KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-350 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 6 d.  Nr. T-611

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Prekių ir paslaugų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“:

1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 1,65 Lt (0,48 Eur), pietūs – 2,95 Lt (0,85 Eur), priešpiečiai arba pavakariai – 0,85 Lt (0,25 Eur), vakarienė – 1,65 Lt (0,48 Eur), naktipiečiai – 0,7 Lt (0,2 Eur).“

2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 1,8 Lt (0,52 Eur), pietūs – 3,38 Lt (0,98 Eur), priešpiečiai arba pavakariai – 1,05 Lt (0,3 Eur), vakarienė – 1,8 Lt (0,52 Eur), naktipiečiai – 0,7 Lt (0,2 Eur).“

3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 4 Lt (1,16 Eur) mokestį už kiekvienus pietus.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                         Andrius Kupčinskas