LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ SAUGUMO AUDITORIŲ MOKYMO, EGZAMINAVIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. 3-108

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, perkeldamas ir įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1936, 9 straipsnio 1 ir 1a dalis bei siekdamas užtikrinti eismo saugumą:

1. T v i r t i n u Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. V-438 „Dėl Kelių infrastruktūros saugumo valdymo gairių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                           Marius Skuodis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-108

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITORIŲ MOKYMO, EGZAMINAVIMO, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pageidaujančių įgyti teisę atlikti kelių saugumo auditą (toliau – auditas), mokymo, jo organizavimo ir dėstymo, egzaminavimo, kelių saugumo auditoriaus (toliau ‒ Auditorius) pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo reikalavimus ir tvarką.

2.         Aprašas yra skirtas asmenims, norintiems įgyti Auditoriaus pažymėjimą, taip pat patobulinti Auditoriaus kompetenciją ir išlaikyti Auditoriaus kompetencijos tobulinimo egzaminą (siekiant pratęsti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą), asmenims, pageidaujantiems organizuoti ir (arba) dėstyti Auditorių kompetencijos įgijimo (toliau – kompetencijos įgijimas) ir (arba) Auditorių kompetencijos tobulinimo (toliau – kompetencijos tobulinimas) kursus, taip pat viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – Agentūra).

3.         Kompetencijos įgijimo ir kompetencijos tobulinimo egzaminus organizuoja bei vykdo, Auditoriaus pažymėjimus išduoda, Auditoriaus pažymėjimų galiojimą sustabdo ir galiojimo sustabdymą panaikina, Auditoriaus pažymėjimų galiojimą panaikina, Auditorių veiklos priežiūrą, kompetencijos įgijimo kursų ir kompetencijos tobulinimo kursų organizavimo ir dėstymo priežiūrą vykdo Agentūra.

4.         Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II SKYRIUS
DOKUMENTŲ pateikimas ir vertinimas kompetencijos įgijimo arBA kompetencijos tobulinimo egzaminUI laikyti

 

5.         Asmuo, pageidaujantis įgyti Auditoriaus pažymėjimą, Agentūrai turi pateikti:

5.1.      užpildytą prašymą, kurio forma pateikta Aprašo 1 priede;

5.2.      dokumentą, patvirtinantį atitiktį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintiems reikalavimams (įgyto aukštojo mokslo ar jam prilyginto išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopiją arba pastarųjų 3 metų kelių saugumo auditų, kuriuose dalyvavo, sąrašą);

5.3.      pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 62 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus nepriekaištingą reputaciją patvirtinančias pažymas, kurios išduotos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo pateikimo Agentūrai dienos:

5.3.1.   pažymą arba išrašą dėl teistumo (neteistumo) iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pažyma arba išrašas apima informaciją, kad asmuo:

5.3.1.1. nėra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

5.3.1.2. nėra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos praėjo 3 metai;

5.3.2.   užpildytą ir pasirašytą Kelių saugumo auditoriaus garbės deklaraciją, kurios forma pateikta Aprašo 5 priede, patvirtinančią, kad asmuo nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

5.4.      informaciją, įrodančią atitiktį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimui:

5.4.1.   jeigu vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvos Respublikoje – vairuotojo pažymėjimo numerį, siekiant patikrinti vairuotojo pažymėjimo galiojimą ir kad asmuo turi teisę vairuoti bent vienos kategorijos transporto priemones;

5.4.2.   jeigu vairuotojo pažymėjimas išduotas ne Lietuvos Respublikoje – galiojančio vairuotojo pažymėjimo, įrodančio, kad asmuo turi teisę vairuoti bent vienos kategorijos transporto priemones, kopiją;

5.4.3.   arba gydymo įstaigos išduoto dokumento kopiją, tuo atveju, kai dėl sveikatos būklės asmuo negali vairuoti transporto priemonių.

6.         Asmuo, pageidaujantis pratęsti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą, Agentūros nustatyta tvarka turi jai pateikti:

6.1.      užpildytą prašymą, kurio forma pateikta Aprašo 1 priede;

6.2.      Aprašo 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir informaciją;

6.3.      jeigu asmuo nebaigė kompetencijos tobulinimo kursų – dokumentus (su išklausytų mokymų temomis), patvirtinančius, kad pastaruosius 2 metus Auditorius ne mažiau kaip 16 akademinių valandų (toliau – valandos) tobulino Auditoriaus kompetenciją eismo saugumo arba eismo organizavimo srityje.

7.         Agentūra įvertina asmens, pageidaujančio įgyti Auditoriaus pažymėjimą, arba asmens, pageidaujančio pratęsti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą, (toliau – Pretendentas) pateiktus dokumentus, nurodytus atitinkamame Aprašo 5 arba 6 punkte. Jeigu įvertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi dokumentai arba jie neatitinka Aprašo reikalavimų, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos el. paštu informuoja Pretendentą apie nustatytus dokumentų trūkumus ir nurodo 20 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu Pretendentas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto termino trūkumams pašalinti pabaigos priima sprendimą netenkinti Pretendento prašymo įgyti Auditoriaus pažymėjimą arba pratęsti jo galiojimą. Pretendentas apie prašymo netenkinimą informuojamas el. paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, jam nurodomos tokio sprendimo priežastys.

8.         Kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų organizatorius privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo asmens kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų baigimo elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti Agentūrai informaciją apie kursą užbaigusį asmenį: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kursų pobūdį (kompetencijos įgijimas arba kompetencijos tobulinimas), kursų pradžios datą ir kursų pabaigos datą.

9.         Agentūra, nustačiusi, kad pateikta visa reikalinga informacija pagal Aprašo 5 arba 6 punkto reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą ir el. paštu informuoja Pretendentą apie leidimą laikyti kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzaminą. Į kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzaminą registruojamasi Agentūros interneto svetainėje www.tka.lt nurodytais būdais.

10.       Pretendentas kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzaminą turi išlaikyti per 3 mėnesius nuo informacijos apie leidimą laikyti egzaminą išsiuntimo dienos. Jeigu Pretendentas per nustatytą terminą neišlaiko egzamino, jis privalo iš naujo pateikti Agentūrai visą reikalingą informaciją pagal Aprašo 5 arba 6 punkto reikalavimus.

11.       Pretendentas, laikantis kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzaminą, turi būti iš anksto sumokėjęs Agentūrai susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą.

 

III SKYRIUS
KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO arba KOMPETENCIJOS tobulinimo EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

12.       Kompetencijos įgijimo ir kompetencijos tobulinimo egzaminai laikomi Agentūros egzaminų klasėje naudojant Agentūros egzaminų vykdymo sistemas.

13.       Pretendentas, atvykęs laikyti kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino, atsakingam už egzaminavimą Agentūros darbuotojui privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikoje išduotą galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

14.       Pretendentams kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino metu draudžiama naudotis ne Agentūros pateiktais informacijos šaltiniais, mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo, priėmimo ar įrašymo priemonėmis, kalbėtis tarpusavyje, trukdyti kitiems, kopijuoti ir kitaip bandyti pasisavinti egzamino klausimų informaciją, laikinai palikti egzamino laikymo vietą be pateisinamos priežasties (be atsakingo už egzaminavimą Agentūros darbuotojo leidimo).

15.       Nustačius bent vieną Aprašo 14 punkte nurodytą pažeidimą, atsakingas už egzaminavimą Agentūros darbuotojas nutraukia šio Pretendento kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzaminą ir surašo tvarkos pažeidimo aktą. Egzaminas šiuo atveju laikomas neišlaikytu. Pakartotinai laikyti egzaminą tokiam Pretendentui gali būti leista ne anksčiau kaip po 3 mėnesių, skaičiuojant nuo kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino nutraukimo dienos.

16.       Kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino klausimus pagal kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų programos temas sudaro Agentūra. Pagal sudėtingumą klausimai yra vertinami skirtingu balų skaičiumi. Kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino trukmę, sudėtį, vertinimą ir rezultatų skelbimo tvarką nustato Agentūra. Jeigu Pretendentas dėl pateisinamų priežasčių (pavyzdžiui, sveikatos būklės) neatvyksta į egzaminą, jam turi būti sudarytos sąlygos laikyti egzaminą vėliau.

17.       Kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzaminas yra išlaikytas, jeigu Pretendentas per egzaminui skirtą laiką surenka ne mažiau kaip 85 proc. galimos balų sumos.

18.       Pretendentas, gavęs neigiamą kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti šį egzaminą Aprašo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS
Auditorių pažymėjimų išdavimo ir periodinio kompetencijos tobulinimo tvarka

 

19.       Asmeniui, išlaikiusiam kompetencijos įgijimo egzaminą, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda elektroninį Auditoriaus pažymėjimą.

