LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-236 „DĖL DRAUDIMO ĮMOKŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 22 d. Nr. 3D-336

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais (toliau – reglamentas (ES) Nr. 702/2014), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) (ES) Nr. 1408/2013), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).“

2Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklės reglamentuoja valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – pagalba) teikimą iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir pagal reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedą yra laikomi labai maža, mažąja ar vidutine įmone bei atskira draudimo sutartimi yra apdraudę nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankios oro sąlygos ir (arba) tokios nepalankios oro sąlygos, kaip šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, audra ir kt.“

3Pakeičiu 5 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, reglamente (ES) Nr. 702/2014, Reglamente (ES) 1408/2013 bei Bendrosiose administravimo taisyklėse.“

4Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Dalis draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams, sumokėjusiems visas draudimo įmokas, kompensuojama tik už draudimo sutartį, jos priedus (priedais laikomi visi draudimo įmonės išduoti dokumentai, susiję su augalų draudimu) ir jų papildymo ir (arba) patikslinimo (toliau – draudimo sutartis) įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius draudžiamus augalus, nurodytus Taisyklių 1 priede. Augalų plotas pagal augalų rūšis, nurodytas draudimo sutartyje, negali būti didesnis nei nurodyta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose. Tais atvejais, kai toje pačioje vietoje per augalų vegetaciją sodinami ar sėjami augalai ne vieną kartą ir apie tai yra nurodyta draudimo dokumentuose, vienu metu augančių augalų plotas negali būti didesnis negu deklaruotas bendras šių augalų plotas. Apdraudus augalų pagal rūšis didesnį plotą, negu deklaruota, pagalbos suma skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą ir sumažintą draudimo įmoką už šią augalų rūšį, išskyrus tuos atvejus, kai, įvykus draudžiamajam įvykiui, už juos yra sumokėtos draudimo išmokos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių draudimo sutartyje ir žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo dokumentuose augalų plotas pagal augalų rūšis nesutampa, žemės ūkio veiklos subjektas turi teisę patikslinti duomenis per 5 darbo dienas pasibaigus 10 punkte nurodytiems terminams.“

5Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. žemės ūkio veiklos subjektas ir jo sutuoktinis (jeigu žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo) negauna ir nėra gavęs paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;“.

6Papildau 91 punktu:

91. Dalis draudimo įmokų kompensuojama, teikiant vieną iš pagalbos formų:

91.1. valstybės pagalba, vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 702/2014, teikiama pagalbos gavėjams, paraiškas ir kitus dokumentus pateikusiems taisyklių 27 punkte ir 10.1 papunktyje nustatyta tvarka;

91.2. nereikšminga (de minimis) pagalba, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, teikiama pagalbos gavėjams, paraiškas pateikusiems Taisyklių 10.2 papunktyje nustatyta tvarka. Teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

91.2.1.  bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienai įmonei (įskaitant ir su šia įmone Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 25 000 eurų sumos. Bendra pirminės gamybos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Pagal nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemones, naudingas tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiama nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos;

91.2.2. jei įmonė vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba sumuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą ar viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių per paskutinius trejus finansinius metus, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos;

91.2.3. teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, turi būti tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 1408/2013  1 straipsnio nuostatos.

7Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. žemės ūkio veiklos subjektas nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje (reikalavimas netaikomas teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą);“.

8Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmokų sumą bei deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai (toliau – savivaldybė) nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d. asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar kurjerį arba registruota pašto siunta, elektroniniu paštu (kopijos tvirtinamos žemės ūkio veiklos subjekto parašu arba pasirašomos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu; draudimo įmonės išduoti dokumentai gali būti pareiškėjo nepasirašyti ir nusiųsti savivaldybei iš draudimo įmonės oficialaus elektroninio pašto, kopiją siunčiant pareiškėjui ):

10.1. jei paraiška buvo pateikta Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka ir yra priimtas savivaldybės sprendimas skirti valstybės pagalbą, teikia:

10.1.1draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų kopijas;

10.1.2draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentų kopijas;

10.1.3paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas, žalų pranešimus ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti;

10.2. jei paraiška nebuvo pateikta Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, ir nėra priimto savivaldybės sprendimo skirti valstybės pagalbą, teikia (šiuo atveju pagalbos gavėjui bus suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba):

10.2.1paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (2 priedas);

10.2.2. Taisyklių 10.1.1–10.1.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

9Papildau 101 punktu:

101. Savivaldybė pagal 10.1 papunktyje nustatyta tvarka pateiktus dokumentus, vadovaudamasi Taisyklių 7 punktu ir nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas, draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 6 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus, bei dokumentai pateikti laiku:

101.1. per 10 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo, esant poreikiui, perskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausančią gauti valstybės pagalbos sumą ir koreguoja priimtą sprendimą dėl žemės ūkio subjekto tinkamumo gauti valstybės pagalbą;

101.2per 5 darbo dienas apie pakeistą sprendimą informuoja žemės ūkio veiklos subjektą;“.

10.     Papildau 102 punktu:

102. Savivaldybė pagal 10.2 papunktyje nustatyta tvarka pateiktą paraišką ir susijusius dokumentus, vadovaudamasi Taisyklių 7 punktu ir nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas, objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Taisyklių 3, 4, 6, 9 ir 91 punktuose nustatytus reikalavimus bei dokumentai pateikti laiku per 10 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo:

102.1. apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausantį gauti kompensacijos dydį;

102.2. vadovaudamasi Registro nuostatais patikrina, ar bendra per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį ūkio subjektui (įskaitant ir su šiuo ūkio subjektu Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal Taisykles apskaičiuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą pagal taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos ribos, nereikšminga (de minimis) pagalba sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos;

102.3. priima sprendimą dėl žemės ūkio subjektų tinkamumo gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą (sprendime turi būti nurodyta, kad yra teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, ir pateikiama aiški nuoroda į Reglamentą (ES) 1408/2013, t. y. nurodomas jo pavadinimas bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris) ir per 5 darbo dienas apie priimtą sprendimą informuoja žemės ūkio veiklos subjektą.“

11.     Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Savivaldybė per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti (Taisyklių 3 priedas) ir apie augalų draudimo sutartį (Taisyklių 4 priedas) suveda į ŽŪMIS.“

12Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Savivaldybė, vadovaudamasi Registro nuostatais, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia duomenis apie suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. 

Už per vieną kalendorinį mėnesį suteiktą valstybės pagalbą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šiam pasibaigus, Žemės ūkio ministerijai pateikia reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie skirtą valstybės pagalbą tuo atveju, jei vienam pagalbos gavėjui skirta individuali pagalba (t. y. tam pačiam pagalbos gavėjui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama pagalba, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas pagalbos priemones) viršijo reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkto  i papunktyje 60 000 Eur ribą. Žemės ūkio ministerija per šešis mėnesius nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.“

13Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Savivaldybė, Taisyklių 101 ir 102 punktuose nurodyta tvarka nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas nėra tinkamas gauti pagalbą, priima sprendimą (arba koreguoja jau priimtą sprendimą) neskirti pagalbos ir per 10 darbo dienų raštu apie tai informuoja žemės ūkio veiklos subjektą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.“

14Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Kiti klausimai, susiję su pagalbos teikimu pagal Taisykles, bet neaptarti Taisyklėse, sprendžiami Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.“

15Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, nuo sausio 1 d. iki birželio 16 d., savivaldybei asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta ar elektroniniu paštu iki birželio 16 d. vėliausiai pateikia šiuos dokumentus (kopijos tvirtinamos žemės ūkio veiklos subjekto parašu arba pasirašomos saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu; draudimo įmonės išduodami dokumentai gali būti savivaldybei siunčiami iš draudimo įmonės oficialaus el. pašto):

27.1. paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (2 priedas);

27.2. draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas arba draudimo paraišką atitinkantį draudimo įmonės pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyti techniniai parametrai: augalo kultūra, apdraustas plotas, ha, draudimo įmoka Eur;

27.3. jei pasiūlymai bei draudimo paraiškos / draudimo sutartys buvo pateikti 2022 m. rugsėjo 1d.–2022 m. gruodžio 31 d. ir juose buvo nurodyti visi / dalis pasėlių, kurie apdrausti pagal šias Taisykles, papildomų dokumentų teikti nereikia;

27.4. žemės ūkio veiklos subjektai, norintys gauti 70 proc. apskaičiuotos valstybės pagalbos avansą papildomai turi pateikti:

27.4.1 draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentų kopijas;

27.4.2 avanso suma apskaičiuojama pagal augalų rūšis, kurioms sumokėtos visos draudimo įmokos.“

16Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Agentūra per 30 darbo dienų nuo Taisyklių 28 punkte nurodytų duomenų gavimo išmoka pagalbos gavėjui Taisyklių 27 punkte nurodytą valstybės pagalbos dalį.

17Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pagalbos gavėjas, vadovaudamasis 10 punkte nurodytais terminais, savivaldybei turi pateikti Taisyklių 10.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

18Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Toliau vadovaujamasi Taisyklių II skyriuje pateikta paraiškų ir susijusių dokumentų valstybės pagalbai gauti administravimo tvarka.

19. Papildau 33punktu:

331 vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 7 straipsnio 5 dalies nuostatomis, keliomis dalinėmis išmokomis mokama pagalba diskontuojama pagalbos suteikimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Bendrųjų administravimo taisyklių 3 priede nurodytą valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą.“

19Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Draudimo sutartis, dalies draudimo įmokų apmokėjimo ir kitus dokumentus, susijusius su pagalbos daliai draudimo įmokų kompensuoti teikimu, savivaldybės ir draudimo įmonės turi saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos, o žemės ūkio veiklos subjektai ne trumpiau kaip 3 metus nuo dokumentų dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo pateikimo.“

20Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pagalbos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme nustatyta kitaip.

21Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Kęstutis Navickas


 

Draudimo įmokų dalinio

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Paraiškos dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti forma)

 

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)  

___________________________________________________________________________

( kodas, adresas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

___________________________________________________________________________

(draudimo liudijimo/ draudimo paraiškos atitinkančios draudimo įmonės pasiūlymą data, sudarymo vieta)

 

____________________ savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA DALIES DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSACIJAI UŽ AUGALUS GAUTI

 

Pareiškėjui informaciją apie paraiškos administravimo eigą teikti:

(Užpildoma, pažymint langelį ženklu „X“)

Paštu registruotu laišku

Elektroniniu paštu

 

Informacija apie pareiškėjo atitiktį Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams (pildoma, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba)

 

Pagal reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatas, „viena įmonė“ apima visas įmones[1], kurių tarpusavio santykiai (teisiškai ar de facto) yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų

(pildant lentelę visos eilutės turi būti pažymėtos „Taip“ arba „Ne“. Būtina nurodyti visas įmones, kurios laikomos „viena įmone“)

Eil.

Nr.

Įmonių tarpusavio santykių rūšys

1.

Mano įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą, arba kita įmonė turi mano įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą[2]

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomi įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai ir atitinkamai balsų skaičius procentine išraiška)

1.

2.

n.

2.

Mano įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių arba kita įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą mano įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

 

1.

2.

n.

3.

Pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata mano įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką[3] arba kitai įmonei suteikiama teisė daryti mano įmonei lemiamą įtaką

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

 

1.

2.

n.

4.

Mano įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą, arba kita įmonė, būdama mano įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su mano įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja mano įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne

1.

2.

n.

