r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ, KURIUOS ADMINISTRUOJA SAVIVALDYBĖS PASKIRTAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUS, GYVENTOJAMS KAUPIAMŲJŲ LĖŠŲ TARIFO PANAIKINIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. T-154(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.1 ir 11.2 papunkčiais, Akmenės rajono savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a  pripažinti netekusiais galios:

1. Akmenės rajono valdybos 2002 m. vasario 4 d. sprendimo „Dėl rajono Valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 176 dalinio pakeitimo“ 1.4. papunktį.

2. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl komunalinių funkcijų perdavimo“ 2.4. papunktį.

3. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr.T-178 (E) „Dėl savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-151 1.2. papunkčio, Akmenės rajono valdybos 2002 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. 9 1.4. papunkčio ir savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-23 2.4. papunkčio pakeitimo“ 2 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas