LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 28 d. Nr. 1K-096

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 8.1 papunktį.

1.2. Pakeičiu 9 punktą ir išdėstau jį taip:

„9. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau pirkėjas) vieną iš šių taisyklių 8.28.4 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, nenustatyta kitaip.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

1.4. Pakeičiu 11 punktą ir išdėstau jį taip:

„11. Reikalavimus dėl šių taisyklių 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytų dokumentų ir jų naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780, tačiau tuo atveju, kai Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 5.1 punkte nurodytas pirkėjas yra:

11.1. fizinis asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, – sąskaitoje faktūroje vietoje pirkėjo individualios veiklos vykdymo pažymos numerio pirkėjo pasirinkimu nurodomas asmens kodas arba verslo liudijimo numeris;

11.2. fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos, – sąskaitoje faktūroje pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas nurodomi pirkėjo pageidavimu.“

1.5. Pakeičiu 13 punktą ir išdėstau jį taip:

„13. Jeigu gyventojas nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, jo prekių pardavimas, paslaugų teikimas įforminamas šių taisyklių 8.2 punkte nurodytu dokumentu.“

1.6. Pakeičiu 14 punktą ir išdėstau jį taip:

„14. Jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas, jis privalo pirkėjui išrašyti šių taisyklių 8.3 punkte nurodytą dokumentą, išskyrus Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 19 punkte nustatytus atvejus.

1.7. Pakeičiu 15 punktą ir išdėstau jį taip:

„15. Jei gyventojas yra įsigijęs ir savo veikloje naudoja kasos aparatą, jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjo prašymu dokumentą, nurodytą šių taisyklių 8.2 punkte (jei gyventojas nėra PVM mokėtojas) arba šių taisyklių 8.3 punkte (jei gyventojas yra PVM mokėtojas).“

1.8. Pakeičiu 16 punktą ir išdėstau jį taip:

„16. Gyventojai, veikiantys partnerystės pagrindais neįsteigę juridinio asmens, privalo, išrašydami šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą dokumentą, nurodyti visų partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardus, pavardes, gyventojų pasirinkimu – asmens kodus arba individualios veiklos vykdymo pažymų numerius arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardą, pavardę su žodžiais „ir partneriai“ bei šio gyventojo pasirinkimu – asmens kodą arba individualios veiklos vykdymo pažymos numerį.“

1.9. Pakeičiu 30 punktą ir išdėstau jį taip:

„30. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo (kuris nėra PVM mokėtojas ir kuriam netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nurodyta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus I skirsnyje), kuris pats ją išaugino, arba pirkdamas iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir nesiverčiančio individualia veikla) daiktus, privalo išrašyti šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą dokumentą, išskyrus, kai besiverčiantis individualia veikla gyventojas, atsiskaitydamas už šiame punkte nurodytus daiktus, naudoja kasos aparatą ir perkamų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) kaina neviršija 320 litų arba kitų perkamų daiktų kaina neviršija 200 litų. “

1.10. Pakeičiu 34.3.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

„34.3.1. arba gyventojo išrašyto dokumento, nurodyto šių taisyklių 8.2 arba 17.117.2, arba 21.121.2, arba 25.125.2 punktuose, arba iki 2014 m. balandžio 30 d. išrašyto prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito datą, pavadinimą ir numerį;“

1.11. Pakeičiu 34.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

„34.6. 6 skiltyje prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas ir jų įsigijimo dokumento duomenis. Gyventojų pajamų  mokesčio mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atlieka inventorizaciją, kad nustatytų neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodomas neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma. Jeigu gyventojas pardavė prekių, savos gamybos produkcijos (gaminių) ir išrašė šių taisyklių 8.2 punkte nurodytą dokumentą arba iki 2014 m. balandžio 30 d. išrašė prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą, o pirkėjai iki mokestinių metų pabaigos neatsiskaitė, tai jis surašo pažymą, kurioje nurodo tokių parduotų prekių įsigijimo išlaidas, gaminių savikainą. Inventorizacijos dokumento ir (arba) pažymos duomenys įrašomi į žurnalą, į 6 skiltį įrašoma suma su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;“

1.12. Pakeičiu 38.3.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

„38.3.1. arba gyventojo išrašyto dokumento, nurodyto šių taisyklių 8.28.3 arba 17.117.3, arba 21.121.3, arba 25.125.3 punktuose, arba iki 2014 m. balandžio 30 d. išrašyto prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito datą, pavadinimą ir numerį;“

1.13. Pakeičiu 44 punktą ir išdėstau jį taip:

„44. Jei gyventojas savo veikloje naudoja kasos aparatą, tai duomenis apie gautas atitinkamo mėnesio pajamas į žurnalą įrašo iš kasos operacijų žurnalo to mėnesio ataskaitos. Tokiu atveju į žurnalą nerašomi duomenys iš dokumentų, nurodytų šių taisyklių 8.28.3 punktuose, išrašytų ir pridėtų prie kasos aparato kvito pirkėjo prašymu.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius