HERBAS2

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2007 M. rugpjūčio 10 D. ĮSAKYMO NR. v-806 „DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DALYVIO MOKESČIO NUSTATYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-747

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-806 „Dėl Krašto apsaugos sistemos organizuojamų renginių dalyvio mokesčio nustatymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DALYVIO MOKESČIO APSKAIČIAVIMO, TAIKYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti efektyvų išteklių naudojimą,

t v i r t i n u Krašto apsaugos sistemoje organizuojamų renginių dalyvio mokesčio apskaičiavimo, taikymo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Raimundas Karoblis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2007 m. rugpjūčio 10 d.

įsakymu Nr. V-806

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2019 m. rugsėjo 3  d. įsakymo

Nr. V-747 redakcija)

 

 

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DALYVIO MOKESČIO APSKAIČIAVIMO, TAIKYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Krašto apsaugos sistemoje organizuojamų renginių dalyvio mokesčio apskaičiavimo, taikymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijų ar jų padalinių organizuojamų renginių dalyvio mokesčio apskaičiavimo, taikymo ir mokėjimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Renginys KAS institucijos ar jos padalinio organizuojamos konferencijos, seminarai, kursai, mokymai ir pan., kuriuose dalyvauja kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – KAS institucijų ir jų padalinių atstovai), bei kitų Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių institucijų (civilinių ir (ar) gynybos) atstovai.

Renginio dalyviai Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių institucijų, taip pat KAS institucijų ir jų padalinių atstovai, dalyvaujantys KAS institucijos ar jos padalinio organizuojamame renginyje.

Komandos formavimas renginio dalis, kurios metu skatinamas komandinis bendradarbiavimas dalyvaujant bendroje veikloje, taip didinant renginio dalyvių motyvaciją ir užtikrinant sklandžią tarpusavio komunikaciją.

Dalyvio mokestis vadovaujantis šiuo Aprašu renginio dalyviui apskaičiuota ir jo sumokama pinigų suma, skirta su jo dalyvavimu renginyje susijusioms išlaidoms padengti.

 

II SKYRIUS

DALYVIO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR TAIKYMAS

 

3. Dalyvio mokestis gali būti taikomas KAS institucijos ar jos padalinio organizuojamiems renginiams, įvertinus dalyvio mokesčio poreikį, renginio mastą, specifiką ir tikslus.

4. Dalyvio mokestis netaikomas:

4.1. KAS institucijų ir jų padalinių atstovams;

4.2. renginio dalyviams iš valstybių, dalyvaujančių programoje „Partnerystė taikos labui“, nebent yra susitarta kitaip;

4.3. asmenims, gavusiems raštišką krašto apsaugos ministro ar kariuomenės vado kvietimą dalyvauti renginyje;

4.4. užsienio šalių atstovams, kai tai numato atitinkami susitarimai.

5. Į dalyvio mokestį įskaičiuojamos šios su renginiu susijusios išlaidos:

5.1. maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų, skirtų renginio pertraukoms ir komandos formavimui, renginio dalyvių maitinimo paslaugų pirkimo, taip pat pietų ir (ar) vakarienės renginio atidarymo (uždarymo) proga;

5.2. transporto;

5.3. patalpų renginiui organizuoti nuomos;

5.4. dalijamosios medžiagos (popieriaus, reikalingos literatūros ar kitų spaudinių) įsigijimo, parengimo, dauginimo, įrišimo ir kitų susijusių paslaugų pirkimo;

5.5. kompiuterinės ir (ar) kitos reikalingos organizacinės technikos nuomos;

5.6. vertimo paslaugų (teksto vertimo ir sinchroninio vertimo paslaugų, sinchroninio vertimo kabinos/įrangos nuomos);

5.7. pašto (kvietimų ar kitos su renginio organizavimu susijusios informacinės medžiagos išsiuntimo renginio dalyviams);

5.8. kultūrinės programos organizavimo (su renginio atidarymo, uždarymo, komandos formavimo organizavimu susijusios išlaidos, gido paslaugų ekskursijose ir muziejuose, bilietų į teatrą, muziejų ir pan.);

5.9. apgyvendinimo paslaugų (nakvynės);

5.10. kviestinių pranešėjų honoraro ir (ar) mokamos kelionės, apgyvendinimo (nakvynės) ir maitinimo;

5.11. kitos galimos ir pagrįstos renginio išlaidos.

6. Dalyvio mokestis apskaičiuojamas šio Aprašo 5 punkte nurodytų išlaidų sumą padalijus iš bendro planuojamo renginio dalyvių skaičiaus. Apskaičiuotas dalyvio mokestis apvalinamas iki sveikojo skaičiaus.

7. Atsižvelgiant į organizuojamo renginio mastą, specifiką ir siekiant užtikrinti optimalų renginio dalyvių skaičių, renginį organizuojančios institucijos vadovo sprendimu dalyvio mokestis gali būti mažinamas, neįtraukiant dalies šio Aprašo 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 ir 5.11 papunkčiuose nurodytų išlaidų. Perskaičiuojant sumažintą dalyvio mokestį, vadovaujamasi šio Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

8. Renginį organizuojanti KAS institucija ar jos padalinys parengia įsakymo projektą, kuriuo tvirtinamas apskaičiuotas dalyvio mokestis ir renginio sąmata, nurodoma, kuriems renginio dalyviams bus taikomas dalyvio mokestis, ir (ar) kita aktuali su renginio organizavimu susijusi informacija.

9. Renginio sąmatoje turi būti nurodytos detalios renginio išlaidos, kurias apmoka KAS institucija ar jos padalinys (arba kelios KAS institucijos ar jų padaliniai), organizuojantis (organizuojantys) renginį, ir renginio išlaidos, kurias planuojama apmokėti iš surinkto dalyvio mokesčio.

10. Renginio sąmata turi būti suderinta su KAS institucijos ar jos padalinio specialistu biudžetui ar asmenimis, kurie vykdo specialisto biudžetui funkcijas ar jų dalį (toliau – specialistas biudžetui). Kai renginį organizuoja kelios KAS institucijos ar jų padaliniai, renginio sąmata turi būti suderinta su kiekvienos renginio išlaidas apmokančios KAS institucijos ar jos padalinio specialistu biudžetui.

 

III SKYRIUS

DALYVIO MOKESČIO MOKĖJIMAS

 

11. Renginio dalyviai dalyvio mokestį sumoka iš anksto arba atvykę į renginį. Renginio dalyviui sumokėjus dalyvio mokestį ir neatvykus į renginį, sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas.

12. Dalyvio mokestis mokamas Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta (eurais) mokėjimo pavedimu, grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele. Jei dalyvio mokestis mokamas grynaisiais pinigais, Aprašo 8 punkte nurodyta tvarka rengiamu įsakymu paskiriamas atsakingas asmuo, kuris už surinktas pinigines lėšas atsiskaito buhalterinę apskaitą tvarkančio padalinio nustatyta tvarka.

_____________________