Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PANEVĖŽIO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STATUTO PATVIRTINIMO IR PANEVĖŽIO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS TERITORIJOS ĮSISAVINIMO NUSTATYMO

 

2014 m. gegužės 19 d. Nr. 436
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Panevėžio laisvosios ekonominės zonos statutą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija įsisavinama iki 2014 m. gruodžio 31 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 436

 

 

 

PANEVĖŽIO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STATUTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio laisvosios ekonominės zonos statutas (toliau – Statutas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymu (toliau – Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymu (toliau – Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas) ir Tarptautinio konkurso Panevėžio laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl Tarptautinio konkurso Panevėžio laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui bei zonos statutui parengti ir steigėjų grupei parinkti komisijos sudarymo ir konkursų nuostatų patvirtinimo“. Statutas reguliuoja Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje (toliau – zona) plėtojamos veiklos sritis, leidimų vykdyti veiklą zonoje išdavimo tvarką ir terminus, zonos įmonės veiklos sustabdymo ir nutraukimo tvarką, zonos valdymo bendrovės teises ir pareigas, įmokų zonos įmonėms apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, zonos vidaus tvarką, prekių įvežimo į zonos laisvąsias teritorijas ir išvežimo iš jų tvarką, zonos valdymo bendrovės atsiskaitymo už savo ir zonos veiklą Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvarką ir terminus ir ginčų komisijos zonos įmonių ginčams nagrinėti sudarymo tvarką ir kompetenciją.

2. Zonos valdymo bendrovės, zonoje veikiančių įmonių (toliau – zonos įmonės) ūkinę komercinę veiklą zonoje reguliuoja Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas ir Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas. Zonos įmonių veiklą taip pat reguliuoja Statutas, zonos vidaus tvarkos taisyklės, zonos valdymo bendrovės ir zonos įmonių sutartys dėl veiklos zonoje sąlygų.

3. Zonos valdymo bendrovė, siekdama zonos steigimo tikslų, bendradarbiauja su Panevėžio miesto savivaldybės institucijomis zonos valdymo bendrovei išnuomotos žemės naudojimo ir priežiūros, zonos teritorijoje esančių Panevėžio miesto savivaldybės statinių ir infrastruktūros objektų naudojimo ir priežiūros, zonai reikalingų Panevėžio miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų paslaugų teikimo, keitimosi abiem šalims naudinga informacija, kitos su zonos plėtojimu susijusios veiklos vykdymo klausimais.


 

II SKYRIUS

ZONOS VEIKLOS SRITYS

 

4. Zonoje gali būti plėtojama ši veikla:

4.1. apdirbamoji pramonė;

4.2. elektros, dujų ir vandens tiekimas;

4.3. statyba;

4.4. didmeninė prekyba;

4.5. variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas;

4.6. viešbučių ir restoranų veikla;

4.7. transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai;

4.8. finansinis tarpininkavimas;

4.9. nekilnojamojo turto nuoma;

4.10. sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (žmonių gydymo veikla);

4.11. žuvininkystė;

4.12. leidybinė veikla.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ VYKDYTI VEIKLĄ ZONOJE IŠDAVIMO TVARKA IR TERMINAI

 

5. Sprendimą dėl leidimo vykdyti veiklą zonoje išdavimo ūkio subjektui priima zonos valdymo bendrovė.

6. Zonos įmonės steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (toliau – steigėjas), norėdamas gauti leidimą vykdyti veiklą zonoje, zonos valdymo bendrovei turi pateikti:

6.1. prašymą (kuriame nurodomi duomenys apie pageidaujamą žemės sklypą ir jo dydį, kitą reikalingą nekilnojamąjį turtą, zonoje planuojamą steigėjo veiklą, planuojamos zonos įmonės tipą, darbuotojų skaičių, planuojamas investicijas be nekilnojamojo turto, kiti);

6.2. rašytinį įsipareigojimą laikytis statuto ir zonos vidaus tvarkos taisyklių;

6.3. rašytinį įsipareigojimą per 2 mėnesius po zonos įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre ar įstatų pakeitimų, susijusių su zonos įmonės statuso įgijimu, įregistravimo Juridinių asmenų registre pasirašyti su zonos valdymo bendrove žemės sklypo subnuomos sutartį ir sutartį dėl veiklos zonoje sąlygų;

6.4. steigimo dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas licencijas vykdyti veiklą ir kitus dokumentus, kurie, steigėjo vertinimu, yra svarbūs priimant sprendimą išduoti leidimą vykdyti veiklą zonoje arba jo neišduoti.

