LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), AR TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE taisyklių patvirtinimo

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-352

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės:

1T v i r t i n u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisykles (pridedama).

2.  P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352

 

ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), AR TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE TAISYKLĖS

 

I skyrius

bendrosios nuostatos

 

1.  Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – ligonis), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – asmuo, įtariamas, kad serga), ir asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – sąlytį turėjęs asmuo), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tvarką, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus, išrašant ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir stebint jo būklę ambulatoriškai, bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiksmus, nustačius sąlytį turėjusius asmenis.

2.  Taisyklės yra privalomos:

2.1. stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose buvo tirtas, stebėtas ar gydytas ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga;

2.2. visoms pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančioms įstaigoms, prie kurių ligonis ir asmuo, įtariamas, kad serga, yra prisirašęs;

2.3. NVSC;

2.4. ligoniams, asmenims, įtariamiems, kad serga, sąlytį turėjusiems asmenims.

3.  Ligonis, asmuo įtariamas, kad serga, ar sąlytį turėjęs asmuo laikomi sergančiais ar galimai sergančiais liga, įrašyta į Pavojingų ir ypač pavojingų ligų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“, todėl privalo laikytis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ir šių Taisyklių nuostatų.

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos „ligonis“, „asmuo, įtariamas, kad serga“ ir „sąlytį turėjęs asmuo“ suprantamos taip kaip nurodytos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme bei pagal kriterijus, nurodytus Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje  adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams.

 

II skyrius

Sveikatos priežiūros įstaigų pareigos

 

5Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga:

5.1. ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, prieš išvykdamas iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šios įstaigos specialistų informuojamas apie Taisyklėse nustatytą izoliavimosi namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje tvarką, jam pateikiamas pasirašyti Taisyklių 1 priede pateiktos formos Asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sutikimas būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje (toliau – Sutikimo būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje forma) ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinė (Taisyklių 2 priedas);

5.2. apie ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, pasirašytą Sutikimo būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje formą pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje  asmens medicinos dokumentų formoje E003/a „Stacionaro epikrizė“ arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025);

5.3. ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, Sutikimo būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje formoje nurodžius, kad nėra galimybių namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje užtikrinti  izoliavimosi pagal Taisyklių reikalavimus, apie tokį ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, informuoja savivaldybės administraciją savivaldybės administracijos nurodytais kontaktais.

6.  Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga, prie kurios yra prisirašęs ligonis ar asmuo įtariamas, kad serga, privalo:

6.1. paskirti kontaktinį asmenį, kuris ne rečiau kaip kas 48 val. nuotoliniu būdu palaikytų reguliarų ryšį su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga, izoliuotu namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje;

6.2. stebėti nuotoliniu būdu ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, dėl lėtinių neinfekcinių ligų ir prireikus nuotoliniu būdu koreguoti gydymą;

6.3. šeimos gydytojo komandos nariui nuotoliniu būdu nustačius, kad ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, dėl sveikatos būklės būtina hospitalizacija, skambina į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

6.4. sužinojusi, kad ligonis ar asmuo, įtariamas, kad serga, pažeidė Taisykles, privalo apie pažeidimą ar atsisakymą laikytis Taisyklių įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir nedelsdama informuoti NVSC bei atitinkamos savivaldybės gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka;

6.5. informaciją apie ligoniui ar asmeniui, įtariamam, kad serga, suteiktas paslaugas įrašyti į asmens medicinos dokumentų formą E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje;

6.6. išduodama elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, ligonį ar asmenį, įtariamą, kad serga, nuotoliniu būdu supažindinti su Taisyklėmis.

7.  NVSC specialistas, nustatęs sąlytį turėjusį asmenį:

7.1. informuoja jį apie izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje būtinybę, pateikdamas pasirašyti (nuotoliniu būdu, NVSC specialistui atvykstant pas sąlytį turėjusį asmenį ar kt.) Sutikimo būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje formą ir pateikdamas Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinę (Taisyklių 3 priedas);

7.2. atlieka aktyvų asmens stebėjimą (su stebimu asmeniu,  vadovaudamasis NVSC specialisto algoritmu, susisiekia nuotoliniu būdu ir užrašo sveikatos būklės duomenis, t. y. fiksuoja, ar nepasireiškia jokie ligos simptomai);

