LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20182019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-726

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu,

 

t v i r t i n u 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                Jurgita Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-726

 

2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

 

Pradžia

1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

Ugdymo procese

*

 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2019 m. vasario 12 d. – balandžio 19 d.

*

 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

 

2019 m. gegužės 24 d.

9 val.

 

4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

 

2019 m. gegužės 27 d.

9 val.

 

5. Matematika

 

2019 m. birželio 5 d.

9 val.

 

6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

 

2019 m. birželio 7 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

__________________________________