūlomas specialistas turėtų konkurso sąlygose reikalaujamą patirtį.

 

21.7. Aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, taikymas. Pirkimo vykdytojas, rengdamas pirkimo dokumentus pirkimo objektui, kuriam norminiai teisės aktai nustato specifinius aplinkos apsaugos įpareigojimus ir reikalavimus, gali nurodyti, kad vykdant pirkimo sutartį tiekėjas taikytų aplinkos apsaugos vadybos priemones. Šis kvalifikacijos reikalavimas nustatomas tais atvejais, kai būtina užtikrinti atitinkamų aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių laikymąsi kai pirkimo sutarties vykdymo metu galėtų kilti rizika aplinkos taršai. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurias turės taikyti tiekėjas (pavyzdžiui, tiekėjas turi nustatyti ir prižiūrėti procedūras, pagal kurias būtų nustatomos galimos avarijos ir avarinės situacijos, vykdomi atsakomieji veiksmai ir išvengiama arba sumažinama su šiomis situacijomis susijusio galimo poveikio aplinkai ir pan.).

Reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo pateikti lentelėje:

 

 

 

 

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nenustatomas

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 8 p.): aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimas (šių vadybos priemonių aprašymas, bet ne nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų), kuriame turėtų būti apibrėžta tiekėjo aplinkos apsaugos politika; nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti tiekėjo veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai, priemonės šiems tikslams pasiekti; aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena; parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pavyzdžiui, parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei) ir pan.

 

21.8. Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius per paskutinius 3 metus. Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik atliekant paslaugų arba darbų pirkimus ir tik tais atvejais, kai atitinkamas vidutinis metinis personalo skaičius bei vadovaujančio personalo skaičius per paskutinius 3 metus (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus) yra tiesiogiai susijęs su tinkamu pirkimo sutarties įvykdymu. Šis kvalifikacijos reikalavimas taikomas išimtiniais atvejais, kai perkamas specifinis pirkimo objektas ir pastovus bei stabilus personalo skaičius per nurodytą laikotarpį turės įtakos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Reikalavimai dėl vidutinio metinio darbuotojų ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičiaus pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Paslaugos, darbai

Tiekėjo minimalus vadovaujančiojo personalo skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus).

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nenustatomas

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 9 p.): pažyma apie tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus).

Paslaugos, darbai

Tiekėjo minimalus darbuotojų vidutinis metinis skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus).

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nenustatomas

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 9 p.): pažyma apie tiekėjo vidutinį metinį darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus).

 

21.9. Tiekėjo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės. Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik atliekant paslaugų arba darbų pirkimus ir tik tais atvejais, kai sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui bus reikalingi atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės. Paprastai pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nenurodo konkrečių įrankių, įrenginių, techninių priemonių, kuriais privalo disponuoti tiekėjas, tačiau, nurodydamas siekiamą rezultatą, leidžia tiekėjui pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui.

Išimtiniais atvejais, kai yra įsigyjamas ypatingas pirkimo objektas ir kai pirkimo vykdytojo siekiamo pirkimo sutarties rezultato neįmanoma pasiekti naudojant kitokius, nei pirkimo vykdytojo aiškiai ir tiksliai pirkimo dokumentuose nurodyti ir apibrėžti atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo, kokiais įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis tiekėjas turi disponuoti.

Jeigu reikalingam įrankiui, įrenginiui ar techninei priemonei taikomi ypatingi saugumo, energijos efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pan. reikalavimai, pirkimo vykdytojas pateikia informaciją apie minėtų reikalavimų taikymą.

Reikalavimai dėl turimų įrankių, įrenginių ar techninių priemonių pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Paslaugos, darbai

Tiekėjas turi įrankius, įrenginius ir technines priemones, reikalingas sutarčiai vykdyti.

 

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 10 p.): pažyma apie tiekėjo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius, technines priemones. Pavyzdžiui, gali būti pateikiamas šių priemonių sąrašas, kuriame pateikiamas jų aprašymas arba gamintojo ar įgalioto atstovo techninių dokumentų kopijos ar nuorodos arba kiti lygiaverčiai įrodymai, nurodant turimus arba galimus pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos nuomos sutartys, preliminarios sutartys, lizingo sutartys, ketinimo protokolai ar kitokie nuomos ar panaudos galimybes patvirtinantys dokumentai) įrankius, įrenginius, technines priemones arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leidžia įvykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu reikia, pateikiamos nuorodos į norminius teisės aktus, nustatančius ypatingus saugumo, energijos efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pan. reikalavimus reikalingam įrankiui, įrenginiui ar priemonei.

 

21.10. Reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas, kurių autentiškumą pirkimo vykdytojo pageidavimu tiekėjas turi patvirtinti.

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu įsitikinimui, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui yra būtina įvertinti, kokius prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas įprastai gali iki pirkimo sutarties sudarymo pateikti tiekėjas (pateikti prekių pavyzdžiai, aprašymai, nuotraukos patvirtina tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą). Kvalifikacijos reikalavimas taikomas retais atvejais ir tik įvertinus, kad įprastai veikiantys rinkoje tiekėjai turi atitinkamų pavyzdžių, nuotraukų ir tokio kvalifikacijos reikalavimo kėlimas nesudarys sąlygų dirbtinei tiekėjų diskriminacijai (pavyzdžiui, tais atvejais, kai tiekėjas, dalyvaudamas pirkime dar negali pateikti atitinkamo pirkimo objekto pavyzdžių, tačiau turi tinkamus pajėgumus, kurie leidžia įsitikinti, kad atitinkamas prekes galės sėkmingai pagaminti pirkimo sutarties vykdymo metu). Netaikomas kvalifikacijos reikalavimas tais atvejais, kai pirkimo objektas yra susijęs su atitinkamo pavyzdžio (pavyzdžiui, atitinkamo inovatyvaus produkto) pagaminimu, sukūrimu ateityje, pirkimo sutarties vykdymo metu. Netaikomas kvalifikacijos reikalavimas, kai reikalavimas pateikti pavyzdžius yra nustatomas techninėje specifikacijoje.

Reikalavimai dėl prekių pavyzdžių, aprašymų, nuotraukų pateikimo nurodyti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės (įskaitant ir prekes, įsigyjamas pagal paslaugų ar darbų sutartis)

Tiektinų prekių, su kuriomis nereikia pateikti autentiškumo sertifikato, pavyzdžiai, aprašymai ar nuotraukos.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 12 p.): prekių pavyzdžiai, aprašymai ar nuotraukos, kurių autentiškumą tiekėjas turi patvirtinti tik pirkimo vykdytojo nurodytu pageidavimu.

Prekės (įskaitant ir prekes, įsigyjamas pagal paslaugų ar darbų sutartis)

Tiektinų prekių, su kuriomis reikia pateikti autentiškumo sertifikatą, pavyzdžiai, aprašymai ar nuotraukos.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 12 p.): prekių pavyzdžiai, aprašymai ar nuotraukos, kurių autentiškumą prireikus tiekėjas turės patvirtinti pateikdamas autentiškumo sertifikatus.

 

21.11. Reikalavimas, kad tiekėjo tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus ir tai patvirtina oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotos pažymos.

Reikalavimai dėl tiekiamų prekių kokybės pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

 

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

PIRKIMO SUTARTIES VERTĖ

DIDELĖ4

VIDUTINĖ5

 

MAŽA6

 

Prekės (įskaitant ir prekes, įsigyjamas pagal paslaugų ar darbų sutartis)

Tiekėjo tiekiamų prekių (aiškiai atpažįstamų iš atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktų nuorodų į technines specifikacijas, standartus) kokybė tiksliai atitinka nurodytas technines specifikacijas ir standartus.

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Nustatomas pagal poreikį

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 7 d. 13 p.): oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduoti dokumentai (pažymos, sertifikatai ir pan.), patvirtinantys, kad tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas technines specifikacijas ir standartus.

 

 

IIIRĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

 

22. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.

23. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, pirkimo vykdytojui nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų leidimą, arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

24. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

25. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių asmenų ir nebūtina. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

26. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, turi patikrinti pats pirkimo vykdytojas, prašydamas pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui prašoma pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijas, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

27. Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių ekonominiais ir finansiniais pajėgumais pasirėmė tiekėjas, siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, būtų pirkimo vykdytojui solidariai atsakingi už pirkimo sutarties įvykdymą (pavyzdžiui, tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, pirkimo vykdytojas gali nustatyti reikalavimą, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų solidari).

28. Perkant darbus, paslaugas arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose gali reikalauti, kad jo nurodytas esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis. Nustatydamas šį reikalavimą pirkimo vykdytojas turėtų pirkimo dokumentuose aiškiai apibrėžti, kokias užduotis jis laiko esminėmis, be to, privalo įsitikinti, kad toks ribojimas yra proporcingas ir būtinas atitinkamos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Paslaugų, darbų pirkimo, taip pat prekių pirkimo, kai kartu įsigyjamos ir paslaugos, arba kai perkamas prekes pagal sutartį reikia įmontuoti, įdiegti atvejais, iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama pasiūlyme arba paraiškoje nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties vykdymą, vardus, pavardes ir atitinkamą jų profesinę kvalifikaciją.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Šioje Metodikoje nurodytais atvejais, kai yra leidžiama kelti aukštesnius ar kitokius nei nurodyta šioje Metodikoje tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar (ir) konkretaus reikalavimo reikšmes, atitinkamus sprendimus pagrindžiantys dokumentai yra saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________[i] Paaiškinimai pateikiami kiekvieno kvalifikacijos reikalavimo lentelėje.

[ii] Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento formavimo nuoroda: https://ec.Europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt

[iii] eCertis nuoroda (atsidarius naršyklės langui, viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite reikiamą kalbą): https://ec.Europa.eu/growth/tools–databases/ecertis/

[iv] Pirkimo sutarties vertė:

1) lygi ar didesnė kaip 209 000 Eur be PVM (prekės, paslaugos);

2 lygi ar didesnė kaip 5 225 000 Eur be PVM (darbai).

[v] Pirkimo sutarties vertė:

1) mažesnė kaip 209 000 Eur be PVM ir lygi ar didesnė kaip 58 000 Eur be PVM (prekės, paslaugos);

2) mažesnė kaip 5 225 000 Eur be PVM ir lygi ar didesnė kaip 145 000 Eur be PVM (darbai).

[vi] Pirkimo sutarties vertė:

1) mažesnė kaip 58 000 Eur be PVM (prekės, paslaugos);

2) mažesnė kaip 145 000 Eur be PVM (darbai).

[vii] Tuo pačiu metu vykdomomis pirkimo sutartimis laikytinos tos sutartys, kurių vykdymo laikotarpis persidengia. Pavyzdžiui, atnaujinto varžymosi metu pirkimo vykdytojas planuoja sudaryti 3 pirkimo sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo ir numato, jog 2 iš jų bus vykdomos 2017 m. rugsėjo mėnesį. Atitinkamai, reikalavimą dėl tiekėjo metinių pajamų pirkimo vykdytojas nustato atsižvelgdamas į tų 2 sutarčių vertę (pavyzdžiui, didžiausia tiekėjo metinių veiklos pajamų suma = 2 x 2 tuo pačiu metu vykdomų sutarčių vertė).

[viii] Pirkimo vykdytojas turi pareigą nustatyti proporcingus kvalifikacijos reikalavimus, tad kaskart būtina vertinti, ar reikalinga nustatyti aukščiausią galimą reikalavimo reikšmę.

[ix] Panašia sutartimi laikytina sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios į perkamo objekto. Pirkimo vykdytojas turi aiškiai apibūdinti, ką laikys panašia, susijusia su pirkimo objektu sutartimi, pavyzdžiui, medicinos įrangos, automobilių nuomos ar pardavimo, patalpų valymo paslaugų, mokymo paslaugų, atliekų surinkimo ir išvežimo, informacinės sistemos kūrimo ir/ar diegimo ir/ar modernizavimo, ypatingo statinio projektavimo ir panašią sutartį. Nustatant, kas konkrečiu atveju laikoma panašia sutartimi, neleistina pernelyg susiaurinti pirkimo sutarties dalyką, pavyzdžiui, jei perkamos maitinimo paslaugos moksleiviams, pirkimo dokumentuose negalima reikalauti, kad tiekėjas būtų įvykdęs (vykdytų) sutartį dėl moksleivių maitinimo paslaugų teikimo, pakanka nurodyti, jog tiekėjas turi būti įvykdęs (vykdyti) maitinimo paslaugų sutartį.