herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 29 d. Nr. A-1042

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 24 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u  Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės privatumo politiką (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Tomas Armonavičius

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A-1042

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės privatumo politika (toliau – Politika) nustato  pagrindinius Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt (toliau – interneto svetainė) lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

2.     Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIKSLAI

 

3Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

4Tvarkydama interneto svetainės lankytojų duomenis Savivaldybės administracija laikosi Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

5Interneto svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Politika, kai atsidarius interneto svetainei atsiradusiame lange atsidaro nuorodą „Privatumo politika“, pažymi atitinkamą slapuką ir paspaudžia mygtuką „Sutinku“. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

6.  Savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytoja, renka ir tvarko asmens duomenis siekdama šių tikslų:

6.1. identifikuoti asmenis ir teikti paslaugas elektroniniu būdu. Tam yra tvarkomi registruotų interneto svetainės lankytojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prisijungimo vardas, slaptažodis, IP adresas, informacija, kiti identifikuoti asmenį būtini duomenys, gauti iš asmens ar iš Elektroninių valdžios vartų sistemos;

6.2. suteikti konsultaciją ir (ar) atsakyti į asmenų pateikiamus klausimus. Tvarkomi tokie duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, IP adresas, prisijungimo data ir laikas, paklausimo turinys;

6.3. sudaryti sąlygas dalyvauti diskusijose ir pateikti savo nuomonę, pasiūlymus dėl Savivaldybėje sprendžiamų klausimų. Tvarkomi asmens pateikti duomenys, diskusijų metu pateikta nuomonė, pasiūlymai, IP adresas, prisijungimo data ir laikas;

6.4. pateikti skundą elektroniniu būdu. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas, prisijungimo data ir laikas, skundo turinys, kiti prie skundo pridėti dokumentai;

6.5. vykdyti apklausas ir sudaryti sąlygas asmenims dalyvauti apklausose ir išreikšti savo nuomonę dėl Savivaldybėje nagrinėjamų klausimų. Tvarkomi asmenų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie apklausos data ir laikas;

6.6. sudaryti sąlygas asmenims užsisakyti naujienų prenumeratą, kurioje teikiama informacija apie Savivaldybės veiklą. Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, IP adresas, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo data ir laikas;

6.7. sudaryti sąlygas asmenims gauti kitas Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas elektroniniu būdu. Tvarkomi būtini duomenys šioms paslaugoms teikti (nurodyti paslaugų aprašymuose);

6.8. užtikrinti galimybę naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, pagerinti interneto svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis. Tvarkomi interneto svetainės lankytojų asmens duomenys, kurie gaunami patvirtinus slapukus.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOS

 

7.     Savivaldybės administracija, vykdydama viešąsias funkcijas, pateiktus asmens duomenis tvarko asmeniui sutikus teisės aktų nustatyta tvarka.

8.     Naudojant slapukus, surinkti asmens duomenys tvarkomi asmeniui sutikus.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

9.     Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik asmenims sutikus. Asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai, asmens duomenys teikiami teisėsaugos institucijoms jų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka.

10.  Asmens duomenys gali būti perduoti pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros, interneto svetainės priežiūros, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

11. Savivaldybės administracija, tvarkydama asmens duomenis ir siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

12. Asmens duomenys saugomi penkerius metus po paskutinio naudojimosi Savivaldybės administracijos paslaugomis ar turiniu arba kol asmuo atšauks sutikimą. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

 

VI SKYRIUS

ASMENS TEISĖS

 

13.   Asmuo turi teisę:

13.1.  žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

13.2.  susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

13.3.  reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;

13.4.  reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

13.5.  reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų sąlygų;

13.6.  atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis;

13.7.  pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

13.8.  į asmens duomenų perkeliamumą;

13.9.  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

14.   Dėl savo teisių įgyvendinimo ar klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, asmuo gali kreiptis į Savivaldybės administraciją adresu Livonijos g. 4, Joniškis, arba į Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ nurodytais kontaktais.

 

VII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

15.  Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi įrenginio (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (Internet Explorer, Firefox ir kt.) ir kaupiantys informaciją apie asmens lankymąsi interneto svetainėje.

16. Pirmą kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Interneto svetainėje slapukai naudojami siekiant užtikrinti jos veikimo funkcionalumą ir efektyvumą bei patogų naudojimąsi, padidinti interneto svetainės veikimo greitį ir saugumą.

17.  Naudojantis slapukais tvarkomi IP adresai, lankymosi interneto svetainėje informacija.

18.  Asmuo gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

19.  Techniniai slapukai yra būtini teikiant tam tikras interneto svetainės paslaugas, sudarant galimybes naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis.

20. Svetainėje naudojami statistiniai slapukai, padedantys gauti informaciją, naudojamą interneto svetainės funkcionalumui patobulinti.

21.  Slapukų naudojimo tikslai ir saugojimo terminai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo terminas

EW4SITE

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

Iki sesijos pabaigos

SITEXRF

POST XSRF apsauga

Iki sesijos pabaigos

privacy_2

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

privacy_3

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

privacy_4

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

privacy_verify

Atsimena, kad lankytojas peržiūrėjo/pasirinko cookie politiką. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

right_menu_cookie

Skirtas svetainės šoninio meniu veikimui užtikrinti

visada

NID

Apsaugoti formas nuo kenkėjiško siuntimo. Naudojamas google reCaptcha

6 mėnesius

 

22.  Svetainėje naudojami trečiųjų šalių (YouTube, Facebook ir kt.) slapukai, kurių įrašymui bei vykdomam asmens duomenų tvarkymui Savivaldybės administracija neturi įtakos. Informacija apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus skelbiama trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.

23.  Slapukų nustatymus visose naršyklėse (Internet Explorer, Firefox ir kt.) keičia, ištrina ir kitaip reguliuoja pats vartotojas (informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naršyklės nustatymus, galima rasti puslapiuose www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.).

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.  Kita informacija apie Savivaldybės administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą skelbiama interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

25.  Savivaldybės administracija pasilieka teisę prireikus keisti Politikoje reglamentuojamas nuostatas.

___________________________