LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-169 „DĖL INFORMAVIMO APIE KOMANDIRUOTUS DARBUOTOJUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. A1-633

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE KOMANDIRUOTUS DARBUOTOJUS IR MOTYVUOTO PRANEŠIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 108 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUMATYTO LAIKOTARPIO PRATĘSIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 5 dalimi bei 109 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) nuostatas,

tvirtinu Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2.      N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 30 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2005 m. birželio 16 d.

įsakymu Nr. A1-169

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2020 m. liepos 3 d.

įsakymo Nr. A1-633

redakcija)

 

INFORMACIJOS APIE KOMANDIRUOTUS DARBUOTOJUS IR MOTYVUOTO PRANEŠIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 108 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUMATYTO LAIKOTARPIO PRATĘSIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir jiems taikomas garantijas, taip pat motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) teritoriniam skyriui tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE KOMANDIRUOTĄ DARBUOTOJĄ TEIKIMO TVARKA

 

3. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimties dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, pateikia komandiruoto darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pranešimą apie komandiruotą darbuotoją (tvarkos aprašo 1 priedas) lietuvių ar anglų kalba.  

4. Jeigu komandiruotas darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti keliems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, pranešime apie komandiruotą darbuotoją nurodomi visi fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, priimantys komandiruotą darbuotoją.

5. Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją turi būti pateiktas elektroniniu būdu, Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje užpildžius Pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą (tvarkos aprašo 1 priedas), ne vėliau kaip iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.

6. Jei, pateikus pranešimą apie komandiruotą darbuotoją, pasikeičia komandiruotam darbuotojui taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalies 1–9 punktuose numatytos nuostatos ir (ar) komandiruotės trukmė, kitos komandiruotės sąlygos, darbdavys per vieną darbo dieną nuo komandiruotės sąlygų pasikeitimo dienos tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka pateikia patikslintą pranešimą apie komandiruotą darbuotoją.

 

III SKYRIUS

MOTYVUOTO PRANEŠIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 108 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUMATYTO LAIKOTARPIO PRATĘSIMO TEIKIMO TVARKA

 

7. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys gali pratęsti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatytą laikotarpį, kuriuo komandiruotam darbuotojui taikomos tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalyje numatytos darbo sąlygos, pateikdamas motyvuotą pranešimą dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo (tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau – motyvuotas pranešimas) lietuvių ar anglų kalba komandiruoto darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, kol faktinė komandiruotės trukmė neviršija 12 mėnesių.

8. Motyvuotas pranešimas pateikiamas elektroniniu būdu, Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje užpildžius Motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo formą (tvarkos aprašo 2 priedas).

9. Pratęsus užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio pateiktame motyvuotame pranešime nurodytą pratęsti laikotarpį, negali būti viršyta 18 mėnesių faktinė komandiruotės trukmė.

10. Jeigu motyvuotas pranešimas pateiktas faktinei komandiruotės trukmei viršijus 12 mėnesių, laikoma, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatytas laikotarpis nepratęstas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

12. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

 

______________

 

Informacijos apie komandiruotus

darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie komandiruotą darbuotoją forma)

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

_______________ skyriui

 

PRANEŠIMAS APIE KOMANDIRUOTĄ DARBUOTOJĄ

_____________

(pildymo data)

 

 

1.   Pranešimo pobūdis:

 

ð      Pirminis pranešimas (teikiamas prieš komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžią)

ð      Patikslintas pranešimas, kuris pakeičia pirminį pranešimą

 

2. Duomenys apie darbdavį, siunčiantį darbuotoją

 

Juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Buveinės adresas (jeigu darbdavys fizinis asmuo – faktinės gyvenamosios vietos adresas)

Telefono ryšio numeris

El. pašto adresas

Veiklos rūšis

Darbdavio paskirtas asmuo ryšiams su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos palaikyti, įgaliotas priimti darbdaviui siunčiamus dokumentus, jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

Darbdavio paskirtas asmuo, per kurį socialiniai partneriai gali siūlyti darbdaviui įsitraukti į Lietuvos Respublikoje vyksiančias kolektyvines derybas paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, jo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

3. Informacija apie komandiruotą darbuotoją

 

Vardas (-ai)

Pavardė (-ės)

Gimimo data

Pilietybė (-ės)

Asmens dokumentas

Galiojimo data

Serijos Nr.