7.3. informuoja sąlytį turėjusį asmenį, kad jei sveikatos stebėjimo metu pasireiškia ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), jis turi nedelsdamas informuoti Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

7.4. jei per 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos stebimam asmeniui ligos simptomai nepasireiškia, sąlytį turėjęs asmuo nebelaikomas keliančiu susirgimo riziką ir izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje jam nebetaikomas;

7.5. sąlytį turėjusiam asmeniui Sutikimo būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje formoje nurodžius, kad nėra galimybių namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje užtikrinti  izoliavimosi pagal Taisyklių reikalavimus, apie tokį sąlytį turėjusį asmenį informuoja savivaldybės administraciją;

7.6. jei asmuo nesilaiko Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų ir patvirtintų izoliavimo taisyklių, NVSC turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 48 punktu, arba kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį.

8. NVSC informaciją, susijusią su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) valdymu, gauna:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

8.2. tiesiogiai iš sąlytį turėjusio asmens užpildytos anketos;

8.3. kai informaciją NVSC apie įtariamus sąlytį turėjusius asmenis pateikia ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, kitas sąlytį turėjęs asmuo ar kiti asmenys (bendradarbiai, artimieji, kaimynai ir kt.) (toliau – tretieji asmenys). Tokiu atveju NVSC specialistas privalo susisiekti su trečiojo asmens nurodytu įtariamu Sąlytį turėjusiu asmeniu bei įsitikinti, ar asmuo gali būti priskiriamas Sąlytį turėjusiems asmenims.

9. Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytus asmenį identifikuojančius duomenis (vardas, pavardė), kontaktinius duomenis (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto ar gyvenamosios vietos adresas) ir sąlyčiui nustatyti būtinas aplinkybes apie sąlytį turėjusius asmenis NVSC tvarko siekdamas identifikuoti įtariamą sąlytį turėjusį asmenį bei taikyti reikalingas infekcijų kontrolės priemones. Duomenys tvarkomi ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu. Taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytai informacijai nepasitvirtinus, ji iš karto turi būti sunaikinama (toliau nebekaupiama).

 

III skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens ir jų šeimos narių pareigos IR BŪTINOSIOS IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOSE GYVENAMOSIOSE PATALPOSE SĄLYGOS

 

10. Ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, ir sąlytį turėjęs asmuo privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

10.1. nepalikti izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo;

10.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų) namuose;

10.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

10.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pavyzdžiui, šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos;

10.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

10.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

10.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką.

11. Ligonio arba asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimosi namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

11.1. ligonis ar asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis) su atskiru sanitariniu mazgu;

11.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 2 priedas), laikymąsi;

11.3. izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su ligoniu ar asmeniu negali gyventi kiti sveiki asmenys.

12. Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

12.1. esant galimybei, asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame, kambaryje (t. y. su atidaromais  langais ir sandariai uždaromomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai turėtų išlaikyti bent 2 metrų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens (pvz., miegoti atskiroje lovoje);

12.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi.

 

IV skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens atsakomybė

 

13. Šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

14. Nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikoma būtinoji izoliacija arba būtinasis hospitalizavimas.

15. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

15.1. Administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

15.2. Baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių (Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu).

Susirgimo išplitimu laikytini tokie atvejai, kai dėl minėtų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo užkrečiamosiomis ligomis suserga keli ar keliolika žmonių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“.

15.3. Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

16. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo NVSC, viešajai tvarkai užtikrinti gali būti pasitelkiama policija.

17. Dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos institucijas gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplėtimo atvejus, ginant savo ir viešąjį interesus.

________________________

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių

1 priedas

 

(Asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), sutikimo būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje forma)

 

Esu informuotas, kad:

 

 

Teisingą atsakymą pažymėti

„X“

sergu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

 

įtariama, kad sergu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

 

esu turėjęs sąlytį su asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

 

1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

2. Nesilaikant sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikoma būtinoji izoliacija arba būtinasis hospitalizavimas.

3. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

3.1. Administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3.2. Baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių (Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu).

Susirgimo išplitimu laikytini tokie atvejai, kai dėl minėtų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo užkrečiamosiomis ligomis suserga keli ar keliolika žmonių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“.

