MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Garanto ELEKTRONINIŲ įsipareigojimų teikimo MUITINEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 20 d. Nr. 1B-859

Vilnius

 

 

Siekdamas tinkamai organizuoti garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo tvarką ir duomenų tvarkymą Lietuvos Respublikos muitinėje,

tvirtinu Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisykles (pridedama).

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,                                                           

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                       Vytenis Ališauskas


 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1B-859

 

 

Garanto ELEKTRONINIŲ įsipareigojimų teikimo MUITINEI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Garanto įsipareigojimų teikimo elektroniniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė) registruoto garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei ir su jais susijusių pranešimų ir mokėjimo reikalavimų (pretenzijų) teikimo garantui tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Autentifikavimo priemonės – garanto atstovo tapatybę patvirtinančios priemonės, kuriomis naudojantis jis gali prisijungti prie MIS ir pagal kurias vienareikšmiškai nustatoma jo tapatybė.

2.2. Elektroninis pranešimas – struktūrizuota elektroninė (tekstinė) informacija (XML (angl. Extensible Markup Language) dokumentas), kurią sudaro duomenys, reikalingi elektroniniu būdu garanto įsipareigojimui pateikti, taisyti ir peržiūrėti bei muitinės patvirtinimui ar pranešimui bei pretenzijai gauti.

Elektroniniai pranešimai į MIS gali būti teikiami iš garanto informacinės sistemos arba per Verslininko portalą ir yra aprašyti Garanto sąsajos specifikacijoje (GIS), kuri skelbiama muitinės interneto puslapyje http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591.

2.3. Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas (toliau – EORI kodas) Sąjungos muitų teritorijoje unikalus identifikavimo kodas, kurį muitinė suteikia ekonominės veiklos vykdytojui ar kitam asmeniui, įregistruodama jį muitinės reikmėms.

2.4. Garantas juridinis asmuo, sudaręs su muitine sutartį dėl garanto pripažinimo muitinės garantu, turinčiu teisę išduoti tretiesiems asmenims garanto įsipareigojimų dokumentus.

2.5. Garanto atstovas – fizinis asmuo, turintis garanto įgaliojimą teikti muitinei garanto elektroninius įsipareigojimus.

2.6. Garanto elektroninis įsipareigojimas garanto, kuris sudaręs su muitine Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei sutartį, vienkartinis ar bendrasis įsipareigojimas, pateiktas į muitinės informacinę sistemą (toliau – MIS) elektroninėmis duomenų apdorojimo ir mainų priemonėmis.

2.7. Garanto informacinė sistema – garanto, teikiančio elektronines garantijas, taikomoji programinė įranga, užregistruota MIS. Ši programinė įranga turi atitikti verslininko (garanto) sąsajos specifikacijose keliamus reikalavimus.

2.8. Identifikavimo kodas – muitinės nacionalinėms reikmėms naudojamas asmens registravimo ir identifikavimo kodas Muitinės prievolininkų registre.

2.9. Mokėjimo reikalavimas (pretenzija) – elektroninis teikimas garantui, kuriuo reikalaujama įvykdyti mokesčių mokėtojo prievolę ir už mokesčių mokėtoją sumokėti mokestinę nepriemoką, kurios įvykdymas užtikrintas garanto elektroniniu įsipareigojimu. Elektroninio teikimo garantui duomenų turinys atitinka Pretenzijos (teikimo garantui dėl muitų ir mokesčių sumokėjimo) formos duomenų turinį, nustatytą Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1B-556 „Dėl teritorinių muitinių sprendimų muitinės garantams formų patvirtinimo“.

2.10. Pasirašymo priemonėselektroninis parašas, patvirtintas MIS registruotu skaitmeniniu arba kvalifikuotu sertifikatu.

2.11. Pranešimas garantuielektroninis pranešimas garantui, informuojantis, kad pranešime nurodyto asmens, kurio mokestinių prievolių užtikrinimui yra pateiktas garanto elektroninis įsipareigojimas, atžvilgiu pradėti mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo veiksmai. Elektroninio pranešimo garantui duomenų turinys atitinka Pranešimo garantui formos duomenų turinį, nustatytą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1B-556 „Dėl teritorinių muitinių sprendimų muitinės garantams formų patvirtinimo“.

