VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DėL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2019 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-39 „DĖL PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ NAUDOJIMO, IŠRAŠYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ IR BILIETŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 27 d. Nr. VA-12

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24, 27 punktais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu ir 22.9 papunkčiu:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Edita Janušienė

 


 

Patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-12 

redakcija)

 

PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ NAUDOJIMO, IŠRAŠYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Pinigų priėmimo kvito (1 priedas) ir Pinigų išmokėjimo kvito (2 priedas) (toliau kartu – kvitas arba kvitai) naudojimo, parengimo ir apskaitos ypatumus.

2. Šių taisyklių reikalavimai privalomi visiems ūkio subjektams (įskaitant ir individualią veiklą vykdančius asmenis) (toliau – ūkio subjektas), kurie Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais naudoja kvitą.

3. Kvitai yra grynųjų pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentai, kurie yra tinkamai užpildyti ir turi visą šiose taisyklėse nurodytą privalomą informaciją, patvirtina prekių (paslaugų) pardavimo ar prekių (paslaugų) pirkimo ūkinės operacijos įvykdymo faktą bei išankstinių (avansinių) įmokų ar nario mokesčio, įnašų sumokėjimo faktą.

 

II SKYRIUS

KVITŲ NAUDOJIMAS IR PARENGIMAS

 

4. Kvitus naudoja ūkio subjektas, kai už parduotas prekes (paslaugas) asmenys  su juo atsiskaito grynaisiais pinigais arba kai pats ūkio subjektas už perkamas prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Taip pat kvitai gali būti naudojami, priimant išankstines (avansines) įmokas bei sumokant nario mokestį ar įnašą.

5. Kvitai parengiami ūkinės operacijos metu arba tuoj pat, jai pasibaigus. Kvitai gali būti elektroniniai arba popieriniai.

Elektroninis kvitas – tai Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme (toliau – FAĮ) nustatytus reikalavimus atitinkantis elektroninis apskaitos dokumentas, suprantamas kaip apskaitos dokumentas, parengtas, perduotas ir gautas tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę jį apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Elektroninis kvitas, atitinkantis FAĮ nustatytus reikalavimus, gali būti teikiamas, kai yra išankstinis pinigus sumokėjusio ar prekę pristačiusio (paslaugą suteikusio) asmens sutikimas gauti elektroninį kvitą.

Popierinis kvitas užpildomas dviem egzemplioriais taip, kad abiejų egzempliorių duomenys būtų vienodi ir aiškiai įskaitomi. Vienas popierinio kvito egzempliorius lieka kvitą išrašiusiam asmeniui (toliau – atskaitingas asmuo), o kitas atiduodamas pinigus sumokėjusiam ar prekę pristačiusiam (paslaugą suteikusiam) asmeniui.

6. Kvite turi būti nurodyta:

6.1. dokumento pavadinimas;

6.2. ūkio subjekto, išrašiusio (parengusio) kvitą, pavadinimas ar individualią veiklą vykdančio asmens vardas, pavardė;

6.3. ūkio subjekto, išrašiusio (parengusio) kvitą, kodas, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris;

6.4. kvito parengimo data;

6.5. parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame šie duomenys jau yra, bei kai už numatomas įsigyti prekes ar paslaugas priimamos išankstinės (avansinės) įmokos. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už“ („Išmokėta už“) rašomas žodis „Sumokėta“, nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris. Jei už prekes ar paslaugas priimamos išankstinės (avansinės) įmokos, sumokamas nario mokestis ar priimami įnašai, tai Pinigų priėmimo kvito eilutėje „Sumokėta už“ rašomi žodžiai „Išankstinė įmoka už“ ir nurodomas parduodamų prekių (ar paslaugų) pavadinimas arba „Nario mokestis“, „Įnašas už“ ir nurodoma, už ką sumokamas įnašas;

6.6. sumokėta (išmokėta) suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;

6.7. kvitą parengusio prekių (paslaugų) pardavėjo ar supirkėjo (paslaugų gavėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;

6.8. pirkėjo (įskaitant išankstines (avansines) įmokas, nario mokestį ar įnašą sumokėjusį asmenį) parašas, vardas, pavardė, mokesčio mokėtojo kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);

6.9. prekes pristačiusio ar paslaugas suteikusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu – jo mokesčio mokėtojo kodas, gyvenamoji vieta.

7. Kvitas pasirašomas FAĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

8. Visuose kvituose turi būti nurodyti jų serija ir eilės numeris. Kvito serija ir numeris turi būti sudaromi taip:

8.1. numeris sudaromas didėjančia seka;

8.2. numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;

8.3. ūkio subjektai privalo užtikrinti kvito numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose kvituose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

9. Kvitus naudojančio ūkio subjekto vadovas paskiria už kvitų naudojimą, saugojimą, apskaitą ir išdavimą atsakingą (-us) asmenį (asmenis) (toliau – atsakingas asmuo), kuris pagal ūkio subjekto vadovo nustatytą tvarką kvitus išduoda atskaitingam asmeniui. Jeigu individualioje įmonėje atsakingas asmuo nepaskirtas, juo laikomas įmonės vadovas. Individualią veiklą vykdantis ir samdomų darbuotojų neturintis gyventojas pats atsako už kvitų naudojimą, saugojimą, apskaitą ir išdavimą (pagal šias taisykles jis yra ir atsakingas, ir atskaitingas asmuo).

10. Ūkio subjekto, naudojančio kvitus, vadovas, vadovaudamasis FAĮ, pats nustato kvitų naudojimo vidaus kontrolės priemones bei užtikrina jų taikymą. Minėtos vidaus kontrolės organizavimo priemonės pagal FAĮ 12 straipsnio 6 dalį nustatomos, atsižvelgiant į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas Vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijas.

11. Jeigu ūkio subjekte naudojami kvitai (įsigyjami iš spaustuvės ar dokumentų blankais prekiaujančio subjekto arba paties subjekto pasigaminami) išduodami atskaitingiems asmenims, tai ūkio subjekto vadovas nustato tokių kvitų įsigijimo, išdavimo atskaitingiems asmenims ir jų sunaudojimo bei grąžinimo tvarką, taip pat šių naudojamų kvitų blankų kontrolės priemones, užtikrinančias šių blankų kiekinę apskaitos kontrolę.

12. Taisyti įrašus kvite draudžiama. Jeigu kvite yra padaroma klaida, parengiamas naujas kvitas. Kvitas, kuriame padaryta klaida, laikomas negaliojančiu ir saugomas kartu su kitais kvitais ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Ūkio subjektai įstatymų nustatyta tvarka atsako už tinkamą kvitų blankų naudojimą.

14. Šių taisyklių laikymosi priežiūrą pagal savo kompetenciją atlieka Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos.

______________

part_4bc8aa63edb04e96a54c5998932aefa6_end


 

Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų

naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių

1 priedas

 

(Pinigų priėmimo kvito formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________

(prekes ar paslaugas parduodančio ūkio subjekto pavadinimas)*

 

____________________

(ūkio subjekto kodas)**

 

PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS

Serija XXX Nr. 9999999

20                  m.                  d.

 

Sumokėti už

________________________________________________________________________________

                                       (prekių ar paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina)

________________________________________________________________________________

 

Sumokėta suma _____________________________________________________ Eur ____ct

                                                    (už prekes ar paslaugas sumokėta suma žodžiu)

 

Sumokėjau

________________________________________________________________________________

                                           (pirkėjo parašas, vardas, pavardė, mokesčio mokėtojo kodas, gyvenamoji vieta)***

 

Pinigus gavau

________________________________________________________________________________

                                                       (pardavėjo pareigų pavadinimas****, parašas, vardas, pavardė)

 

____________

* Nurodomi individualią veiklą vykdančio asmens vardas ir pavardė, kai pinigų priėmimo kvitą išrašo individualią veiklą vykdantis asmuo.

** Nurodomas individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris, kai pinigų priėmimo kvitą išrašo individualią veiklą vykdantis asmuo.

*** Nurodoma pirkėjo pageidavimu.

**** Pareigos nenurodomos, kai pinigus priima ir pinigų priėmimo kvitą išrašo pats individualią veiklą vykdantis asmuo.

______________

part_b585abf75bbe4088916e0e24bc0b5470_end


 

Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų

naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių

2 priedas

 

(Pinigų išmokėjimo kvito formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________

(prekes ar paslaugas perkančio ūkio subjekto pavadinimas)*

 

____________________

(ūkio subjekto kodas)**

 

PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITAS

Serija XXX Nr. 9999999

20                  m.                  d.

 

 

Išmokėti už

________________________________________________________________________________

                           (perkamų prekių ar paslaugų pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina)

________________________________________________________________________________

 

Išmokėta suma _____________________________________________________  Eur ____ct

                                                         (už prekes ar paslaugas išmokėta suma žodžiu)

 

Išmokėjau

________________________________________________________________________________

                                 (prekių supirkėjo ar paslaugų gavėjo pareigų pavadinimas***, parašas, vardas, pavardė)

 

Pinigus gavau

________________________________________________________________________________

                                            (prekes pristačiusio ar paslaugas suteikusio asmens parašas, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

                                               (mokesčio mokėtojo kodas ir gyvenamoji vieta)****

 

______________

* Nurodomi individualią veiklą vykdančio asmens vardas ir pavardė, kai pinigų išmokėjimo kvitą išrašo individualią veiklą vykdantis asmuo.

** Nurodomas individualios veiklos pažymos numeris, kai pinigų išmokėjimo kvitą išrašo individualią veiklą vykdantis asmuo.

*** Pareigos nenurodomos, kai pinigus išmoka ir pinigų išmokėjimo kvitą išrašo pats individualią veiklą vykdantis asmuo.

**** Užpildoma prekes pristačiusio ar paslaugas suteikusio asmens pageidavimu.

______________

part_cd7841d0d89d40be94d371387efc5d0d_end