LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ 2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOMS BENDRAI FINANSUOTI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-1076

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ 3.2.1 papunktį,

tvirtinu Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis             

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. ((24.43)-5K-1519588)-6K-1509487


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-1076

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ 2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOMS BENDRAI FINANSUOTI, NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (toliau – programos, programa) projektams bendrai finansuoti, skyrimo ir mokėjimo tvarka, Lietuvos Respublikos įnašo programų techninei pagalbai mokėjimo tvarka (išskyrus 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos techninės pagalbos lėšų išmokėjimą ir viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato, atliekančio Latvijos ir Lietuvos, Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programų informacinių punktų Lietuvoje funkcijas, veiklos avansavimą) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) išlaidas, susijusias su programų įgyvendinimu, naudojimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1Bendrojo finansavimo lėšos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, numatytos Vidaus reikalų ministerijai atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose ir skiriamos bendrai finansuoti programų įgyvendinimą.

2.2Lietuvos partneris – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kuriam skirta Europos Sąjungos finansinė parama programos projektui įgyvendinti ir kuriam taikomos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL 2013, L 347, p. 259) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1299/2013) 13 straipsnio nuostatos.

2.3Pagrindinis projekto partneris – projekto pagrindinis paramos gavėjas, kurio įgaliojimai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 straipsnio 2 dalyje.

2.4Europos Sąjungos finansinė parama (toliau – parama) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, skirtos programoms įgyvendinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 4 straipsnio nuostatas.

2.5Paramos sutartis – programos vadovaujančiosios institucijos ir pagrindinio projekto partnerio sutartis, kurioje apibrėžiami pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir teisės, susijusios su projekto įgyvendinimu ir paramos išmokėjimu.

2.6Projektas – ekonomiškai nedalomų ir tikslioms funkcijoms atlikti skirtų veiklos rūšių visuma, turinti apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, pagal kuriuos galima spręsti, ar rezultatų ekonominė ir socialinė nauda bus proporcinga panaudotiems ištekliams; projektui taikomos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 2 straipsnio 9 punkto nuostatos.

2.7Techninė pagalba – veikla, susijusi su programos parengimu, valdymu, stebėsena, vertinimu, informacijos viešinimu ir kontrole, ir veikla, skirta tobulinti paramos panaudojimo administracinius gebėjimus, kaip yra nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 59 straipsnyje.

2.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 1299/2013.

 

II SKYRIUS

 

BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMAS PROGRAMŲ PROJEKTAMS BENDRAI FINANSUOTI

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR BENDROJO FINANSAVIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

 

3. Lietuvos partneris, siekiantis gauti bendrojo finansavimo lėšų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Nutarimas) 3.7.1 papunktį, ne anksčiau nei įsigalioja paramos sutartis, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo paramos sutarties įsigaliojimo, pateikia Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui (toliau – Regioninės politikos departamentas) Taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektui įgyvendinti (toliau – paraiška dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo).

4. Lietuvos partnerio prašymu, jeigu programą įgyvendinančioji institucija arba programos stebėsenos komitetas priima sprendimą pratęsti projekto įgyvendinimo trukmę, Taisyklių 3 punkte nustatytas terminas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministro, kuriam pavesta administruoti regionų plėtrą (toliau – viceministras), sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pabaigos.

5. Regioninės politikos departamentas per 10 darbo dienų nuo paraiškos dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo gavimo dienos ją išnagrinėja ir parengia sprendimo dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo / neskyrimo projektą bei teikia jį pasirašyti viceministrui. Jeigu dėl paraiškoje dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo pateiktos netikslios ar neišsamios informacijos Regioninės politikos departamentas negali parengti sprendimo dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo / neskyrimo projekto, Regioninės politikos departamentas apie tai praneša Lietuvos partneriui Lietuvos partnerio pateiktoje paraiškoje dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo nurodytu Lietuvos partnerio atstovų elektroninio pašto adresu, nurodydamas trūkumus ir 10 darbo dienų terminą, per kurį Lietuvos partneris turi pateikti patikslintą paraišką dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo. Regioninės politikos departamentas iš Lietuvos partnerio gavęs patikslintą paraišką dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo, ją nagrinėja šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka.

6. Sprendime dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo turi būti nurodyta:

6.1. maksimali skiriama bendrojo finansavimo lėšų suma;

6.2. maksimali skiriama bendrojo finansavimo lėšų avansinio mokėjimo suma, jeigu avansinio mokėjimo suma yra skiriama.

7. Lietuvos partneriui skiriamos bendrojo finansavimo lėšos yra apskaičiuojamos taikant 50 (penkiasdešimt) procentų nuo Lietuvos partnerio minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų, (t. y. 7,5 (septyni su puse) procento tinkamų finansuoti Lietuvos partnerio įgyvendinamo projekto (projekto dalies) išlaidų suma).

8. Sprendimas dėl bendrojo finansavimo lėšų neskyrimo priimamas, jeigu Lietuvos partneris per Regioninės politikos departamento nustatytą 10 darbo dienų terminą nepateikė patikslintos paraiškos dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo arba paraišką dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo pateikė nesilaikydamas Taisyklių 3–4 punktuose nurodytų terminų. Sprendime dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui neskyrimo turi būti nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai ir sprendimo apskundimo tvarka.

9. Sprendimą dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui neskyrimo Regioninės politikos departamentas paštu išsiunčia Lietuvos partneriui per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

10. Viceministrui Taisyklių nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo, Regioninės politikos departamentas per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos parengia Taisyklių 2 priede nustatytos formos 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutartį (toliau – bendrojo finansavimo sutartis) ir suderina ją su Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentu(toliau – Ekonomikos ir finansų departamentas). Parengtą ir suderintą su Ekonomikos ir finansų departamentu bendrojo finansavimo sutartį ir sprendimą dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Regioninės politikos departamentas per 3 darbo dienas nuo bendrojo finansavimo sutarties suderinimo su Ekonomikos ir finansų departamentu dienos paštu išsiunčia Lietuvos partneriui paraiškoje dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo nurodytu Lietuvos partnerio adresu.

11. Gavęs Lietuvos partnerio pasirašytą bendrojo finansavimo sutartį, Regioninės politikos departamentas per 3 darbo dienas nuo šios sutarties gavimo dienos teikia ją pasirašyti viceministrui; pasirašyta bendrojo finansavimo sutartis registruojama Vidaus reikalų ministerijos Bendrajame departamente ir per 3 darbo dienas nuo registracijos Vidaus reikalų ministerijos Bendrajame departamente dienos vienas jos egzempliorius paštu išsiunčiamas Lietuvos partneriui paraiškoje dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo nurodytu Lietuvos partnerio adresu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

 

BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

 

12. Bendrojo finansavimo lėšos Lietuvos partneriui gali būti išmokėtos ne daugiau kaip dviem mokėjimais: avansiniu ir (arba) galutiniu.

