ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO T-151 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. T-179

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu T-151 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Pusryčių (pavakarių) produktų pirkimo išlaidoms yra skiriama iki 4 procentų valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams (produktams, paramai mokinio reikmenims įsigyti ir administravimui) numatytoms išlaidoms finansuoti.“

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras