ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-10-31 ĮSAKYMO NR. DV-1341 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 14–29 METŲ JAUNIMO MOKYMŲ, TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO (APMOKĖJIMO) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 27 d. Nr. DV-68

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-31 įsakymu Nr. DV-1341 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 14–29 metų jaunimo mokymų, transporto išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. Papildau 91 punktu:

91. Organizuojant jaunimo mokymus (renginius) lėšos skiriamos:

9.11. prekėms (maisto prekėms, gėlėms, prizams, suvenyrams, atributams, leidiniams, spaudiniams ir kitoms su mokymų (renginio) organizavimu susijusioms prekėms) įsigyti;

9.21. paslaugoms (mokymų (renginių) dalyviams ir/ar svečiams apgyvendinti ir maitinti, maketavimo, spausdinimo, lektorių ir kitoms paslaugoms) pirkti.“

2. Papildau 301 punktu:

301. Kai renginį organizuoja:

30.11. jaunimo reikalų koordinatorius ir yra sudarytos ilgalaikės prekių ir paslaugų sutartys, įvertinęs Strateginio veiklos plano prioritetus, ar Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje lėšų yra, paslaugas ar prekes užsako pas tą tiekėją, su kuriuo sudaryta sutartis. Jeigu sutartis nėra sudaryta, vykdomi viešieji pirkimai. Viešuosius pirkimus vykdo jaunimo reikalų koordinatorius;

30.21. jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, asociacijos, neformalios jaunimo grupės, padengiamos tik tos išlaidos, dėl kurių administracija jau yra sudariusi ilgalaikes prekių ir/ar paslaugų sutartis (maitinimo, gėlių ir kt.). Organizatoriai rašo motyvuotą prašymą jaunimo reikalų koordinatoriui dėl galimų lėšų poreikio. Jaunimo reikalų koordinatorius, įvertinęs Strateginio veiklos plano prioritetus,  ar Švietimo programos 21.03.01.02 priemonėje lėšų yra, paslaugas ar prekes užsako pas tą tiekėją, su kuriuo sudaryta sutartis. Nesant lėšų, jaunimo reikalų koordinatorius pareiškėją informuoja prašyme nurodytu kontaktu.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys