Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl 2023 METŲ nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo

 

2023 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-245

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 14, 29 punktais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 323 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“(su visais aktualiais pakeitimais), atsižvelgdama į komisijos rekomendacijoms dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų dydžio nustatymo pateikti, sudarytos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. DV-839 „Dėl komisijos rekomendacijoms pateikti sudarymo“ (su visais aktualiais pakeitimais), rekomendaciją (2023 m. rugsėjo  8 d. posėdžio protokolas Nr. ASI-512 ), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nuomos mokesčio tarifą 2023 metams už valstybinę žemę (išnuomotą ne aukciono būdu):

1.1. už žemės ūkio paskirties – 3,5 procentai nuo vidutinės žemės rinkos vertės, 2023 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;

1.2. už namų valdos žemę – 1,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės, 2023 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;

1.3. už kitos paskirties žemę – 2,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės, 2023 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius.

2. Nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dydį 2023 metams valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai – 0,15 ha namų valdai kaimo teritorijoje, 0,07 ha namų valdai – Joniškėlio ir Pasvalio miestuose. Tais atvejais, kai žemės sklypas naudojamas bendrosios nuosavybės teise, nuolaida taikoma kiekvienam bendraturčiui už atitinkamai ne didesnį kaip 0,15 ha sklypą namų valdai kaimo teritorijoje ir 0,07 ha sklypą namų valdai Joniškėlio ir Pasvalio miestų teritorijoje.

3. Atleisti nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę visus mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis), kurių kalendoriniais metais už visus nuomojamus iš valstybės žemės sklypus mokėtinas mokestis neviršija 2,00 Eur.

4. Nustatyti, kad nuomos mokesčio už valstybinę žemę nulinis tarifas 2023 m. taikomas:

4.1. garažų bendrijoms;

4.2. daugiabučių namų butų savininkų ir bendrijų naudojamai žemei.

5. Nuomos mokestį už valstybinę žemę privalo mokėti neapmokestinamuose sklypuose  (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose, religinėms bendruomenėms priklausančiuose pastatuose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės.

6. Fiziniams ir juridiniams asmenims, nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį ir turintiems įsiskolinimą už valstybinės žemės naudojimą iki 2,00 Eur, panaikinti mokestinę prievolę šiam įsiskolinimui.

7. Nustatyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas