KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T-94

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 18  straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T-85 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-94

 

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarką, kreipimosi dėl socialinių paslaugų procedūrą, socialinių paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus, grupinio gyvenimo namus, bendruomeninius vaikų globos namus (toliau kartu – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas nustatant individualų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo (neskyrimo), jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei siuntimo į Globos namus, asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kelmės rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

3. Šis Aprašas netaikomas laikinai apgyvendinant vaiką, paimtą iš nesaugios aplinkos, iki jam teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), nustatant vaiko globą (rūpybą) globos centre, organizuojant socialines paslaugas, kurias apmoka pats asmuo.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO ASMENIUI (ŠEIMAI) TVARKA

 

5. Dėl socialinių paslaugų, kurias finansuoja Kelmės rajono savivaldybė (toliau –Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo raštišku prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, į asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos (toliau – gyvenamoji vieta) seniūnijos specialistą socialiniam darbui ar į Kelmės rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Socialinių paslaugų centras) socialinio darbo organizatorių ar socialinį darbuotoją gali kreiptis gyvenantis (-ys) Kelmės mieste:

5.1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas;

5.2. veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys. Šiuo atveju prašymo priedų pildyti nereikia, įrašomas paaiškinimas, kodėl asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (nurodomas vardas ir pavardė) negali pats kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo.

6. Aprašo 5.1 papunktyje nurodyti asmenys, kreipdamiesi į seniūniją ar į Socialinių paslaugų centrą dėl socialinių paslaugų, pateikia:

6.1. užpildytą Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateikiamas ir seniūnijos specialisto socialiniam darbui / Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus ar socialinio darbuotojo (toliau – socialinis darbuotojas) elektroniniu įrenginiu;

6.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai dėl socialinių paslaugų, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniu įrenginiu, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu;

6.3. duomenis apie besikreipiančio asmens gyvenamosios vietos deklaravimą gauna socialinis darbuotojas iš SPIS Gyventojų registro duomenų bazės, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena Kelmės rajono savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

7. Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, pranešdami apie socialinių paslaugų reikalingumą Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) laisva forma (elektroniniu paštu ar telefonu) pateikia asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę ir (ar) gyvenamosios vietos adresą. Gavęs informaciją Socialinės paramos skyrius inicijuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą be asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo Prašymo pateikimo.

8. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai, socialinės rizikos vaikui ir jo šeimai teikimo nėra būtinas. Prašymas dėl socialinių paslaugų socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai, socialinę riziką patiriančiam vaikui ir jo šeimai teikimo gali būti pateikiamas Atvejo vadybos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

9. Prašymas dėl laikino atokvėpio paslaugų (pagal Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą formą) pateikiamas 1 kartą per 24 mėnesių laikotarpį, t. y. kreipiantis pirmą kartą, o kreipimosi dėl kiekvieno kito karto per 24 mėn. laikotapį rašomas prašymas Globos įstaigai laisva forma, nurodant atokvėpio paslaugų teikimo terminus.

10. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos Kelmės rajono savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

11. Asmens (šeimos), pageidaujančio (-ios) gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kelmės rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikį pagal gyvenamąją vietą nustato seniūnijų specialistai socialiniam darbui, Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriai, socialinis darbuotojas.

12. Jei asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, Kelmės rajono savivaldybės direktoriaus sprendimu gali būti sudaroma specialistų komisija arba kreipiamasi į atitinkamos srities specialistus reikalingoms išvadoms pateikti.

13. Paskiriant socialinius darbuotojus, nustatančius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertinama jų specializacija, tinkama dirbti su atskiromis asmenų socialinėmis grupėmis, kompetencija ir gebėjimai, reikalingi asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimui bei nustatymui atlikti. Socialiniai darbuotojai asmeniškai atsako už tinkamą, Aprašo nustatyta tvarka atliktą, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustatymą bei išvadų pateikimą.

14. Socialinę riziką patiriančių šeimų, socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimų socialinių paslaugų poreikį nustato atvejo vadybininkas, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinės rizikos vaiko ir (ar) jo šeimos socialinių paslaugų poreikį nustato socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, tais atvejais, kai paslaugų teikimo metu yra keičiama socialinių paslaugų rūšis, išskyrus atvejus, numatytus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, bei šio Aprašo nuostatomis.

15. Socialines paslaugas gaunantiems asmenims paslaugų teikimo laikotarpiu socialinių paslaugų poreikį nustato įstaigų vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai.

16. Socialinių paslaugų poreikį asmenims, kuriems teikiamos paslaugos viešose įstaigose ar nevyriausybinėse organizacijose, planuojamos teikti ar jau teikiamos vaikų dienos centruose nustato įstaigos ar organizacijos vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai.

 

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

17. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, laikantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, bei šio Aprašo nuostatomis.

18. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis, o šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra. Asmeniui (šeimai) gali būti nustatytas kelių rūšių bendrųjų socialinių ar (ir) socialinės priežiūros paslaugų poreikis.

19. Nustatant asmens, kuris gyvena kartu su šeima (globėjais, rūpintojais), socialinių paslaugų poreikį, gali būti nustatomas ir asmens šeimos (globėjų, rūpintojų) socialinių paslaugų poreikis. Nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį, rekomenduojama bendrauti asmeniui priimtina forma (pavyzdžiui, su klausos negalią turinčiais asmenims – gestų kalba).

20. Socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma), ir socialinės globos vertinimo formas, nurodytas Aprašo 29 punkte, jose pateikdami išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių paslaugų asmeniui teikimo. Nustatant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, identifikuojama asmens poreikių rūšis bei socialinė grupė.

21. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių rūšys:

21.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

21.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

22. Išskiriamos šios asmenų socialinės grupės:

22.1. likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;

22.2. socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;

22.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

22.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

22.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

22.6. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;

22.7. socialinę riziką patiriančios šeimos;

22.8. kiti asmenys (pvz., vaikai, turintys raidos ar emocijų sutrikimų, mažiau galimybių turintis jaunimas, sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta socialinė globa, ir pan.).

23. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio pagal šio Aprašo nuostatas nustatyti nebūtina. Likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikis pagal šio Aprašo nuostatas nevertinamas – socialinė globa jam inicijuojama Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

24. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Kelmės rajono savivaldybės administracija gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pradėjus teikti (arba jau suteikus) socialines paslaugas.

25. Nustatant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose.

26. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį užpildydami socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Terminas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu gali būti pratęstas iki 15 kalendorinių dienų. Socialinis darbuotojas raštu nurodo priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinės globos poreikio vertinimu).

27. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, paaiškėja, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros, vertinamas socialinės globos poreikis.

28. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika.

29. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal įvertintą asmens nesavarankiškumo lygį užpildant Aprašo 28 punkte nurodytų socialinės globos poreikio vertinimo metodikų priedų formas (toliau – socialinės globos poreikio vertinimo forma). Jei, nustačius asmens socialinės globos poreikį, paaiškėja, kad asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nereikalinga, socialiniai darbuotojai teikia išvadą socialinės globos poreikio vertinimo formoje dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo asmeniui.

30. Asmens dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 20 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – per 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Terminas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu gali būti pratęstas, dienos ar ilgalaikės socialinės globos poreikio – iki 30 kalendorinių dienų, o trumpalaikės socialinės globos – iki 25 kalendorinių dienų. Socialinis darbuotojas raštu nurodo priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti (pavyzdžiui, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinės globos poreikio vertinimu).

31. Socialinis darbuotojas, nustatęs asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas ir suformuotą asmens bylą Socialinės paramos skyriui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

32. Socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo asmeniui laikotarpiu periodiškai peržiūri vadovaudamiesi socialinių paslaugų įstaigos nustatyta tvarka bei Socialinės globos normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1‑46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.

33. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, jei asmuo gauna socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, esant poreikiui ar pasikeitus asmens savarankiškumui, įvertina šios įstaigos socialiniai darbuotojai per 20 kalendorinių dienų nuo poreikio ar pasikeitusio asmens savarankiškumo fakto paaiškėjimo dienos – bendradarbiaudami su Socialinės paramos skyriumi, kuris priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, socialiniais darbuotojais, užpildo socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (jei padaroma išvada, kad asmeniui neužtenka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros arba asmuo jau gauna socialinę globą, pildoma socialinės globos poreikio vertinimo forma). Pagal užpildytą socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formą nustačius, kad socialinių paslaugų įstaigoje asmeniui teikiamos socialinės paslaugos neatitinka asmens socialinių paslaugų poreikio, teikiama išvada dėl kitų socialinių paslaugų teikimo (jei reikia keisti socialinių paslaugų rūšį ar vietą, siūlomos alternatyvios socialinės paslaugos), kuri kartu su užpildytos socialinių paslaugų vertinimo formos ar (ir) socialinės globos poreikio vertinimo formos kopija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios (šių) formos (formų) užpildymo dienos pateikiama Socialinės paramos skyriui, priėmusiam sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo.

34. Nustatant vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į asmens neįgalumo lygį, darbingumo lygį ar specialiųjų poreikių lygį, specialiuosius poreikius, nustatytus vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu.

35. Laikino atokvėpio paslaugų poreikis asmeniui nustatomas vertinant su asmeniu kartu gyvenančių ir jį prižiūrinčių artimųjų (toliau – artimieji) galimybes ir motyvaciją derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su artimųjų priežiūra, galimybes kompensuoti artimųjų interesus ir poreikius atitinkančiomis prižiūrimam asmeniui teikiamomis socialinėmis paslaugomis. Laikino atokvėpio paslaugų poreikis nustatomas vieną kartą per 24 mėnesių laikotarpį, jeigu asmens sveikatos būklė per šį laikotarpį nesikeičia. Kreipiantis dėl laikino atokvėpio paslaugų kitą kartą ir gavus iš asmens artimųjų informaciją, kad asmens sveikatos būklė pasikeitė, asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.

36. Nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų socialinės globos poreikis pagal šio Aprašo nuostatas nenustatomas. Socialinės paslaugos šiems asmenims organizuojamos nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį pagal socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą (medicinos dokumentų išrašas (F 027/a forma), kad asmeniui yra diagnozuota priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, JŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

37. Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai), kurių teikimą finansuoja Kelmės rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, išskyrus globos centrų teikiamas socialines paslaugas, skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo (toliau – Sprendimas) priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu. Sprendimą priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

38. Skiriant asmeniui socialines paslaugas, prioritetas teikiamas alternatyvioms institucinei ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre, ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai grupinio gyvenimo namuose. Asmeniui (šeimai) vienu metu gali būti skiriamos kelių rūšių bendrosios socialinės ar (ir) socialinės priežiūros paslaugos, jeigu nustatomas tokių paslaugų poreikis.

39. Sprendimai dėl socialinės globos skyrimo:

39.1. Sprendimas skirti ilgalaikę socialinę globą institucijoje asmeniui priimamas tik tais atvejais, kai, nustačius ilgalaikės socialinės globos institucijoje poreikį, socialinio darbuotojo pateiktose išvadose yra nurodytos ir galimos alternatyvios ilgalaikei socialinei globai institucijoje paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių nurodytų alternatyvių paslaugų nesiūloma teikti;

39.2. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje asmeniui, priklausomam nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, priimamas pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį, gavus sveikatos priežiūros specialisto (įstaigos) pažymą (medicinos dokumentų išrašas (F 027/a forma), kad asmeniui yra diagnozuota priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų;

39.3. Sprendimas skirti socialinę globą likusiam be tėvų globos vaikui priimamas gavus informaciją, kad vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globėjų šeimoje.

40. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo socialinę riziką patiriančiai šeimai (išskyrus apgyvendinimo Krizių centre), socialinę riziką patiriančiam vaikui ir jo šeimai priimamas atvejo vadybininko teikimu, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašo nuostatomis. Sprendimą priima ne vėliau nei per 10 kalendorinių Socialinių paslaugų centro direktorius.

41. Sprendimas teikti bendrąsiais, laikino apnakvindinimo paslaugas priimamas gavus asmens prašymą ar socialinio darbuotojo nustačiusio socialinių paslaugų poreikį teikimu, priimamas ne vėliau nei per 10 kalendorinių Socialinių paslaugų centro direktoriaus sprendimu.

42. Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugos skyrimo priimamas vieną kartą per 24 mėnesius, jei asmens būklė per šį laikotarpį nesikeičia, atsižvelgiant į nustatytą prižiūrimo asmens socialinių paslaugų poreikį, numatant galimybę pakartotinai gauti laikino atokvėpio paslaugas vadovaujantis šiuo Sprendimu. Per 24 mėnesių laikotarpį po Sprendimo priėmimo, gavus asmens (suinteresuoto asmens) prašymą laisva forma, globos įstaigos vadovas priima sprendimą teikti paslaugas prašyme nutodytais terminais.

43. Socialinių paslaugų skyrimo terminai:

43.1. socialinė priežiūra asmeniui (šeimai) bei laikino atokvėpio paslaugos turi būti skiriamos ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, socialinių paslaugų vertinimo išvadų ir suformuotos asmens bylos Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos;

43.2. ilgalaikė ar dienos socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 20 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų ir suformuotos asmens bylos Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos;

43.3. trumpalaikė socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų ir suformuotos asmens bylos Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos, gavus informaciją iš trumpalaikę socialinę globą teikiančios įstaigos, kad įstaigoje yra vieta skiriamoms paslaugoms gauti;

43.4. ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui skiriama per 5 kalendorines dienas nuo gautos informacijos, kurioje nurodyti vaiko vardas, pavardė, gimimo data, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jei globėjas (rūpintojas) – juridinis asmuo, – įstaigos pavadinimas, adresas), kad vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir priimto sprendimo dėl juridinio asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) kopijos gavimo dienos, trumpalaikė globa – nuo Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir vaiko globėju (rūpintoju) paskirtas juridinis asmuo, kopijos gavimo dienos.

44. Socialinių paslaugų teikimo nutraukimas ar sustabdymas:

44.1. gavęs socialines paslaugas teikiančios įstaigos informaciją ar (ir) asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo laisvos formos rašytinį prašymą dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo ar sustabdymo Socialinės paramos skyrius, kurios sprendimu asmeniui buvo skirtos socialinės paslaugos, priima Sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo ar sustabdymo asmeniui (šeimai);

44.2. socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus Sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

45. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo nepriimamas, kol informacija bus patikslinta ir asmens socialinių paslaugų poreikis bus nustatytas iš naujo šio Aprašo nustatyta tvarka. Šiuo atveju asmens Prašymo pateikimo diena laikoma patikslintos informacijos gavimo diena.

46. Priėmus Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

47. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pateikiama (išsiunčiama) asmeniui jo Prašyme nurodytu būdu. Socialinės paramos skyriaus vedėjui elektroniniu parašau pasirašius Sprendimą jis savivaldybės duomenų valdymo programoje Kontora nukreipiamas paslaugas teikiančiai įstaigai, kurioje asmeniui (šeimai) skirtos socialinės paslaugos. Jeigu priimtas sprendimas asmeniui (šeimai) neskirti socialinių paslaugų, nurodomos tokio sprendimo priežastys. Sprendimo originalas (fizinis arba elektroninis dokumentas), Asmeniui (šeimai) sutikus su sprendimu skirti jam (jai) socialines paslaugas, saugomas asmens byloje.

48. Socialinės paramos skyrius, priėmęs Sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą valstybės Globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavęs asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą, šio Sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2 priedo 2 ir 4 punktuose, kopijas pateikia:

48.1. dėl likusių be tėvų globos vaikų, vaikų su negalia – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba);

48.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia – Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

49. Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia šio sprendimo kopiją ir dokumentų, nurodytų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2 priedo 1–6 punktuose, kopijas Globos namams, kurie teiks asmeniui trumpalaikę socialinę globą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

50. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei, o vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikas – ir trumpalaikei socialinei globai, vadovaujantis Socialinės paramos skyriaus vedėjo pasirašytu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose.

51. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytą maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį ir Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas.

52. Prieš apgyvendinant asmenį (senyvo amžiaus asmenį, suaugusį asmenį su negalia) kitų rajonų globos namuose (su kuriais sudaroma socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis), yra išrašomas asmens siuntimas (1 priedas) į Globos namus (toliau – Siuntimas). Siuntimą išrašo Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Jei priimtas sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos valstybės Globos namuose, siuntimą išrašo Tarnyba arba Departamentas. 

53. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą (30 k. d.), siuntimas pripažįstamas netekusiu galios.

54. Socialinės paramos skyriaus specialistai parengia asmens bylą ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį pateikia Globos namams ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną.

55. Jei Kelmės rajono savivaldybės Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmuo pageidauja apsigyventi kitų rajonų globos įstaigose ir juose tuo metu nėra laisvų vietų, sprendimas skirti paslaugas nepriimamas ir siuntimas į asmens pageidaujamą globos įstaigą neišrašomas. Sprendimas priimamas ir siuntimas išrašomas gavus informaciją iš Globos namų apie galimybę apgyvendinti asmenį.

56. Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Jeigu sprendimai skirti socialinę globą priimami tą pačią dieną dėl kelių asmenų, atsižvelgiama ir į Prašymo pateikimo datą.

57. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

 

58. Kelmės rajono savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie savivaldybės teikiamas socialines paslaugas: viešina informaciją apie visas jos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, neatsižvelgdama į jų pavaldumą (nurodomi įstaigų pavadinimai, kontaktiniai telefono ryšio numeriai ir elektroninio pašto adresai pasiteirauti), šiose įstaigose teikiamas socialines paslaugas (pateikiamas teikiamų paslaugų sąrašas), šių paslaugų kainas ir numatytą (planinį) vietų skaičių, socialinių paslaugų organizavimą savivaldybėje reglamentuojančius teisės aktus. Informacija atnaujinama atsiradus pokyčiams ir peržiūrima vieną kartą per metus.

59. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas, nutrauktas, sustabdytas ir neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas Socialinės paramos skyrius teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS). SPIS registruojamų duomenų apimtis nurodyta Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1‑172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau ‒ Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatai).

60. Kelmės rajono socialinių paslaugų įstaigų atsakingi asmenys (įgalioti įstaigų vadovų įsakymu) iki kiekvieno mėnesio 5 d. suveda duomens apie suteiktas paslaugas į duomenų bazę SPIS.

61. Informacijai kaupti Socialinės paramos skyriuje pildoma asmens (šeimos) registracijos kortelė (2 priedas). Kortelėje fiksuojami duomenys apie paslaugos gavėją ir jo šeimą, nurodomos poreikio nustatymo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą.

62. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami, atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų, registracijos kortelė turi būti papildoma.

63. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą) (apie asmeniui teikiamas socialines ir kitas paslaugas, asmens savijautą, sveikatos būklę, pasiektus rezultatus, paslaugų poreikių pokyčius ir pan.) socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu kaupiama ir saugoma asmens byloje, kurią, pradedant teikti paslaugas, pateikia Socialinės paramos skyrius.

 

VIII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

64. Seniūnijos specialisto socialiniam darbui seniūnijoje ar socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Tokiais atvejais Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu per 20 darbo dienų turi būti sudaryta komisija (toliau – komisija), kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

65. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, nustačiusi, kad specialistas socialiniam darbui seniūnijoje ar socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, socialinio darbo organizatorius neteisingai įvertino asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

66. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo išvadas dėl socialinių paslaugų teikimo, sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

67. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, Tarnybos, Departamento ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo

tvarkos aprašo, patvirtinto

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-94 ,

1 priedas

 

 

SIUNTIMAS Į SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGĄ Nr.

20         m.                        d.

Kelmė

 

Vadovaudamasis Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu _______________ Nr.

 (sprendimo data)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius siunčia                            

 

_____________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)    

_______________________________________                                     

(asmens gyvenamosios vietos adresas)

į   

____________________________________________________                                      

(globos įstaigos pavadinimas, adresas)

 

nuo .......................                                  

(atvykimo į įstaigą data)

 

 

 

ilgalaikei, trumpalaikei socialinei globai (reikalingą pabraukti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)         

 

_________________                  ______________________

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-94  ,

2 priedas

 

ASMENS (ŠEIMOS) REGISTRACIJOS KORTELĖ

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ  

 

VARDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVARDĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENS KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lytis:      

 

Vyras       Moteris

 

2. Gyvenamoji vieta:

Deklaruota ______________________________________________________________________

Faktinė _________________________________________________________________________

Telefonas ______________________

Duomenys apie gyvenamosios vietos pakeitimą _________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Pateiktas asmens dokumentas:      Lietuvos Respublikos piliečio pasas 

  Asmens tapatybės kortelė                Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

  Laikinasis piliečio pažymėjimas     Kitas dokumentas (nurodykite)

 

4. Pilietybė

  Lietuvos Respublikos

  ES ……………………………………………….....................................................................

  Kitos šalies (nurodykite) …………………………....................................................................

 

5. Bendravimo kalba:

  Lietuvių

  Kita (nurodykite bendravimo kalbą)……………………………………………..……...

 

 

 

6. Asmens socialinė grupė:      

  likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos                                                                                           

  socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos                                                                                 

  vaikai su negalia ir jų šeimos                                                                                                          

  senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos                                                                                            

  suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos                                                                                              

  socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos                                                                    

  socialinę riziką patiriančios šeimos

  vienišas asmuo

  bedarbis

  kitas asmuo (nurodykite)……...............…………………………………………….…………….

7. Asmens motyvacija spręsti savo problemas……......................................…………...................

………………………………………………………………………..................................………….

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Šeimos nariai ir jų socialinė padėtis:

 

Eil.

Nr.

Asmens šeimos narių vardai ir pavardės

Gimimo data

Giminystės ryšys

Šeimos nario socialinė padėtis (pensininkas, neįgalusis, dirbantis ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ar kiti kartu gyvenantys šeimos nariai gauna socialines paslaugas?

Taip                                                    Ne

 

10. Kurie kartu gyvenantys šeimos nariai gauna arba yra gavę per pastarųjų 12 mėn. laikotarpį socialines paslaugas?

 

Eil.

Nr.

Šeimos nario vardas, pavardė

Paslaugų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

11. Gyvenimo sąlygos (buities tyrimo akto duomenys) ............................................………………………………………….............

..............................................................………………………………………………………………..

................................................………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………………

 

II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

 

12. Priežastys, dėl kurių asmuo (šeima) kreipėsi socialinių paslaugų:

  Negalia, liga    Senatvė    Nedarbas    Benamystė    Skurdas    Smurtas

  Kitos priežastys (nurodykite)......................................................................................................

 

13. Dėl kokių socialinių paslaugų asmuo kreipėsi (išvardinti):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

14. Kitos pastabos

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

 

 

 

15. Socialinis darbuotojas rekomenduoja:

Teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai):

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Asmeniui

Šeimai3

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas

1.