2.12. Sertifikato unikalus numeris (SHA-1 algoritmas) (angl. Thumbprint) – sertifikato santrauka.

2.13. Skaitmeninis sertifikatas – sertifikatas, sugeneruotas pagal X509 standartą.

2.14. Verslininko (garanto) sąsaja – sąsaja aprašyta Verslininko sąsajos ir Garanto sąsajos specifikacijose, paskelbtose muitinės interneto puslapyje http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591.

2.15. Verslininko portalas – per muitinės interneto tinklalapį išoriniams naudotojams prieinama programinė įranga, kurios pagalba registruoti išoriniai naudotojai gali pateikti muitinės deklaracijas, garanto įsipareigojimus, užklausas mokesčių duomenims ir prašymus muitinės administracinėms paslaugoms gauti. Verslininko portalo vadovas, nurodantis kaip naudotis Verslininko portalu, paskelbtas muitinės interneto puslapyje http://www.lrmuitine.lt/web/guest/592 ir adresu https://mdastrader.cust.lt.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme ir Elektroninio parašo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

GARANTO ELEKTRONINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ TEIKIMO MUITINEI SĄLYGOS

 

4. Teisę teikti garanto įsipareigojimus elektroniniu būdu garantas įgyja pateikęs Prašymą dėl garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo (1 priedas) (toliau – Prašymas) ir sudaręs Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei sutartį (2 priedas) (toliau – Sutartis). Galimybė teikti ir gauti elektroninius pranešimus garantui (garanto atstovui) suteikiama MIS įregistravus garanto paskirto administratoriaus informaciją, nurodytą Prašyme, ir pateiktą sertifikatą.

5. Kiekvienas registruotas garanto atstovas, norėdamas teikti garanto elektroninius įsipareigojimus ir gauti pranešimus garantui ir mokėjimo reikalavimus (pretenzijas) elektroniniu būdu, turi turėti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka sertifikavimo paslaugų teikėjo išduotą galiojantį kvalifikuotą arba kitą skaitmeninį sertifikatą.

6. Garanto elektroninis įsipareigojimas gali būti naudojamas tik atsiradusių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti ir MIS registruojamas iš anksto, prieš pradedant vykdyti muitinės operacijas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

7. Garantai, pageidaujantys teikti garanto elektroninius įsipareigojimus, privalo pateikti Muitinės departamentui Prašymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens. Prašyme turi būti pateikti šie duomenys:

7.1. garanto pavadinimas, Juridinių asmenų registro kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas);

7.2. EORI kodas arba Identifikavimo kodas;

7.3. garanto atstovo, kuris paskirtas administratoriumi, duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas);

7.4. sertifikato, išduoto garanto atstovui, kuris paskirtas administratoriumi, unikalus numeris (SHA-1 algoritmas). Sertifikatas turi būti pateiktas su Prašymu kompiuterinėje laikmenoje arba atsiųstas Muitinės departamentui elektroniniu paštu.

8. Prašymai Muitinės departamente išnagrinėjami per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos. Atsakymas garantui pateikiamas raštu arba elektroniniu paštu.

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

9. Muitinės departamentas patikrina, ar garanto pateikta informacija atitinka Taisyklių reikalavimus.

10. Jeigu pateikta informacija atitinka Taisyklių reikalavimus, Muitinės departamentas parengia Sutartį ir pateikia ją pasirašyti garantui ir Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

11. Jeigu garanto pateikta informacija neatitinka Taisyklių reikalavimų, atsisakoma sudaryti Sutartį su garantu. Prieš priimdamas sprendimą atsisakyti sudaryti Sutartį su garantu, Muitinės departamentas raštu arba elektroniniu paštu praneša garantui priežastis, kuriomis jis ketina pagrįsti savo sprendimą, ir suteikia jam galimybę per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos pareikšti savo nuomonę dėl numatomo priimti sprendimo. Sprendimas priimamas įvertinus garanto nuomonę arba pasibaigus nuomonei pareikšti nustatytam terminui.

12. Garantas, kurio Prašymas nebuvo patenkintas, gali pakartotinai kreiptis tik tuomet, kai pašalina nurodytus trūkumus.

13. Pasirašius Sutartį, ji registruojama Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

14. Per 2 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Garanto Prašyme nurodyta informacija ir sertifikatas registruojami MIS.

 

V SKYRIUS

GARANTO ATSTOVŲ TVARKYMAS

 

15. Garantas savo paskirtam administratoriui priskiria pareigas:

15.1. tvarkyti garanto atstovų prieigą prie verslininko (garanto) sąsajos:

15.1.1. registruoti garanto atstovus;

15.1.2. keisti garanto atstovų duomenis;

15.1.3. panaikinti garanto atstovo registraciją;

15.2. užtikrinti, kad kiekvienas garanto atstovas turėtų tinkamas autentifikavimo ir pasirašymo priemones.

16. Garantui yra suteikiama teisė priskirti administratoriaus teises kitam garanto atstovui. Naujas administratorius neturi teisės priskirti administratoriaus teisių kitiems garanto atstovams.

17. Garantas privalo nedelsdamas informuoti Muitinės departamentą apie Verslininko portale registruoto administratoriaus duomenų, autentifikavimo ir pasirašymo priemonių pakeitimą arba atnaujinimą.

18. Garantas turi užtikrinti, kad kiekvienas garanto atstovas, naudodamasis muitinės elektroninėmis paslaugomis, naudotų jam priklausantį skaitmeninį sertifikatą.

19. Garantas turi užtikrinti tinkamas technines priemones prisijungti prie Verslininko portalo.

20. Jeigu administratorius negali prisijungti prie Verslininko portalo ir atlikti Taisyklių 15 punkte nurodytų veiksmų, jis pateikia Muitinės departamentui rašytinį prašymą atlikti atitinkamus garanto atstovo (-ų) tvarkymo veiksmus, nurodydamas Sutarties numerį ir garanto atstovo (-ų) identifikavimo duomenis.

21. Administratoriui pateikus Taisyklių 20 punkte nurodytą prašymą Muitinės departamentui dėl naujo garanto atstovo registravimo, pastarasis registruojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

22. Nutraukus Sutartį su garantu, atitinkamo garanto atstovų registracija panaikinama.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TVARKA IR SĄLYGOS

 

23. Garanto elektroninių įsipareigojimų duomenis garanto atstovai gali teikti Verslininko portale, prisijungus adresu https://mdastrader.cust.lt arba „sistema-sistema“ (angl. Direct Trader interface) būdu, naudojantis tinkline paslauga (angl. Web service).

24. Registruotas garanto atstovas, teikdamas garanto elektroninius įsipareigojimus Taisyklių 23 punkte numatytais būdais, privalo naudoti autentifikavimo priemones, kurios jį identifikuoja kaip garanto, pasirašiusio su Muitinės departamentu Sutartį, įgaliotą atstovą. Kiekvienas elektroninis pranešimas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, patvirtintu MIS registruotu sertifikatu.

25. Duomenys laikomi pateiktais, kai jų pateikimas patvirtinamas Verslininko portale (ir garanto informacinėje sistemoje).

26. Duomenų pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jų patvirtinimo Verslininko portale (ir garanto informacinėje sistemoje) data, kuri nustatoma programinėmis priemonėmis.

27. Garanto atstovo pageidavimu, atsakingas muitinės pareigūnas konsultuoja jį garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo ir kitais klausimais.

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


Garanto elektroninių įsipareigojimų

teikimo muitinei taisyklių

(1 priedas)

 

___________________________________________________

(garanto pavadinimas)

________________________________________________________________

(buveinės adresas, juridinių asmenų registro kodas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, EORI kodas/Identifikavimo kodas)

________________________________________________________________

 

 

 

PRAŠYMAS DĖL GARANTO ELEKTRONINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ TEIKIMO

 

_____________ Nr.____________

(sudarymo data)

___________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Prašau registruoti ___________________________________________________________

(garanto pavadinimas)

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos Verslininko portalo naudotoju garanto elektroniniams įsipareigojimams teikti.

Garanto atstovo (administratoriaus), atsakingo už garanto atstovų registravimą Verslininko portale, duomenys: ________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, fizinio asmens kodas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sertifikato unikalus numeris (SHA-1 algoritmas) __________________________________

 

 

 

 

________________________ ________________ ______________________

(prašymą užpildžiusio asmens pareigos)                                        (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)   

 

 

 

 

Pastaba. Sertifikatas su prašymu turi būti pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje arba atsiųstas elektroniniu paštu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanto elektroninių įsipareigojimų

teikimo muitinei taisyklių

2 priedas

 

 

 

Garanto ELEKTRONINIŲ įsipareigojimų teikimo MUITINEI

SUTARTIS NR.  

