LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-83 „DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 7 d. Nr. A1-1211

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2023 metų veiksmų planą“ (pridedama).“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą:

3.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems IR likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2023 metų veiksmų planas“.

3.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planu (toliau – Planas) siekiama 2014–2023 m. laikotarpiu numatyti nuoseklius ir koordinuotus veiksmus, skatinančius kurti perėjimo nuo institucinės socialinės globos prie paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią (toliau – neįgalūs suaugę asmenys), vaikams ir jaunimui, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią (toliau – neįgalūs vaikai), likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius (toliau – likę be tėvų globos vaikai), šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemą (toliau – pertvarka).“

3.3. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.4. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3.5. Papildau 5 priedo 3 lentelę 6 punktu:

 

„6.

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Specializuoti slaugos ir globos namai – 1

2 373 515“.

 

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas                              Linas Kukuraitis

 

 

Perėjimo nuo institucinės globos prie

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų

paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be

tėvų globos vaikams 2014–2023metų

veiksmų plano

1 priedas 

 

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS

 

STRATEGINIS TIKSLAS – KURTI KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SISTEMĄ, KURI SUDARYTŲ GALIMYBES KIEKVIENAM VAIKUI, NEĮGALIAJAM AR JO ŠEIMAI (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) GAUTI PAGAL POREIKIUS INDIVIDUALIAS PASLAUGAS IR REIKIAMĄ PAGALBĄ BENDRUOMENĖJE, O KIEKVIENAM LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI AUGTI SAUGIOJE IR JO RAIDAI PALANKIOJE APLINKOJE BIOLOGINĖJE, JOS NESANT – ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ ŠEIMOJE

Eil. nr.

Tikslai ir priemonės

Įgyvendinimo laikotarpis

Atsakinga (-os) institucija (-os)

1 tikslas. Užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje

 

1.1.

 

Pasitelkiant ekspertus ir įgyvendinant inovatyvius projektus, parengti vaiko poreikių tenkinimo šeimoje vertinimo metodiką, padedančią identifikuoti ankstyvąsias šeimos krizes, nustatyti vaiko poreikius ir sudaryti pagalbos šeimai ir vaikui teikimo planą

2015–2018 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba),

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.2.

Pasitelkiant ekspertus ir diegiant naujas socialines technologijas, parengti kompleksiškai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai modelius ir plėtoti tokių paslaugų teikimą bendruomenėje

2017–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.3.

Pasitelkiant ekspertus ir diegiant naujas socialines technologijas, parengti kompleksiškai teikiamų paslaugų neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir šeimai modelius ir plėtoti tokių paslaugų teikimą bendruomenėje

2017–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.4.

Tobulinti darbuotojų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikaciją ir kompetenciją

2014–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas), savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.5.

Kurti darbo su vaiku ir į krizę patekusia šeima mobilių komandų sistemą ir plėtoti medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą

2018–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

 

1.6.

Vykdant inovatyvius projektus, stiprinti socialinę pagalbą tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų, ir besilaukiančioms moterims

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.7.

Plėtoti profesionalių globėjų, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms ir šeimynoms paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir reikiamos pagalbos teikimo jiems sistemą

2015–2022 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.8.

Vykdant bandomuosius projektus, kurti profesionalių globėjų sistemą ir stiprinti šeimynas

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.9.

Atrinkti likusių be tėvų globos vaikų ir neįgalių vaikų stacionarios globos įstaigų pertvarkos bandomuosius regioninius projektus (toliau – bandomosios įstaigos vaikams)

2014 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1.10.

Parengti bandomųjų įstaigų vaikams pertvarkos projektus: atlikti regionuose esamų paslaugų infrastruktūros analizę, įvertinti kiekvieno šiose įstaigose gyvenančio likusio be tėvų globos vaiko ar neįgalaus vaiko sveikatos, socialinių įgūdžių būklę, įstaigų personalo kompetenciją bei motyvaciją ir parengti pertvarkomų įstaigų gyventojams infrastruktūros bei individualius perėjimo iš institucinės globos planus

2015–2018 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, socialinės globos įstaigos

 

1.11.

Atlikus savivaldybėse poreikių įsivertinimą, plėtros galimybių studijas ir numačius plėtros planus, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėse plėtoti vaikų dienos centrų, kitų bendruomeninių paslaugų vaikams ir šeimai infrastruktūrą

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.12.

