LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-1473 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. V-779

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais“:

1. P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą, išdėstytą nauja redakcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 29 punktą išdėstau taip:

 

„29. ASPN, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinės kainos:

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

 

Bazinė kaina (balais)

1

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

13,00

2

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

11,61

3

Savarankiškos slaugytojo paslaugos

9,73

4

Gleivių išsiurbimas

40,16   

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Juras Požela