LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO nR. 3d-489 „dĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS 2017–2023 MOKSLO METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3D-511

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“, ir 23 punktą išdėstau taip:

23. Strategijos 20 punkte nurodyti produktai turi atitikti ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus. Jei nėra ekologiškų produktų, gali būti tiekiami pagal Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, išauginti (pagaminti) produktai, paženklinti ženklu „Kokybė“ . Prioritetas yra teikiamas Lietuvoje pagamintiems produktams. Dalijamų produktų kokybės reikalavimai pateikti Strategijos 1 priede.“

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Kęstutis Navickas