 

20     m.                            d.

Vilnius

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinė), registravimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje numeris P8, atstovaujamas generalinio direktoriaus _______________________, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos

(vardas, pavardė)

Respublikos finansų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 ir _______________________, ____________________________, 

(garanto pavadinimas)           (juridinių asmenų registro kodas)   

sudaręs su Muitinės departamentu sutartį Nr.________________, _______________, atstovaujamas

(sutarties su muitine Nr.)          (sutarties data)                                                                          

________________________________ (toliau – Garantas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią

(vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutartis nustato Garanto ir Muitinės santykius teikiant Garanto vienkartinių ir bendrųjų elektroninių įsipareigojimų, (toliau – elektroniniai įsipareigojimai), pranešimų garantui ir mokėjimo reikalavimų (pretenzijų) duomenis.

2. Sutartis sudaroma vadovaujantis Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklėmis.

3. Garanto elektroninių įsipareigojimų duomenys (toliau – duomenys), dėl kurių teikimo Šalys sutaria ir kurie į Lietuvos Respublikos muitinės informacinę sistemą (toliau – MIS) gali būti teikiami iš garanto informacinės sistemos arba per Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos Verslininko portalą (toliau – Verslininko portalas), aprašyti Garanto sąsajos specifikacijoje (GIS), kuri skelbiama interneto puslapyje http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591.

4. Sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl Garantui pagal jo pateiktus elektroninius įsipareigojimus tenkančių prievolių vykdymo sąlygų ir tvarkos.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Garantas įsipareigoja:

5.1. vykdyti pagal Garanto elektroninius įsipareigojimus jam tenkančias prievoles:

5.1.1. gavęs pirmąjį elektroninį Lietuvos Respublikos muitinės įstaigos mokėjimo reikalavimą (pretenziją), per 30 dienų nuo mokėjimo reikalavimo dienos sumokėti reikalaujamą sumą, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos Garantas arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo mokėjimo reikalavimą pateikusiai institucijai priimtinu būdu įrodys, kad su muitinės operacija, kuriai taikomas Garanto elektroninis įsipareigojimas, susijusi situacija yra sureguliuota.

 

 

__________________ ___________________________

(muitinės atstovo parašas) (garanto ar jo atstovo parašas)

Garanto prašymu ir dėl bet kokių svarbiomis pripažįstamų priežasčių kompetentinga institucija gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo mokėjimo reikalavimo dienos, per kurį Garantas privalo sumokėti reikalaujamą sumą. Išlaidos, atsiradusios suteikus tokį papildomą laikotarpį, visų pirma bet kokios palūkanos, skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

5.1.2. sumokėti bet kokią sumą, atsiradusią atliekant muitinės operaciją, kuriai taikomas Garanto elektroninis įsipareigojimas ir kuri buvo pradėta iki elektroninio įsipareigojimo atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos net ir tuo atveju, kai mokėjimo reikalavimas pateiktas po šios dienos;

5.2. teikti teisingus elektroninių įsipareigojimų duomenis;

5.3. užtikrinti naudojamų autentifikavimo ir pasirašymo priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių tretiesiems asmenims;

5.4. nedelsdamas informuoti Muitinę apie Verslininko portale registruoto administratoriaus duomenų, autentifikavimo ir pasirašymo priemonių pakeitimą arba atnaujinimą;

5.5. nedelsdamas atnaujinti Verslininko portale pasikeitusius duomenis apie savo atstovus, nurodyti naujojo atstovo duomenis ir autentifikavimo priemones;

5.6. turėti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6. Muitinė įsipareigoja:

6.1. užtikrinti saugią prieigą prie MIS.

6.2. informuoti Garantą elektroniniu būdu apie pateiktų duomenų būklę (pateikimą, priėmimą, atmetimą ir kt.);

6.3. teikti Garantui pranešimus garantui ir mokėjimo reikalavimus (pretenzijas) elektroniniu būdu;

6.4. konsultuoti Garantą ir jo įgaliotus atstovus duomenų teikimo elektroniniu būdu klausimais;

6.5. gavusi Garanto pranešimą apie autentifikavimo ar pasirašymo priemonių praradimą arba jų perdavimą tretiesiems asmenims, nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, blokuoti galimybę Garanto arba jo atstovų prisijungimą prie Verslininko portalo.

