HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-713 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 23 d. Nr. D1-279

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 4.9 papunkčiu:

4.9. automatizuotų sandėliavimo sistemų statinys – inžinerinis statinys, naudojamas produkcijai laikyti ir saugoti, kuriame sandėliavimo procesai vyksta automatiškai, naudojant įvairius įrenginius, kuriame nedirba ir į kurį negali patekti žmonės, išskyrus atliekančius statinio naudojimo priežiūros ir remonto, įrangos techninės priežiūros ir remonto darbus.“

1.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

1.3. Papildau V skyriaus antrojo skirsnio 1 lentelę 191 punktu:

„191.

 

Automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai

 

20 m ir aukštesni

 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo inžineriniu statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės

 

konsolinių inžinerinio statinio dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

 

inžineriniai statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

inžinerinio statinio užstatymo plotas didesnis kaip 2000 m2

 

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos“.

 

1.4. Pakeičiu 21 punkto 3 lentelės 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

3.11.

 

saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai

galingumas ≤ 100 kW

_“.

 

 

 

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                     Simonas Gentvilas