20.       Auditoriaus pažymėjime nurodomas asmens vardas, pavardė, unikalus Auditoriaus pažymėjimo numeris, pažymėjimo išdavimo data, taip pat pažymima, kad asmuo gali atlikti kelių saugumo auditus ir būti kelių saugumo audito atlikimo grupės vadovu.

21.       Auditoriaus pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui, tačiau Auditorius privalo kas 2 metus Apraše nustatyta tvarka tobulinti Auditoriaus kompetenciją ir išlaikyti kompetencijos tobulinimo egzaminą.

22.       Asmeniui išlaikius kompetencijos tobulinimo egzaminą Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pratęsia elektroninį Auditoriaus pažymėjimą ir įrašo jame datą bei žymą, kad Auditoriaus kompetencija yra patobulinta, patikrinta ir tenkina Auditoriams keliamus reikalavimus.

23.       Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo elektroninio Auditoriaus pažymėjimo išdavimo arba pratęsimo dienos Auditorių pažymėjimų sąraše pažymi, kad Auditoriaus pažymėjimas galioja, ir nurodo šio pažymėjimo išdavimo arba pratęsimo datą.

24.       Agentūra tvarko elektroninį Auditorių pažymėjimų sąrašą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, unikalus Auditoriaus pažymėjimo numeris, pažymėjimo išdavimo data, Auditoriaus kompetencijos patobulinimo data ir žyma, pažymėjimo statusas, Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastis ir sustabdymo pradžios ir pabaigos datos, Auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo data, taip pat galimybė atsisiųsti pažymėjimo nuorašą.

 

V SKYRIUS
AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, galiojimo sustabdymo panaikinamas ir galiojimo PANAIKINIMAS

 

25.       Auditoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu Auditorius nelaikė arba neišlaikė kompetencijos tobulinimo egzamino Aprašo 21 punkte nustatytu periodiškumu.

26.       Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo sustabdyti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą el. paštu informuoja apie tai Auditorių, nurodo Auditoriaus pažymėjimo sustabdymo priežastį ir pažymi apie Auditoriaus pažymėjimo sustabdymą Auditorių pažymėjimų sąraše.

27.       Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas Auditoriaus pažymėjimo galiojimas, pašalinimo dienos Auditorių pažymėjimų sąraše panaikina Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nurodo buvusio sustabdymo pradžios ir pabaigos datas.

28.       Auditoriaus pažymėjimo galiojimas yra panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu paaiškėja Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 5 dalies 1 arba 2 punktuose nurodytos aplinkybės.

29.       Agentūra, gavusi informacijos apie Auditoriaus atitiktį bent vienai iš Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 5 dalies 3–6 punktuose nurodytų aplinkybių, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas el. paštu informuoja apie tai Auditorių ir suteikia jam 20 darbo dienų terminą pateikti šias aplinkybes paneigiančią informaciją. Agentūra, gavusi nustatytas aplinkybes paneigiančią informaciją, sprendimą dėl Auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo arba nepanaikinimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos ir apie šį sprendimą el. paštu informuoja Auditorių. Priėmusi sprendimą panaikinti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą, Agentūra nurodo šio sprendimo priežastis.

30.       Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą priėmimo dienos Auditorių pažymėjimų sąraše pažymi, kad Auditoriaus pažymėjimas negalioja, ir nurodo šio pažymėjimo galiojimo panaikinimo datą.

31.       Auditorius, kurio Auditoriaus pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas už Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 6 dalyje nurodytus pažeidimus, kitą Auditoriaus pažymėjimą gali gauti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Agentūros sprendimo panaikinti Auditoriaus pažymėjimą dienos.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMO kursų ORGANIZAVIMO tvarka

 

32.       Kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursus gali organizuoti kursų organizatorius, atitinkantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 8 dalies reikalavimus, kai Agentūra suderina jo parengtą kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą. Agentūra tvarko kursų organizatorių sąrašą.

33.       Kursų organizatorius, siekiantis organizuoti kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursus, Agentūrai turi pateikti užpildytą Aprašo 2 priede nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

33.1.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba juridinio asmens statusą patvirtinančio dokumento kopiją;

33.2.    kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą, parengtą pagal Aprašo VII skyriaus reikalavimus;

33.3.    dokumentą, įrodantį, kad asmuo sumokėjo susisiekimo ministro nustatytą atlyginimą už Agentūros teikiamas administracines paslaugas.

34.       Agentūra gautą prašymą ir Aprašo 33 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina ir el. paštu informuoja kursų organizatorių apie kompetencijos įgijimo kursų programos ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programos:

34.1.    suderinimą, tuo atveju, jeigu kursų organizatorius pateikė visus Aprašo 33 punkte nurodytus dokumentus ir pateiktai kompetencijos įgijimo kursų programai ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programai neturi pastabų;

34.2.    nesuderinimą, tuo atveju, jeigu Agentūra nustato, kad pateikta kompetencijos įgijimo kursų programa ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programa neatitinka šiame papunktyje nurodytų kriterijų; Agentūra teikia pastabas kursų organizatoriui ir nurodo ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Kompetencijos įgijimo kursų programa ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programa yra taisytina, jeigu ji neatitinka šių kriterijų:

34.2.1. neatitinka Aprašo VII skyriuje nurodytų reikalavimų;

34.2.2. kompetencijos įgijimo kursų ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programos turinys nesusijęs su Auditoriaus veiklos sritimi;

34.2.3. kompetencijos įgijimo kursų programoje ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programoje nurodytas kursus dėstantis personalas neatitinka Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 9 dalyje nustatytų reikalavimų;

34.2.4. kompetencijos įgijimo kursų programoje ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programoje nurodyti materialieji ir metodiniai ištekliai neužtikrins kursų kokybės, t. y. nurodytos patalpos neatitinka higienos normų arba nurodyti metodiniai ištekliai netinka planuojamiems kursams.

35.       Tuo atveju, jeigu kursų organizatorius pataiso kompetencijos įgijimo kursų programą ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą pagal Agentūros pastabas ir pateikia derinimui per nustatytą terminą, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pataisytos programos gavimo dienos suderina pataisytą kompetencijos įgijimo kursų programą ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą ir apie tai el. paštu informuoja kursų organizatorių.

36.       Tuo atveju, jeigu kursų organizatorius atsisako kompetencijos įgijimo kursų programą ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą pataisyti pagal Agentūros pastabas ir (arba) pateikia ne visus Aprašo 33 punkte nurodytus dokumentus, Agentūra, suėjus Aprašo 34.2 papunktyje nurodytam terminui nustatytiems trūkumams ištaisyti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutraukia programos nagrinėjimo ir derinimo procedūrą ir apie tai el. paštu informuoja programą pateikusį kursų organizatorių.

37.       Kursų organizatorius privalo atnaujinti suderintą kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą ne rečiau kaip kas 2 metus ir pateikti Agentūrai. Agentūra jas derina Aprašo 33–36 punktuose nustatyta tvarka.

38.       Informacija apie Agentūros suderintą kompetencijos įgijimo ir kompetencijos tobulinimo kursų programą skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.tka.lt ir gali būti skelbiama kursų organizatoriaus interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS
KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO ir KOMPETENCIJOS tobulinimo kursų MOKYMO programos sudėtis

 

39.       Kompetencijos įgijimo kursų mokymo programą arba kompetencijos tobulinimo kursų programą sudaro šie skyriai ir pateikiama ši informacija:

39.1.    programos pavadinimas;

39.2.    programos tikslas – privalo turėti tiesiogines sąsajas su kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų programos pavadinimu, paskirtimi ir turiniu;

39.3.    programos paskirtis nurodoma, kam skirta programa;

39.4.    programos anotacija – trumpai ir apibendrintai supažindinama su programa, nurodomas jos aktualumas, reikalingumas ir svarba, atsižvelgiant į programos paskirtį, tikslą ir turinį;

39.5.    programos turinys – pateikiamos trumpai aprašytos temos, kurios dėstomos Auditorių kompetencijai įgyti arba kompetencijai tobulinti, nurodoma jų dėstymo apimtis valandomis. Programoje nurodytos mokymo temos privalo būti pakankamos apimties ir suteikti pakankamai teorinių ir praktinių žinių ir gebėjimų įgyvendinant Auditoriaus veiklos tikslus ir uždavinius. Bendra kompetencijos įgijimo kursų programos apimtis yra 80 valandų, programą sudaro teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, atliekant kelių saugumo auditą pagal galiojančius teisės aktus įvairiuose kelių infrastruktūros projekto įgyvendinimo etapuose (rengiant projektą, prieš pradedant eksploatuoti kelią, pradiniame kelio eksploatavimo etape). Auditorių kompetencijos įgijimo kursų turinys pateikiamas Aprašo 3 priede;

39.6.    bendra kompetencijos tobulinimo kursų programos apimtis yra 8 valandos, programą sudaro eismo saugumo, eismo organizavimo srities temos, įtvirtinančios jau turimas Auditoriaus kompetencijas ir žinias. Temos turi būti trumpos (vieno sakinio), suformuluotos suprantamai ir aiškiai (jei vartojami sudėtingi terminai ar tarptautiniai žodžiai, išnašose patartina juos paaiškinti). Auditorių kompetencijos tobulinimo kursų turinys pateikiamas Aprašo 4 priede;

39.7.    teisės aktų ir literatūros sąrašas – nurodomi teisės aktai ir literatūros šaltiniai, kuriais vadovaujantis parengta programa ir bus dėstomi kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursai. Teisės aktai išdėstomi pagal teisės akto galiojimo viršenybę, t. y. įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, ministrų įsakymai, statybos techniniai reglamentai, po jų nurodomi kiti literatūros šaltiniai (taisyklės, rekomendacijos, metodiniai nurodymai, gairės, knygos, elektroniniai šaltiniai ir kita);

39.8.    kursų organizatorius – pateikiamas kursų organizatoriaus pavadinimas (jei reikia, padalinio pavadinimas), adresas, trumpas organizatoriaus kompetencijų aprašymas, patirtis organizuojant įvairius mokymus;

39.9.    kursų dėstymo forma – nurodoma, kokia forma dėstomi kursai, t. y. nuotoliniu ir (arba) kontaktiniu būdu;

39.10materialieji ir metodiniai ištekliai – aprašomi, kokie materialieji ir metodiniai ištekliai bus naudojami kontaktinių ir (arba) nuotolinių kursų dėstymo metu, t. y. aprašomos higienos normas atitinkančios patalpos, kuriose vyks kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursai, nurodomos priemonės ir įranga, kuriomis patalpos turi būti aprūpintos, kad būtų užtikrinta kursų kokybė, taip pat materialieji ir metodiniai ištekliai, būtini kursus dėstant nuotoliniu būdu;

39.11kursus dėstantis personalas – aprašoma specialistų, atsakingų už kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų dėstymą, parinkimo (atsižvelgiant į atitiktį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 9 dalies reikalavimams) ir įgaliojimo tvarka. Kursų organizatorius pateikia specialistų, atsakingų už kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų dėstymą pagal programą, sąrašą (toliau šiame papunktyje – sąrašas), kuriame nurodo šių specialistų vardus, pavardes, pareigas, profesinę patirtį, išsilavinimą, specialybę. Kartu su sąrašu pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad sąraše nurodyti specialistai atitinka Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus, ir kiekvieno sąraše nurodyto specialisto profesinės patirties aprašymas;

39.12baigiamosios nuostatos – aprašoma, kaip kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursų organizatorius užtikrins informacijos apie organizuojamus kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo kursus, suderintą kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursų programą (-as), kursų įkainius viešą skelbimą ir prieinamumą. Kursų organizatoriaus skelbiama informacija privalo būti aktuali ir nuolat atnaujinama.

 

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

40. Agentūra, būdama jai pateiktų Pretendentų, Auditorių ir kursų organizatoriaus (fizinio asmens) ar kursų organizatoriaus (juridinio asmens) atstovų, specialistų, dėstančių kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursus, asmens duomenų valdytoja, minėtus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsniu, laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, taip pat Agentūros direktoriaus įsakymu tvirtinamų asmens duomenų tvarkymo politikos ir asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

41. Agentūra Pretendentų asmens duomenis tvarko siekdama:

41.1. identifikuoti Pretendentus;

41.2. Aprašo nustatyta tvarka įvertinti Pretendentų pateiktus prašymus ir prie jų pridedamuose dokumentuose pateiktą informaciją, priimti sprendimus pagal šiuos prašymus, įvertinti Pretendentų tinkamumą būti Auditoriais;

41.3. identifikuoti Pretendentus, atvykusius laikyti kompetencijos įgijimo arba kompetencijos tobulinimo egzamino;

41.4. identifikuoti mokėtojus, kai jie sumoka Agentūrai susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už Agentūros teikiamas administracines paslaugas.

42. Agentūra Auditorių asmens duomenis tvarko siekdama išduoti, pratęsti Auditoriaus pažymėjimą, sustabdyti jo galiojimą ar panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti Auditoriaus pažymėjimo galiojimą; tvarkyti Auditoriaus pažymėjimo apskaitą.

43. Agentūra kursų organizatoriaus (fizinio asmens) ar kursų organizatoriaus (juridinio asmens) atstovų (toliau kartu – kursų organizatorius), taip pat specialistų, dėstančių kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursus, asmens duomenis tvarko siekdama:

43.1. identifikuoti kursų organizatorius;

43.2. Aprašo nustatyta tvarka įvertinti kursų organizatorių pateiktus prašymus ir prie jų pridedamuose dokumentuose pateiktą informaciją, priimti sprendimus pagal šiuos prašymus;

43.3. įvertinti asmenų tinkamumą būti specialistais, dėstančiais kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursus;

43.4. tvarkyti kursų organizatorių apskaitą;

43.5. identifikuoti mokėtojus, kai jie sumoka Agentūrai susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimą už Agentūros teikiamas administracines paslaugas.

44. Pretendentų, Auditorių, kursų organizatorių, specialistų, dėstančių kompetencijos įgijimo ir (arba) kompetencijos tobulinimo kursus, asmens duomenys niekam neteikiami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, kai teisę gauti asmens duomenis turi teismai, policija, kitos teisėsaugos institucijos, mokesčių inspekcija, antstoliai ir kt. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

45. Pretendentų, kursų organizatorių pateikti prašymai ir kiti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, saugomi 5 metus nuo jų gavimo Aprašo nustatyta tvarka, o apskaitos dokumentai – 10 metų. Jeigu yra inicijuojamas teisminis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Agentūra Pretendentų, kursų organizatorių asmens duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose nustatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

46. Pasibaigus Aprašo 45 punkte nurodytiems saugojimo terminams arba išnykus minėtame punkte nurodytoms aplinkybėms, kai asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, nei nurodyta Aprašo 45 punkte, Pretendentų, kursų organizatorių pateikti prašymai ir kiti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, apskaitos dokumentai sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Pretendentų, kursų organizatorių pateikti prašymai ir kiti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, apskaitos dokumentai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Auditorių pažymėjimų sąraše nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi nuo jų įrašymo dienos ir dar 5 metus nuo Auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.

 

 

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49.       Agentūros sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

____________

 

 

Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo

1 priedas

 

Vardas, pavardė:

     

Asmens kodas:

     

Kontaktinis adresas:

     

Pagrindinė darbovietė:

     

Pareigos:

     

Telefono numeris:

     

El. pašto adresas:

     

 

 

 

VŠĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRAI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

Data:      

 

 

 

IŠDUOTI KELIŲ SAUGUMO AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMĄ

 

arba

 

PRATĘSTI KELIŲ SAUGUMO AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMĄ

 

(Kas nereikalinga, ištrinti)

 

 

 

 

 

Prašau išduoti kelių saugumo auditoriaus kompetencijos pažymėjimą.

 

Arba

 

Prašau pratęsti kelių saugumo auditoriaus kompetencijos pažymėjimo Nr.      , išduoto nurodyti pažymėjimo išdavimo datą), galiojimą.

 

(Kas nereikalinga, ištrinti)

 

 

 

PRIDEDAMA (iš sąrašo ištrinkite dokumentų pavadinimus, kurių nepridedate):

 

 

1.  įgyto aukštojo mokslo arba jam prilyginto išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopija arba pastarųjų 3 metų kelių saugumo auditų, kuriuose dalyvavo, sąrašas (pagal Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5.2 papunktį),       lapai (-ų);

2.  nepriekaištingą reputaciją liudijančių pažymų kopijos (pagal Aprašo 5.3.1 papunktį),       lapai (-ų);

3.  užpildyta ir pasirašyta Kelių saugumo auditoriaus garbės deklaracija (pagal Aprašo 5.3.2 papunktį),       lapai (-ų);

4informacija arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę vairuoti bent vienos kategorijos transporto priemones (pagal Aprašo 5.4 papunktį),       lapai (-ų):

4.1       jeigu vairuotojo pažymėjimas išduotas Lietuvos Respublikoje – vairuotojo pažymėjimo numeris;

4.2       jeigu vairuotojo pažymėjimas išduotas ne Lietuvos Respublikoje – galiojančio vairuotojo pažymėjimo kopija;

4.3       arba gydymo įstaigos išduoto dokumento kopija, tuo atveju, kai dėl sveikatos būklės pretendentas negali vairuoti transporto priemonių;

5.  dokumentai (su išklausytų mokymų temomis), patvirtinantys, kad pastaruosius 2 metus kelių saugumo auditorius ne mažiau kaip 16 akademinių valandų tobulino kelių saugumo auditoriaus kompetenciją eismo saugumo arba eismo organizavimo srityje (pagal Aprašo 6.3 papunktį),       lapai (-ų).

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su VšĮ Transporto kompetencijos agentūros (toliau – Agentūra) taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.tka.lt, ir esu informuotas (-a) dėl savo teisių: gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Pasirašydamas (-a) prašymą ir pridedamų dokumentų kopijas elektroninėmis priemonėmis (kvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinu pridedamų dokumentų kopijų tikrumą.

 

 

 

 

 

(asmens vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

____________

 

 

Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Jei prašymą pildo juridinis asmuo:

Juridinio asmens pavadinimas:

     

Juridinio asmens kodas:

     

Juridinio asmens buveinės adresas:

     

Telefono numeris:

     

El. pašto adresas:

     

Jei prašymą pildo fizinis asmuo:

Vardas, pavardė:

     

Asmens kodas:

     

Kontaktinis adresas:

     

Telefono numeris:

     

El. pašto adresas:

     

 

 

 

VŠĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRAI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

Data:      

 

 

 

LEISTI ORGANIZUOTI KELIŲ SAUGUMO AUDITORIŲ KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO KURSUS

 

arba

 

LEISTI ORGANIZUOTI KELIŲ SAUGUMO AUDITORIŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMO KURSUS

 

(Kas nereikalinga, ištrinti)

 

 

 

Prašau leisti organizuoti kelių saugumo auditorių kompetencijos įgijimo kursus.

 

Arba

 

Prašau leisti organizuoti kelių saugumo auditorių kompetencijos tobulinimo kursus.

 

(Kas nereikalinga, ištrinti)

 

 

 

PRIDEDAMA (iš sąrašo pašalinkite dokumentų pavadinimus, kurių nepridedate):

 

 

1.  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija,       lapai (-ų);

2.  juridinio asmens statusą patvirtinančio dokumento kopija,       lapai (-ų);

3.  kelių saugumo auditorių kompetencijos įgijimo arba kelių saugumo auditorių kompetencijos tobulinimo kursų programos projektas, parengtas pagal Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo VII skyriaus reikalavimus,       lapai (-ų).

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su VšĮ Transporto kompetencijos agentūros (toliau – Agentūra) taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.tka.lt, ir esu informuotas (-a) dėl savo teisių: gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Pasirašydamas (-a) prašymą ir pridedamų dokumentų kopijas elektroninėmis priemonėmis (kvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinu pridedamų dokumentų kopijų tikrumą.

 

 

 

 

 

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

____________

 

 

Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo

3 priedas

 

AUDITORIŲ KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO KURSŲ TURINYS

 

 

Eil. Nr.

 

Auditorių kompetencijos įgijimo kursų temų pavadinimai

 

Temos pateikimo būdas (forma)

 

1.

 

Eismo saugumo srities teisės aktų analizė (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, teisės aktai, reglamentuojantys eismo tvarką, eismo organizavimą, kelių saugumo audito atlikimą ir pan.)

 

Teorija

 

2.

 

Eismo saugumo sistema „Eismo dalyvis – Transporto priemonė – Kelias ir jį supanti aplinka“

 

Teorija

 

3.

 

Eismo dalyvių psichologija, elgesys, protinės ir fizinės galimybės

 

Teorija

 

4.

 

Transporto priemonių geometrija, saugumo sistemos, dinamika

 

Teorija

 

5.

 

Kelio geometrinių parametrų ir infrastruktūros įtaka eismo saugumui

 

Teorija

 

6.

 

Šalikelių saugos gerinimo priemonės

 

Teorija

 

7.

 

Eismo organizavimo ir reguliavimo būdai

 

Teorija

 

8.

 

Sankryžų tipai ir jų elementai

 

Teorija

 

9.

 

Sankryžų elementų parametrų įtaka eismo saugumui

 

Teorija

 

10.

 

Inžinerinės eismo saugumo priemonės sankryžose

 

Teorija

 

11.

 

Transporto priemonių eismo organizavimas

 

Teorija

 

12.

 

Pažeidžiamų eismo dalyvių saugaus eismo organizavimas ir jiems skirta infrastruktūra

 

Teorija

 

13.

 

Dviračių eismo organizavimas

 

Teorija

 

14.

 

Pėsčiųjų eismo organizavimas

 

Teorija

 

15.

 

Priemonės specialiųjų poreikių turinčių eismo dalyvių saugai užtikrinti

 

Teorija

 

16.

 

Inžinerinės eismo saugumo priemonės kelių ir gatvių ruožuose

 

Teorija

 

17.

 

Inžinerinių eismo saugumo priemonių parinkimo, projektavimo ir įrengimo keliuose ir gatvėse principai

 

Teorija

 

18.

 

Inžinerinių eismo saugumo priemonių poveikio vertinimas saugaus eismo bei ekonominiu aspektu

 

Teorija

 

19.

 

Teisinis kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų reglamentavimas

 

Teorija

 

20.

 

Eismo įvykių ekspertizė

 

Teorija

 

21.

 

Kelių saugumo audito istorija, tikslai ir taikymas

 

Teorija

 

22.

 

Kelių saugumo audito teisinis reglamentavimas

 

 

 

23.

 

Kelių saugumo audito procedūra ir jos dalyviai

 

Teorija

 

24.

 

Reikalavimai kelių saugumo auditoriams

 

Teorija

 

25.

 

Kelių saugumo audito planavimas, atlikimo tvarka

 

Teorija

 

26.

 

Eismo saugumo problemos kelių ir transporto infrastruktūros projektuose

 

Teorija

 

27.

 

Kelių saugumo audito išvadų formavimas ir ataskaitos rengimas

 

Teorija

 

28.

 

Kelių saugumo audito atlikimas įvairiuose kelių infrastruktūros projekto įgyvendinimo etapuose:

 

Praktika

 

28.1.

 

rengiant projektą

 

Praktika

 

28.2.

 

prieš pradedant eksploatuoti kelią

 

Praktika

 

28.3.

 

pradiniame kelio eksploatavimo etape

 

Praktika

 

29.

 

Kelių saugumo audito išvadų pristatymas, diskusijos

 

Praktika

 

Mokymo trukmė ir formos

Teorija                                60 akad. val.

Praktika                              20 akad. val.

IŠ VISO       80 akad. val.

 

____________

 

 

Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo

4 priedas

 

AUDITORIŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMO KURSŲ TURINYS

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Auditorių kompetencijos tobulinimo kursų temos pavadinimas

 

Temos pateikimo būdas (forma)

 

1.

 

Eismo saugumo srities teisės aktų (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, teisės aktų, reglamentuojančių eismo tvarką, eismo organizavimą, kelių saugumo audito atlikimą ir pan.) pasikeitimai ir naujovės

 

Teorija

 

2.

 

Eismo saugumo užtikrinimo geroji praktika ir naujovės (inovatyvūs sprendimai, dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros takų planavimas ir pan.)

 

Teorija

 

 

Mokymo trukmė ir formos

Teorija                                8 akad. val.

 

____________

 

 

Kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITORIAUS GARBĖS DEKLARACIJA

 

___________________

(pildymo data)

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimai, į kuriuos privalu atsakyti

 

(tinkamą atsakymą „taip“ arba „ne“ lentelėje pažymėti ü)

 

Taip

 

Ne

 

1.

 

Ar piktnaudžiaujate alkoholiu?

 

 

 

 

 

2.

 

Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis medžiagomis?

 

 

 

 

 

3.

 

Ar piktnaudžiaujate narkotinėmis medžiagomis?

 

 

 

 

 

4.

 

Ar piktnaudžiaujate kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?

 

 

 

 

 

Užtikrinu, kad visa mano pateikta informacija yra visiškai teisinga.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su VšĮ Transporto kompetencijos agentūros (toliau – Agentūra) taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.tka.lt, ir esu informuotas (-a) dėl savo teisių: gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 

 

 

 

(asmens vardas ir pavardė)

 

(parašas)

____________