KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-739 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 14 d.  Nr. T-312

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad vietinė rinkliava už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą taikoma ir leidimai įvažiuoti į Laisvės al. transporto priemonėmis, kurių bendroji masė didesnė kaip 12 t, išduodami iki naujos dangos Laisvės al. paklojimo.

3. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti Leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                              Simonas Kairys


 

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T-739

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 14 d.

sprendimo Nr. T-312

redakcija)

 

vietinėS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Vietinė rinkliava už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas – Laisvės al. (nuo Nepriklausomybės a. iki Vilniaus g.), Vilniaus g., S. Daukanto g., Nepriklausomybės a. ir Vienybės a. – išdavimą (toliau – rinkliava) yra Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta rinkliavos mokėtojams privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje.

2Rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

3Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių valdytojai.

4Rinkliavos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

5Nuostatai netaikomi specialiųjų tarnybų (priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybų, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų, kurių paskirtis – saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas, specialieji uždaviniai ginant ir užtikrinant valstybės interesus) paženklintų transporto priemonių valdytojams.

6Leidimas įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas nesuteikia teisės statyti mechaninių transporto priemonių valstybės saugomose teritorijose.

7Asmenims (išskyrus saugos paslaugas teikiančius asmenis), aptarnaujantiems fizinius ir juridinius asmenis valstybės saugomose teritorijose, leidžiama įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas nuo 7.00 val. iki 11.00 valandos.

 

II SKYRIUS

rinkliavos dydžiai

 

8Už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas (toliau – leidimas) išdavimą nustatomi tokie rinkliavos dydžiai:

8.1. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienai dienai – 6 eurų;

8.2. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vienam mėnesiui – 80 eurų;

8.3. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, vieniems metams – 700 eurų;

8.4. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 12 t, vienai dienai – 30 eurų;

8.5. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 12 t,  vienam mėnesiui – 500 Eur;

8.6. už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis, kurių bendroji masė didesnė kaip 12 t, vienai dienai – 50 Eur.

 

III SKYRIUS

 

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

9.    Rinkliava mokama į Savivaldybės administracijos (kodas 188764867) atsiskaitomąją sąskaitą LT144010051003604664, įmokos kodas – 537, ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

10Rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą.

11Rinkliavą renka Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrius (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius).

 

IV SKYRIUS

 

Rinkliavos grąžinimas

 

12Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu:

12.1.  sumokėta daugiau negu šiuose nuostatuose nustatytas rinkliavos dydis;

12.2.  leidimas įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas neišduodamas;

12.3.  dėl teisės aktų pakeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis;

12.4.  leidimo turėtojas (juridinis asmuo) likviduoja savo veiklą;

12.5.  leidimo turėtojas (fizinis asmuo) miršta.

13Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per 1 metus nuo rinkliavos sumokėjimo dienos.

14Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracijos Centrinės apskaitos skyrius, remdamasis Klientų aptarnavimo skyriaus raštu, kuriame nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys.

V SKYRIUS

LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

15Rinkliava netaikoma:

15.1asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu patalpas (statinius), kurios registruotos kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai valstybės saugomose teritorijose, arba kai jų deklaruota gyvenamoji vieta yra valstybės saugomose teritorijose,  išduodami ne daugiau kaip 2 leidimai vienai patalpai (statiniui), išskyrus garažus, – juos valdantiems išduodamas 1 leidimas. Ši nuostata taikoma išduodant leidimus įvažiuoti tik transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t;

15.2.  Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, rangovams, kurie turi sutartis su Savivaldybe dėl darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo valstybės saugomose teritorijose;

15.3.  kai likviduojamos valstybės saugomose teritorijose esančių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir inžinerinių tinklų avarijos per 5 darbo dienas nuo darbų pradžios. Asmenys gali įvažiuoti į saugomą teritoriją avarijai pašalinti, darbus gali pradėti be leidimo, tačiau apie tai el. paštu prieš pat darbų pradžią turi pranešti Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui, Viešosios tvarkos skyriui, Klientų aptarnavimo skyriui ir seniūnijai, nurodydami tikslią darbų vietą. Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti atsakingas asmuo, turintis darbus užsakiusios įmonės raštišką įgaliojimą;

15.4.  Savivaldybės, jos įstaigų organizuojamų ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų pagrindinių Kauno miesto renginių metu (renginiams yra pritarta Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisijos ir yra išduotas pažymėjimas).

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

______________________________