13. Avansiniu mokėjimu gali būti išmokėta bendrojo finansavimo lėšų dalis, neviršijanti 80 procentų visų Lietuvos partneriui skirtų bendrojo finansavimo lėšų ir ne mažesnė nei 300 (trys šimtai) eurų, jei avansinis mokėjimas yra nurodytas sprendime dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo.

14. Lietuvos partneris bendrojo finansavimo sutartyje nustatyta tvarka teikia Regioninės politikos departamentui bendrojo finansavimo sutartyje nustatytos formos avansinio ir (arba) galutinio mokėjimo prašymą:

14.1. avansinio mokėjimo prašymas Regioninės politikos departamentui turi būti pateiktas ne anksčiau nei pasirašoma bendrojo finansavimo sutartis, bet ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pabaigos;

14.2. galutinio mokėjimo prašymas Regioninės politikos departamentui turi būti pateiktas tik gavus paskutinę paramos išmoką, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pabaigos; Lietuvos partnerio prašymu nustatytas 12 (dvylika) mėnesių terminas viceministro sprendimu gali būti pratęstas 6 (šešiems) mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., jeigu nuo paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pabaigos Lietuvos partneris dar nėra gavęs paskutinės paramos išmokos.

15. Kartu su avansinio mokėjimo prašymu, jeigu avansiniu mokėjimu bus išmokėta 3 000 (trys tūkstančiai) eurų ir daugiau, Lietuvos partneris, išskyrus biudžetines įstaigas, taip pat viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondus, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, pateikia avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, t. y. banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avansinio mokėjimo sumai, kuris galiotų nuo jo pateikimo dienos ir ne trumpiau kaip 14 (keturiolika) mėnesių po paramos sutartyje nustatytos projekto įgyvendinimo pabaigos arba, jeigu galutinio mokėjimo prašymo terminas yra pratęsiamas, avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo galiojimas atitinkamai turi būti pratęstas, bet ne trumpiau kaip 2 mėnesiams po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos.

16. Regioninės politikos departamentas avansinio mokėjimo prašymą išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir:

16.1. jeigu avansinio mokėjimo prašymas atitinka Taisyklių 14.1 papunkčio, 15 punkto reikalavimus ir bendrojo finansavimo sutarties reikalavimus, teikia Ekonomikos ir finansų departamentui Regioninės politikos departamento prašymą išmokėti Lietuvos partneriui bendrojo finansavimo lėšas, kuriame nurodo sprendimo dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo ir bendrojo finansavimo sutarties datą ir numerį ir jį pateikia kartu su Lietuvos partnerio avansinio mokėjimo prašymo originalu;

16.2. jeigu avansinio mokėjimo prašymas neatitinka Taisyklių 14.1 papunkčio, 15 punkto reikalavimų ir bendrojo finansavimo sutarties reikalavimų, atmeta mokėjimo prašymą ir apie tai raštu praneša Lietuvos partneriui avansinio mokėjimo prašyme nurodytu Lietuvos partnerio adresu;

16.3. jeigu dėl avansinio mokėjimo prašyme pateiktos netikslios ar neišsamios informacijos negalima išmokėti Lietuvos partneriui avansinio mokėjimo, apie tai praneša Lietuvos partneriui, nurodydamas konkrečius avansinio mokėjimo prašymo trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti, Lietuvos partnerio pateikto avansinio mokėjimo prašyme nurodytu Lietuvos partnerio atstovų elektroninio pašto adresu.

17. Jeigu Lietuvos partneris nepateikia avansinio mokėjimo prašymo, kaip nustatyta Taisyklių 14.1 papunktyje, bendrojo finansavimo sutartyje Lietuvos partneriui skirtas išmokėti avansinio mokėjimo lėšas Lietuvos partneris gali prašyti išmokėti galutiniu mokėjimu.

18. Lietuvos partneris:

18.1. kiekvienam projektui įgyvendinti avansiniu mokėjimu išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas saugo atskiroje banko sąskaitoje;

18.2. savo lėšomis apmoka išlaidas, susijusias su Taisyklių 18.1 papunktyje nurodytos banko sąskaitos atidarymu ir tvarkymu, Taisyklių 15 punkte nurodyto avansinio mokėjimo lėšų grąžinimo užtikrinimu ir banko mokesčiais už operacijas;

18.3. gavęs avansiniu mokėjimu išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas, pradeda nedelsdamas jas naudoti projekto įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo sutartyje nustatyta tvarka pateikia Regioninės politikos departamentui ataskaitą apie avansiniu mokėjimu išmokėtų lėšų pradėjimą naudoti. Jeigu per 3 mėnesius nuo avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų gavimo dienos Lietuvos partneris nepradeda šių lėšų naudoti projektui įgyvendinti, jis privalo Vidaus reikalų ministerijai grąžinti avansiniu mokėjimu išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas ir sumokėti nuo šių lėšų sukauptų palūkanų sumą, taip pat delspinigius už laiku negrąžintas lėšas, kaip nustatyta Taisyklių 28 punkte.

19. Lietuvos partneris, grąžinęs avansiniu mokėjimu išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas Vidaus reikalų ministerijai, avansinio mokėjimo prašymo pakartotinai teikti negali.

20. Regioninės politikos departamentas galutinio mokėjimo prašymą išnagrinėja per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos ir:

20.1. jeigu galutinio mokėjimo prašymas atitinka Taisyklių 14.2 papunkčio ir bendrojo finansavimo sutarties reikalavimus, teikia Ekonomikos ir finansų departamentui Regioninės politikos departamento prašymą išmokėti Lietuvos partneriui bendrojo finansavimo lėšas, kuriame nurodo sprendimo dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo ir bendrojo finansavimo sutarties datą ir numerį ir jį pateikia kartu su Lietuvos partnerio galutinio mokėjimo prašymo originalu;

20.2. jeigu galutinio mokėjimo prašymas neatitinka Taisyklių 14.2 papunkčio ir bendrojo finansavimo sutarties reikalavimų ir bendrojo finansavimo lėšos negali būti išmokėtos, atmeta galutinio mokėjimo prašymą ir raštu praneša apie tai Lietuvos partneriui galutinio mokėjimo prašyme nurodytu Lietuvos partnerio adresu;

20.3. jeigu dėl galutinio mokėjimo prašyme pateiktos netikslios ar neišsamios informacijos negalima išmokėti Lietuvos partneriui galutinio mokėjimo, apie tai praneša Lietuvos partneriui, nurodydamas konkrečius galutinio mokėjimo prašymo trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti, Lietuvos partnerio pateikto galutinio mokėjimo prašyme nurodytu Lietuvos partnerio atstovų elektroninio pašto adresu.

21. Jeigu Lietuvos partneris gavo avansinio mokėjimo lėšas, o galutinio mokėjimo lėšų prašyti neketina, apie tai raštu informuoja Vidaus reikalų ministeriją, kartu teikdamas galutinio mokėjimo prašymą, jame nurodydamas nulinę prašomų išmokėti arba minusinę grąžintinų bendrojo finansavimo lėšų sumą.

22. Jeigu Lietuvos partneris Taisyklių 14.2 papunktyje ir bendrojo finansavimo sutartyje nustatyta tvarka nepateikia galutinio mokėjimo prašymo, jis turi grąžinti avansiniu mokėjimu išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas, kaip nustatyta Taisyklių 28 punkte.

23. Jeigu dalis bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui buvo išmokėta avansiniu mokėjimu, galutiniu mokėjimu išmokamų bendrojo finansavimo lėšų dydis mažinamas palūkanų, gautų už avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų saugojimą Taisyklių 18.1 papunktyje nurodytoje banko sąskaitoje, dydžiu.

24. Ekonomikos ir finansų departamentas išnagrinėja Taisyklių 16.1 ar 20.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir:

24.1. jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių 14.1 papunkčio ir 15 punkto ar 14.2 papunkčio ir bendrojo finansavimo sutarties reikalavimus, per 8 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos teikia mokėjimo paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) Valstybės iždo departamentui, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“;

24.2. jeigu pateikti dokumentai neatitinka Taisyklių 14.1 papunkčio ir 15 punkto ar 14.2 papunkčio ir bendrojo finansavimo sutarties reikalavimų, nurodęs trūkumus, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos grąžina juos Regioninės politikos departamentui.

25. Regioninės politikos departamentas, gavęs Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytus dokumentus:

25.1. jeigu pagal savo kompetenciją gali ištaisyti Ekonomikos ir finansų departamento nurodytus trūkumus, per 2 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos ištaiso trūkumus ir pakartotinai teikia Taisyklių 16.1 ar 20.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus Ekonomikos ir finansų departamentui, kuris juos nagrinėja Taisyklių 24 punkte nustatyta tvarka;

25.2. jeigu pagal savo kompetenciją negali ištaisyti Ekonomikos ir finansų departamento nurodytų trūkumų, per 2 darbo dienas nuo dokumentų iš Ekonomikos ir finansų departamento gavimo dienos informuoja apie tai Lietuvos partnerį, nurodydamas konkrečius avansinio arba galutinio mokėjimo prašymo trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti Lietuvos partnerio pateikto mokėjimo prašyme nurodytu Lietuvos partnerio atstovų elektroninio pašto adresu.

26. Ekonomikos ir finansų departamentas kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną elektroniniu paštu teikia Regioninės politikos departamentui Taisyklių 3 ir 4 prieduose nustatytą informaciją apie atliktus mokėjimus iš bendrojo finansavimo lėšų ir šių lėšų grąžinimus.

27. Regioninės politikos departamentas, gavęs iš Ekonomikos ir finansų departamento elektroniniu paštu informaciją apie atliktus galutinius mokėjimus iš bendrojo finansavimo lėšų, per 3 darbo dienas parengia ir pateikia Ekonomikos ir finansų departamentui Taisyklių 5 priede nustatytos formos ataskaitą dėl Lietuvos partneriui išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų nurašymo.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

 

28. Jeigu po bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo išaiškėja, kad Lietuvos partneris turi grąžinti jam išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas (dalį bendrojo finansavimo lėšų), Vidaus reikalų ministerija Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka priima sprendimą susigrąžinti bendrojo finansavimo lėšas. Lietuvos partneris privalo grąžinti bendrojo finansavimo lėšas (atitinkamą bendrojo finansavimo lėšų dalį) ir nuo išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų sukauptų palūkanų sumą Vidaus reikalų ministerijai sprendime nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Jeigu Lietuvos partneris vėluoja sugrąžinti lėšas per sprendime nustatytą terminą, už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną jis privalo sumokėti delspinigius, vadovaudamasis Grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka. Vidaus reikalų ministerija gautas lėšas per 5 darbo dienas nuo jų gavimo į Vidaus reikalų ministerijos sąskaitą dienos perveda į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, vadovaudamasi Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

III SKYRIUS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮNAŠO PROGRAMOS TECHNINEI PAGALBAI MOKĖJIMO TVARKA

 

 

 

29. Gavus atitinkamos programos vadovaujančiosios arba tvirtinančiosios institucijos, arba jungtinio sekretoriato prašymą dėl Lietuvos Respublikos įnašo mokėjimo programos techninės pagalbos išlaidoms padengti (toliau – prašymas dėl įnašo mokėjimo), Regioninės politikos departamentas per 7 darbo dienas persiunčia šio prašymo originalą Ekonomikos ir finansų departamentui kartu su Regioninės politikos departamento prašymu pervesti Lietuvos Respublikos įnašą programos techninės pagalbos išlaidoms padengti.

30. Ekonomikos ir finansų departamentas per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos išnagrinėja Taisyklių 29 punkte nurodytus dokumentus ir:

30.1. jeigu pateiktuose dokumentuose nurodyta visa reikalinga informacija, perveda Lietuvos Respublikos įnašą programos techninės pagalbos išlaidoms padengti į prašyme dėl įnašo mokėjimo nurodytą banko sąskaitą ir per 7 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Regioninės politikos departamentą apie šių lėšų pervedimą;

30.2. jeigu pateiktuose dokumentuose trūksta informacijos dėl Lietuvos Respublikos įnašo programos techninės pagalbos išlaidoms padengti pervedimo, prašo Regioninės politikos departamentą pateikti papildomą informaciją.