 

Informacija, reikalinga užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalyje (pildoma, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba)

Eil.

Nr.

Įmonių susijungimas, įsigijimas ir skaidymas per trejus finansinius[4] metus

Pažymėti

1.

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus susijungė su kita įmone arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne

1.

2.

n.

2.

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip

Ne

1.

2.

n.

 

 

Aš, pretenduojantis gauti dalies draudimo įmokų kompensaciją (jei subjektas – fizinis asmuo) arba atstovaujantis įmonei, pretenduojančiai gauti dalies draudimo įmokų kompensaciją            m. derliui auginamus augalus, pasirašydamas patvirtinu, kad (draudimo sutarties įsigaliojimo dieną):

1.

Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), I priedo arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais nuostatas, esu pripažįstamas:

1.1.

šios rūšies įmone:

savarankiška įmonė

[ ]

įmonė partnerė

[ ]

susijusi įmonė

[ ]

1.2.

šios kategorijos įmonė:

[ ]

maža ar vidutinė įmonė

[ ]

didelė įmonė

[ ]

2.

Draudžiamas plotas, ha

[ ]

3.

Užsiimu pirmine žemės ūkio produktų gamyba

[ ]

4.

Draudimo įmonei esu sumokėjęs visą draudimo įmoką arba jos dalį

[ ]

5.

Darbuotojų skaičius per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (pridėjus įmonių partnerių ir susijusių įmonių duomenis), vnt.

[ ]

6.

Metinė apyvarta per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (pridėjus įmonių partnerių ir susijusių įmonių duomenis), Eur

[ ]

7.

Žemės ūkio valda įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registre, valdos Nr.____________________

[ ]

8.

Nesu sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje

[ ]

9.

Nesu gavęs neteisėtos valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esu sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka

[ ]

10.

Aš ir mano sutuoktinis negauname paramos pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“*

[ ]

11.

Negaunu paramos augalų draudimo įmokoms už tuos pačius draudimo įvykius kompensuoti iš kitų nacionalinių ar Europos Sąjungos programų lėšų

[ ]

12.

Sutinku ne mažiau kaip 3 metus nuo prašymo kompensuoti dalį draudimo įmokų pateikimo saugoti su augalų draudimu bei draudimo įmokų kompensavimu susijusius dokumentus

[ ]

13.

Esu susipažinęs su Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis ir atitinku jų reikalavimus

[ ]

14.

Sutinku su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) arba Žemės ūkio ministerijos reikalavimu pateikti papildomus duomenis apie įmonę ir visus su draudimo įmokų kompensavimu susijusius dokumentus jos nustatytais terminais

[ ]

15.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

[ ]

16.

Įsipareigoju informuoti savivaldybę apie nutrauktą ir (arba) patikslintą draudimo sutartį ir grąžinti draudimo įmoką ar jos dalį į Agentūros sąskaitą

[ ]

17.

Šioje deklaracijoje ir pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

[ ]

18.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad deklaracijoje  ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

[ ]

19.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.*

[ ]

20.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

[ ]

21.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.*

[ ]

22.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.*

[ ]

23.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Taisykles.*

[ ]

Pastabos:*10, 19, 21, 22, 23 punktus pildo fiziniai asmenys.

 

 

 

(Asmens / Juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)            (Parašas)            (Vardas ir pavardė)  

 

Pildymo data

20 m. d.

 

 

 

____________________________________________         ________       _________________

(asmens / juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)                                             (parašas)                          (vardas, pavardė)  

 

 

20_____m. __________________d.

(pildymo data)

 

part_bb31138bafd748aaa0f5a9a2bcea1306_end[1] Bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų.

[2] Dauguma dalyvių (akcininkų, savininkų, narių) balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

[3] Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

[4] Treji finansiniai metai suprantami kaip praėjusių dvejų finansinių metų ir atitinkamų (einamųjų) finansinių metų laikotarpis.