CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 m. GRUODŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. 4R-310 „DĖL AIKŠTELIŲ PASIRINKIMO IŠ ORO“ pakeitimo

 

2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 4R-100

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 4R-310 „Dėl aikštelių pasirinkimo iš oro“ 2.3 punktą ir išdėstau jį taip“:

2.3. tūpimas ar kilimas vykdomas į aikšteles, esančias už miestų, miestelių arba žmonių sambūrio atvirose vietose ribų arba iš jų. Ši sąlyga netaikoma tai atvejais, kai tūpimas ar kilimas vykdomas į Neringos savivaldybėje esantį buvusį aerodromą arba iš jo. Tokiu atveju orlaivio naudotojas turi gauti išankstinį Neringos savivaldybės leidimą.“

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                         Joris Gintilas