7. Gavusi Statuto 6 punkte nurodytus dokumentus, zonos valdymo bendrovė per 10 darbo dienų įvertina, ar steigėjas neatitinka kriterijų, dėl kurių ūkio subjektams negali būti išduodami leidimai vykdyti veiklą zonoje, priima sprendimą išduoti leidimą arba jo neišduoti ir apie savo sprendimą raštu praneša steigėjui. Zonos valdymo bendrovės atsisakymas išduoti leidimą vykdyti veiklą zonoje turi būti motyvuotas.

 

IV SKYRIUS

ZONOS ĮMONĖS VEIKLOS SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

8. Zonos įmonių veiklą sustabdyti ir nutraukti gali įmonių veiklą prižiūrinčios valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme.

9. Zonos įmonei pažeidus Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme, Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatyme, Statute, zonos įmonės įstatuose arba zonos valdymo bendrovės ir zonos įmonės sutartyje nustatytas veiklos sąlygas ar kitus zonoje galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, kurių laikymosi kontrolė (priežiūra) priskirta zonos valdymo bendrovės kompetencijai, zonos įmonės veikla gali būti sustabdoma zonos valdymo bendrovės valdybos sprendimu. Per 10 darbo dienų nuo pažeidimo nustatymo zonos valdymo bendrovė priima sprendimą dėl zonos įmonės veiklos sustabdymo ir apie priimtą sprendimą raštu praneša zonos įmonei, nurodydama sustabdymo priežastis ir pažeidimų pašalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo zonos įmonės veiklos sustabdymo dienos. Sustabdžius zonos įmonės veiklą, zonos įmonė nustatytus veiklos pažeidimus turi pašalinti per zonos valdymo bendrovės nustatytą laiką, ne trumpesnį nei 20 darbo dienų nuo pranešimo apie zonos įmonės veiklos sustabdymą gavimo. Per nustatytą laiką pašalinus nurodytus pažeidimus, zonos įmonės veiklos sustabdymas panaikinamas zonos valdymo bendrovės valdybos sprendimu. Spendimas dėl zonos įmonės veiklos sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių, kad nustatyti pažeidimai pašalinti, gavimo, ir apie priimtą sprendimą zonos įmonė informuojama raštu per 10 darbo dienų. Zonos įmonei per zonos valdymo bendrovės nustatytą laiką nepašalinus nustatytų veiklos pažeidimų, zonos valdymo bendrovės valdybos sprendimu zonos įmonei panaikinamas leidimas vykdyti veiklą zonoje.

 

V SKYRIUS

ZONOS VALDYMO BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Zonos valdymo bendrovės teisės ir pareigos nustatytos Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme ir Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatyme. 

 

VI SKYRIUS

ĮMOKŲ ZONOS ĮMONĖMS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS

 

11. Zonos valdymo bendrovės nustatytos įmokos galioja tik zonos teritorijoje. Zonos įmonės nustatytas įmokas gali mokėti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais ar atskiru zonos įmonės ir zonos valdymo bendrovės susitarimu užsienio valstybių valiuta.

12. Įmokas, jų tarifų dydį, atsižvelgiant į faktines valdymo bendrovės sąnaudas, savo sprendimu nustato zonos valdymo bendrovės valdyba.

13. Zonos valdymo bendrovės nustatytos įmokos kartu su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu už praėjusį kalendorinį mėnesį turi būti sumokamos ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. Įmokos pradedamos skaičiuoti nuo zonos įmonės ir zonos valdymo bendrovės sutartyje nurodytos datos. Įmokos mokamos zonos valdymo bendrovei arba jos įsteigtai zonos įmonei, atsižvelgiant į tai, kuris subjektas (zonos valdymo bendrovė ar jos įsteigta įmonė) teikia paslaugas zonos įmonėms.

14. Zonos įmonės, kurios vartoja zonos valdymo bendrovės perduodamus energijos išteklius ir (arba) naudojasi zonos valdymo bendrovės teikiamomis kitomis paslaugomis, atsiskaito pagal zonos įmonių ir zonos valdymo bendrovės sudarytose sutartyse nustatytas mokėjimo už savitarpio paslaugų teikimą sąlygas, mokėjimo tvarką ir terminus.

 

VII SKYRIUS

ZONOS VIDAUS TVARKA

 

15. Zonos vidaus tvarka, įskaitant zonos ir jos ribų fizinę apsaugą, bet ja neapsiribojant, saugos priemonių organizavimo tvarka, transporto priemonių saugaus eismo ir statymo zonoje tvarka, aplinkotvarka ir aplinkosauga, vizualinės informacijos, reklamos ir viešųjų ryšių organizavimo tvarka, urbanistinio architektūrinio vientisumo išlaikymo reikalavimai, ūkinės veiklos organizavimo reikalavimai ir tvarka, atsakomybė už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus nustatomi zonos valdymo bendrovės valdybos tvirtinamose zonos vidaus tvarkos taisyklėse.

