LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 13 d. Nr. 3-168

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu I skyriaus pirmojo skirsnio 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

1.4.2. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

1.4.3. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.“

1.2. Pakeičiu I skyriaus devintojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.338

„Žuvusiųjų TEN-T tinklo keliuose skaičius“

Asmenys per metus

41

37

R.N.503

„Pavojaus geležinkelio pervažų naudotojams nacionalinė pamatinė vertė“

Skaičius

 

0

418

P.S.324

„Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“

Skaičius

1

4“.

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane numatytų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus ir pakeičiu skilties „I. REZULTATO STEBĖSENOS RODIKLIAI (Europos regioninės plėtros fondas arba Sanglaudos fondas: 501-600)“ 7 eilutę išdėstau taip:

 

 

 

 

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

R.N.503

„Pavojaus geležinkelio pervažų naudotojams nacionalinė pamatinė vertė“

Skaičius

Pavojaus geležinkelių pervažų naudotojams nacionalinė pamatinė vertė – žūčių ir svertinių sunkių sužalojimų skaičiaus (toliau – ŽSSSS) ir traukinių nuvažiuotų kilometrų santykis. ŽSSSS – eismo įvykių padarinių matas, kurį nusakant žūtys skaičiuojamos kartu su sunkiais sužalojimais: viena žūtis statistiniu požiūriu prilyginama 1, vienas sunkus sužalojimas statistiniu požiūriu prilyginamas 0,1 žūties.

Traukinio nuvažiuotas kilometras – matavimo vienetas, atitinkantis vieną traukinio nuvažiuotą kilometrą (atsižvelgiama tik į šalies teritorijoje nuvažiuotą atstumą).

Sunkus sužalojimas – ilgalaikis sužalojimas, kurį patyrusius sužeistuosius būtina gydyti ligoninėje (tačiau pastarieji nemiršta žūties fiksavimo laikotarpiu).

Lengvas sužalojimas – sužalojimas, kurį patyrusius sužeistuosius nebūtina gydyti ligoninėje.

(Šaltinis – Finansų ministerijos užsakymu UAB „BGI Consulting“ ir CSIL Milano parengta metodika ir modelis, skirtas investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialiniam ekonominiam poveikiui įvertinti).

Automatiškai apskaičiuojamas

ŽSSSS apskaičiuojamas:

ž + (ss*0,1), kur

ž – per metus žuvusių asmenų skaičius, vnt.;

ss – per metus sunkiai sužeistų asmenų skaičius, vnt.

Pavojaus geležinkelių pervažų naudotojams nacionalinė pamatinė vertė apskaičiuojama:

, kur

st – per metus traukinių nuvažiuotų kilometrų skaičius, km.

Pirminiai šaltiniai:

Projekto vykdytojo atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita.

 

Antriniai šaltiniai:

Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

Rodiklio reikšmė bus nustatyta, kai projekto vykdytojas, praėjus
1 kalendoriniams metams po projekto finansavimo pabaigos, atliks tyrimą (vertinimą).

Už duomenų apie už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas“.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                                                                                                           Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2017-03-09 raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1704686)-6K-1701900

 

 

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2017-02-09 raštu Nr. 1.2-301