31. Regioninės politikos departamentas, gavęs Taisyklių 30.2 papunktyje nurodytą užklausą:

31.1. jeigu pagal savo kompetenciją turi ir gali pateikti Ekonomikos ir finansų departamento prašomą informaciją, per 2 darbo dienas ją pateikia Ekonomikos ir finansų departamentui, kuris pateiktą informaciją ir Taisyklių 29 punkte nurodytus dokumentus nagrinėja Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka;

31.2. jeigu pagal savo kompetenciją neturi ar negali pateikti Ekonomikos ir finansų departamento prašomos informacijos, per 2 darbo dienas nuo Ekonomikos ir finansų departamento prašymo gavimo dienos elektroninio pašto adresu informuoja apie tai programos vadovaujančiąją arba tvirtinančiąją instituciją, arba jungtinį sekretoriatą, nurodydamas nustatytus trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti. Regioninės politikos departamentas gavęs prašomą informaciją ir dokumentus, Taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka, teikia dokumentus ir informaciją Ekonomikos ir finansų departamentui.

32. Gavęs informaciją iš Ekonomikos ir finansų departamento apie įnašo pervedimą programos techninės pagalbos išlaidoms padengti, Regioninės politikos departamentas per 5 darbo dienas parengia bendrojo finansavimo lėšų nurašymo aktą, teikia jį tvirtinti Vidaus reikalų ministerijos kancleriui (toliau – kancleris), o kancleriui patvirtinus šį aktą pateikia Ekonomikos ir finansų departamentui.

 

IV SKYRIUS

 

BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ APMOKĖTI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOSIŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMU, NAUDOJIMO TVARKA

 

 

 

33. Bendrojo finansavimo lėšomis, skirtomis Vidaus reikalų ministerijai programoms įgyvendinti, yra apmokamos šios priemonės:

33.1. programų stebėsenos komitetų, programų darbo grupių, 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto sudarymo“ 2.2 papunkčiu, posėdžių organizavimas;

33.2. seminarų, konferencijų, susitikimų, forumų (įskaitant pažintines išvykas į projektų įgyvendinimo vietą), parodų, diskusijų aktualiais programų įgyvendinimo klausimais organizavimas;

33.3. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių koordinuojant programų įgyvendinimą bei vykdant programos vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijos funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje;

33.4. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių koordinuojant programų įgyvendinimą bei vykdant programos vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijos funkcijas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;

33.5. programų renginių ir programų dokumentų vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos;

33.6. kompiuterinės, programinės ir biuro įrangos, kanceliarinių ir kitų prekių, reikalingų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams administruoti programas, įsigijimas;

33.7. interneto svetainės www.esbendradarbiavimas.lt valdymas ir priežiūra;

33.8. studijų, brošiūrų, lankstinukų, plakatų ir kitų leidinių apie programų įgyvendinimą ir Lietuvos partnerių dalyvavimą programose parengimas, spausdinimas ir platinimas;

33.9. pranešimai per visuomenės informavimo priemones apie programų įgyvendinimo eigą ir rezultatus;

33.10. suvenyrų programų įgyvendinimo tematika pirkimas arba gamyba.

34. Regioninės politikos departamentas:

34.1. planuoja Taisyklių 33 punkte nurodytas priemones ir joms įgyvendinti skirtas lėšas, rengia išlaidų sąmatas ir jas derina su Ekonomikos ir finansų departamentu;

34.2. užtikrina, kad lėšos, skirtos programoms įgyvendinti, neviršytų Nutarimo 3.7.3papunktyje nurodyto dydžio.

35. Sprendimą dėl Taisyklių 33 punkte nurodytų priemonių įgyvendinimo priima kancleris.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Vidaus reikalų ministerija ne trumpiau kaip iki 2029 m. birželio 30 d. saugo visus su bendrojo finansavimo lėšų skyrimu, išmokėjimu ir panaudojimu susijusius dokumentus, kuriuos pagal kompetenciją gauna arba rengia, ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Sprendime dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo, bendrojo finansavimo sutartyje, avansinio ir (arba) galutinio mokėjimo prašyme bendrojo finansavimo suma eurais nurodoma be centų.

 

________________


 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programoms bendrai finansuoti,

naudojimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektui įgyvendinti forma)

 

Lietuvos partnerio pavadinimas

 

Lietuvos partnerio organizacijos kodas:

 

PVM mokėtojo kodas (jeigu turi):

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

Banko pavadinimas

 

 

Banko kodas

 

Lietuvos partnerio organizacijos adresas (gatvė, miestas, pašto kodas)

 

 

Lietuvos partnerio organizacijos telefonas, faksas

Tel.

Faks.

Lietuvos partnerio organizacijos el. pašto adresas

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

PARAIŠKA

Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektui įgyvendinti

 

__________

(data)

 

I. Prašome skirti bendrojo finansavimo lėšų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektui įgyvendinti.

 

1.

Programos pavadinimas

 

2.

Projekto pavadinimas (kaip nurodyta paramos sutartyje)

 

3.

Projekto sutrumpintas pavadinimas (akronimas)

 

4.

Projekto numeris

 

5.

Paramos sutarties numeris ir data

Nr.

20__ – __ – __

6.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

pradžia: 20__ – __ – __

pabaiga: 20__ – __ – __

7.

Bendra projekto vertė

eurų ct

8.

Lietuvos partnerio įgyvendinamo projekto (projekto dalies) išlaidos:

eurų ct

8.1.

Lėšos, kompensuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

eurų ct

8.2.

Lietuvos partnerio finansinis įnašas

eurų ct

9.

Lietuvos partnerio minimalausbūtinojo bendrojo finansavimo išlaidos (15 proc. tinkamų finansuoti Lietuvos partnerio įgyvendinamo projekto (projekto dalies) išlaidų)

eurų ct

10.

Prašoma bendrojo finansavimo lėšų dalis

50% nuo Lietuvos partnerio minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų

11.

Lietuvos partnerio atstovas, kuris pasirašys 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutartį

Pareigos

Vardas, pavardė

Tel. nr., mobiliojo tel. Nr.

El. p. adresas

12.

Lietuvos partnerio atstovas, atsakingas už ryšių su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija palaikymą ir (arba) Lietuvos partnerio įgaliotas asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą

Pareigos

Vardas, pavardė

Tel. nr., mobiliojo tel. Nr.

El. p. adresas

 

II. Patvirtiname, kad šioje paraiškoje dėl bendrojo finansavimo skyrimo pateikta informacija ir duomenys yra teisingi ir kad mums yra žinoma, kad, nepateikus visos šioje paraiškoje dėl bendrojo finansavimo skyrimo nurodytos informacijos, Vidaus reikalų ministerija turi teisę neskirti prašomų bendrojo finansavimo lėšų.