 

VIII SKYRIUS

ASMENŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATEKIMO Į ZONOS LAISVĄSIAS TERITORIJAS IR IŠVYKIMO IŠ JŲ, PREKIŲ ĮVEŽIMO Į ZONOS LAISVĄSIAS TERITORIJAS IR IŠVEŽIMO IŠ JŲ TVARKA

 

16. Prekių įvežimo į zonos laisvąsias teritorijas ir išvežimo iš jų priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos muitinė (toliau – muitinė), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba ir Valstybinis visuomenės sveikatos centras pagal veiklos kompetenciją.

17. Muitinės darbą zonos laisvosiose teritorijose reguliuoja Europos Sąjungos muitų teisės aktai, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Statutas.

18. Asmenys ir transporto priemonės (su prekėmis ar be jų) į zonos laisvąją teritoriją gali patekti ir iš jos išvykti tik per įvažiavimo ir išvažiavimo punktus. Ne Bendrijos prekės į zonos laisvąją teritoriją įvežamos ir iš jos išvežamos su leidimais ir turint reikiamus muitinės dokumentus, o Bendrijos prekės – su dokumentais, pagal kuriuos galima identifikuoti prekes (pavyzdžiui, transporto važtaraščiai, pardavimo sąskaitos).

19. Į zonos laisvąsias teritorijas įvežamų prekių ir muitinės deklaracijos muitinei pateikti nereikia, išskyrus Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. Muitinė gali tikrinti į zonos laisvąsias teritorijas įvežamas, iš jų išvežamas arba ten laikomas prekes. Jeigu būtina patikrinti prekes, zonos įmonės turi sudaryti galimybę muitinei atlikti tokius patikrinimus.

20. Zonos laisvosiose teritorijose perdirbamų prekių laikinasis įvežimas perdirbti ir zonos laisvosios teritorijos funkcionavimui užtikrinti įvežtų prekių sunaudojimas įforminami taikant 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), nustatytas supaprastintas procedūras. Supaprastintos procedūros taikomos ir prekėms, išvežamoms iš zonos laisvųjų teritorijų į kitas Bendrijos muitų teritorijos dalis.

21. Į zonos laisvąsias teritorijas iš trečiųjų šalių įvežamoms ir iš zonos laisvųjų teritorijų į trečiąsias šalis išvežamoms prekėms Lietuvos Respublikoje nustatyti ekonominio pobūdžio prekių importo į Lietuvos Respubliką ir eksporto iš Lietuvos Respublikos draudimai ir apribojimai netaikomi. Į zonos laisvąsias teritorijas įvežamiems ar iš jų išvežamiems pinigams taikoma tokia pat tvarka kaip įvežamiems iš trečiųjų šalių ar išvežamiems į trečiąsias šalis pinigams.

22. Zonos laisvosiose teritorijose saugomos, zonos laisvosiose teritorijose sunaikintos, zonos laisvųjų teritorijų funkcionavimui užtikrinti sunaudotos prekės, zonos laisvosiose teritorijose susidariusios ir į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją išvežamos atliekos, kurios ūkiniu komerciniu požiūriu yra bevertės, įtraukiamos į minėtus veiksmus su prekėmis ir atliekomis atliekančios zonos įmonės prekių apskaitą, šių prekių ir atliekų apskaitos dokumentus, suderinus su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23. Į zonos laisvąsias teritorijas įvežtos prekės jose gali būti laikomos neribotą laiką. Likviduojant zonos laisvąją teritoriją arba nutraukus zonos įmonės veiklą zonoje, laisvojoje teritorijoje esančioms prekėms arba zonos įmonei, kuriai uždrausta verstis veikla zonoje, laisvojoje teritorijoje laikomoms prekėms per 3 mėnesius turi būti įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai.

24. Už įvežamas į zonos laisvąsias teritorijas prekes, kurioms nustatyti akcizai, turi būti pateikiama garantija. Garantija gali būti bendroji arba vienkartinė. Minimali bendroji garantija – 1 mln. litų. Šios garantijos dydis gali būti patikslintas Kauno teritorinės muitinės sprendimu, priimtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu ir atsižvelgiant į akcizais apmokestinamų prekių apyvartos praeitą pusmetį duomenis, ir garantija negali būti mažesnė už šiame punkte nurodytą minimalią bendrąją garantiją. Bendroji garantija turi būti lygi 15 procentų bendros importo muitų ir mokesčių sumos, nustatytos už akcizais apmokestinamas prekes, įvežtas į zonos laisvąsias teritorijas praėjusį kalendorinį pusmetį, padalytos iš 6. Vienkartinė garantija negali būti mažesnė už šioms prekėms nustatytų importo muitų ir mokesčių sumą. Bendrąją arba vienkartinę garantiją pateikia zonos įmonės – į zonos laisvąsias teritorijas įvežamų prekių gavėjos, kiekviena už savo prekes.

25. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos derina zonos laisvosiose teritorijose statomų (rekonstruojamų) pastatų projektus, kiek tai susiję su zonos laisvosios teritorijos atskyrimu, jos ribų priežiūra ir muitinės priežiūra zonos laisvojoje teritorijoje.

 

IX SKYRIUS

ZONOS VALDYMO BENDROVĖS ATSISKAITYMO UŽ SAVO IR ZONOS VEIKLĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TVARKA IR TERMINAI

 

26. Zonos valdymo bendrovė kiekvienais metais per 30 dienų nuo zonos valdymo bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei zonos valdymo bendrovės metinį pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie zonos veiklos rodiklių įgyvendinimą ir žemės sklypų ir infrastruktūros, kurios priežiūra perduota zonos valdymo bendrovei, priežiūrą.

27. Zonos įmonės kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos turi pateikti zonos valdymo bendrovei statistinius ataskaitinius duomenis apie jų veiklą. Zonos valdymo bendrovei pateikiami šie duomenys:

27.1. zonoje plėtojamos veiklos rūšys;

27.2. zonoje esančių darbo vietų skaičius (bendras darbo vietų skaičius ir per ataskaitinius metus sukurtos naujos darbo vietos);

27.3. bendras zonos teritorijos užimtumas (subnuomotos teritorijos plotas);

27.4. zonoje įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vykdančių zonos įmonių, nurodant jų pavadinimą, tipą, veiklos aprašymą, skaičius;

27.5. zonos valdymo bendrovės lėšų, skirtų investuotojams pritraukti ir kitoms rinkodaros priemonėms vykdyti, taip pat zonos valdymo bendrovės investicijų dydis, jų pokytis, palyginti su ankstesniais ataskaitiniais metais, planuojamų zonos įmonių investicijų dydis;

27.6. zonos įmonių atliktų tiesioginių investicijų zonoje bendras dydis;

27.7. bendri zonos įmonių veiklos rezultatai (zonos įmonių pagaminta produkcija ir suteiktų paslaugų vertė, eksportas);

27.8. iš įmonės veiklą prižiūrinčių valstybės institucijų gauta informacija apie įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi zonoje.

28. Zonos valdymo bendrovė kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos pateikia zonos valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai ūkio ministro patvirtintoje nacionalinės regioninės pagalbos teikimo zonoje schemoje nustatytos apimties informaciją apie zonos įmonėms suteiktą valstybės pagalbą, taip pat statistinius ataskaitinius duomenis apie zonos įmonių veiklą zonoje. 

 

X SKYRIUS

GINČŲ KOMISIJOS ZONOS ĮMONIŲ GINČAMS NAGRINĖTI SUDARYMAS IR KOMPETENCIJA

 

29. Ginčams, kilusiems tarp zonos įmonių dėl naudojimosi zonos žemės sklypais, statiniais ir infrastruktūra, nagrinėti gali būti sudaroma ginčų komisija. Ginčų komisija gali būti sudaroma vienos iš ginčo šalių iniciatyva. Ginčų komisiją sudaro po vieną atstovą, skiriamą kiekvienos iš šalių, ir vieną atstovą, skiriamą zonos valdymo bendrovės. Ginčų komisijos sudėtį tvirtina zonos valdymo bendrovės valdyba. Ginčų komisijos sudarymą organizuoja ir posėdžiams vadovauja zonos valdymo bendrovės skirtas ginčų komisijos narys. Ginčų komisijos posėdžiai protokoluojami. Zonos valdymo bendrovė turi sudaryti sąlygas ginčų komisijai susirinkti. Jeigu sudaroma ginčų komisija, ginčas turi būti išnagrinėtas per 30 dienų nuo kreipimosi į zonos valdymo bendrovę.

30. Jeigu ginčų komisija nesudaroma, sudaryta ginčų komisija per nustatytą terminą nepriima sprendimo dėl ginčo arba ginčo šalys nevykdo ginčų komisijos sprendimo, suinteresuota šalis turi teisę savo teises ginti pareikšdama ieškinį teismui.

 

__________________