LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE IR ĮTVIRTINANČIŲ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ATLIEKAMOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. KS-67

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-247 „Dėl Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo sprendimu tvirtinamas Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas laikomas viešai paskelbta konsultacija pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnį.

3. Įpareigoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administraciją Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklą ūkio subjektų priežiūros srityje ir įtvirtinančių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamos priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą paskelbti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos interneto svetainės www.rtk.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ ir skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai“.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                Mantas Martišius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. KS-67

 

 

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE IR ĮTVIRTINANČIŲ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ATLIEKAMOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS VEIKLĄ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE, SĄRAŠAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1.     2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (kodifikuota redakcija) (OL 2010 L 263, p. 15).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

2.     Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

3.     Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

4.     Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

5.     Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

6.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“.

7.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

8.     Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.  

9.     Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10.   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-634 „Dėl Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

11.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KS-25 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

12.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

15.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. KS-189 „Dėl transliavimo ir retransliavimo licencijų“.

16.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. KS-192 „Dėl licencijos formos patvirtinimo“.

17.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“.

18.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimas KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“.

20.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-55 „Dėl Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

21.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. KS-63 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, ĮTVIRTINANČIŲ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

22.   2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (kodifikuota redakcija) (OL 2010 L 263, p. 15).

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

23.   Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

24.   Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.

25.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

ANTRASIS SKIRSNIS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

26.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

27.   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.  

28.   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

29.   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-634 „Dėl Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama vykdant televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

30.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. KS-117 „Dėl informacijos apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją skelbimo tvarkos“.

31.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. KS-58 „Dėl Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

32.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

33.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KS-171 „Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

34.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

35.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. sausio 12 d. sprendimas Nr. KS-16 „Dėl įpareigojimo retransliuoti televizijos programas, pirmenybę teikiant oficialioms Europos Sąjungos kalboms“.

36.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“.

37.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. vasario 14 d. sprednimas Nr. KS-16 „Dėl televizijos programos „RTR Planeta“ laisvo priėmimo laikino sustabdymo“.

38.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-53 „Dėl atleidimo nuo įpareigojimo retransliuoti ir (ar) platinti internete nekoduotas nacionalines LRT televizijos programas“.

39.   Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. KS-55 „Dėl Radijo ir (ar) televizijos programų ir atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

____________