Nacionalinės žemės tarnybos

Prie Žemės ūkio ministerijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1P-11-(1.3 E.) „DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO TVARKOS REIKALAVIMŲ ŽEMĖS NAUDOTOJAMS KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO IR NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 1P-(1.3.)-498 „DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO TVARKOS REIKALAVIMŲ ŽEMĖS NAUDOTOJAMS KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. 1P-97-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-498 „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“:

1. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. Kontrolinis klausimynas siunčiamas žemės savininkui, naudotojui ir kitiems suinteresuotiems asmenims kartu su pranešimu apie patikrinimą Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 2.6 papunktį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas