LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-536 „DĖL BIBLIOTEKOS VALDYMO TOBULINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 2 d. Nr. ĮV-964

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-536 „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. vykdomoji grandis – specialistai (vyriausieji specialistai, vyresnieji specialistai, specialistai, specialistų padėjėjai), kvalifikuoti darbuotojai, nekvalifikuoti darbininkai, atsakingi už jiems pavestų užduočių vykdymą, tam tikros paslaugos suteikimą ir atskaitingi struktūrinio padalinio vadovui;“.

2. Papildau nauju 33.4 papunkčiu:

33.4. specialisto padėjėjai – asmenys, darbe padedantys specialistams atlikti nesudėtingas užduotis ir procedūras, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;“.

3. Buvusius 33.433.5 papunkčius laikyti atitinkamai 33.533.6 papunkčiais.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                               Simonas Kairys