Mažeikių rajono savivaldybės

administraCIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI NUOTOLINĮ UGDYMĄ MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOJE

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. A1-2374

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 13 d .sprendimu Nr. V-2260 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ bei atsižvelgdamas į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2020 m. spalio 21 d. raštą Nr. V4-152 (1.12) „Dėl mokinių ugdymo nuotoliniu būdu“,

l e i d ž i u 2020 m. spalio 22-23 dienomis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai vykdyti nuotolinį ugdymą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Saulius Šiurys