LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. VIII-730 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 81 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 25 d. Nr. XIV-2016

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausybės atstovą laikinai pavaduoti gali kitas Vyriausybės atstovas pagal Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patvirtintą grafiką. Laikinai eiti Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, gali Ministro Pirmininko teikimu Vyriausybės paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų, Vyriausybės atstovas šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atlieka išankstinę savivaldybės administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatytais atvejais į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis, Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektų priimti teisės aktai galimai neatitinka Konstitucijos, įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, kreipiasi į teismą dėl šių teisės aktų panaikinimo.“

3. Pripažinti netekusia galios 7 straipsnio 8 dalį.

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas galimai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės atstovas:

1) motyvuotu teikimu pasiūlo atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pakeisti ar panaikinti teisės aktą. Vyriausybės atstovo teikimą savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

2) per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie atsisakymą patenkinti teikimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako ginčijamą teisės aktą pakeisti ar panaikinti arba per nustatytą terminą negavęs savivaldybės administravimo subjekto pranešimo, šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės atstovas:

1) atitinkamam savivaldybės administravimo subjektui pateikia rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą. Vyriausybės atstovo rašytinį reikalavimą savivaldybės administravimo subjektas turi apsvarstyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

2) per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti rašytinį reikalavimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs šios dalies 1 punkte nurodytą Vyriausybės atstovo rašytinį reikalavimą, atsisako jį vykdyti arba per nustatytą terminą negavęs savivaldybės administravimo subjekto pranešimo, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

3. Atlikdamas išankstinę savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų projektų priežiūrą, Vyriausybės atstovas turi teisę:“.

4. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie atsisakymą tenkinti teikimą gavimo dienos, jeigu savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako pakeisti ar panaikinti teisės aktą arba per nustatytą terminą negavęs savivaldybės administravimo subjekto pranešimo, kreipiasi į teismą su pareiškimu arba ieškiniu prašydamas teismo imtis pareiškimo arba ieškinio užtikrinimo priemonių.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 81 straipsniu

Papildyti Įstatymą 81 straipsniu:

81 straipsnis. Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimo ypatumai nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus

1. Vyriausybės atstovas, gavęs asmens prašymą ar skundą, kuriame pateikiama informacija apie galimai neteisėtą savivaldybės administravimo subjekto priimtą teisės aktą arba galimą įstatymų ar Vyriausybės nutarimų neįgyvendinimą savivaldybėje, pradeda prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimą pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus įgaliojimus, jei nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytų atsisakymo nagrinėti prašymą ar skundą pagrindų. Prašymą ar skundą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos raštu informuojamas apie Vyriausybės atstovo pradėtą prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimą.

2. Apie prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimo ir Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo rezultatus prašymą ar skundą pateikęs asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ar skundo gavimo dienos. Kai dėl prašyme ar skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, vertintinos informacijos gausos, būtinumo surinkti ir įvertinti papildomą informaciją ar kitų objektyvių priežasčių per šį terminą prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimas negali būti atliktas, Vyriausybės atstovas gali pratęsti šį vertinimą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, apie tai raštu informuodamas prašymą ar skundą pateikusį asmenį.

3. Vyriausybės atstovas nenagrinėja asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų veiksmų (neveikimo) ar priimtų administracinių sprendimų, kurių apskundimo tvarka yra nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ar konkrečią sritį reglamentuojančiuose įstatymuose.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) rašytiniu kreipimusi pareikalauti iš savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų, kurie nėra viešai paskelbti Teisės aktų registre, kopijų, taip pat savivaldybės administravimo subjektų posėdžių protokolų kopijų. Šis pareikalavimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos;“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kreiptis į savivaldybės administravimo subjektus dėl informacijos apie jų veiklą įgyvendinant įstatymus ir vykdant Vyriausybės nutarimus pateikimo. Šis prašymas turi būti įvykdytas per Vyriausybės atstovo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos;“.

3. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) nustatyti kitą Vyriausybės atstovo motyvuotame teikime ar rašytiniame reikalavime nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti;“.

4. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka, kitų viešojo administravimo subjektų organizuojamuose posėdžiuose;“.

5. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) išnykus aplinkybėms, kurios buvo pagrindas sustabdyti savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir sandorių pasirašymą, teikimu pasiūlyti, kad būtų pakeistas ar panaikintas teisės aktas, arba reikalauti, kad būtų neatidėliojant įgyvendinamas įstatymas, vykdomas Vyriausybės nutarimas, motyvuotu potvarkiu tokį teikimą, potvarkį ar reikalavimą atšaukti, jeigu jie dar neįvykdyti.“

6. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įgyvendinti šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 8 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytas teises, taip pat atstovauti teisme, kai į teismą kreipiasi Vyriausybės atstovas, įgyvendindamas jam šiuo įstatymu suteiktus įgaliojimus, Vyriausybės atstovas gali įgalioti Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautoją.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Vyriausybės atstovų darbo apmokėjimas, socialinės garantijos ir skatinimas

1. Vyriausybės atstovų darbo užmokesčio dydį nustato Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymas.

2. Vyriausybės atstovui socialinės garantijos taikomos vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.

3. Vyriausybės atstovams atostogas suteikia, siunčia juos į komandiruotes ir priima kitus sprendimus, susijusius su Vyriausybės atstovų tarnybos santykiais, Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui atostogas suteikia, siunčia jį į komandiruotes ir priima kitus sprendimus, susijusius su Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo tarnybos santykiais, Ministras Pirmininkas. Vyriausybės atstovus skatina Ministras Pirmininkas.

4. Vyriausybės atstovai už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą skatinami:

1) padėka;

2) vardine dovana.

5. Pasibaigus Vyriausybės atstovo kadencijai, jeigu jis neskiriamas kitai kadencijai, jam išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus vienam mėnesiui nuo Vyriausybės atstovo kadencijos pabaigos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Šios išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės politiko, valstybės pareigūno arba valstybės tarnautojo pareigas arba priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo šioje dalyje nurodytas pareigas pradeda eiti ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės politiko, valstybės pareigūno arba valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos. Asmeniui mirus, išeitinės išmokos dalis, priklausanti asmeniui už tą mėnesį, kurį jis mirė, neišmokėta iki asmens mirties dienos, išmokama įpėdiniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) Vyriausybės atstovų įstaigos valstybės tarnautojams skiria tarnybines nuobaudas, priima sprendimus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų pažeidimo;“.

2. Papildyti 13 straipsnio 3 dalį 7 punktu:

7) vykdo savivaldybių veiklos administracinės priežiūros stebėseną ir, siekiant formuoti vienodą savivaldybių veiklos administracinės priežiūros praktiką, teikia pasiūlymus Vyriausybės atstovams.“

3. Papildyti 13 straipsnį 5 dalimi:

5. Kai Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas laikinai negali eiti pareigų, jį pavaduoja kitas Vyriausybės atstovas pagal Ministro Pirmininko patvirtintą grafiką.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Vyriausybės atstovų ataskaitų teikimas ir skelbimas

Vyriausybės atstovai kiekvienais metais parengia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir pateikia jas Vyriausybės atstovų įstaigos vadovui. Vyriausybės atstovų įstaigos vadovas organizuoja jų apibendrinimą ir Vyriausybės atstovų veiklos ataskaitos pateikimą Vyriausybei ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. Ši ataskaita yra skelbiama Vyriausybės atstovų įstaigos interneto svetainėje.“

 

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ministras Pirmininkas iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savivaldybių veiklos administracinės priežiūros procedūros vykdomos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis.

4. Nepanaudotos Vyriausybės atstovo kasmetinės atostogos, kurios Vyriausybės atstovui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusią Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 2 dalį. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_ff534e98956a408eb30dee38e4fab187_end