Bendrosios socialinės paslaugos (įrašyti, kokios):

 

 

 

2.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 

 

 

2.1.

Pagalba į namus

 

 

 

2.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (įrašyti, kur):

 

 

 

2.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

 

 

2.4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

 

 

 

2.5.

Psichosocialinė pagalba

 

 

 

2.6.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

 

 

 

2.7.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

 

 

 

2.8.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

 

 

 

2.9.

Pagalba pinigais

 

 

 

3.

Laikinas atokvėpis (toliau pildyti 13.2 p.)

 

 

 

4.

Kitos socialinės paslaugos (įrašyti)

 

 

 

Teikti laikino atokvėpio paslaugas:

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Paslaugos teikimo trukmė (nuo kada iki kada)

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas

Pastabos

1.

Pagalba į namus

 

 

 

2.

Dienos socialinė globa4

 

 

 

3.

Trumpalaikė socialinė globa4

 

 

 

 

16. Asmens nesavarankiškumo lygio vertinimas:

 

Eil. Nr.

Nesavarankiškumo lygiai

Rekomenduojamos socialinės paslaugos

1.

Nesavarankiškumas nenustatytas

(iki 22 balų)

 

Bendrosios socialinės paslaugos

 

Socialinė priežiūra

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

Apgyvendinimas apsaugotame būste

2.

 

Dalinis

nesavarankiškumas

 

 

 

Bendrosios socialinės paslaugos

 

Socialinė priežiūra asmens namuose

 

Apgyvendinimas apsaugotame būste

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

Dienos socialinė globa asmens namuose

 

Dienos socialinė globa įstaigoje

 

Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose

 

Trumpalaikė socialinė globa įstaigoje

 

Ilgalaikė socialinė globa įstaigoje

3.

 

Visiškas nesavarankiškumas

 

 

Dienos socialinė globa asmens namuose

 

Dienos socialinė globa įstaigoje

 

Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose

 

Trumpalaikė socialinė globa įstaigoje

 

Ilgalaikė socialinė globa įstaigoje

 

Vertinimo balai ____________

 

Socialinio darbuotojo išvada:

Siūloma asmeniui teikti socialines paslaugas (pagal galimybes nurodoma ir socialinių paslaugų įstaiga, kokios trukmės paslauga, jei siūloma trumpalaikė socialinė globa ar laikino atokvėpio paslauga)

Kokios socialinės paslaugos ir kokį laikotarpį buvo teiktos ar šiuo metu teikiamos, kodėl anksčiau teikta paslauga buvo nutraukta, keičiama

Galimos alternatyvios socialinės paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius), priežastys, dėl kurių nesiūloma jų teikti (pvz., tokia paslauga savivaldybėje neorganizuojama)

Pastabos (nurodomas motyvuotas paaiškinimas, kodėl siūloma skirti atitinkamą socialinę paslaugą, kaip greitai asmeniui reikalinga paslauga, ar siūloma asmens prašoma paslauga asmens pageidaujamoje įstaigoje)

 

 

 

 

 

 

17. Kita informacija:

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas

Nustatytas socialinės paslaugos poreikis (nurodyti):

Nustatymo data..................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė

 

__________________________

 

Informacija apie socialinių paslaugų skyrimą

Paskirta socialinė paslauga:

.................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki

 

Sprendimo ir siuntimo Nr.

 

Paslaugą teikia (nurodyti instituciją)

...........................................................

..........................................................

Nustatytas socialinės paslaugos poreikis (nurodyti): .....................................................................

Nustatymo data ...........................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė

 

__________________________________

Paskirta socialinė paslauga:

.................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki

 

Sprendimo ir siuntimo Nr.

 

Paslaugą teikia (nurodyti instituciją)

..................................................................

..................................................................

 

 

___________________