3.3. Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

3.4. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, viešajai tvarkai užtikrinti gali būti pasitelkiama policija.

3.5. Dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos institucijas, gindamas savo ir viešąjį interesus, gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplitimo atvejus.

 

 

Aš, ________________________________________________________________________,

(įrašyti vardą ir pavardę)

patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau pateiktą informaciją, turėjau galimybę užduoti klausimų, gavau suprantamus atsakymus į visus užduotus klausimus,

mano namai ar kita gyvenamoji vieta____________________________________________,

(įrašyti adresą)

__________________________Taisyklių reikalavimus.

(įrašyti atitinka / neatitinka)

 

Įsipareigoju laikytis Taisyklių reikalavimų.

 

______________________________ ______________________ _______________

(vardas, pavardė)                                                      (parašas)                            (data)

 

_________________________

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių

2 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO LIGONIO AR ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRO INFEKCIJA),

ATMINTINĖ

 

Informuojame, kad:

□ Jums laboratoriniais tyrimais nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tačiau Jums pasireiškiantys ligos klinikiniai požymiai atitinka lengvos formos infekcijos kriterijus.

arba

□ Įtariamas, kad Jūs sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).

Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis. 

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai — tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju koronavirusine infekcija metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje.

Taip pat virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijai plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Kol nėra efektyvių vakcinų ir vaistų, sergančių asmenų izoliacija ir visuotinai taikomos higienos priemonės yra svarbiausi šios infekcijos kontrolės būdai.

 

Kiek tai gali užtrukti?

Viruso išskyrimo laikotarpis gali užtrukti iki kelių savaičių. Izoliavimosi namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje metu su Jumis kontaktuos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos paskirtas koordinatorius ir (ar) Jūsų šeimos gydytojas. Jums bus atliekami tyrimai, kuriais bus tikrinama, ar jūsų kvėpavimo takuose vis dar yra viruso dalelių. Kai laboratoriniais tyrimais bus patvirtinta, kad viruso dalelių nebėra, galėsite pabaigti izoliavimąsi namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje ir grįžti į įprastą gyvenimą.

 

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo.

●    Palaikykite reguliarų ryšį (ne rečiau kaip kas 48 val.) su sveikatos priežiūros specialistu, kuris šiuo metu rūpinasi Jumis.

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos.

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

●    Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●    Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo būklę dėl pasunkėjusio kvėpavimo*. Pablogėjus sveikatos būklei, kreipkitės į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112.

* Dažnai dusulys būna psichologinės kilmės. Svarbu įvertinti, ar esant ramybės būsenos išlieka padažnėjęs kvėpavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trūkumo pojūtis.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

·   Izoliavimo metu kartu negali gyventi kiti asmenys (šeimos nariai ir pan.). Sveiki šeimos nariai ar kartu gyvenantys asmenys turėtų apsistoti kitame bute / name ar gerai izoliuotame kitame individualaus namo aukšte.

·   Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuotas asmuo, turi turėti atskirą sanitarinį mazgą.

·   Apribokite judėjimą namuose ir sumažinkite dalijimąsi bendra erdve. Įsitikinkite, kad bendros erdvės (pvz., virtuvė, vonios kambarys) yra gerai vėdinamos (pvz., reguliariai atidarykite langus ir išvėdinkite patalpas).

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

●    Buitines atliekas meskite į atskirą (žymėtą) šiukšliadėžę.

●    Drabužius skalbkite su įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

●    Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

●    Dažnai liečiamus paviršius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfektantu, kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.

●    Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai  nešvarios.

●    Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais.

●    Siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

●    Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį. Taip vėdinant patalpas jose neturi būti žmonių).

●    Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt. Juos plaukite muilu ir vandeniu. 

●    Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Pirmiausia valymui turi būti naudojamas įprastas muilas ar ploviklis. Po valymo atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.,(skiedžiama 1:50 santykiu) arba alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį.

●    Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną.

●    Pasibaigus izoliavimui, svarbu pirmiau nurodytais būdais pasirūpinti izoliavimo namų ar kitos gyvenamosios vietos dezinfekcija, prieš juose apsigyvenant kitiems asmenims. Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje reikia vengti kilimų, minkštų baldų ir kitų daiktų minkštu porėtu paviršiumi, kuriuos sunku dezinfekuoti.

 

______________________

 

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių

3 priedas

 

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA),

ATMINTINĖ

 

 

Informuojame, kad Jūs 14 d. laikotarpiu turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Siekdamas užkirsti kelią galimam infekcijos plitimui, Jūs turite likti namuose (izoliuotis) 14 d. po paskutinės sąlyčio dienos, griežtai laikytis šioje atmintinėje nurodytų izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių ir būti pasiekiamas visą izoliavimo laikotarpį telefonu ir el. paštu.

 

Kas yra koronavirusas?

Koronavirusai – tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkesnes ligas.

 

Kaip perduodama ši infekcija?

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus žmogui, dažniausiai sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. Žinoma, kad virusas gali būti perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosti, čiaudi. Yra duomenų, jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas).

 

Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje?

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią infekcijos plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Kol nėra efektyvių vakcinų ir vaistų, sergančių asmenų izoliacija ir visuotinai taikomos higienos priemonės yra svarbiausi šios infekcijos kontrolės būdai. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo, todėl siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, svarbus ir sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens izoliavimas.

 

Ar tai reiškia, kad esate užsikrėtęs?

Tai nereiškia, kad esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalima. Kiekvienai užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų atsiradimo. Dabartiniais duomenimis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) inkubacinio periodo trukmė gali būti iki 14 d. Todėl, siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas infekcijos kontrolės priemones, sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos. 

 

Kokie simptomai susirgus?

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai:

Karščiavimas

Kosulys

Pasunkėjęs kvėpavimas

 

Jei bent vienas iš šių požymių pasireiškė per 14 dienų, nedelsdami skambinkite į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112, pateikite susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)) ir vykdykite medikų rekomendacijas. 

 

Kaip elgtis praėjus 14 d. laikotarpiui?

Jei per 14 d. nuo paskutinės ekspozicijos datos dienos ligos neatsiranda simptomų, Jūs nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje PRINCIPAI

 

●    Nepalikite izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo.

●    Visą izoliavimo laiką nepriimkite svečių / lankytojų.

●    Nesilankykite viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, masinio susibūrimo vietose ir kt.

●    Venkite tiesioginio sąlyčio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo mažesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maistą ar kitais atvejais, kai sąlytis neišvengiamas, reikia būti su medicinine kauke ir turi būti laikomasi bent dviejų metrų atstumo, bendraujama trumpiau nei 15 min.

●    Maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinkite nuotoliniu būdu – paprašykite draugų arba giminaičių ar kreipkitės į būtinų priemonių ar maisto produktų pristatymo paslaugas teikiančias įmones, nesant tokios galimybės, šias paslaugas turėtų suteikti savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos.

●    Laikykitės sveikatos priežiūros specialisto nurodymų.

●    Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.

● Jei buvote suplanavęs vizitus pas gydytojus specialistus, odontologą, pakeiskite vizito datą į vėlesnę.

●    Kasdien matuokitės kūno temperatūrą ir stebėkite savo sveikatą, praneškite jums skambinančiam visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam kvėpavimui*). Atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), kreipkitės į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112.

 

izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje sąlygos

 

Būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos:

·      Esant galimybei, asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame, kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir atveriamomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai (jeigu jie nėra turėję sąlyčio) turėtų išlaikyti bent 2 m atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens (pvz., miegoti atskiroje lovoje).

 

Būtina užtikrinti šiuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:

●    Nėra būtinybės namuose dėvėti kaukės, jei nejaučiate ligos simptomų. Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei pasireiškė kvėpavimo takų infekcijos simptomai, pvz., kosulys, čiaudulys, ir jūs turite vykti greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę.

●    Plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės rankų nusiplauti, gali būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš maisto ruošą ir po jos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai nešvarios.

●    Laikykitės kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – užsidenkite burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudydami uždenkite burną alkūne, o ne delnu.

●    Ne mažiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite langus arba keletą minučių padaryti patalpose skersvėjį. Taip vėdinant patalpas jose neturi būti žmonių).

●    Kasdien valykite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valykite įprastu muilu ar įprastiniais valikliais.

●    Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt.

●    Drabužius skalbkite su įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje.

●    Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove.

 

_____________________