7. Muitinė turi teisę naudoti pagal Sutartį teiktus duomenis (informaciją) jos funkcijoms atlikti.

8. Muitinė turi teisę nepriimti duomenų, jeigu jie neatitinka Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų ir (arba) nustatyto formato.

9. Muitinė turi teisę reikalauti pakeisti autentifikavimo ir pasirašymo priemones į kitas, informavusi raštu Garantą prieš 15 dienų.

10. Šalys įsipareigoja neperduoti duomenų, gautų vykdant Sutartį, tretiesiems asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip. Lietuvos Respublikos muitinės įstaigos, vykdydamos funkcijas pagal Sutartį, teisės aktų nustatyta tvarka, nelaikomos trečiaisiais asmenimis.

 

III. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

11. Muitinė atsako už Garanto elektroniniu būdu pateiktų duomenų saugojimą.

12. Muitinė neatsako už tai, kad dėl Garanto naudojamos taikomosios programinės įrangos ar telekomunikacijos tinklų ir kitų ne MIS gedimų:

12.1. Garantas negalės prisijungti prie MIS;

12.2. bus prarasti ar iškraipyti elektroniniu būdu teikiami duomenys;

12.3. Garantas nebus informuotas apie jo pateiktų duomenų būklę (pateikimą, priėmimą, atmetimą ir kt.).

 

 

 

__________________ ___________________________

(muitinės atstovo parašas) (garanto ar jo atstovo parašas)

13. Muitinė neatsako už jai pateiktų duomenų teisingumą.

14. Garantas, neužtikrinęs autentifikavimo priemonių saugumo, perdavęs jas tretiesiems asmenims ir nepranešęs Muitinei apie tai, visiškai atsako už pasekmes.

15. Garantas atsako už elektroniniu būdu pateiktų duomenų teisingumą.

16. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties sąlygų nevykdymą arba netinkamą vykdymą esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnį ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

18. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu per 14 dienų, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

19. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.

20. Sutartis nutraukiama:                                                                              

20.1. kai Šalys raštu susitaria nutraukti Sutartį ir tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

20.2. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

21. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Šalis nesilaiko Sutartyje nustatytų sąlygų, apie tai prieš 15 dienų iki Sutarties nutraukimo raštu pranešus kitai Šaliai, nesilaikančiai Sutarties sąlygų.

Kitais atvejais Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo raštu pranešus kitai Šaliai.

22. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik Sutarties Šalių susitarimu raštu pakeitus ar papildžius Sutartį.

 

V. KITOS SĄLYGOS

 

23. Garanto atstovo elektroniniu būdu pateikti įsipareigojimai prilyginami pateiktiems rašytiniams garanto įsipareigojimų dokumentams.

24. Muitinės elektroniniu būdu pateikti pranešimai garantui ir mokėjimo reikalavimai (pretenzijos) prilyginami pateiktiems rašytiniams muitinės pranešimams ir mokėjimo reikalavimams (pretenzijoms).

25. Elektroninis parašas, patvirtintas MIS registruotu skaitmeniniu arba kvalifikuotu sertifikatu, kuriuo pasirašytas Garanto elektroninis įsipareigojimas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose garantijos dokumentuose.

26. Apie bet kokius kiekvienos Šalies teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų Sutartyje nurodytų rekvizitų pakeitimus kitai Šaliai turi būti pranešama raštu per 3 dienas. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija, laikomi įteiktais tinkamai.

27. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi apibrėžtų prievolių ir teisių tretiesiems asmenims, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

 

 

 

__________________ ___________________________

(muitinės atstovo parašas) (garanto ar jo atstovo parašas)

28. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

29. Tais atvejais, kurių nenumato Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Garantas                                                                    Muitinė

 

_________________________________                  Muitinės departamentas prie

 (pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, faksas)                        Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

_________________________________                 

_________________________________                  A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius

_________________________________                  įmonės kodas 188656838

_________________________________                  tel. (8 5) 266 6111, faks. (8 5) 266 6005

 

Vadovas arba įgaliotas asmuo                                    Generalinis direktorius

______________________________    A.V.                   _________________________ A.V.

                           (parašas)                                                                                          (parašas)

______________________________                        _________________________

                    (vardas, pavardė)                                                                              (vardas, pavardė)