LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 4-1173

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Apyvartinė paskola – paskola, kurios sumą numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms papildyti. Apyvartinė paskola gali būti suteikta ir kredito linijos būdu. Jeigu už kredito liniją suteikta uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) individuali ar portfelinė garantija, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, kredito linijos gavėjui gali būti leidžiama iš kredito linijos lėšų suteikti finansų įstaigos garantijas.“

2. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. Dotacijos sutartis – tarp INVEGOS ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl palūkanų kompensavimo.“

3. Papildau 3.31 papunkčiu:

3.31. Finansinis turtas pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertybiniai popieriai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi ar gauti pinigus ir (ar) jų ekvivalentus iš kito subjekto.“

4. Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.11. Paskola – apyvartinė paskola, investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant Aprašo sąlygas atitinkantį refinansavimą. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal Priemonę paskola nelaikoma.“

5. Pakeičiu 3.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.13. Paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpis – laikotarpis, kai paskolos gavėjui nereikia mokėti finansų įstaigai paskolos pagrindinės dalies grąžinimo mokėjimų, dėl kurių taikymo paskolos gavėjas pasirašė su finansų įstaiga atitinkamą susitarimą arba susitarė sudarydami naują paskolos grąžinimo grafiką. Paskolos išmokėjimo laikotarpis, kuris taikomas po paskolos sutarties pasirašymo, nėra laikomas paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu.“

6. Papildau 61 punktu:

61. Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal Aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą Apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje, paskolos sutarties pakeitime paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.“

7. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. Jei pagal paskolos sutartį suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija ir nėra paskola, suteikta kaip finansavimas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ (toliau – priemonė „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“), arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ (toliau – priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“), arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-536 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo“ (toliau – priemonė „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“).“

8. Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.5. Paskolos sutartis yra pasirašyta laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 1 d., o kai paraiška pateikta INVEGAI, – iki 2020 m. birželio 30 dienos. Jei paraiška pateikiama INVEGAI 2020 m. liepos 1 d. ir vėliau, paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną.“

9. Papildau 11.9 papunkčiu:

11.9. Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.“

10. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, kurios buvo vykdomos naudojantis INVEGOS administruojamomis priemonėmis, o investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.“

11. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti.“

12. Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. Paskola nėra suteikta kaip finansavimas iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ arba „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams lėšų.“

13. Papildau 17.9 papunkčiu:

17.9. Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.“

14. Pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti.“

15. Papildau 18.32 papunkčiu:

18.32. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), reikalavimo teisių įsigijimui finansuoti.“

16. Papildau 18.33 papunkčiu:

18.33. Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos kitai paskolai refinansuoti tuo atveju, kai visa refinansuojama paskola buvo panaudota pagal Aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti.“

17. Papildau 25.11 papunkčiu:

25.11. Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.“

18. Papildau 381 punktu:

381. INVEGA paraiškos vertinimo ir (arba) kompensacijos išmokėjimo ir (arba) patikrų metu turi teisę pareiškėjo paprašyti dokumentų, įrodančių 11.9, 17.9, 25.11 ir 47.6 papunkčiuose išvardytų kriterijų atitiktį. Prašomus dokumentus pareiškėjas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo INVEGOS prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos. Jei INVEGAI paprašius dokumentai, nurodyti Aprašo 11.9, 17.9, 25.11 ir 47.6 papunkčiuose, nebus pateikti, sutartis dėl palūkanų kompensavimo nesudaroma arba nutraukiama ir išmokėtos lėšos susigrąžinamos pagal šio Aprašo 55 punktą. Pareiškėjas apie tai informuojamas raštu arba el. paštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos.“

19. Papildau 47.6 papunkčiu:

47.6. Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.“

20. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. INVEGOS sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                               Aušrinė Armonaitė