 

III. PRIDEDAMA:

1. Paramos sutarties su priedais patvirtinta kopija.

2. Patvirtintos paraiškos projektui finansuoti patvirtinta kopija.

3. Partnerio įsipareigojimo dėl dalyvavimo projekte patvirtinta kopija.

4. Kiti dokumentai, susiję su paraiškoje pateikiama informacija (dėl projekto termino keitimo, Lietuvos partnerio finansinio įnašo sumos keitimo).

5. Lietuvos partnerio atstovo, kuris pasirašys 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutartį, įgaliojimo patvirtinta kopija (tuo atveju, jei Lietuvos partnerio atstovas veiks pagal įgaliojimą).

Pastaba. Lietuvos partneris gali neteikti 1–4 punktuose nurodytų priedų, jeigu šie dokumentai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai jau buvo pateikti arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija juos turi, kadangi yra paramos sutarties šalis.

 

 

Lietuvos partnerio įgaliotas asmuo

 

______________________ _______________ ___________________________

pareigos parašas                                                       vardas, pavardė

 

 

Lietuvos partnerio vyriausiasis buhalteris

 

______________________                  _______________ ___________________________

pareigos parašas vardas, pavardė

 


 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programoms bendrai finansuoti,

naudojimo taisyklių

2 priedas

 

(2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutarties forma)

 

2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO SUTARTIS

Nr. ____________

 

______________

(įrašyti datą)

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), atstovaujama vidaus reikalų viceministro _______________________, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. _____________________ d. įsakymu Nr. 1V-___ „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktą,

 

ir

 

(įrašyti Lietuvos partnerio pavadinimą) (toliau – Lietuvos partneris), atstovaujamas (-a) (įrašyti įgalioto Lietuvos partnerio atstovo vardą ir pavardę), veikiančio (-ios) pagal (įrašyti įgaliojimo pagrindą),

toliau kartu ir atskirai vadinamos šalimis,

sudarė šią 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutartį (toliau – sutartis):

 

 

 

 

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. VRM įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis skirti Lietuvos partneriui, įgyvendinančiam 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (įrašyti programos pavadinimą) programos (toliau – programa) (įrašyti projekto pavadinimą ir numerį) projektą (toliau – projektas) pagal (įrašyti paramos sutarties pasirašymo datą) paramos sutartį Nr. (įrašyti paramos sutarties Nr.) (toliau – paramos sutartis), bendrojo finansavimo lėšų sumą, nurodytą sutarties 1.2 papunktyje, projektui įgyvendinti.

1.2. Maksimali skiriama bendrojo finansavimo lėšų suma yra (įrašyti skaičių) eurų (įrašyti sumą žodžiais), bet ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų nuo Lietuvos partnerio minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidų, t. y. 7,5 (septyni su puse) procento nuo tinkamų finansuoti Lietuvos partnerio įgyvendinamo projekto (projekto dalies) išlaidų sumos. Projekto bendrojo finansavimo lėšų tiksli suma apskaičiuojama Lietuvos partneriui gavus paskutinę projekto paramos išmoką galutiniame mokėjimo prašyme.

1.3. Avansiniu mokėjimu (jeigu taikomas) pervedama bendrojo finansavimo lėšų suma yra iki (įrašyti skaičių) eurų (įrašyti sumą žodžiais), ji sudaro ne daugiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) procentų sutarties 1.2 papunktyje nustatytos maksimalios skiriamos bendrojo finansavimo lėšų sumos.

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

2.1. Lietuvos partnerio įsipareigojimai:

2.1.1. įgyvendinti projekto paraiškoje jam numatytas projekto veiklas, vadovaudamasis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, programos dokumentais ir kitais dokumentais, kuriuose nustatyti reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimu (paraiška projektui finansuoti, paramos sutartis, partnerystės sutartis);

2.1.2. teikti VRM Regioninės politikos departamentui sutarties 1 priede nustatytos formos avansinio mokėjimo prašymą ne anksčiau nei įsigalios ši sutartis, bet ne vėliau kaip likus 6 (šešiems) mėnesiams iki paramos sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pabaigos;

2.1.3. kartu su avansinio mokėjimo prašymu pateikti VRM avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, t. y. banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, visai avansinio mokėjimo sumai, galiojantį nuo jo pateikimo dienos ir ne trumpiau nei 14 (keturiolika) mėnesių po paramos sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pabaigos (netaikoma biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, taip pat tuo atveju, kai avansinio mokėjimo suma yra mažesnė nei 3 000 (trys tūkstančiai) eurų);

2.1.4. užtikrinti, kad sutarties 1.3 papunktyje nurodytos lėšos būtų saugomos atskiroje banko sąskaitoje ir naudojamos projektui įgyvendinti pagal projekto paraiškoje nustatytą projekto biudžetą;

2.1.5. savo lėšomis apmokėti išlaidas, susijusias su sutarties 2.1.4 papunktyje nurodytos banko sąskaitos atidarymu ir tvarkymu, sutarties 2.1.4 papunktyje nurodyto avansinio mokėjimo lėšų grąžinimo užtikrinimu, ir banko mokesčius už operacijas;

2.1.6. gavęs avansiniu mokėjimu išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po 3 (trijų) mėnesių nuo avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų gavimo dienos laikotarpio, pateikti VRM Regioninės politikos departamentui sutarties 2 priede nustatytos formos ataskaitą apie avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų pradėjimą naudoti;

2.1.7. gavęs paskutinę paramos išmoką projektui įgyvendinti, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo paramos sutartyje nurodytos projekto įgyvendinimo pabaigos, pateikti VRM sutarties 3 priede nustatytos formos galutinio mokėjimo prašymą, išskyrus sutarties 2.1.8 papunktyje numatytą atvejį;

2.1.8. ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki sutarties 2.1.7 papunktyje nustatyto 12 (dvylikos) mėnesių termino pabaigos, jeigu Lietuvos partneris dar nėra gavęs paskutinės paramos išmokos, pateikti raštišką prašymą VRM dėl šio termino pratęsimo;

2.1.9. pratęsti avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo terminą, jei galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas yra pratęsiamas sutarties 2.1.8 ir 2.2.3 papunkčiuose numatyta tvarka, bet ne trumpiau kaip 2 (dviem) mėnesiams po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos;

2.1.10. gavus avansinio mokėjimo lėšas ir neketinant prašyti galutinio mokėjimo lėšų, raštu informuoti apie tai VRM ir 2.1.7 papunktyje nustatyta tvarka pateikti galutinio mokėjimo prašymą, nurodydamas nulinę prašomų išmokėti arba minusinę grąžintinų bendrojo finansavimo lėšų sumą;

2.1.11. pareikalavus VRM ir kitoms kompetentingosioms institucijoms, atsakingoms už programos priežiūrą, arba jų įgaliotiems atstovams pateikti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ir kitą reikalingą informaciją, sudaryti jiems galimybes atlikti patikrinimus vietoje;

2.1.12. raštu pranešti VRM apie bet kokius savo rekvizitų pasikeitimus arba asmens, atsakingo už ryšių su VRM palaikymą dėl sutarties vykdymo, pakeitimą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pasikeitimų dienos;

2.1.13. tinkamai registruoti visas ūkines operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, tvarkyti projekto bendrojo finansavimo lėšų apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir po projekto įgyvendinimo pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ne trumpiau nei iki 2029 m. birželio 30 d.;

2.1.14. be raštiško VRM sutikimo neperleisti sutartyje nustatytų teisių ir (ar) įsipareigojimų (ar jų dalies) tretiesiems asmenims;

2.1.15. grąžinti išmokėtas bendrojo finansavimo lėšas arba jų dalį ir nuo išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų sukauptų palūkanų sumą į VRM sąskaitą ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, VRM sprendime, priimtame teisės aktų nustatyta tvarka, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jei:

2.1.15.1. per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų gavimo dienos nepradės jų naudoti;

2.1.15.2. avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų suma viršija mokėtiną visą bendrojo finansavimo lėšų sumą, nustatytą vadovaujantis sutarties 1.2 papunkčiu;

2.1.15.3. sutartyje nustatyta tvarka nepateikiamas galutinio mokėjimo prašymas;

2.1.15.4. išaiškėja, kad turi būti grąžinamos išmokėtos paramos lėšos (paramos lėšų dalis);

2.1.15.5. projekto įgyvendinimo priežiūrą atliekančios ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nustato, kad išmokėtos bendrojo finansavimo lėšos buvo panaudotos netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti ar kitaip pažeidžiant sutarties nuostatas ir Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikosteisės aktus;

2.1.15.6. kitais atvejais, kai nevykdomi ar netinkamai vykdomi įsipareigojimai pagal sutartį;

2.1.15.7. VRM nutraukus sutartį esant sutarties 4.3 papunktyje nurodytiems pagrindams.

2.2. VRM įsipareigojimai:

2.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka išnagrinėti mokėjimo prašymus ir:

2.2.1.1. avansinį mokėjimą pervesti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo, atitinkančio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių ir sutarties reikalavimus, gavimo dienos;

2.2.1.2. galutinį mokėjimą pervesti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo galutinio mokėjimo prašymo, atitinkančio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių ir sutarties reikalavimus, gavimo dienos; jeigu dalis bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui buvo išmokėta avansiniu mokėjimu, galutiniu mokėjimu išmokamų bendrojo finansavimo lėšų dydis mažinamas palūkanų, gautų už avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų saugojimą sutarties 2.1.4 papunktyje nurodytoje banko sąskaitoje,dydžiu;

2.2.2. tikrinti, kaip Lietuvos partneris vykdo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, o nustačiusi, kad Lietuvos partneris jų nevykdo ar vykdo juos netinkamai, imtis sutarties 4.2 papunktyje nustatytų veiksmų, kad Lietuvos partneris pašalintų sutarties pažeidimus;

2.2.3. per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties 2.1.8 papunktyje numatyto raštiško prašymo gavimo dienos priimti sprendimą dėl termino pratęsimo, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., ir informuoti apie priimtą sprendimą Lietuvos partnerį.

 

 

3. ATSAKOMYBĖ

 

 

3.1. Kiekviena šalis yra atsakinga už sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės atsiradusius nuostolius.

3.2. Lietuvos partneriui vėluojant sugrąžinti bendrojo finansavimo lėšas (ar jų dalį), už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną jis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyto dydžio delspinigius, vadovaudamasis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

 

 

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal sutartį.

4.2. Lietuvos partneriui nevykdant sutarties nuostatų arba jas vykdant netinkamai, VRM turi teisę raštu reikalauti, kad Lietuvos partneris pašalintų sutarties pažeidimus per VRM nustatytą terminą, ir tam laikotarpiui sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

4.3. VRM turi teisę nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešusi Lietuvos partneriui prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki sutarties nutraukimo dienos, jei:

4.3.1. Lietuvos partneris nepašalina sutarties pažeidimų per VRM nustatytą terminą;

4.3.2. Lietuvos partneris gavo bendrojo finansavimo ir (ar) paramos lėšas, pateikęs neteisingą ar neišsamią informaciją, kuri turėjo įtakos projekto įgyvendinimo teisėtumui ir jam skirtų arba išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų sumos pagrįstumui;

4.3.3. Lietuvos partneriui taikomos reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros;

4.3.4. Lietuvos partneris be raštiško VRM sutikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus (ar jų dalį) perleido tretiesiems asmenims;

4.3.5. nutraukiama projekto paramos sutartis.

4.4. Jeigu sutartis nutraukiama sutarties 4.3.5 papunktyje numatytu atveju, Lietuvos partneriui išmokama jo minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo įnašo dalis, apskaičiuota pagal sutarties 1.2 papunktyje nurodytą procentinę išraišką (jei Lietuvos partneris atlikdamas projekto veiklas patyrė išlaidų, kurios buvo apmokėtos paramos lėšomis). Norėdamas gauti šias bendrojo finansavimo lėšas Lietuvos partneris turi pateikti galutinio mokėjimo prašymą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

4.5. Lietuvos partneris turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešęs VRM prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki sutarties nutraukimo dienos, jeigu jam iki sutarties nutraukimo dienos dar nebuvo išmokėtos bendrojo finansavimo lėšos arba jis iki sutarties nutraukimo dienos grąžino gautas bendrojo finansavimo lėšas ir už avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų saugojimą sutarties 2.1.4 papunktyje nurodytoje banko sąskaitoje gautas palūkanas.

 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

5.1. Sutarties įgyvendinimo metu šalys susirašinėja lietuvių kalba.

5.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

5.3. Sutartis aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.4. Sutartis gali būti pakeista ir (arba) papildyta raštišku šalių susitarimu.

5.5. Sutartis keičiama, pasikeitus ir (arba) įsigaliojus naujoms teisės aktų nuostatoms, kuriomis reglamentuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektams bendrai finansuoti, skyrimo, naudojimo ir (arba) mokėjimo tvarka.

5.6. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti per 1 (vieną) mėnesį nuo nesutarimo paaiškėjimo dienos, jie turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose (Vilniuje), jei įstatymais nenustatyta kitaip.

5.7. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama sutarties dalis ir galioja, jei yra sudaryti raštu, pasirašyti šalių ar jų įgaliotų atstovų ir patvirtinti antspaudais.

 

 

 

 

6. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

 

LIETUVOS PARTNERIS

__________________________


 

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programos projekto bendrojo finansavimo sutarties

1 priedas

 

(Avansinio mokėjimo prašymo forma)

 

___________________________________________

Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas, adresas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

AVANSINIO MOKĖJIMO PRAŠYMAS

__________

(data)

 

Prašome išmokėti avansiniu mokėjimu................. EUR (........................................................) bendrojo finansavimo lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektui įgyvendinti.

 

1. Programos pavadinimas

 

2. Projekto numeris

 

3. Bendrojo finansavimo sutarties sudarymo data ir numeris

20__ – __ – __

Nr.

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimu skirta maksimali bendrojo finansavimo lėšų suma

eurų

5. Avansiniu mokėjimu prašoma išmokėti bendrojo finansavimo lėšų dalis nuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimu skirtos maksimalios bendrojo finansavimo lėšų sumos

%

6. Lietuvos partnerio atskiros atsiskaitomosios sąskaitos, atidarytos avansiniu mokėjimu išmokėtoms bendrojo finansavimo lėšoms saugoti, rekvizitai*

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Banko pavadinimas

Banko kodas

* Avansiniam mokėjimui atidaryta atskira.

 

Prašomų išmokėti bendrojo finansavimo lėšų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, eurais**:

 

Valdžios sektoriaus subjektas

Savivaldybė

Ne valdžios sektoriaus subjektas

Einamiesiems tikslams

Investicijoms***

Einamiesiems tikslams

Investicijoms***

Einamiesiems tikslams

Investicijoms***

Kodas

2.9.2.1.1.2

Kodas

2.9.2.2.1.2

Kodas

2.9.2.1.1.1

Kodas

2.9.2.2.1.1

Kodas

2.9.2.1.1.3

Kodas

2.9.2.2.1.3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

** Formos pildymo metu galiojantis projekto biudžeto išlaidų paskirstymas (taip pat pakeitimai, jeigu tokių buvo).

*** Lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

 

PRIDEDAMA. Banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas (jeigu taikoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių 15 punkto reikalavimus).

 

 

Lietuvos partnerio įgaliotas asmuo

 

______________________              _______________ ___________________________

pareigos                                                     parašas                                             vardas, pavardė

 

 

Lietuvos partnerio vyriausiasis buhalteris

 

______________________              _______________ ___________________________

pareigos                                                     parašas                                             vardas, pavardė

______________


 

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programos projekto bendrojo finansavimo sutarties

2 priedas

 

(Ataskaitos už avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą forma)

 

________________________________________

Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas, adresas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

ATASKAITA APIE AVANSINIU MOKĖJIMU IŠMOKĖTŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PRADĖJIMĄ NAUDOTI

 

__________

(data)

 

1. Programos pavadinimas

 

2. Projekto numeris

 

3. Bendrojo finansavimo sutarties sudarymo data ir numeris

20__ – __ – __

Nr.

4. Gauta bendrojo finansavimo lėšų avansiniu mokėjimu

eurų

5. Bendrojo finansavimo lėšų gavimo avansiniu mokėjimu data

20__ – __ – __

6. Projekto įgyvendinimo reikmėms panaudota avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų

eurų ct

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių 18.3 papunkčiu, avansiniu mokėjimu išmokėtos bendrojo finansavimo lėšos turi būti pradėtos naudoti projektui įgyvendinti per 3 mėnesius nuo lėšų gavimo dienos.

 

PRIDEDAMA. Banko sąskaitos, atidarytos avansiniu mokėjimu išmokėtoms bendrojo finansavimo lėšoms, išrašas už laikotarpį nuo lėšų gavimo iki atsiskaitymo datos.

 

 

Lietuvos partnerio įgaliotas asmuo

______________________                          _______________         ___________________________

pareigos                                                     parašas                                             vardas, pavardė

 

 

Lietuvos partnerio vyriausiasis buhalteris

______________________                          _______________         ___________________________

pareigos                                                     parašas                                             vardas, pavardė

______________


 

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programos projekto bendrojo finansavimo sutarties

3 priedas

 

(Galutinio mokėjimo prašymo forma)

________________________________________

Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas, adresas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

GALUTINIO MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

__________

(data)

 

1. Prašome išmokėti galutiniu mokėjimu........ EUR (.................................................) bendrojo finansavimo lėšų, skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektui įgyvendinti*.

 

1.1.

Programos pavadinimas

 

 

1.2.

Projekto numeris

 

1.3.

Bendrojo finansavimo sutarties sudarymo data ir numeris

20__ – __ – __

Nr.

1.4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimu skirta maksimali bendrojo finansavimo lėšų suma

eurų

1.5.

Gauta bendrojo finansavimo lėšų avansiniu mokėjimu (jeigu buvo išmokėtos)

eurų

1.6.

Lietuvos partnerio padarytos tinkamos finansuoti išlaidos projektui įgyvendinti:

eurų   ct

1.6.1

Lėšos, kompensuotos iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)

eurų   ct

1.6.2.

Lietuvos partnerio finansinis įnašas

eurų   ct

1.7.

Lietuvos partnerio minimalaus būtinojo bendrojo finansavimo išlaidos (15 proc. tinkamų finansuoti Lietuvos partnerio įgyvendinamo projekto (projekto dalies) išlaidų)

eurų ct

1.8.

Bendrojo finansavimo lėšomis kompensuojama Lietuvos partnerio padarytų tinkamų finansuoti išlaidų suma**

eurų ct

1.9.

Banko palūkanų suma, sukaupta nuo avansiniu mokėjimu išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų (jeigu buvo išmokėtos)

eurų ct

1.10.

Bendrojo finansavimo lėšomis galutiniu mokėjimu išmokama suma (1.8 papunktis – 1.5 papunktis – 1.9 papunktis)

eurų ct

1.11.

Lietuvos partnerio atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Banko pavadinimas

Banko kodas

 

* Nurodoma 1.10 papunktyje esanti suma be centų.

** Suma apskaičiuojama 1.7 papunktyje nurodytą sumą padauginus iš bendrojo finansavimo sutartyje nurodytos skiriamos maksimalios sumos procentinės išraiškos (50 %), bet gauta suma turi būti ne didesnė negu 1.4 papunktyje nurodyta suma.

 

2. Detalesnė informacija apie Lietuvos partnerio padarytas tinkamas finansuoti išlaidas projektui įgyvendinti:

 

Projekto įgyvendinimo ataskaitos Nr. ir ataskaitinis laikotarpis

Deklaruotos Lietuvos partnerio padarytos tinkamos finansuoti išlaidos, EUR

Tikrintojo patvirtinta Lietuvos partnerio padarytų tinkamų finansuoti išlaidų suma, EUR

Pagrindinio projekto partnerio ERPF lėšų grąžinimas

Iš viso

ERPF lėšos

Iš viso

ERPF lėšos

Suma, EUR

Grąžinimo data

1

2

3

4

5

6

7

...

 

 

 

 

 

 

 

3. Prašomų išmokėti bendrojo finansavimo lėšų išlaidų paskirstymas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, eurais:

 

Išlaidos, numatytos projekto biudžete, eurais***

Valdžios sektoriaus subjektas

Savivaldybė

Ne valdžios sektoriaus subjektas

Einamiesiems tikslams

Investicijoms****

Einamiesiems tikslams

Investicijoms****

Einamiesiems tikslams

Investicijoms****

Kodas

2.9.2.1.1.2

Kodas

2.9.2.2.1.2

Kodas

2.9.2.1.1.1

Kodas

2.9.2.2.1.1

Kodas

2.9.2.1.1.3

Kodas

2.9.2.2.1.3

 

 

 

 

 

 

 

*** Formos pildymo metu galiojantis projekto biudžeto išlaidų paskirstymas (taip pat pakeitimai, jeigu tokių buvo).

**** Lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos partnerio įgyvendinto projekto patvirtintų projekto įgyvendinimo ataskaitų kopijos (be ataskaitų priedų). Lietuvos partneris gali neteikti šiame punkte nurodytų dokumentų, jeigu jie Vidaus reikalų ministerijai jau buvo pateikti arba Vidaus reikalų ministerija juos turi, kadangi yra paramos sutarties šalis.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvadų dėl Lietuvos partnerio projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodytų išlaidų bei veiklos ir paramos sutarties sąlygų atitikties kopijos.

3. Dokumentų, įrodančių paramos iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų gavimą, kopijos.

4. Banko sąskaitos išrašas arba kitas dokumentas, pagrindžiantis informaciją apie palūkanas, priskaičiuotas už bendrojo finansavimo lėšų saugojimą arba tai, kad palūkanos skaičiuojamos nebuvo (jeigu bendrojo finansavimo lėšos buvo išmokėtos avansiniu mokėjimu).

 

Lietuvos partnerio įgaliotas asmuo

______________________                                          _______________                ___________________________

pareigos                                                     parašas                                             vardas, pavardė

 

Lietuvos partnerio vyriausiasis buhalteris

______________________                                          _______________                ___________________________

pareigos                                                     parašas                                             vardas, pavardė

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti,

naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Informacijos apie atliktus mokėjimus iš bendrojo finansavimo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOSVIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTAS

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

INFORMACIJA APIE IŠMOKĖTAS BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠAS, SKIRTAS 2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NR. ___ UŽ 20__M. _____ MĖN.

 

Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas

Projekto Nr.

Bendrojo finansavimo sutarties data, Nr.

Lietuvos partnerio mokėjimo prašymo

Regioninės politikos departamento prašymo išmokėti lėšas

Ekonomikos ir finansų departamento pateiktos mokėjimo paraiškos

Apmokėta

Data ir gavimo Regioninės politikos departamente Nr.

Suma, Eur

Data

Nr.

Data, Nr.

Programos kodas

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Mokėjimo suma, Eur

Pavedimo data, Nr.

Suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(Rengėjo nuoroda)

_______________________________________

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti,

naudojimo taisyklių

4 priedas

 

(Informacijos apie atliktus bendrojo finansavimo lėšų grąžinimus forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOSVIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTAS

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Regioninės politikos departamentui

 

 

INFORMACIJA APIE GRĄŽINTAS BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠAS, SKIRTAS 2014-2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NR. ___, UŽ 20__M. _____ MĖN.

 

Lietuvos partnerio pavadinimas, kodas

Projekto Nr.

Bendrojo finansavimo sutarties data, Nr.

Sprendimas grąžinti lėšas

Lietuvos partnerio grąžintos lėšos

Ekonomikos ir finansų departamento grąžinimo į valstybės iždo sąskaitą

Data

Programos kodas

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Grąžintų lėšų suma, Eur

Pavedimo data

Suma, Eur

Data, Nr.

Grąžintinų lėšų suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

(Rengėjo nuoroda)

_______________________________________________

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo

programoms bendrai finansuoti,

naudojimo taisyklių

5 priedas

 

(Ataskaitos dėl Lietuvos partneriui išmokėtų bendrojo finansavimo lėšų forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTAS

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ekonomikos ir finansų departamentui

 

ATASKAITA DĖL LIETUVOS PARTNERIUI IŠMOKĖTŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ NURAŠYMO

 

20_                Nr.

 

Pranešame, kad nurodytas Lietuvos partneris įgyvendino 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo __________________________________(įrašyti programos pavadinimą) programos projektą.Prašome nurašyti Lietuvos partneriui sumokėtas lėšas, kaip tikslingai panaudotas finansuojant projekto įgyvendinimą, iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms įgyvendinti (bendrojo finansavimo lėšos, kodas – XXX) skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

1.

Lietuvos partnerio pavadinimas

 

2.

Projekto Nr.

 

3.

Projekto pavadinimas

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimo dėl bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos partneriui skyrimo data ir numeris

 

5.

Bendrojo finansavimo sutarties data ir numeris

 

6.

Iš viso išmokėta bendrojo finansavimo lėšų, eurais (6.1 papunktis + 6.2 papunktis – 6.3 papunktis):

 

6.1.

Avansiniu mokėjimu išmokėta suma ir data

 

 

6.2.

Galutiniu mokėjimu išmokėta suma ir data

 

 

6.3.

Grąžintų lėšų suma ir data

 

 

7.

Nurašoma bendrojo finansavimo lėšų suma, eurais

 

 

Direktorius

 

 

(Rengėjo nuoroda)

______________