Profesija, specialybė, kvalifikacija

Darbo funkcija

Ar komandiruotas darbuotojas atvyksta pakeisti kito komandiruoto darbuotojo, atliekančio tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje  __________________________________________________________

(nurodyti, taip ar ne; jeigu taip, papildomai nurodyti darbuotojo, kurį jis pakeis, vardą ir pavardę)

Komandiruotas darbuotojas draudžiamas socialiniu draudimu ______________________

(nurodyti valstybę)

Ar komandiruotas darbuotojas, atvykstantis į Lietuvos Respubliką, turi pažymą dėl jam taikomų socialinės apsaugos teisės aktų _________________________________________________

(nurodyti, turi ar neturi)

 

4. Informacija apie komandiruotą darbuotoją priimantį fizinį (-ius) ir (ar) juridinį (-ius) asmenį (-is)

 

Juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Buveinės adresas (jeigu komandiruotą darbuotoją priima fizinis asmuo – faktinės gyvenamosios vietos adresas)

Telefono ryšio numeris

El. pašto adresas

Veiklos rūšis

 

5. Informacija apie komandiruotę 

 

Komandiruotės pagrindas (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalį)

Komandiruotės pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena)

Numatomas komandiruotės laikotarpis (mėnesių ir dienų skaičius)

Darbo funkcijų atlikimo vieta komandiruotės metu (adresas)

Komandiruoto darbuotojo įsipareigojimai / darbo funkcijos

Komandiruoto darbuotojo darbo dokumentų (darbo sutarties, informaciją apie darbo užmokesčio dydį, jo apskaičiavimą ir išmokėjimą patvirtinančių dokumentų (kaip nurodyta darbuotoją komandiruojančio darbdavio šalies teisės aktuose), darbo laiko apskaitos žiniaraščių kopijų) laikymo vieta

 

6. Komandiruotam darbuotojui taikomos garantijos (nurodyti konkrečias taikomas garantijas)

 

Maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmė

Minimaliųjų kasmetinių mokamų atostogų trukmė

Darbo užmokestis (kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, taikomos nuostatos dėl minimalaus darbo užmokesčio), įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis

Diskriminacijos darbe draudimas

Darbuotojų sauga ir sveikata

Asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių darbuotojų sauga darbe (jeigu taikoma)

Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygos (jeigu taikoma)

Darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams užtikrina darbdavys, sąlygos (jeigu taikoma) (netaikoma kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais)

Papildomų sąnaudų (transporto, kelionės ir kitų išlaidų) kompensavimas, kai vykstama į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvos Respublikos teritorijoje (jeigu taikoma) (netaikoma kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais)

Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį (jeigu vykstama ne Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais) papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų) kompensavimas (jeigu taikoma) (netaikoma kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais)

Kitos taikomos garantijos

Kitos papildomos garantijos, taikomos ilgesnių kaip 12 ar 18 mėnesių (jei buvo pratęsta) komandiruočių atveju (netaikoma kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais)

_________________________                                                            _______________________

(darbdavys fizinis asmuo arba                                                                                      (vardas ir pavardė)

darbdavio atstovas)

 

Informacijos apie komandiruotus

darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo forma)

 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

____________________ skyriui

 

MOTYVUOTAS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 108 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUMATYTO LAIKOTARPIO PRATĘSIMO

_____________

(pildymo data)

 

1.   Darbdavys, kuris komandiravo darbuotoją________________________________________

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), buveinės adresas (jeigu darbdavys fizinis asmuo – faktinės gyvenamosios vietos adresas), telefono ryšio numeris ir el. pašto adresas)

 

 

2.   Komandiruotas darbuotojas ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, atliekama darbo funkcija ir jos atlikimo vietos adresas Lietuvos Respublikos teritorijoje)

 

 

3.   Laikotarpis, iki kurio pratęsiamas Darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje nurodytas laikotarpis_____________________________________________________

(nurodyti konkretų laikotarpį (metai, mėnuo, diena), iki kurio pratęsus Darbo kodekso 108 straipsnio 4dalyje nurodytą laikotarpį nebūtų viršyta 18 mėnesių faktinė komandiruotės trukmė)

 

 

4.   Priežastys, dėl kurių Darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatytas laikotarpis pratęsiamas_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pateikti konkrečias priežastis)

____________________________                                ____________________

(darbdavys fizinis asmuo arba                                                                                (vardas ir pavardė)

darbdavio atstovas)