Simbolis

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 23 d. Nr. 5TS-1431

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, IV skyriumi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2015 metų Lazdijų rajono savivaldybės:

1.1. biudžeto pajamas – 17351173 Eur  pagal 1 priedą;

1.2. biudžeto asignavimus pagal asignavimų valdytojus – 17351173 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 6205770 Eur, turtui įsigyti – 2359917 Eur, pagal 2 priedą:

1.2.1. savivaldybės savarankiškosioms ir kitoms funkcijoms vykdyti pagal 3 priedą;

1.2.2. specialiosios tikslinės dotacijos asignavimus valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir valstybės investicijų programos projektams finansuoti pagal 4 priedą;

1.2.3. specialiosios tikslinės dotacijos asignavimus mokinio krepšeliui finansuoti pagal 5 priedą;

1.2.4. aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą pagal 6 priedą;

1.2.5. biudžetinių įstaigų pajamas pagal 7 priedą;

1.2.6. asignavimus programoms vykdyti pagal 8 priedą;

1.2.7. 2014 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą įsiskolinimams dengti pagal 9 priedą.

2. Įpareigoti asignavimų valdytojus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2015 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. prisiimant įsipareigojimus, neviršyti 2015 metams patvirtintų biudžeto asignavimų;

2.3. išanalizuoti 2015 m. sausio 1 d. esančių įsiskolinimų priežastis ir imtis priemonių, kad 2015 m. gruodžio 31 d. pradelstas įsiskolinimas sumažėtų ne mažiau negu 10 procentų;

2.4. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti kreditinius įsiskolinimus;

2.5. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti savo ir pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų subjektų programas ir jų (arba vykdomų programos priemonių) sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Artūras Margelis