Pertvarkyti sutrikusio vystymosi kūdikių namus, stiprinant  vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui, diegti laikino atokvėpio paslaugų sistemą šeimoms, konsultuoti besilaukiančias neįgalių vaikų ir juos auginančias šeimas

2016–2023 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, sutrikusio vystymosi kūdikių namai

 

1.13.

Plėtoti palydimąją paslaugą jaunuoliams, paliekantiems globos (rūpybos) sistemą

2016–2021 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.14.

Tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje, institucijoje ir įvaikinimą

2014–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

1.15

Teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, kad būtų sudarytos galimybės organizuoti kompleksiškai vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų prieinamumą ir užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą

2016–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybės

 

2 tikslas. Sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias, jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas

 

2.1.

Kurti ir išbandyti tvarių ir inovatyvių socialinių paslaugų planavimo ir teikimo regionuose ir savivaldybėse modelius, pasitelkiant tam ekspertus, nevyriausybines organizacijas

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.2.

Pasitelkiant ekspertus, nustatyti naujų formų socialinių paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms bendruomenėje standartus

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.3.

Vykdyti socialines paslaugas administruojančių ir bendruomenėje paslaugas neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos projektus, tobulinti bandomųjų globos įstaigų darbuotojų kompetenciją, skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą

2014–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, socialinės globos įstaigos

 

2.4.

Atrinkti suaugusių neįgaliųjų stacionarios globos įstaigų pertvarkos bandomuosius regioninius projektus (toliau – bandomosios įstaigos neįgaliems suaugusiems asmenims) 

2014 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

2.5.

Parengti bandomųjų įstaigų neįgaliems suaugusiems asmenims pertvarkos projektus: atlikti regionuose esamų paslaugų infrastruktūros analizę, įvertinti kiekvieno šiose įstaigose gyvenančio neįgalaus suaugusio asmens sveikatos, socialinių įgūdžių būklę, įstaigų personalo kompetenciją bei motyvaciją ir parengti šių įstaigų gyventojams infrastruktūros bei paslaugų sistemos sukūrimo bendruomenėse planus

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.6.

Atlikus bandomųjų regioninių projektų plėtros galimybių studijas ir numačius plėtros planus, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėse plėtoti bendruomeninių paslaugų infrastruktūros tinklą (dienos centrų, dienos užimtumo centrų, socialinių dirbtuvių, apsaugoto būsto, savarankiško gyvenimo namų, grupinio gyvenimo namų, ir pan.)

2017–2023 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, socialinės globos įstaigos

2.7.

Vykdyti naujų formų socialinių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms projektus, diegti naujas socialines technologijas, kurti apsaugotos darbo vietos ir apsaugoto būsto sistemas

2017–2023 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.8.

Vykdyti integralios slaugos ir globos į namus projektus

2014–2021 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

 

2.9.

Vykdyti pagalbos šeimai programas, plėtoti pagalbos šeimai paslaugas, laikino atokvėpio paslaugas neįgalių suaugusių asmenų šeimos nariams socialinių paslaugų įstaigose, neįgalaus asmens namuose ir bendruomenėje, diegti naujas pagalbos šeimai formas, organizuoti metodinės pagalbos šeimoms sklaidą, konsultavimo, psichologinės ir teisinės pagalbos paslaugas 

2016–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.10.

Organizuoti šeimų ir artimųjų, prižiūrinčių neįgalius suaugusius asmenis, švietimą ir informavimą apie psichikos sutrikimus, jų prevenciją, gydymą, atkryčio ir savižudybių prevenciją, vaistus ir jų šalutinį poveikį, gydymo ir atsigavimo prognozes, sergančiųjų psichologiją, proto ir (ar) psichikos sutrikimų sukeliamas pasekmes asmens funkcionavimui, neįgaliųjų slaugą ir pan.

2015–2020 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

 

2.11.

Skatinti savanorišką darbą teikiant pagalbą neįgaliems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, kurti šeimų savitarpio pagalbos grupes

2016–2020 m.

Neįgaliųjų reikalų departamentas, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

2.12.

Didinti specialistų, dirbančių su neįgaliais suaugusiais asmenimis ir jų šeimomis, kompetenciją, stiprinant sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitų specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą

2015–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės

 

2.13.

Tobulinti teisės aktus, nustatančius socialinių paslaugų suaugusiems neįgaliesiems bendruomenėje teikimą

2014–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

3 tikslas. Skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą

 

3.1.

Įsteigti pertvarkos stebėsenos grupę ir nuolat vykdyti pertvarkos proceso stebėseną ir vertinimą

2014–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

3.2.

Vykdyti antidiskriminacines priemones, organizuoti mokymus visuomenei apie lygias galimybes, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

2016–2020 m.

Neįgaliųjų reikalų departamentas, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

3.3.

Organizuoti sveikos gyvensenos mokymus, skirtus ligų ir negalios prevencijai

2016–2020 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, nevyriausybinės organizacijos

 

3.4.

Organizuoti švietėjišką veiklą, skatinant teigiamų visuomenės nuostatų ir pozityvaus požiūrio į vaikus, likusius be tėvų globos, formavimą, skleidžiant įvaikinimo ir globos idėjas ir pristatant institucinės globos pertvarkos rezultatus

2016–2022 m.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nevyriausybinės organizacijos

 

3.5.

Vykdyti pertvarkos proceso išorinį ir vidinį vertinimą, įtraukiant ekspertus, nevyriausybines organizacijas ir atliekant vertinamuosius kiekybinius bei kokybinius tyrimus

2018–2020 m.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

 

3.6.

Organizuoti pertvarkos valdymo grupės Perėjimo nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2023 m. veiksmų plano priemonėms koordinuoti veiklą

2014–2023 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

_______________________

 

 

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir

bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir

likusiems be tėvų globos vaikams

2014–2023 metų veiksmų plano

2 priedas

 

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. nr.

Tikslų ir priemonių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Duomenų šaltinis

2012–2013 metai

2020 metai

2023 metai

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti pagal poreikius individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje

 

Bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems prieinamumo (plėtros) rodiklis (bendruomeninių paslaugų gavėjų ir institucinės globos gavėjų santykis)

2,8

 

(pradinė indekso reikšmė)

4,6

4,9

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Vaikų, apgyvendinamų vaikų globos institucijose, dalis iš bendro tėvų globos netenkančių vaikų skaičiaus per metus (proc.)

57

 

 

26

 

 

19

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.

 

1 TIKSLAS – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje

1.1.

Vaikų, dalyvaujančių (įtrauktų) vaikų dienos centrų, atvirų jaunimo centrų, neformaliojo švietimo veikloje (-ose) ar gaunančių paslaugas bendruomenėje, dalis iš bendro vaikų skaičiaus (proc.)

20

25

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybės

1.2.

Vaikų globos namuose globojamų (rūpinamų) vaikų dalis iš bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus (proc.)

36,8

15

6

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), savivaldybės

1.3.

Pertvarkytų sutrikusio vystymosi kūdikių namų skaičius

0

5

-

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

1.4.

Pertvarkytų vaikų globos namų, vaikų ir jaunimo socialinės globos namų skaičius

0

52

57

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

1.5.

Profesionalių globėjų (fizinių asmenų) skaičius

 

 

0

340

 

 

580

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

2.

 

2 TIKSLAS – sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias, jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas 

2.1.

Neįgaliųjų, gaunančių bendruomenines paslaugas, dalis iš bendro neįgaliųjų, gaunančių socialines paslaugas, skaičiaus (proc.)

73

83

87

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės

2.2.

Neįgalių suaugusių asmenų, gaunančių socialinę globą stacionariose institucijose, sumažėjimas (proc.)

-

3,4

12,7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.3.

Pertvarkytų stacionarių socialinės globos įstaigų suaugusiems neįgaliesiems skaičius

0

0

5

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

2.4.

Socialinių paslaugų įstaigų, organizuojančių bei teikiančių paslaugas bendruomenėje, darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, skaičius

3 321

10 864

13 264

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

2.5.

Įsteigtų su apgyvendinimu susijusių bendruomeninių paslaugų (savarankiško ir grupinio gyvenimo namų bei apsaugoto būsto) skaičius

0

29

 

 

108

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

2.6.

Įsteigtų su dienos užimtumu susijusių bendruomeninių paslaugų (dienos užimtumo / socialinių) dirbtuvių skaičius

0

0

39

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos

____________________